9. februāris, 2018

14:30 - 18:00
Jūrmalas gatvē 76, A-309

Sekcijas sēde "Master Students’ Conference: Teacher’s Performance for Personal Well-being and Coherent Development of Society"
Pedagoģija
Vadītājs Anna Stavicka

Rugsara Alizade
EXCHANGE PROGRAMMES TO DEVELOP STUDENTS’ INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN SECONDARY SCHOOL

Agnese Kļaviņa
THE INDUCTION PROGRAMME FRAMEWORK TO REDUCE THE NOVICE TEACHERS’ DROP-OUT RATE

Dina Moldovana
MENTORING TO MAINTAIN NOVICE TEACHERS’ WELL-BEING

Elīna Neilande
CROSS-CURRICULAR APPROACH IN FORM 10 PHYSICS AND INFORMATICS LESSONS

Jana Roderte
EFL SYLLABUS ADAPTATION FOR YOUNG LEARNERS OF NEAR NATIVE LIKE ORAL PROFICIENCY

Inga Rusecka
SELF-DIRECTED LEARNING TO PROMOTE CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF ENGLISH AS FOREIGN LANGUAGE TEACHERS

Marija Šehanova
TEACHERS’ COOPERATION TO FOSTER CROSS-CURRICLUAR LINKS WITHIN SCHOOL 2030 PERSPECTIVE

Jekaterina Srebnaja
WEB-BASED PROJECTS TO DEVELOP TRANSVERSAL SKILLS IN SECONDARY SCHOOL

14:30 - 18:00
Jūrmalas gatvē 76, A224

Sekcijas sēde "Skolotāja darbība personīgajai labizjūtai un sabiedrības saskaņotai attīstībai"
Pedagoģija
Vadītājs Indra Odiņa

Anda Balama
NOVADPĒTNIECĪBAS PROJEKTI SKOLĒNU IZPRATNES VEICINĀŠANAI PAR NOVADA ĢEOGRĀFIJU

Zane Dudare
1.-5. KLAŠU SKOLĒNU PAŠVADĪTAS MĀCĪŠANĀS PRASMJU ATTĪSTĪBA PROGRAMMĒŠANĀ

Everita Kagaine
LINGVODIDAKTISKAIS MATERIĀLS 10. KLASES SKOLĒNU PAREIZRAKSTĪBAS PRASMJU PILNVEIDEI

Lāsma Krastiņa
BIOLOĢIJAS STUNDAS 10.KLAŠU SKOLĒNU ZINĀŠANU KONSTRĒŠANAS PRASMJU PILNVEIDEI

Inese Kukaine
STARPDISCIPLINĀRĀS NODARBĪBAS SKOLĒNU IZZIŅAS INTERESES VEICINĀŠANAI ĶĪMIJAS MĀCĪBU SATURA APGUVĒ

Līva Lāce
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMU INTEGRĒŠANA DABASZINĪBU STUNDĀS VIDUSSKOLĀ

Didzis Lapiņš
DINAMISKĀ PAUZE MĀCĪBU PROCESĀ SKOLĒNIEM AR GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM

Marika Melne
SKOLOTĀJA STRATĒĢIJAS SKOLĒNU DZIĻĀS MĀCĪŠANĀS PRASMJU PILNVEIDEI

Liene Ozoliņa
VIZUĀLĀ PRATĪBA ZINĀŠANU KONSTRUĒŠANAI LATVIJAS UN PASAULES VĒSTURĒ

Līva Puļķe
PĒTNIECISKĀ DARBĪBA SKOLĒNU ORIĢINALITĀTES VEICINĀŠANAI VIZUĀLAJĀ MĀKSLĀ SĀKUMSKOLĀ

Anna Radzihovska
VAJADZĪBU IZVĒRTĒJUMS SKOLAS MĀCĪBU KULTŪRAS PILNVEIDES STRATĒĢIJAS IZSTRĀDEI

Sarmīte Sedliņa
MUZEJPEDAGOĢIJA VIZUĀLĀS MĀKSLAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANĀ 1. - 6. KLASĒ

Marika Rožkalne
Lego klucīšu izmantošana skolēnu matemātisko prasmju nostiprināšanai

15. marts, 2018

10:00 - 16:00
Bērzaines iela 34, Cēsis, aktu zāle

Sekcijas sēde "Sociālo prasmju sekmēšana pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem"
Pedagoģija
Vadītāji: Mārīte Raudziņa, Ieva Bite

Darbnīcas vadīs: Mg.Psych. Baiba Griščuka, Iveta Lukjanova, Zinta Biseniece un LU pētniece Irēna Trubina.