Valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" projekts

Projekta nosaukums latviski: “Inovatīva un iekļaujoša pārvaldība sabiedrības iesaistes, uzticības, komunikācijas veicināšanai”

Projekta nosaukums angliski: “Innovative and inclusive governance for the promotion of social involvement, trust, and communication”

Projekta numurs: VPP-LETONIKA-2021/3-0004

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: asoc. prof. Visvaldis Valtenbergs (01.02.2022. – 01.08.2023. prombūtnē, šajā laikā p.i. doc. Renārs Felcis)

Zinātniskā grupa: prof. Jānis Ikstens, prof. Iveta Reinholde, doc. Jurijs Ņikišins, doc. Klinta Ločmele, Velta Skolmeistere, Inga Latkovska, Mārtiņš Pričins, Anastasija Tetarenko, Līva Kalnača, Juris Pupčenoks, Daiga Kamerāde, Alina Ostling, Anete Skrastiņa

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 20.12.2021. – 19.12.2024.

Projekta kopējais finansējums: 427 000,00 EUR

Projektā plānotās aktivitātes:

Projekta mērķis ir piedāvāt risinājumus demokrātijas un valsts noturības stiprināšanā.

Projektā tiks izmantoti European Social Survey 2022. gada data, iedzīvotāju līdzdalības dati no “ParVaiPret.lv” un “ManaBalss.lv”, kā arī projekta ietvaros īstenotās sociālās domas aptaujas.

Projekta pētnieciskās aktivitātes strukturētas četros tematiskajos virzienos:

  • jauni līdzdalības risinājumi demokrātiskajos procesos;
  • sabiedrības iesaiste politikas veidošanā;
  • institucionālā uzticēšanās un noturība pret dažādiem draudiem;
  • stratēģiskā komunikācija un pārvaldība.

Balstoties pētījumā, tiks izstrādātas rekomendācijas politikas veidotājiem, kā arī akadēmiskās publikācijas starptautiskajiem nozares žurnāliem.

Papildus informācija par projektu: https://www.szf.lu.lv/petnieciba/sppi/projekti/inovativa-un-ieklaujosa-parvaldiba-sabiedribas-iesaistes-uzticibas-komunikacijas-veicinasanai-iip/ 

Pēdējās izmaiņas veiktas