Lai veicinātu garīgo veselību un labklājību atbilstoši ilgtspējīgas attīstības mērķiem, top jauna garīgās veselības veicināšanas programma skolās, sadarbojoties 20 institūcijām 7 valstīs.

Latvijas Universitāte ir iesaistījusies starptautiskā Erasmus+ pētniecības projektā “Garīgās veselības veicināšana skolās” (“Promoting Mental Health at Schools”, projekta identifikācijas Nr. 606689-EPP-1-2018-2-IT-EPPKA3-PI-POLICY, LU reģistrācijas Nr. ZD 2019/20787)

Garīgās veselības problēmas bērnu un jauniešu vidū pēdējās desmitgadēs ir palielinājušās. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas aplēsēm, apmēram 20% skolēnu saskaras ar garīgās veselības problēmām. Depresija ir galvenais pasaules veselības izaicinājums pusaudžu vidū, un pašnāvība ir trešais biežākais pusaudžu nāves cēlonis (PVO, 2015). Puse no garīgās veselības traucējumiem sākas pirms 14 gadu vecuma sasniegšanas, kas pamato nepieciešamību pēc agrīnas iejaukšanās. Skola ir ideāla vieta, kur veicināt garīgo veselību bērniem un jauniešiem jau agrīnā vecumā, sniedzot iespēju sasniegt lielas bērnu grupas intensīvā kognitīvās, emocionālās un sociālās attīstības periodā (Weare, 2000).

Galvenie projekta mērķi:

  • nodrošināt sistemātisku pamatu uz pierādījumiem balstītas vispārējās garīgās veselības izglītības programmas izstrādei un īstenošanai skolās un nodrošināt kvalitatīvu apmācību skolu darbiniekiem;
  • uzlabot skolēnu un skolotāju garīgo veselību;
  • dalīties ar praksi un ieteikumiem skolu darbiniekiem, vecākiem, politikas veidotājiem un ieinteresētajām personām par to, kā veicināt garīgo veselību skolā;
  • iekļaut garīgās veselības veicināšanas programmu valsts izglītības un veselības aizsardzības politikā;
  • sadarbībā ar valsts iestādēm un starptautiskām institūcijām veicināt jauninājumus izglītības politikā;
  • izstrādāt uz pierādījumiem balstītu mācību programmu pozitīvas garīgās veselības veicināšanai skolā.

Mācību programma paredzēta, lai veicinātu skolēnu sociālo un emocionālo labklājību, uzlabojot viņu attieksmi pret sevi, citiem un mācīšanos, kā arī mazinātu ar uzvedību saistītās problēmas un agresiju, emocionālo stresu un trauksmi. PROMEHS nodrošinās kvalitatīvu apmācību skolu darbiniekiem. Pētījuma gaitā iegūtie rezultāti kalpos par pamatu dalībvalstu izglītības politikas veidošanai attiecībā uz garīgās veselības veicināšanu skolā.

Pētījuma dizains

PROMEHS tiek īstenots sešās partnervalstīs (Itālijā, Latvijā, Horvātijā, Grieķijā, Portugālē un Rumānijā). Tiks izmantots kvazieksperimentāls pētījuma dizains,  longitudināli ievācot datus pirms un pēc programmas īstenošanas, kā arī veicot salīdzinājumu starp eksperimentālo grupu (kas saņem intervenci) un kontroles grupu (kas saņems intervenci pēc eksperimenta beigām). PROMEHS mācību programmas ietekmi uz skolēnu un skolotāju garīgo veselību novērtēs, salīdzinot grupu rezultātus laikā (pirms un pēc intervences) un grupās (eksperimentālā un kontroles grupa).

Programma

Mācību programmu nodrošinās apmācīti skolotāji, un tā ietvers virkni pasākumu skolēniem, lai stiprinātu viņu personiskās un starppersonu prasmes, piemēram, sevis apzināšanos, pašregulāciju, sociālo izpratni, attiecību veidošanas prasmi un atbildīgu lēmumu pieņemšanu, kā arī samazinātu uzvedības problēmas un riska uzvedību. Programmu veidos dažādas aktivitātes, kas piemērotas dažādiem bērnu un jauniešu vecuma un attīstības posmiem, tostarp īpaši sagatavotas aktivitātes tiks piedāvātas gan pirmsskolas un sākumskolas, gan pamatskolas audzēkņiem.

Projekta koordinatore: prof. Ilaria Grazzani (University of Milano-Bicocca, Italy).

Projekta vadītāja Latvijā: asoc. prof. Baiba Martinsone (Latvijas Universitāte)

Projekta partneri Latvijā: Latvijas Universitāte, Siguldas novada pašvaldība