Projekta nosaukums latviski: Konkurējošie dabas diskursi Latvijā un ekoloģiskā solidaritāte kā konsensa veidošanas stratēģija

Projekta nosaukums angliski: Competing Discourses of Nature in Latvia and Ecological Solidarity as a Consensus Building Strategy

Projekta numurs: lzp-2020/1-0304

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Docents, pētnieks Dr. Phil. Artis Svece

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU: Vēstures un filozofijas fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.12.2023.

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR

Projekta mērķis ir analizēt dabas vērtības izpratnēs balstītu ekoloģiskās solidaritātes modeļu iespējamību dabas diskursu pluralitātes apstākļos Latvijā. Dabas diskursu daudzveidība var sekmēt konfliktus starp vides politikas veidotājiem un lokālajām kopienām vai noteiktām interešu grupām, kā arī pašu vides politikas veidotāju vidū. Šie konflikti īpaši saasinās tad, kad nacionālā populisma apstākļos jārisina mūsdienu ekoloģiskās problēmas, kas ir globālas pēc sava rakstura. Tomēr diskursu daudzveidība neizslēdz ekoloģiskās solidaritātes iespēju, kas balstās konsensā par atsevišķām vērtībām un noteiktas vides politikas iespējām.

Projekts ir veidots kā starpdisciplinārs pētījums, kurš iekļaujas vides humanitāro zinātņu ietvarā. Šī projekta uzstādījums ir apvienot filozofijas teorētiskās analīzes iespējas ar tām starpdisciplinārajām metodēm, kuras izmanto vides un sociālā ģeogrāfija. Projektā tiek analizēti dabas diskursi Latvijā, īpaši izceļot Gaujas nacionālo parku, Ķemeru nacionālo parku un Papes dabas parku kā savā starpā atšķirīgus un nozīmīgus piemērus tam, kā dabas diskursi konkurē. Projektā tiek aprakstīti ekoloģiskās solidaritātes modeļi, kas ietver gan solidaritāti starp cilvēku lokālām kopienām un to dabisko vidi, gan solidaritāti starp dažādām grupām, kas dabu uzskata par vērtību, lai gan izmanto atšķirīgus dabas diskursus.

Projekta mērķa sasniegšanai ir izvirzīti četri savstarpēji saistīti pētījuma uzdevumi:

  1. Izveidot teorētisko ietvaru dabas un to vērtību analizēšanai;
  2. Izpētīt konkurējošo dabas diskursu spektru Latvijā;
  3. Veikt dabas vērtību un ar to saistīto diskursu izpēti trīs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā – Ķemeru Nacionālajā parkā, Gaujas nacionālajā parkā un Papes dabas parkā;
  4. Formulēt iespējamās stratēģijas konsensa veidošanai, izmantojot ekoloģiskās solidaritātes konceptu.