Projekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 38, Jūrmalā

Projekta vienošanās numurs: 4.2.1.2/18/I/010

Projekta īstenošanas termiņš: no 28.03.2019. līdz 01.09.2021. (30 mēneši)

Projekta kopējais finansējums: Projekta kopējās izmaksas 298 986.28 Eur, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts 85% jeb 242 191.94 Eur apmērā un valsts budžeta finansējums 15% jeb 42 739.75 Eur un publiskās neattiecināmās izmaksas 14 054.59 Eur.    

Projekta vadītājs: Infrastruktūras departamenta Plānošanas nodaļas Projekta vadītājs Mikus Miķelsons

Projekta koordinatore: Infrastruktūras departamenta Plānošanas nodaļas Projekta vadītāja asistente, e-pasts: kristine.zarina@lu.lv

Projekta mērķis un rezultāti: Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu Latvijas Universitātes ēkā Vidus prospektā 38, Jūrmalā.

 1. plānotais siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas ir ne mazāks kā 143,96 MWh/gadā (61,50%/gadā);
 2. plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas nepārsniegs 89,36 kWh/m2 gadā;
 3. plānotais CO2 emisiju samazinājums 29079 kg/gadā;

Projektā plānotās aktivitātes ir pamatotas ar aprēķinu rezultātiem, plānotie finanšu ieguldījumi ir efektīvi attiecībā pret nākotnes ietaupījumu, tāpat arī tiks mazināta ietekme uz vidi un uzlabota pilsētvide, kā arī pagarināts ēkas lietošanas termiņš.  Projektā plānotās aktivitātes ir pamatotas ar aprēķinu rezultātiem, plānotie finanšu ieguldījumi ir efektīvi attiecībā pret nākotnes ietaupījumu, tāpat arī tiks mazināta ietekme uz vidi un uzlabota pilsētvide, kā arī pagarināts ēkas lietošanas termiņš. 

Projekta īss kopsavilkums:

Saskaņā ar energoauditu un ēkas tehnisko apsekošanu, ēkā plānots īstenot šādus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus:

1. Norobežojošās konstrukcijas:

 • Fasāžu siltināšana, izmantojot apmestās fasādes pieeju. Sienai A kāpņu telpā aizmūrējot lodziņus;
 • Logaiļu siltināšana no ārpuses pa visu perimetru, t.sk. zem palodzēm (kur tas ir fiziski iespējams), tādējādi novēršot termiskos tiltus;
 • Cokola daļas joslas siltināšana;
 • Bēniņu pārseguma siltināšana ar beramo siltumizolācijas materiālu;
 • Veikt esošā jumta remontu/atjaunošanu, lai nebojātu jaunizbūvejamo siltinājumu;

2. Ventilācija:

 • Gaisa pieplūdes vārstu ar antibakteriālo filtru ārpusē montāža uz esošajiem istabu logiem, nodrošinot dabīgo ventilācijas iespēju;

3. Inženiersistēmas:

 • Atsevišķu skaitītāju uzstādīšana apkurei, karstā ūdens apgādei, ventilācijas iekārtai un ēkas kopējai elektroenerģijas enerģiju uzskaitei;
 • Apkures sistēmas cauruļvadu izolācija bēniņos;

Projekta mērķa grupa:

Projekta mērķa grupa ir valsts ēkas Jūrmalā, Vidus prospektā 38 lietotāji – Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas” (turpmāk LU PSK) studenti un darbinieki un LU kā ēkas īpašniece.

Pēc projekta īstenošanas mērķa grupām būs šādi ieguvumi:

 • būtiski samazināsies siltumapgādes izmaksas;
 • uzlabosies studiju telpu komforts, tādējādi pozitīvi ietekmējot studējošos un darbiniekus;
 • tiks atjaunots ēkas estētiskais izskats, kas pozitīvi ietekmēs apkārtējo teritoriju iedzīvotājus;
 • mazināsies kaitējums videi;

Informācija sagatavota un publicēta 28.06.2019.

Informācija precizēta 29.10.2021.

Projekta gaitas atskaites:

Projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 38, Jūrmalā” projekta vienošanās numurs 4.2.1.2/18/I/010 sekmīgi ir ieviestas visas projektā plānotās aktivitātes un 30.07.2021 ēka nodota ekspluatācijā.

Pēc projekta īstenošanas mērķa grupām būs šādi ieguvumi:

 • būtiski samazināsies siltumapgādes izmaksas;
 • uzlabosies telpu komforts, tādējādi pozitīvi ietekmējot studējošos un darbiniekus;
 • atjaunots ēkas estētiskais izskats, kas pozitīvi ietekmēs apkārtējo teritoriju iedzīvotājus;
 • mazināsies kaitējums videi.

Informācija sagatavota un publicēta 27.08.2021.

Pavasara mēnešos, projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 38, Jūrmalā” projekta vienošanās numurs 4.2.1.2/18/I/010 SIA “Vides Tehnika” ir turpinājusi būvdarbu īstenošanu.

Īstenoti plānotie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi - fasāžu siltināšana, logaiļu siltināšana, cokola daļas joslas siltināšana, bēniņu pārseguma siltināšana, jumta nomaiņa, zibensaizsardzības izbūve u.c.

Norit darbs pie būvdarbu un projekta izpilddokumentācijas izstrādes un saskaņošanas.

Informācija sagatavota un publicēta 28.06.2021.

Ziemas mēnešos, ņemot vērā laikapstākļus, projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 38, Jūrmalā” projekta vienošanās numurs 4.2.1.2/18/I/010 SIA “Vides Tehnika” ir turpinājusi būvdarbu īstenošanu. Gandrīz pilnībā paveikta fasāžu siltināšana, bet pārējie darbi ir daļēji veikti:

 • Cokola daļas joslas siltināšanu;
 • Bēniņu pārseguma siltināšanas darbus;
 • Jumta nomaiņas darbus;
 • Zibensaizsardzības izbūves darbus.

Informācija sagatavota un publicēta 28.03.2021.

Rudens mēnešos projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 38, Jūrmalā” projekta vienošanās numurs 4.2.1.2/18/I/010 SIA “Vides Tehnika” ir turpinājusi būvdarbu īstenošanu, daļēji veicot:

 • Fasāžu siltināšanu;
 • Cokola daļas joslas siltināšanu;
 • Bēniņu pārseguma siltināšanas darbus;
 • Jumta nomaiņas darbus;
 • Zibensaizsardzības izbūves darbus;

Informācija sagatavota un publicēta 28.12.2020.

Vasaras mēnešos un rudens sākumā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 38, Jūrmalā” projekta vienošanās numurs 4.2.1.2/18/I/010 SIA “Vides Tehnika” ir uzsākusi būvdarbu īstenošanu, daļēji veicot fasādes siltināšanas darbus un veicot sagatavošanās darbus citiem būvprojektā paredzētajiem būvdarbiem.

Informācija sagatavota un publicēta 28.09.2020.

Pavasarī un vasaras sākumā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 38, Jūrmalā” projekta vienošanās numurs 4.2.1.2/18/I/010 notiek 2019. gada 13. decembrī ir izsludinātā iepirkuma Būvdarbu veikšana Jūrmalā, Vidus prospektā 38 ēkas piebūve un siltināšana, un Vidus prospektā 36 k-1 ēkas siltināšana identifikācija nr. LU PSK 2019/5 ERAF izvērtēšanas process, bet 2020. gada 25. jūnijā pieņemts lēmums, ka līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Vides Tehnika”, tā kā iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka ņemot vērā viszemāko cenu, un kas atbilst visām atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

Informācija sagatavota un publicēta 29.06.2020.

Pavasara mēnešos projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 38, Jūrmalā” projekta vienošanās numurs 4.2.1.2/18/I/010 notiek 2019.gada 13.decembrī ir izsludinātā iepirkuma Būvdarbu veikšana Jūrmalā, Vidus prospektā 38 ēkas piebūve un siltināšana, un Vidus prospektā 36 k-1 ēkas siltināšana identifikācija nr. LU PSK 2019/5 ERAF izvērtēšanas process, tiek uzdoti precizējoši jautājumi iepirkuma pretendentiem.

Informācija sagatavota un publicēta 27.03.2020

Rudens mēnešos projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 38, Jūrmalā” projekta vienošanās numurs 4.2.1.2/18/I/010 ir noritējuši būvniecības iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas darbi.

2019. gada 13. decembrī ir izsludināts iepirkums Būvdarbu veikšana Jūrmalā, Vidus prospektā 38 ēkas piebūve un siltināšana, un Vidus prospektā 36 k-1 ēkas siltināšana identifikācija nr. LU PSK 2019/5 ERAF.

Informācija sagatavota un publicēta 27.12.2019

Vasaras mēnešos projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 38, Jūrmalā” projekta vienošanās numurs 4.2.1.2/18/I/010 ir noritējuši projektēšanas darbi. Lai nodrošinātu finanšu un darbaspēka resursu ekonomiju ir izstrādāts viens projekts, gan SAM 4.2.1.2 projekta mērķim – energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ēkai Vidus prospektā 38, Jūrmalā, gan SAM 8.1.1. projektam Nr.8.1.1.0/17/I/010 "Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija" mērķim - jaunas piebūves un ieejas mezgla projekts. 19.09.2019. būvprojekts “Medicīnas koledžas ēkas Nr.006 pārbūve Vidus prospekts 38, Jūrmala” saskaņots būvvaldē.

Tāpat arī vasarā paralēli būvprojekta izstrādei tika strādāts pie iepirkuma nolikuma sagatavošanas.

Informācija sagatavota un publicēta 27.09.2019.