25. janvāris, 2018

10:00 - 11:00
Visvalža ielā 4a, 402.telpa

Diskusija "Prioritārā tēma "Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija". Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Anglistikas nodaļas un Lietišķās valodniecības centra sekcijas sēdes paneļdiskusija"
Starpdisciplināri
Vadītājs Gunta Roziņa

Helmūts Ancāns, Latvijas Bankas Personālpārvaldes vadītājas vietnieks
Apzinātība mūsdienu darba vietā

29. janvāris, 2018

10:00 - 12:00
Raiņa bulv. 19, 415. telpa

Sekcijas sēde "Zinātņu vēsture un muzeoloģija: 1. sēde "Muzeju attīstības aktualitātes""
Starpdisciplināri
Vadītājs Iveta Gudakovska, Dr.paed.

Jānis Garjāns, Dr.philol.
Latvijas muzeju nozares attīstības tendences

Jana Šakare, Mg. art.
Muzeja kritika - tradīcijas, noteiksmes un attīstība

Anna Balandina, Mg.sci.soc.
Muzeju stratēģiskās attīstības tendences Latvijā un pasaulē

Rita Burceva, Mg.paed.
Muzejs un sabiedrība: tradīciju pārvērtēšana

Ginta Gerharde-Upeniece, Dr.art
Eiropas muzeju starptautiskā platforma (20.gs.20.-30.gadi) un mērķu pārmantojamība

Aīda Krūze, Dr.paed
Muzejpedagoģija teorijā un praksē: Pedagoģijas muzeja piemērs

Agrita Ozola, Mg.hist.
Daži krājuma komplektēšanas aspekti: Tukuma muzeja piemērs

10:30 - 14:30
Visvalža ielā 4a, 402. aud.

Sekcijas sēde "Runa un mutvārdu reprezentācija mūsdienu romāņu valodās"
Starpdisciplināri
Vadītājs Jeļena Vladimirska

Sekcijas sēdes darba valodas – franču un itāļu

Dina Šavlovska
Mutvārdu mijiedarbības uzdevumu izveidošana CALL-SLT platformā

Irina Kalinina
Metaforas osteopātijas terminoloģijā - izaicinājums tulkotājam

Olga Billere
Sakāmvārds kā viens no mutiskās literatūras veidiem

Olga Ozoliņa
Frankofonija Latvijā

Simona Sofija Valke
Izsauksmes vārdu polisēmija Morisa Māterlinka teātrī

Džulio Lo Bello (Giulio Lo Bello)
Konfabulācijas epistēmiskā sarežģītība. Semantisko, sintaktisko un pragmātisko kļūdu novērtēšana

Jeļena Vladimirska
Citādība un patiesība: diskursa marķieru «en verité», «à la verité» et «à vrai dire» analīze

Jeļena Gridina
Diskursīvie marķieri franču valodas ka svešvalodas apguvē profesionālā kontekstā

Ludmila Ļozova
Korpusa sastādīšana diskursa marķieru pētījumam spontānajā runā franču un latviešu valodā

Daina Turlā-Pastare
Aproksimācijas marķieri daudzvalodu perspektīvā : franču un latviešu valodu korpusa analīze

Ludmila Gorelkina
Daudzvalodu reklāmas diskurss Latvijas kontekstā

11:00 - 15:00
Zeļļu ielā 23, SIIC, 610. telpa

Sekcijas sēde "Dabaszinātņu didaktika"
Starpdisciplināri
Vadītājs Inese Dudareva

Andris Broks
Dabaszinātnisko izglītības priekšmetu satura vispārīgais kodols

Gunta Kalvāne
Klimata izglītība skolās: projekts “Klimata valoda”

Jeļena Volkinšteine
Skolotāja kompetence organizēt pētniecisko darbību ķīmijā

Dace Bērtule
Kognitīvās darbības dziļums bioloģijas uzdevumos 9. klasei diagnosticējošos darbos dabaszinātnēs

Rita Birziņa, Dagnija Cēdere, Līva Pētersone
Dabaszinātņu I kursa studentu adaptācija studijām

Inese Dudareva
Izglītotāju digitālās kompetences novērtēšanas rīki

Jāzeps Logins
Informācijas tehnoloģijas formatīvajā vērtēšanā

Dace Namsone
Kā vērtēt dabaszinātņu skolotāju pamatprasmes?

Pāvels Pestovs
Kā valsts līmeņa dabaszinātņu pārbaudes darbos vērtēt prasmi zinātniski interpretēt datus un pierādījumus?

Ilze France, Līga Čakāne
Skolēnu matemātikā apgūto prasmju darbā ar grafisku informāciju  lietojums dabaszinātnēs dziļā kognitīvā līmenī

Līga Čakāne
Kompleksa snieguma mērīšana valsts līmeņa dabaszintņu un matemātikas parbaudes darbos.

Karine Oganisjana
Kompetencēs balstītās mācības: iespējas un izaicinājumi

11:50 - 18:00
Raiņa bulv. 19, 4.stāva gaitenis

Sekcijas sēde "Zinātņu vēsture un muzeoloģija: plakātu sesija"
Starpdisciplināri
Vadītājs Iveta Gudakovska, Dr.paed.

Vija Hodireva,Dr.geol.
Stenda referāts. LU Ģeoloģijas muzeja augšdevona dolomītu kolekcijas paraugi kā identificētie analogi pirms restaurācijas pētītajiem Rīgas pils pamatu dolomītiem

Ilgonis Vilks, Dr.paed.
Stenda referāts. Ieskats mazāk zināmu Latvijas Universitātes astronomijas studentu (1920 – 1947) dzīvesstāstos

Māris Rudzītis, Mg. geol.
Stenda referāts. Mamuta fosilijas LU Ģeoloģijas muzejā

Jēkabs Raipulis, Dr.biol.
Stenda referāts. Ģenētiķis un zoologs Jānis Lūsis

Indulis Zvirgzdiņš, Mg.hist.
Stenda referāts. LU absolvents, arhitekts Pēteris Ārends (1900-1960) - Pieminekļu valdes darbinieks

Alīda Zigmunde, Dr.paed.
Stenda referāts. LU mācībspēks Indriķis Saule-Sleinis (1888-1953)

12:40 - 14:20
Raiņa bulv. 19, 415. telpa

Sekcijas sēde "Zinātņu vēsture un muzeoloģija: 2. sēde "Kolekcijas kā unikālas laikmeta liecības un pētniecības avoti""
Starpdisciplināri
Vadītājs Aīda Krūze, Dr.paed.

Vija Hodireva, Dr.geol.
LU Ģeoloģijas muzeja krājuma jauniegūtās minerālu kolekcijas izpētes aspekti: muzeoloģiskais un mineraloģiskais

Viesturs Vintulis, Dr. biol., Madars Bergmanis, Mg. biol.
LU Zooloģijas muzeja eksotisko putnu kolekcija - vēsture un izaicinājumi

Lelde Neimane, Mg. hist.
Videoliecību krājums Latvijas Okupācijas muzejā

Mudīte Rudzīte, Dr. biol., Māris Rudzītis, Mg. geol.
LU Goda doktora, prof. A. Mēdera ieguldījums Latvijas pērļu ieguves vēstures izpētē

Angelīna Zabele, Mg.geol.
Otto Birzgaļa fotokolekcija - ierosme ģeoloģijas attīstības atspoguļojumam attēlos 100 gadu garumā

Ilga Mantiniece, Mag.sci.soc.
LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes bibliotēkas pirmskara perioda inventāra grāmatas kā vēsturiskās informācijas avots

14:50 - 17:15
Raiņa bulv. 19, 415. telpa

Sekcijas sēde "Zinātņu vēsture un muzeoloģija: 3. sēde "Zinātņu vēsture laikmetu griežos""
Starpdisciplināri
Vadītājs Ilgonis Vilks, Dr.paed.

Māris Baltiņš, Dr.habil.med.
Latvieši augstskolās līdz 1918. gadam un dažas Latvijas Universitātes izveides grūtības

Arnis Vīksna, Dr. med.
Latvijas medicīnas izglītība klasiskās universitātes spogulī

Ivans Griņevičs, Mg.sc.ing., Оļga Vaļkova, Dr. habil. hist.
Latvijas Republikas Izglītības ministrijas Mazākuma tautību departamenta Poļu izglītības pārvaldes pirmais priekšnieks Jāzeps Rončevskis (1864-1921)

Sarma Kļaviņa Dr. philol.
Jānis Endzelīns Latvijas Universitātē:darbs, mantojums,piemiņa

Ilgonis Vilks, Dr.paed.
Četru astronomu tikšanās 1912. gada Saules aptumsumā

Uģis Piterāns, Andris Piterāns
LU Zooloģijas muzeja loma Latvijas entomoloģijas izpētes vēsturē

Alfons Piterāns, Dr.biol., Irēna Berga
Heinriha Skujas zinātniskā darbība un vēsturiskais mantojums

Uldis Krēsliņš Dr.hist.
LVU pētnieku līdzdalība PSRS militāra rakstura pētījumos un izstrādēs 1960.-1980. gados: pēc LVU Pirmās nodaļas materiāliem

Daina Gavare, Mg.sc.soc.
LU Rakstu sērijas "Zinātņu vēsture un muzejniecība" izveide un raksturojums laika posmā no 2001. līdz 2017. gadam

Ilgonis Vilks, krājuma atbildīgais redaktors
Rakstu krājuma “Zinātņu vēsture un muzejniecība” 15.sējuma prezentācija

2. februāris, 2018

09:15 - 16:30
Latvijas Zinātņu akadēmija, Akadēmijas laukumā 1, 2. stāva sēžu zālē

Sekcijas sēde "Jānis Zēvers/Johann Sehwers – 150"
Starpdisciplināri
Vadītājs Juris Baldunčiks, Žanna Bormane, Agnese Dubova, Ilga Jansone, Igors Koškins, Dzintra Lele-Rozentāle, Egita Proveja, Renāte Siliņa-Piņķe

Renāte Siliņa-Piņķe
Jāņa Zēvera personība un zinātniskā darbība

Alīda Zigmunde
Jāņa Zēvera pedagoģiskā darbība

Igors Koškins
Johans Zēvers un aizgūtās leksikas pētīšana

Juris Baldunčiks
Avotu daudzveidības nozīme ģermānismu pētniecībā latviešu valodā

Agnese Dubova
Leksisko aizguvumu termini no J. Zēvera līdz mūsdienām: piezīmes un jautājumi

Māris Baltiņš
Terminoloģiskie aizguvumi no vācu valodas: vēsture un tagadne

Egita Proveja
Nu pieņemi to muschatenblum vai muschatu. Jauni jēdzieni un to apzīmējumi pirmajās latviskajās pavārgrāmatās 18. gadsimtā

Anne Arolde (Anne Arold)
Jedes Wasser hat seine Quelle, jeder Baum seine Wurzel. Ieskats vācbaltu vārdnīcas avotos

Dzintra Lele-Rozentāle
Aizguvumi 17. un 18. gs. Vidzemes lauksaimniecības rokasgrāmatās. Aizguvumu cilme un integrācija tekstā

Rēta Bendere (Reet Bender).
Baltijas vācu valoda kā mnemotops: Oto Pīranga Baltijas vietu kvarteta spēle (1947/1951)

Žanna Bormane
Piezīmes vācu un krievu frazeoloģismu kontrastīvajam pētījumam

Baiba Egle
Adījuma raksta pieraksta veids tulkojumos no angļu valodas latviešu valodā

Raivis Bičevskis
Heinca Išreita pētījumi par valodas un tehnikas attiecībām pasaules valodiskas atdarīšanas kontekstā

13. februāris, 2018

09:30 - 14:00
Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zāle

Plenārsēde "Humanitārās zinātnes mums pašiem, valstij, pasaulei"
Starpdisciplināri
Vadītājs Ina Druviete

Ina Druviete
Humanitārās zinātnes Latvijas Universitātē 2017. gadā

Jānis Krēsliņš
Vai humanitārajām zinātnēm jāatdzimst jaunā veidolā?

Haralds Zoiberts (Seubert)
Filozofiska Eiropas ideja un filozofija mūsdienu pasaulē

Tils Dembeks (Dembeck)
Teksts kā poliglots: daudzvalodība filoloģiskā skatījumā

Solvita Pošeiko
Pilsētas teksti un to lasīšanas iespējas

Janīna Kursīte
Lauku teksti un to lasīšanas iespējas

Merili Metsvahi (Metsvahi)
Nelikumīgās attiecības: sekss starp vācu muižniecību un igauņu zemniecēm agrīnajos Jaunajos laikos

Arnolds Laimonis Klotiņš
Spriedze starp varu un garu Latvijas pēckara staļinismā (mūzikas dzīves aspekts)

Igors Gubenko
Pārvarot iedomātas barjeras: transdisciplinārie risinājumi humanitārajās un sociālajās zinātnēs

Venta Kocere
Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas atbalsts pētniecībai humanitārajās zinātnēs

14. februāris, 2018

12:00 - 16:00
Raiņa bulv. 19, 161. telpā

Sekcijas sēde "Zinātnes un reliģijas dialoga grupas (ZURD) 10 gadu jubilejai veltīts seminārs"
Starpdisciplināri
Vadītājs Dainis Zeps

Dainis Zeps
12.00-12.30 LU Zinātnes un Reliģijas dialoga grupas darbība kopš 2007. gada

Enoks Biķis
12.30-13.00 Liecības Ījaba grāmatā par neparastiem pasaules pirmlaiku dzīvniekiem paleontoloģijas zinātnes skatījum

Aivars Kalniņš
13.00-13.30 Reliģija, ekoloģija, nākotnēšana

Kaspars Kļaviņš
13.30-14.00 Dziedināšanas un medicīnas saikne ar personības psiholoģiskās transformācjas praksi Austrumos un Rietumos

Aigars Atvars
14.30-15.00 10 gadi kopā ar Zinātnes un Reliģijas dialoga grupu

Irēna Pundure
15.00-15.30 Kristietība un latviskā dievestība

Dzintars Bušs
15.30-16.00 Divi līdzvērtīgi zināšanas attīstības ceļi evolucinārajā epistemoloģijā: zinātne un reliģija

20. februāris, 2018

10:30 - 13:30
Visvalža ielā 4a, 409.telpa

Sekcijas sēde "Antīkais kultūrmantojums un mūsdienu Eiropa: ἐλευθερίας φῶς λαμπρὸν ἰδεῖν (Aesch. Lib. 808–809) Skatīt brīvības spožo gaismu. Aishils"
Starpdisciplināri
Vadītājs Gita Bērziņa

Sekcijas "Antīkais kultūrmantojums un mūsdienu Eiropa: ἐλευθερίας φῶς λαμπρὸν ἰδεῖν (Aesch. Lib. 808–809)" 1.daļa "Latvijas dimensija"

Brigita Cīrule, Ilona Gorņeva
Antīkā teorētiskā doma un Livonijas enkomijs: recepcijas aspekti

Anna Strode
Mīta recepcija Livonijas laika okazionālajā dzejā

Roberts Šestaks
Lūkas evaņģēlija oriģinālteksta un tā latgaliskā tulkojuma sastatījums: semantiskās prioritātes

Vents Zvaigzne
Homēra "Odisejas" pirmie latviešu izdevumi

Eduards Skvireckis
Sapfo recepcija Latvijā: tulkojumi, ietekmes un perspektīvas

Vita Paparinska
Senā Grieķija un Latvija: Aspazijas redzējums

Mārīte Saviča
Profesora E. Felsberga mantojums atmiņas institūcijās

Anna Fanigina
VERBA - antīkās kultūras iedvesmots mūsdienu Latvijas dizains

23. februāris, 2018

14:00 - 19:00
Jelgavas ielā 1, 702. aud.

Sekcijas sēde "Ergonomika un darba vide, industriālā inženierija"
Starpdisciplināri
Vadītāji: Ženija Roja, Dr.med., Asoc. profesore, Henrijs Kaļķis, Dr.sc.admin., Asoc. profesors

Konferences sekcija tiek organizēta, lai iegūtu pieredzi zinātniski praktiskajos pētījumos par darba vidi, ergonomiskajiem riskiem darba vidē, kas ir cieši saistīta ar mūsdienās nepieciešamajām inženierijas zinātnēm. Tas noteikti interesēs topošos bakalaura studiju programmas "Industriālās inženierijas vadības" studentus, kā arī profesionālās maģistra studiju programmas "Darba vides aizsardzība un ekspertīze". Cilvēka faktoram ir būtiska nozīme, lai veicinātu organizāciju attīstību Latvijas tautsaimniecībā.

Ieva Tetere, Henrijs Kaļķis, Ženija Roja
DARBA STRESS UN BIOMEHĀNISKIE RISKA FAKTORI PROFESIONĀLAJĀ SPORTĀ

Kristīne Juhņeviča
AIZSARDZĪBAS UN PROFILAKTISKO PASĀKUMU IZSTRĀDĀŠANA SIA KNAUF

Kristīne Bokše, Henrijs Kaļķis, Artis Ruiss
ERGONOMISKO RISKU ANALĪZE APSTRĀDES RŪPNIECĪBAS UZŅĒMUMĀ X

Dagnis Garais
VAI ERGONOMIKA IR EKONOMISKI IZDEVĪGA?

Gita Vlasova, Henrijs Kaļķis
ERGONOMISKIE RISINĀJUMI RAŽOŠANAS UZŅĒMUMA DARBA KVALITĀTES UZLABOŠANĀ

Jolanta Maņihina
TRAUMATISMA RISKA FAKTORI PĀRSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORU DARBĀ, TO SAMAZINĀŠANAS IESPĒJAS LEAN SISTĒMAS IETVAROS

Liene Berga
VESELĪBAS APRŪPĒ NODARBINĀTO INFICĒŠANĀS DARBA VIDES RISKI, AR TIEM SAISTĪTIE NELAIMES GADĪJUMI DARBĀ UN TO NOVĒRŠANAS PASĀKUMI

Artis Ruiss, Henrijs Kaļķis, Ženija Roja, Kristīne Bokše
ERGONOMISKIE RISKI BIROJA DARBINIEKIEM UN TO SAMAZINĀŠANAS IESPĒJAS UZŅĒMUMĀ X

Henrijs Kaļķis, Ženija Roja, Irina Rezepina
LEAN PIEEJA ERGONOMIKĀ

Uldis Karlsons
DARBA VIDES SPECIFIKA LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTĒ AKADĒMISKAJAM PERSONĀLAM

Ināra Roja, Ženija Roja, Jānis Zaļkalns
BOSINGS – PSIHOSOCIĀLS ARODRISKS DARBVIETĀ

Ansis Ventiņš, Henrijs Kaļķis
CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA ORGANIZĀCIJĀ X UN TĀS PILNVEIDOŠANAS IESPĒJAS

26. februāris, 2018

14:15 - 16:00
Visvalža ielā 4a, 323. telpa

Sekcijas sēde "Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas somugristikas sekcija"
Starpdisciplināri
Vadītājs Ivars Orehovs

Silārds Tots (Szilárd Toth)
Vēlreiz par ungāru aizguvumiem latviešu valodā: cilvēks un viņa amats (maģārs, haiduks, huzārs, honveds, kučieris, ments u.c.)

Anete Rosa (Anette Ross)
Daudzvalodība Igaunijā: Igaunijas romu valodas lietojuma piemērs

Ērika Krautmane
Gramatiskā evidencialitāte igauņu un lībiešu valodā

Ivars Orehovs
Autobiogrāfiski vides vērojumi, kā arī igauņu un latviešu sportistu dalības aizsākumi olimpiskajā kustībā – Karla Luka 1912. gada dienasgrāmatā

Marija Semjonova
Starp globālo un lokālo: neomitoloģismi un virtuālā laikmeta ietekmes Emmi Iterantas romānā „Ūdens atmiņa” (2012)

28. februāris, 2018

09:00 - 13:00
Jelgavas ielā 1, 702. aud., Aeris

Plenārsēde "Latvijas Universitāte: Zinātne industrijas attīstībai"
Starpdisciplināri
Vadītājs Juris Šteinbergs

Prof. Valdis Segliņš, prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā
Atklāšanas uzruna

Mārtiņš Borodušķis, KID TPN vecākais eksperts, BF pētnieks,
Aktuālākais sadarbībā ar Latvijas Universitāti

Uldis Iltners, A/S MADARA Cosmetics līdzīpašnieks un valdes loceklis
“Cik izmaksā būt inovatīvam uzņēmumam Latvijā?”

Rihards Blese, Dynamic University, projektu vadītājs
”Augstskolu un industrijas sadarbības priekšnoteikumi”

Anna Ramata-Stunda, start-up Alternative Plants līdzdibinātāja, BF pētniece
“Biotehnoloģija kuru mīl investori!”

Mihails Ščepanskis, start-up CENOS līdzdibinātājs
“Jaunuzņēmuma un Latvijas Universitātes sadarbība tehnoloģiski ietilpīga produkta izstrādē”

Dace Reihmane, KRMI vadošā pētniece, Latvijas Olimpiskās komitejas un Latvijas Universitātes efektīvās sadarbības projekta zinātniskā pētījuma vadītāja
“Komanda - ambiciozu projektu virzītājspēks”

Kristaps Bergfelds, pētnieks LU Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorija, Ārējās komunikācijas speciālists LU Fizikas nodaļas valdē
“Datormodelēšanas iespējas industrijas tehnoloģisko problēmu risināšanā”

Jānis Priede, asoc. prof. BVEF
"Distances jeb "ātro kredītu" izmantošana Latvijā : cilvēku lēmumu atbildības paaugstināšana šajā jomā”

Aigars Atvars, vadošais pētnieks, Atomfizikas un spektroskopijas institūts, kvantu optikas laboratorija.
“LU ASI pieredze sadarbībā ar uzņēmumiem. Iespējas un izaicinājumi”

Anastasija Aleksejeva
"Latvijas Universitātes Biobankas attīstīšana turpmākiem pētījumiem sadarbībā ar industriju – KPMI pieredze"

Andris Anspoks, vadošais pētnieks, Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija
“Aci pret aci ar industriju”

14:30 - 17:30
Visvalža ielā 4a, 422. telpa

Sekcijas sēde "Literatūra–kultūra–mediji (vācu valodas telpā)"
Starpdisciplināri
Vadītājs Tatjana Kuharenoka

Ieva Blumberga, Inga Probsta (Inga Probst)
Vācu valodas kā svešvalodas apmācība kultūras, vēstures un ekonomikas jomā un literatūras didaktika kā „kultūras studijas”? Aptaujas rezultātu prezentācija

Ivars Orehovs
Baltijas 20. gadsimta sākuma dzīves vides tēlojums kā autobiogrāfisks vērojums – Vernera Bergengrīna prozas darbu fragmentos

Nataļja Poļakova
Eduards fon Keizerlings un Zigmunds Freids

Dmitrijis Golonovs
Vīrišķība kā tēma Paula Klē autobiogrāfiskajā rakstībā

Tatjana Kuharenoka
Mūzika–deja–ritms kā mākslinieku dienasgrāmatas teksta formveidojošie elementi

Ināra Agte
Austrumvācu identitātes

Sandija Iesalniece
Ernsta Jandla telefona sarunas ar Klausu Zibļevski: uzrakstīts, ierunāts

1. marts, 2018

14:00 - 17:00
Raiņa bulvāris 29, 413. aud.

Sekcijas sēde "Datorlingvistika"
Starpdisciplināri
Vadītājs Normunds Grūzītis

Guntis Bārzdiņš, Didzis Goško, Renārs Liepiņš
No SUMMA līdz dBaby projektam

Normunds Grūzītis, Pēteris Paikens, Lauma Pretkalniņa
Līdzsvarota daudzslāņu tekstu korpusa izveide: koki, freimi, entitātes

Uldis Bojārs
Kultūras mantojuma semantiskā anotēšana

Roberts Darģis, Kristīne Levāne-Petrova
Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss 2018

Gunta Nešpore-Bērzkalne, Laura Rituma, Baiba Saulīte
Latviešu valodas FrameNet izveide

Raivis Skadiņš
Boti un mākslīgais intelekts

Matīss Rikters
Neirontulkojumu atkļūdošana

Ilze Auziņa, Roberts Darģis, Kristīne Levāne-Petrova
Latviešu valodas apguvēju korpusa izveide

Inguna Skadiņa
CLARIN Latvijā: no priekšdarbiem pie darbiem

2. marts, 2018

12:30 - 16:00
Visvalža ielā 4a, 402. aud.

Sekcijas sēde "Bizantijas etīdes"
Starpdisciplināri
Vadītāji: Ojārs Lāms, Mārtiņš Laizāns

Ojārs Lāms
Bizantija latviešu kultūrapziņā: pirmsākumi

Mārtiņš Laizāns
Bizantijas bizantiskums tulkojumā

Eduards Skvireckis
Panagia Gorgoepikoos: Bizantijas spogulis

Ieva Kalnača
Zelta mirdzumā: mozaīkas Bizantijas arhitektūrā un to nozīme Eiropā neostilu kontekstā (19.gs. otrā puse - 20.gs.sākums)

Visi dalībnieki
Kommandarijas etīde

8. marts, 2018

10:00 - 12:30
Visvalža ielā 4a

Plenārsēde "Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā 2"
Starpdisciplināri
Vadītājs Ludmila Sproģe

Jeļena Gluhova (Maksima Gorkija Pasaules literatūras institūts, Krievija)
Andreja Belija traktāta „Glossolalija” lingvistiskās īpatnības

Valērijs Grečko (Kobes Universitāte, Japāna)
Sergeja Tretjakova daiļrade un 1920. gadu sociālbioloģiskās utopijas

Marija Djendješi (Slāvu un baltu filoloģijas institūts, Lorānda Etveša Univeristāte, Ungārija)
A. Bloka „Divpadsmit” uztvere Vācijā (no 1920. gadu sākuma līdz mūsdienām)

Nataļja Veršiņina (Pleskavas Valsts universitāte, Krievija)
„Rīgas teksts” F.Bulgarina ceļojuma aprakstā „Brauciens no Livonijas uz Samogītiju, caur Kurlandi, 1829.gada vasarā (Vēstule Grečam)”

Venta Kocere (LU Akadēmiskā bibliotēka)
Krievu rakstnieku rokraksti Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas krājumā

10:30 - 15:00
Visvalža ielā 4a, 409.telpa

Sekcijas sēde "Antīkais kultūrmantojums un mūsdienu Eiropa: ἐλευθερίας φῶς λαμπρὸν ἰδεῖν (Aesch. Lib. 808–809). Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι λέφτερος» Ν. Καζαντζάκης Neko neceru, nekā nebaidos, esmu brīvs. Niks Kazandzakis"
Starpdisciplināri
Vadītājs Gita Bērziņa

Sekcijas "Antīkais kultūrmantojums un mūsdienu Eiropa: ἐλευθερίας φῶς λαμπρὸν ἰδεῖν (Aesch. Lib. 808–809)" 2.daļa "Hellēņu dimensija"

Irīna Rudenko (Latvija)
Cerība un liktenis sengrieķu sakāmvārdos Suda leksikonā

Katrīna Narbute, Ilze Rūmniece (Latvija)
Kustības brīvības izteiksme Alkaja un Sapfo valodā

Līva Rotkale (Latvija)
Kas ir Aristoteļa dievs?

Olimpija Tahopulu/Olympia Tachopoulou (Kipra)
Prasība pēc brīvības: mīts, primitīvisms un kultūridentitāte grieķu sirreālismā

Karina Reina/Kaarina Rein (Igaunija)
Kazandzaka tulkojumi igauņu valodā

Elžbieta Banīte/Elžbieta Banyte (Lietuva)
Niks Kazandzakis, arvien. Tulkojumi no netulkotajiem grieķu tekstiem

Valda Čakare (Latvija)
Platona teksta audiovizuālā manifestācija „Dzīru” skatuves versijā Jaunajā Rīgas teātrī

Mārtiņs Laizāns (Latvija)
Viņi. Latvijā, XXI gadsimtā

9. marts, 2018

10:00 - 16:00
Rūpniecības ielā 10, Konferenču zāle, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka

Sekcijas sēde "Saprašanās māksla"
Starpdisciplināri
Vadītājs Ineta Kivle

LU Akadēmiskās bibliotēkas sekcijā "SAPRAŠANĀS MĀKSLA"uzstāsies četru Latvijas augstskolu: Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Biznesa augstskolas „Turība”, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pētnieki. Kādas atziņas, kādu ceļu uz saprašanos ir izvēlējušies valodas, mākslas, politikas, komunikāciju, psiholoģijas, medicīnas, kultūras pētnieki? Katrs no viņiem veicinās dialogu dažādu zinātņu nozaru, atšķirīgu kultūru, paaudžu un mākslu vidū.

Ina Druviete
Verbālā valoda: vai notiek antievolūcija cilvēku komunikācijā?

Gunta Ancāne
Labestības trūkums attiecībās - emocionālo traucējumu sekas un cēlonis

Līga Mirlina
Politiskā komunikācija sociālajos tīklos kā valsts pārvaldes dialogs ar sabiedrību: vai politiskais diskurss kļūst par sabiedrības diskursu?

Venta Kocere
Kultūru dialogs – tilts starp tautām

Viktors Urvačovs
Ukraiņu integrācijas process Latvijā: LU Akadēmiskās bibliotēkas Ukrainas Informācijas centra pieredze

Inta Līsmane
Starpkultūru kompetence un saprašanās atvērtās izglītības telpas kontekstā

Ilze Ruža
Neverbālās komunikācijas problēmas un starpkultūru vide Latvijas Universitātē

Margarita Želve
Esperanto kā lingvistiskā taisnīguma garants daudzvalodu pasaulē

Gunta Jaunmuktāne
Dzejnieki Astrīde un Ivars Ivaski saskarsmē ar pasaules kultūru

Zane Prēdele
JāzepsVītols un latviešu himnu jautājums

Ineta Kivle
Filosofijas un mākslas pieredze: Kā citādajam saprasties ar tradicionālo?

23. marts, 2018

10:20 - 13:20
Visvalža ielā 4a, 402.telpa

Sekcijas sēde "Spāņu valoda starpkultūru komunikācijā"
Starpdisciplināri
Vadītājs Alla Placinska

Darba valodas – spāņu un latviešu

Alla Placinska (Latvija)
Spāņu valodas starptautiskā dimensija. Policentrisma un valodas standartizācijas jautājums

Migels Anhels Peress Sančess/Miguel Ángel Pérez Sánchez (Latvija)
Spānijas negatīvā valsts tēla veidošana starptautiskajā telpā mūsdienās un pagātnē

Alberto Torress Fernandess/Alberto Torres Fernández (Latvija)
Kubas kultūras atspoguļojums Lino Novasa Kalvo stāstos

Ruimans Peress Ramoss/Ruyman Perez Ramos (Spānija)
Literāra teksta izmantošana starpkultūru kompetences veidošanā

Sabīne Geka/Sabina Geck (Spānija)
Jūtu un maņu atspoguļojums spāņu valodas frazeoloģijā

Ana Lopesa Kerala/Ana López Queral (Spānija)
Gastronomija spāņu valodas nodarbībās kopā ar Karlosu Arginjano

Justīne Jansone (Latvija)
Valodas politikas loma izglītības jomā. Situāciju salīdzinājums Latvijā un Spānijā

Modris Dranka (Latvija)
Kultūras reālijas Mario Vargasa Ljosas darbos

13. aprīlis, 2018

10:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 108. telpā, 108

Sekcijas sēde "LU fonda mecenātu atbalstīto doktorantūras studiju programmas stipendiātu zinātniskā sesija"
Starpdisciplināri
Vadītājs Valdis Segliņš

Stipendiātus atbalsta SIA „Mikrotīkls”, Māris Vainovskis un Alfrēda Raistera piemiņas ziedojums. Ziedojumus administrē LU fonds.

Inga Jonāne
Vara molibdāta lokālās struktūras un funkcionālo īpašību pētījumi

Dita Pelnēna, Marina Makrecka-Kūka, Jānis Stāvusis, Baiba Lāce, Inna Iņaškina
Lī sindroma mutācijas m.9185T>C un m.13513G>A saturošu citoplazmatisko hibrīdu šūnu līniju raksturošana

Guna Krieķe
Kristalizācija un erbija jonu luminiscence oksifluorīdu stikla keramikās

Aleksandrs Potaičuks
Administratīvo procesa tiesību eiropeizācija

Poļina Zaļizko
Unificēta terapeitiskā zāļu uzraudzības modeļa izveide, pielietojot imunoloģiskās, farmakoģenētikas un morfoloģiskās metodes pacientiem ar iekaisīgām zarnu slimībām

Jānis Leitāns
Ogļskābes anhidrāžu strukturālie pētījumi

Jūlija Perveņecka
Fotoluminiscences un Pastiprinātās Spontānās Emisijas pētījumi Organisko lāzera krāsvielu molekulu veidotajās amorfajās plānajās kārtiņās

Ilze Elbere, Ineta Kalniņa, Ivars Silamiķelis, Liene Gulbinska, Ilze Konrāde, Linda Zaharenko, Ilze Radoviča-Spalviņa, Dāvids Fridmanis, Dita Gudrā, Valdis Pīrags, Jānis Kloviņš
Metformīna ierosinātas izmaiņas zarnu mikrobioma sastāvā veseliem indivīdiem un jaundiagnosticētiem 2.tipa cukura diabēta pacientiem

Andrejs Česnokovs
Elektronu lokalizācijas efekti ar Tb dopētajā CeO2

Karīna Narbute
Cilvēka zoba pulpas cilmes šūnu eksosomas reversē gaitas traucējumus Pārkinsona slimības modeļdzīvniekiem

Elīna Černooka
Jaunatklātu DNS bakteriofāgu genomu raksturošana un to kodēto proteīnu strukturāla un funkcionāla izpēte

Mārcis Sējējs
Enolātu paralēlā kinētiskā sadalīšana diastereoselektīvā tetrazola hemiaminālu funkcionalizēšanā

Meldra Ķemere
Enerģijas pārneses pētījumi ar Dy3+ un Eu3+ joniem aktivētos oksifluorīdu stiklos un stikla keramikās