Mūsdienu latviešu valodas gramatika / The Grammar of Modern Latvian

Projekta vadītājs: Andra Kalnača

LU PĒTNIECĪBAS PROJEKTS Nr. 2012/ ZP –  114    

Kopš 2008. gada norisinās jaunas latviešu akadēmiskās gramatikas izstrāde, sadarbojoties LU un LU Latviešu valodas institūta valodniekiem. LU latviešu valodnieki kopš 2008. gada sagatavo nodaļas par darbības vārdu un vienkārša teikuma sintaksi. Projekta virsmērķis un vienlaikus sasniegto rezultātu nozīmīgums izglītībā, zinātnē un kultūrā ir mūsdienīgas, jaunākajā valodniecības teorijā balstītas latviešu gramatikas sagatavošana.

LU HZF Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras docētājas Andra Kalnača un Ilze Lokmane sadarbojoties ar jaunajām zinātniecēm LU Valodniecības doktoranti Baibu Ivulāni un doktora grāda pretendenti Baibu Valkovsku (Saulīti), pilnībā ir īstenojušas LU 2012. gada pētniecības projekta „Mūsdienu latviešu gramatika” mērķus – latviešu akadēmiskās gramatikas manuskripta pabeigšanu, precizējot un papildinot esošo materiālu, saskaņojot to ar citām topošās gramatikas nodaļām idejiski un terminoloģiski, kā arī rediģējot no 2008. līdz 2011. gadam sagatavoto tekstu. Projekta izstrādes gaitā ir sagatvoti šādi topošās akadēmiskās gramatikas manuskripti:

1) Kalnača, A., Ivulāne B. Darbības vārds jeb verbs (apmēram 160 lpp.);

2) Lokmane, I., Valkovska (Saulīte) B. Vienkārša teikuma sintakse (apmēram 120 lpp.).

 

2012. gadā notikusi arī aktīva projekta dalībnieku pētījumu aprobācija – gan sagatavojot un LU Akadēmiskajā apgādā iesniedzot publicēšanai rakstu krājuma manuskriptu A. Kalnačas un I. Lokmanes sakārtojumā un redakcijā Valoda: nozīme un forma. 3. Teorija un metodoloģija latviešu valodniecībā (apmēram 7 autorloksnes), kā arī Ilzes Lokmanes monogrāfiju Teksta sintakse. Izteikumu tipi tekstā (apmēram 8 autorloksnes). Projekta dalībniecēm 2012. gadā par latviešu gramatikas jautājumiem bijušas 13 publikācijas (8 raksti starptautiski recenzējamos izdevumos, 5 starptautisku zinātbisku konferenču tēzes). Īpaši vērtīga bijusi iespēja piedalīties ar 10 referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs gan Latvijā, gan ārpus tās, kā arī uz Minhenes Ludviga Maksimiliāna universitātes konferencē Modalität und ihre Ausdrucksformen/Modes of Modality (11.-12.05.2012.) nolasītā referāta pamata izstrādāt A. Kalnačas un I. Lokmanes kopīgu publikāciju Modal semantics and morphosyntax of the Latvian Debitive. Abraham, Werner & Elisabeth Leiss (eds). Modes of Modality. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin Publishing Company (iespiešanā). Ārzemju kolēģu vērtējums un dažādi metodoloģiski ieteikumi bijuši ļoti svarīgi kā darbības vārda, tā vienkārša teikuma sintakses aspektu mūsdienīgā atspoguļojumā topošās latviešu valodas akadēmiskajā gramatikā.