Projekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 36, k-1, Jūrmalā

Projekta vienošanās numurs: 4.2.1.2/18/I/009

Projekta īstenošanas termiņš: no 29.03.2019. līdz 31.08.2021 (29 mēneši)

Projekta kopējais finansējums: Projekta kopējās izmaksas 257 006.27     Eur, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts 85% jeb 206 881.15 Eur apmērā un valsts budžeta finansējums 15% jeb 36 508.44 Eur, publiskās neattiecināmās izmaksas13 616.68 Eur.

Projekta vadītājs: Infrastruktūras departamenta Plānošanas nodaļas Projekta vadītājs Mikus Miķelsons

Projekta koordinatore: Infrastruktūras departamenta Plānošanas nodaļas Projekta vadītāja asistente, e-pasts: kristine.zarina@lu.lv

Projekta mērķis un rezultāti: Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu Latvijas Universitātes ēkā Vidus prospektā 36 k-1, Jūrmalā.

 1. plānotais siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas ir ne mazāks kā 72,81 MWh/gadā (30,00 %/gadā);
 2. plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas nepārsniegs 89,03 kWh/m2 gadā;
 3. plānotais CO2 emisiju samazinājums 14894 kg/gadā; Projektā plānotās aktivitātes ir pamatotas ar aprēķinu rezultātiem, plānotie finanšu ieguldījumi ir efektīvi attiecībā pret nākotnes ietaupījumu, tāpat arī tiks mazināta ietekme uz vidi un uzlabota pilsētvide, kā arī pagarināts ēkas lietošanas termiņš. 

Projekta īss kopsavilkums:

Saskaņā ar energoauditu un ēkas tehnisko apsekošanu, ēkā plānots īstenot šādus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus:

1. Norobežojošās konstrukcijas:

 • Fasāžu siltināšana, izmantojot apmestās fasādes pieeju;
 • Logaiļu siltināšana no ārpuses pa visu perimetru, t.sk. zem palodzēm (kur tas ir fiziski iespējams);
 • Cokola daļas joslas siltināšana;
 • Esošā jumta vēja kastu un noteku atjaunošanu, lai nebojātu jaunizbūvejamo siltinājumu.

2. Ventilācija:

 • Gaisa pieplūdes vārstu ar antibakteriālo filtru ārpusē montāža uz esošajiem istabu logiem;
 • Lokālās ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju un automātiskās/manuālās regulēšanas iespēju uzstādīšana dušas telpās.

3. Inženiersistēmas:

 • Atsevišķu skaitītāju uzstādīšana apkures, karstā ūdens sagatavošanas un ventilācijas iekārtu enerģiju uzskaitei.

Projekta mērķa grupa:

Projekta mērķa grupa ir valsts ēkas Jūrmalā, Vidus prospektā 36 k-1 lietotāji – Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas” (turpmāk LU PSK) studenti un darbinieki un LU, kā ēkas īpašniece.

Pēc projekta īstenošanas mērķa grupām būs šādi ieguvumi:

 • būtiski samazināsies siltumapgādes izmaksas;
 • uzlabosies studiju telpu komforts, tādējādi pozitīvi ietekmējot studējošos un darbiniekus;
 • tiks atjaunots ēkas estētiskais izskats, kas pozitīvi ietekmēs apkārtējo teritoriju iedzīvotājus;
 • mazināsies kaitējums videi;

Informācija sagatavota un publicēta 28.06.2019.

Informācija precizēta 29.10.2021.

Projekta gaitas atskaites:

Projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 36 k-1, Jūrmalā” projekta vienošanās numurs 4.2.1.2/18/I/009 sekmīgi ir ieviestas visas projektā plānotās aktivitātes un ēka nodota ekspluatācijā.

Pēc projekta īstenošanas mērķa grupām būs šādi ieguvumi:

 • būtiski samazināsies siltumapgādes izmaksas;
 • uzlabosies telpu komforts, tādējādi pozitīvi ietekmējot studējošos un darbiniekus;
 • atjaunots ēkas estētiskais izskats, kas pozitīvi ietekmēs apkārtējo teritoriju iedzīvotājus;
 • mazināsies kaitējums videi.

Informācija sagatavota un publicēta 02.08.2021.

Pavasara mēnešos, projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 36 k-1, Jūrmalā” projekta vienošanās numurs 4.2.1.2/18/I/009 SIA “Vides Tehnika” ir turpinājusi būvdarbu īstenošanu. Īstenoti plānotie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi – fasāžu siltināšana, cokola daļas joslas siltināšana, bēniņu pārseguma siltināšana, jumta nomaiņa, zibensaizsardzības izbūve u.c.

Norit darbs pie būvdarbu un projekta izpilddokumentācijas izstrādes un saskaņošanas.

Informācija sagatavota un publicēta 29.06.2021.

Ziemas mēnešos, ņemot vērā laikapstākļus, projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 36 k-1, Jūrmalā” projekta vienošanās numurs 4.2.1.2/18/I/009 SIA “Vides Tehnika” ir turpinājusi būvdarbu īstenošanu. Gandrīz pilnībā paveikta fasāžu siltināšana, bet pārējie darbi ir daļēji veikti:

 • Cokola daļas joslas siltināšana;
 • Bēniņu pārseguma siltināšanas darbi;
 • Jumta nomaiņas darbi;
 • Zibensaizsardzības izbūves darbi.

Informācija sagatavota un publicēta 29.03.2021.

Rudens mēnešos projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 36 k-1, Jūrmalā” projekta vienošanās numurs 4.2.1.2/18/I/009 SIA “Vides Tehnika” ir turpinājusi būvdarbu īstenošanu, daļēji veicot:

 • Fasāžu siltināšanu;
 • Cokola daļas joslas siltināšanu;
 • Bēniņu pārseguma siltināšanas darbus;
 • Jumta nomaiņas darbus;
 • Zibensaizsardzības izbūves darbus;

Informācija sagatavota un publicēta 29.12.2020.

Vasaras mēnešos un rudens sākumā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 36 k-1, Jūrmalā” projekta vienošanās numurs 4.2.1.2/18/I/009 SIA “Vides Tehnika” ir uzsākusi būvdarbu īstenošanu, daļēji veicot fasādes siltināšanas darbus un veicot sagatavošanās darbus citiem būvprojektā paredzētajiem būvdarbiem.

Informācija sagatavota un publicēta 29.09.2020.

Pavasarī un vasaras sākumā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 36 k-1, Jūrmalā” projekta vienošanās numurs 4.2.1.2/18/I/009 notiek 2019.gada 13. decembrī ir izsludinātā iepirkumā Būvdarbu veikšana Jūrmalā, Vidus prospektā 38 ēkas piebūve un siltināšana, un Vidus prospektā 36 k-1 ēkas siltināšana identifikācija nr. LU PSK 2019/5 ERAF turpinājies izvērtēšanas process, bet 2020.gada 25.jūnijā pieņemts lēmums, ka līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Vides Tehnika”, tā kā iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka ņemot vērā viszemāko cenu, un kas atbilst visām atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

Informācija sagatavota un publicēta 29.06.2020.

Pavasara mēnešos projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 36 k-1, Jūrmalā” projekta vienošanās numurs 4.2.1.2/18/I/009 notiek 2019.gada 13.decembrī ir izsludinātā iepirkuma Būvdarbu veikšana Jūrmalā, Vidus prospektā 38 ēkas piebūve un siltināšana, un Vidus prospektā 36 k-1 ēkas siltināšana identifikācija nr. LU PSK 2019/5 ERAF izvērtēšanas process, tiek uzdoti precizējoši jautājumi iepirkuma pretendentiem.

Informācija sagatavota un publicēta 27.03.2020.

Rudens mēnešos projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 36, k-1, Jūrmalā” projekta vienošanās numurs 4.2.1.2/18/I/009 ir noritējuši būvniecības iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas darbi.

2019. gada 13. decembrī ir izsludināts iepirkums Būvdarbu veikšana Jūrmalā, Vidus prospektā 38 ēkas piebūve un siltināšana, un Vidus prospektā 36 k-1 ēkas siltināšana identifikācija Nr. LU PSK 2019/5 ERAF.

Informācija sagatavota un publicēta 27.12.2019.

Vasaras mēnešos projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 36, k-1, Jūrmalā” projekta vienošanās numurs 4.2.1.2/18/I/009 ir noritējuši projektēšanas darbi. Lai gan sākotnēji tika plānots, ka tiks izstrādāta ēkas fasādes apliecinājuma karte, projektēšanas gaitā, sīkāk izpētot ēkas tehnisko stāvokli, atklājās nepieciešamība tomēr izstrādāt būvprojektu un 19.09.2019. būvprojekts “Dienesta viesnīcas energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekts Vidus prospekts 36 k-1, Jūrmalā” saskaņots būvvaldē.

Tāpat arī vasarā paralēli būvprojekta izstrādei tika strādāts pie iepirkuma nolikuma sagatavošanas.

Informācija sagatavota un publicēta 27.09.2019.