19. janvāris, 2018

09:30 - 15:00
Jelgavas ielā 1, 701. telpā

Sekcijas sēde "Vides izglītība un Latvijas tautsaimniecības izaicinājumi"
Vides zinātne
Vadītājs Iveta Šteinberga

26. janvāris, 2018

09:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 702. aud.

Sekcijas sēde "Vides tehnoloģijas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana"
Vides zinātne
Vadītāji: Māris Kļaviņš, Agnese Kukela

Ilmārs Kangro, Ērika Teirumnieka, Edmunds Teirumnieks
Matemātiskā modelēšana smago metālu koncentrācijas noteikšanai kūdrā

Diāna Arāja, Sigita Čulkstena
Dabīgā minerālūdens izmantošanas potenciāls

Jorens Kviesis, Linards Kļaviņš, Lauris Arbidans, Māris Kļaviņš
Vaccinum ģints sīkkrūmu augļa hemotaksonomiskie pētījumi gāzu hromatogrāfijā

Raivo Damkevics
Atkritumu un RDF izejvielas apjomi Latvijas atkritumu saimniecības sektorā

Dmitrijs Poršņovs, Valdis Bisters, Juris Burlakovs, Māris Kļaviņš
Small Scale Gasification Application and Perspectives in Circular Economy

Valdis Bisters
Maza mēroga koģenerācijas iekārtu pielietošanas iespējas industriālam pašpatēriņam

Juris Kalvišs, Raivo Damkevics
Eksperimentālās iekārtas tehnoloģiskie risinājumi mainīga rakstura degvielas gazifikācijas procesa izstrādei

Edmunds Teirumnieks, Kārlis Pīgožnis, Ērika Teirumnieka, Inese Bernāne, Inese Jakovele
Stenda referāts. Šķiedraugu izmantošana kompozītmateriālu izgatavošanā

Sintija Augule, Inese Bernāne, Ērika Teirumnieka
Stenda referāts. Riebiņu novada lielāko virszemes ūdens resursu kvalitātes izpēte

Linards Kļaviņš, Jorens Kviesis, Lauris Arbidāns
Stenda referāts. Latvijā savvaļā augošu un kultivētu ogu virsmas vasku sastāva izpēte

Egija Kitija Meijere, Linards Kļaviņš
Stenda referāts. Lipīdu sastāva izpēte krūmmelleņu (Vaccinum Corymbosum) kultivāros un citās Vaccinum ģints ogās

30. janvāris, 2018

10:00 - 17:00
Jelgavas iela 1, 335./336.t.

Sekcijas sēde "Vides piesārņojums: novērojumi un risinājumi"
Vides zinātne
Vadītāji: Olga Ritenberga, Iveta Šteinberga

Olga Ritenberga
Dabas rādīts gaisa “piesārņojums” – problēmas un risinājumi

Liāna Ļebedeva
Gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumu efektivitātes kvantitatīvais novērtējums ielu kanjonos

Liene Šustere
PM piesārņojuma līmeņa sektoriālais novērtējums

Natālija Suhareva
Zivs vecuma – metālu satura normalizācijas tehnikas izstrāde Baltijas jūras un Rīgas līča piesārņojuma novērtēšanai

Raimonda Soloha
Zivju apstrādes uzņēmuma vides piesārņojuma izpēte

Oskars Janavs
Iekštelpu vides kvalitātes vērtēšanas teorētiskie un praktiskie aspekti

Ilze Kornete
Mikroklimata un bioloģiskā piesārņojuma novērtējums sporta centros Cēsīs un Priekuļu novadā

Vivita Priedniece
Vienģimenes māju gaisa baseina piesārņojuma samazināšana

Einārs Cilinskis
Klimats un energosistēmas

Iveta Šteinberga
Transporta plūsmu strukturālo izmaiņu ietekme uz gaisa kvalitāti Rīgas centrā

Gerda Paula Kalniņa
Stenda referāts. Vides tiesību analīze un novērtējums Latvijā

Liene Cīrule
Stenda referāts. Nodarbinātības iespējas Latvijas Universitātes vides zinātņu studiju absolventiem

Tince Balode
Stenda referāts. Gaisa kvalitātes aprīkojuma izmantošana putekšņu pētījumos

Olga Ritenberga et al.
Stenda referāts. Personalizētā putekšņu alerģijas prognozēšanas sistēma (PASYFO) Latvijā un Lietuvā: mobilās aplikācijas ieviešana

Olga Ritenberga et al.
Stenda referāts. Sezonālās putekšņu slodzes prognozēšana Dienvideiropā: olīvkoku piemērs

Oskars Janavs et al.
Stenda referāts. Iekštelpu gaisa kvalitātes novērtējums dažāda tipa izglītības iestādēs Rīgā

Iveta Šteinberga et al.
Stenda referāts. Dispersijas modeļu izmantošana gaisa kvalitātes zonu identificēšanai Rīgas aglomerācijā

Iveta Šteinberga et al.
Stenda referāts. Cieto daļiņu noturības un frakcionārā sadalījuma novērtējums smēķēšanas procesa laikā

10:00 - 15:00
Jelgavas ielā 1, 701. telpā

Sekcijas sēde "Jauno zinātnieku pētījumi vides zinātnē"
Vides zinātne
Vadītājs Zane Vincēviča-Gaile

Inga GRĪNFELDE, William HOGLAND, Juris BURLAKOVS, Rūta OZOLA, Zane VINCĒVIČA-GAILE
Triple Helix loma efektīvas sadarbības veidošanā zinātniski lietišķajos pētījumos

Dmitrijs PORŠŅOVS, Māris KĻAVIŅŠ
Gazifikācijas un pirolīzes tehnoloģijas sadzīves un rūpniecības atkritumu pārstrādei: pasaules prakse un tehniskie risinājumi

Dmitrijs PORŠŅOVS, Viesturs OZOLS, Māris KĻAVIŅŠ
Baltijas valstu atgūto degvielu ķīmiskais sastāvs un termiskās sadalīšanas īpatnības

Marta JEMEĻJANOVA, Rūta OZOLA, Māris KĻAVIŅŠ, Linards KĻAVIŅŠ
Mālu minerālu un antociānu kompozītmateriālu fizikāli ķīmisko īpašību izpēte un izmantošanas iespējas

Eva KRĒMERE
Galvenie izaicinājumi Centrālās Āzijas valstu ūdens resursu efektīvai izmantošanai

Zane KALVĪTE, Zane LĪBIETE
Meža meliorācijas sistēmu novadgrāvju sedimentācijas dīķu efekta ietekmes novērtējums ūdens kvalitātes kontekstā

Edgars JŪRMALIS, Mārtiņš LŪKINS, Zane LĪBIETE
Meža nekoksnes produktu potenciālais nodrošinājums: piemērs no apsaimniekotas meža teritorijas

Ivars KĻAVIŅŠ, Zane LĪBIETE, Arta BĀRDULE
Biogēno elementu koncentrāciju izmaiņas augsnes ūdenī pēc atjaunošanas cirtes priežu un egļu audzēs: atcelmošanas ietekme

Linda OSE
Tiešraides kameru izmantošana apdraudēto putnu sugu izpētē

Krista PĒTERSONE
Mazie ainavas elementi intensīvas lauksaimniecības teritorijās

31. janvāris, 2018

13:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 319.t.

Sekcijas sēde "Vides pārvaldība un piekrastes ilgtspējīga attīstība"
Vides zinātne
Vadītāji: Raimonds Ernšteins, Jānis Brizga

J.Brizga
Resursu plūsma Latvijā: bioekonomikas efektivitātes novērtējums

I.Kudreņickis, R.Ernšteins, Ē.Lagzdiņa, A.Lontone
EU BONUS Baltcoast project on coastal governance: approaches, results and products

A.Percovs, L.Urtāne
Uzlabota mājsaimniecības notekūdeņu attīrīšana kā iespēja Baltijas jūras piesārņojuma slodžu samazināšanai un eitrofikācijas ierobežošanai

L.Urtāne
Integrētas piekrastes pārvaldības attīstība: metode piekrastes multi-funkcionālo vērtību sākotnējam izvērtējumam un izmantošanas interešu saskaņošanai

J.Brizga, R.Ernšteins, J.Kauliņš, I.Kudreņickis
Videi draudzīgu rīcību attīstība Latvijā: mājsaimniecību anketēšanu rezultāti

D.Trukšāns
Vides pārvaldības attīstība izglītības iestāžu vides ietekmju mazināšanā: Ekoskolu labā prakse pārtikas atkritumu apsaimniekošanā

Ē.Lagzdiņa, R.Ernšteins
Vides komunikācijas pārvaldība un piekrastes pašvaldību attīstības plānošana un prakse

Z.Krūkle, R.Bendere
Vides trokšņa pārvaldība: aktualitātes un tendences Latvijā

D.Trukšāns, R.Ernšteins, L.Bieziņa, J.Brizga
Municipālās vides komunikācijas novērtējums un rīcībpolitikas attīstība

R.Ernšteins, J.Kauliņš, I.Kudreņickis
Inovatīvu vides pārvaldības instrumentu attīstības iespējas pašvaldību attīstības pārvaldībā

I.Paredne
Klimata pārmaiņu adaptācija Latvijas lauku attīstībā: nozaru ietekmes un pielāgošanās novērtējums

K.Grundmane, A.Rage
Pašvaldību vides pārvaldības attīstības kopnovērtējums un salīdzinājums: Rojas novads un Jūrmalas pilsēta

D.Āriņa, R.Bendere
Bioloģisko atkritumu pārstrādes produktu gala statusa novērtējums un prasības

S.Ancāne, G.Kalniņa
Vides pārvaldības pārskata pieejas attīstība Valmieras pašvaldībā: priekšlikums un novērtējums

L.Apsēna, Z.A.Zvaigzne
Stenda referāts. Municipālās vides pārvaldības instrumentu finansiālais nodrošinājums Madonas un Jelgavas novados piemēri

1. februāris, 2018

10:00 - 14:00
Jelgavas ielā 1, 334. telpā

Sekcijas sēde "Ilgtermiņa ekosistēmu pētījumi"
Vides zinātne
Vadītāji: Viesturs Melecis, Gunta Spriņģe

I.Druvietis
Rīgas ūdenskrātuves fitoplanktons

L.Dobkeviča, I.Kokorīte, V.Rodinovs
Daugavas hidroķīmiskais sastāvs un tā izmaiņas

Z.Krišjāne, T.Skadiņš, J.Krūmiņš, I.Grīne
Apdzīvojuma izmaiņas Engures reģionā 21gs.

O.Rums, I.Straupe, I.Grīnfelde
Jelgavas gaisa piesārņojuma novērtējums ar lihenoindikācijas metodi

G.Spriņģe, I.Druvietis, D.Ozoliņš, E.Parele, A.Skuja, O.Stoļara
Daugavas ekoloģiskā stāvokļa izpēte

N.Stivriņš, M.Bučana, H.Disbrija, N.Kuosmanena, M.Latalova, M.Slovinskis, S.Veski, H.Seppa
Plašs un epizodisks alkšņu (Alnus) daudzuma samazinājums Eiropā no 7.-10. gs.

L.Uzule, J.Jēkabsone
Virszemes ūdeņu monitoringa datu izmantošana upju ekoloģiskās kvalitātes noteikšanā pēc makrofītiem

A.Bukina
Stenda referāts. Rīgas gaisa piesārņojuma izplatības noteikšana ar bioindikācijas metodi, izmantojot priežu skuju testu

V.Grīna, V.Melecis
Stenda referāts. Augsnes mezofaunas struktūras izmaiņas uz pilsētvides gradienta - centrs piepilsēta Rīgā

M.Ķīvīte, V.Melecis, A.Karpa
Stenda referāts. Ilggadīgās izmaiņas Randu pļavu stiebrmušu cenozēs (Diptera, Chloropidae) uz vides faktoru svārstību fona

E.Magomedova
Stenda referāts. Latgales tradicionāla biškopība un to ilgtspējīga attīstība

I.Melece
Stenda referāts. Nobiru sadalīšanās intensitātes 1 gada pētījuma rezultāti, izmantojot standartizētu substrātu - tējas paciņu metodi (“The TeaComposition” initiative) Engures LTSER parauglaukumos