LU akadēmiskā un zinātniskā personāla, rezidentūras, doktorantūras studējošo īstenoto pētījumu atbilstību pētījumu ētikas principiem atkarībā no pētījuma veida izvērtē LU vai ārēja pētījumu ētikas komiteja vai cita atbildīgā institūcija (skat. shēmu zemāk). Pētījumu veidi, pirms kuru uzsākšanas jāsaņem atzinums vai atļauja, ir: 

 1. pētījumi ar cilvēku iesaisti, t.sk. pētījumi, kuros tiek apstrādāti personas dati vai izmantoti cilvēka izcelsmes bioloģiskie paraugi;
 2. pētījumi ar izmēģinājumu dzīvniekiem;
 3. pētījumi, kuri rada risku apkārtējai videi;
 4. pētījumi, kuros pastāv divējāda lietojuma risks, to rezultātus izmantojot ne tikai sabiedrības labā, bet arī lai nodarītu kaitējumu sabiedrībai.

! Pētījumiem, ko LU personāls veic sadarbībā ar citām Latvijas zinātniskajām institūcijām, ir nepieciešams tikai vienas institūcijas pētījumu ētikas komitejas atzinums.

! Pētījumiem, ko LU personāls veic sadarbībā ar ārvalstu partneriem, ir jāsaņem LU nozaru grupas pētījumu ētikas komitejas vai citas Latvijas atbildīgās institūcijas atzinums par pētījuma daļu, kuru īsteno Latvijā.

LU zinātņu nozaru grupu pētījumu ētikas komiteju nolikumu un sastāvu apstiprina rektors ar LU rīkojumu, atbilstoši LU Pētījumu ētikas rīcībolitikai.


LU Dzīvības un medicīnas zinātņu pētījumu ētikas komiteja

Komitejas sastāvs (apstiprināts ar LU rektora 29.10.2021 rīkojumu nr. 1-4/527):

 • asoc. prof. Signe Mežinska – komitejas priekšsēdētāja
 • asoc. prof. Līga Plakane – komitejas priekšsēdētājas vietniece
 • vadošā eksperte Ligita Liepiņa – komitejas sekretāre
 • prof. Ingrīda Rumba-Rozenfelde
 • asoc. prof. Gunta Strazda
 • vadošais pētnieks Tālivaldis Freivalds
 • pētniece Marina Loseviča
 • Inese Mauriņa, pacientu organizācijas pārstāve
 • Jānis Uiska, personas datu aizsardzības speciālists
 • Ginta Eglīte, personas datu aizsardzības speciāliste

Komitejas sēdes notiek katra mēneša otrajā piektdienā.

Jūlijā un augustā sēdes nenotiek. 

Iesniegumi izskatīšanai tuvākajā sēdē ir jāiesniedz vienu nedēļu pirms komitejas kārtējās sēdes  līdz 17:00. Parasti sēdes tiek plānotas mēneša otrajā piektdienā.  Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus var iesniegt, sūtot uz e-pasta adresi  Ligita.Liepina@lu.lv. Papīra formātā parakstītus iesniegumus var iesniegt LU lietvedībā, Raiņa bulv. 19, 136. telpā.


LU Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu ētikas komiteja

Komitejas sastāvs (apstiprināts ar LU rektora 12.01.2022. rīkojumu nr. 1-4/17): 

 • prof. Ģirts Dimdiņš; 
 • prof. Gunta Roziņa; 
 • prof. Raivis Bičevskis; 
 • prof. Ralfs Kokins; 
 • prof. Jānis Priede; 
 • doc.Vadims Mantrovs; 
 • personas datu aizsardzības speciālists Jānis Uiska; 
 • personas datu aizsardzības speciāliste Ginta Eglīte; 
 • Mārcis Krūmiņš, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes pārstāvis; 
 • Lāsma Dilba, Datu valsts inspekcijas pārstāve. 
 • eksperte Inese Jurkovska

08.02.2022. Komitejas sēdē (Nr. 30-94/1) apstiprināts: 

Komitejas priekšsēdētājs: doc.Vadims Mantrovs; 

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: prof.Ģirts Dimdiņš; 

Komitejas sekretāre: Inese Jurkovska 

Komitejas sēdes notiek katra mēneša otrajā trešdienā. Iesniegumus atzinuma izskatīšanai jāiesniedz vismaz vienu mēnesi iepriekš, tos ar drošu elektronisko parakstu atsūtot uz e-pasta adresi inese.jurkovska@lu.lv vai papīra formātā iesniedzot LU lietvedībā Raiņa bulv. 19, 136. telpā. 

Dokumenti: