9. februāris, 2018

08:30 - 12:00
Jelgavas ielā 1, 621.telpa

Sekcijas sēde "Organiskās ķīmijas sekcija"
Ķīmija
Vadītājs Edgars Sūna

Simonas Balkaitis, Inga Čikotienė
BENZAMĪDU, KARBAMĀTU UN TIOURĪNVIELU N-(3-ARILPROP-2-INIL) ATVASINĀJUMU SINTĒZE UN CIKLIZĀCIJA

Haralds Baunis, Olesja Koleda
PARA-METOKSIBENZOILAIZSARGGRUPAS ELEKTROĶĪMISKA ŠĶELŠANA DDQ IEDARBĪBĀ

Rūdolfs Beļaunieks, Andis Melderis, Uldis Peipiņš, Māris Turks
JAUNU TRITERPENOĪD-1,2,3-TRIAZOLU KONJUGĀTU SINTĒZE

Toms Izmailovs
HETEROCIKLISKU KETONU SINTĒZE

Mantas Jonušis, Kaspars Leduskrasts
DAŽU 2,3,5-TRIAIZVIETOTU TIOFĒNA ATVASINĀJUMU SINTĒZE UN FOTOFIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

Zigfrīds Kapilinskis, Armands Sebris, Irina Novosjolova, Māris Turks
N(9)-ALKILĒTU PURĪNA ATVASINĀJUMU SINTĒZE UN FOTOFIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

Sindija Lapčinska
LEPADĪNU SINTĒZES METODE

Linda Pudnika
BENZO[b]OKSEPĪN-2-(3H)-ONA ATVASINĀJUMU SINTĒZE

Mikus Puriņš, Māris Turks
BRENSTEDA SKĀBJU KATALIZĒTA 1,2-SILILNOBĪDE PROPARGILSILĀNOS

Mārcis Sējējs
TETRAZOLA HEMIAMINĀLU ENOLĀTU PARALĒLĀ KINĒTISKĀ SADALĪŠANA

Anda Sīpola, Unda Nelda Dubova
MAZMOLEKULĀRU B HEPATĪTA VĪRUSA KAPSĪDU PAŠASOCIĀCIJAS INHIBITORU IZSTRĀDE UN SINTĒZE

Krista Suta, Jevgeņija Lugiņina, Māris Turks
SPIRTU UN TIOLU GLIKOZILĒŠANAS PĒTĪJUMI ŠĶIDRĀ SO2

09:00 - 16:00
Jelgavas ielā 1, 334. telpā

Sekcijas sēde "Analītiskās un fizikālās ķīmijas sekcija"
Ķīmija
Vadītāji: Arturs Vīksna, Andris Actiņš

Kristīne Meile, Daniela Godiņa, Arturs Vīksna, Aivars Žūriņš
NO BIOMASAS IEGŪTA LEVOGLIKOZĀNA TĪRĪBAS NOTEIKŠANA

Māris Lauberts, Tatjana Dižbite, Arturs Viksna, Gaļina Teliševa
POLIFENOLU IZDALĪŠANA NO DAŽĀDIEM AUGU BIOMASAS PĀRSTRĀDES ATLIKUMIEM AR VIDEI DRAUDZĪGĀM EKSTRAKCIJAS METODĒM UN IEGŪTO PRODUKTU VISPUSĪGA RAKSTUROŠANA

Matīss Pāls, Līga Lauberte, Galina Teliševa, Arturs Viksna, Ilva Nakurte
OLIGOMĒRU PROANTOCIANIDĪNU NOTEIKŠANA KĀRKLU MIZĀS, IZMANTOJOT UPLC-MS/MS

Vladlens Grebņevs, Arturs Vīksna, Oskars Purmalis, Liene Plūduma
HIDROKSILAPATĪTU ANALĪTISKĀ RAKSTUROŠANA

Laura Elina Ikkere, Ingus Pērkons, Vadims Bartkevics
NOTURĪGIE ORGANISKIE PIESĀRŅOTĀJI SALDŪDENS GLIEMENĒS LATVIJAS APKĀRTĒJĀ VIDĒ

Mārtiņš Jansons, Iveta Pugajeva, Vadims Bartkevičs
GLIFOSĀTA IZPLATĪBA ALŪ LATVIJAS TIRGŪ

Estefanija Bogdanova, Irina Rozentale, Iveta Pugajeva, Emeka E. Emecheta, Ingars Reinholds, Vadims Bartkevics
MIKOTOKSĪNU, AKRILAMĪDA UN FURĀNA SASTOPAMĪBA LATVIJĀ RAŽOTAJĀ ALŪ UN RISKA NOVĒRTĒJUMS

Vanda Voikiva, Liga Avotina, Valentina Kinerte, Gunta Kizane, Larisa Baumane
ĶĪMISKO SAIŠU UN BRĪVO RADIKĀĻU ANALĪZE RADIĀCIJAS MODIFICĒTĀ LATVIJAS AITU VILNĀ

Līga Avotiņa, Dāvis Čonka, Andris Leščinskis, Elīna Pajuste, Larisa Baumane, Arnis Supe, Gunta Ķizāne and JET Contributors
PARAMAGNĒTISKO CENTRU ANALĪZE OGLEKĻA DIVERTORA MATERIĀLOS

Anna Lankovska, Līga Avotiņa, Pēteris Mekšs, Valentīna Kinerte, Gunta Ķizāne
RIEPU MATERIĀLU DEVULKANIZĀCIJA PAĀTRINĀTU ELEKTRONU IETEKMĒ

Vitālijs Lazarenko, Zenta Balcerbule, Egita Ērmane
FOSFORA, SĒRA UN SLĀPEKĻA VARIĀCIJAS ĶĒRPJOS ATKARĪBĀ NO TO AUGŠANAS VIETAS

Lauma Buša, Dmitrijs Ponomarjovs, Arturs Viksna
δ15N UN δ13C VĒRTĪBAS KĀ POTENCIĀLI MARĶIERI BIOLOĢISKI UN KONVENCIONĀLI AUDZĒTU GRAUDU ATŠĶIRŠANAI

Valda Valkovska, Agnese Osīte, Vizma Nikolajeva
HIDROTERMISKĀS APSTRĀDES H2O2 KLĀTBŪTNĒ IETEKME UZ STRONCIJU AIZVIETOTU APATĪTU ANTIBAKTERIĀLO AKTIVITĀTI

Ilze Blūma, Agnese Osīte
AROMĀTISKO SVEČU DEDZINĀŠANAS REZULTĀTĀ RADUŠOS AEROSOLU DAĻIŅU ANALĪZE

Elīna Sala, Toms Rēķis, Agris Bērziņš
ĀBOLSKĀBES ENANTIOMĒRU VEIDOTO CIETO ŠĶĪDUMU EKSPERIMENTĀLIE UN TEORĒTISKIE PĒTĪJUMI

Lauma Buša, Krišs Dāvids Labsvārds, Arturs Vīksna
LATVIJAS UN GRUZIJAS MEDUS AUTENTISKUMA NOTEIKŠANAS SĀKOTNĒJIE REZULTĀTI, IZMANTOJOT SIRMS METODI

Ieva Igaune, Elīna Pajuste, Gunta Ķizāne
PLAZMAS SASKARES VIRSMAS UN TRITIJA UZKRĀŠANĀS SALĪDZINĀJUMS BERILIJA ĶIEĢEĻOS NO JET ILW 2011-2012 UN 2013-2014 GADA DARBĪBAS PERIODIEM

Marta Kāne, Deniss Fedorenko, Guntars Vaivars
MODIFICĒTAS SPĒĒK MEMBRĀNAS AR JONU VADĪTSPĒJU

Dārta Ūbele, Liene Plūduma, Kārlis Agris Gross
HIDROKSILJONU KONCENTRĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA TERMISKI SMIDZINĀTOS HIDROKSILAPATĪTA PĀRKLĀJUMOS AR HIDROTERMISKO METODI

Agris Auce, Indulis Andris Horns, C. Ipbüker, Alan H. Tkaczyk
APMĀCĪBU STRUKTŪRA NACIONĀNĀLĀS INDUSTRIJAS SAGATAVOŠANAI DALĪBAI AES BŪVNIECĪBĀ.

Anna Trubača-Boginska, Andris Actiņš, Jānis Švirksts, Anda Prikšāne
ILLĪTU MĀLU MINERĀLU JONU APMAIŅA UN ŠĪS PARĀDĪBAS PIELIETOŠANA PRAKSĒ

Karlis Vonda, Elina Pajuste, Sergey Yu. Sokovnin, Vladislav .G. I’lves, I. Igaune, Arturs Zarins, J. Cipa
Thermally stimulated and photoluminiscence of carbon doped nanostructured alumina powders synthesized by the method of pulsed electron evaporation

10:30 - 12:00
Jelgavas ielā 1, 334. telpā

Plenārsēde "Ķīmija"
Ķīmija
Vadītājs Anda Prikšāne

Aleksej Zarkov, Andrius Stanulis, Matas Grigaliunas, Aivaras Kareiva
CHEMICAL SOLUTION DEPOSITION OF FUNCTIONAL OXIDE THIN FILMS

V. Brimiene, R. Skaudzius, M. Misevicius, G. Brimas, E. Brimas, E. Selskis, A. Kareiva
3D RECONSTRUCTION OF SEM IMAGES OF ADIPOSE TISSUE

Guntars Vaivars
JAUNU MATERIĀLU IESPĒJAS MODIFICĒJOT SPEEK MEMBRĀNAS