11. janvāris, 2018

15:00 - 16:30
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Plenārsēde "Centrālās un Austrumeiropas juridiskās tradīcijas un juridiskās identitātes"
Juridiskā zinātne
Vadītājs Lauris Liepa

Tiks nodrošināts tiešsaistes video Juridiskās fakultātes mājaslapā.

Sanita Osipova
Baltijas valstis kā kultūrtelpa tiesību vestures diskursā (Meklējot Baltijas valstu tiesību identitāti)

Manuels Gucans (Manuel Guţan)
Definējot Rumnānijas postkomunisma tiesību sistēmu: juridiskā identitāte bez juridiskās tradīcijas vai juridiskā tradīcija bez juridiskās identitātes (?!)

Pjotrs Fedorčuks (Piotr Fiedorczyk)
Laulāto mantisko attiecību režīmi Centrāl- un Austrumeiropā: tradīcija un identitāte?

Zdeneks Kūns (Zdenĕk Kühn)
Centrāleiropas konstitucionālās tiesu varas augšupeja un noriets

16. janvāris, 2018

10:00 - 13:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Aktuālie civiltiesību jautājumi teorijā un praksē I"
Juridiskā zinātne
Vadītājs Jānis Kārkliņš

Kalvis Torgāns
Tiesneša atsevišķās domas - tiesneša varoņdarbs vai nepilnība tiesas darbā

Jānis Rozenfelds
Dalītais īpašums un piespiedu noma

Jānis Kārkliņš
Noilgums piespiedu nomas attiecībās komerctiesībās

Aivars Lošmanis
Noilguma komercdarījumos tiesiskais regulējums un tā piemērošana tiesu praksē

Erlens Kalniņš
Civillikuma 1714. panta piemērojamība ekspromisoriskam galvojumam

Jānis Kubilis
Solidāras atbildības noteikšana Latvijas deliktu tiesībās

Edijs Brants
Vainas pakāpju ideja un nozīme civiltiesībās

Annija Kārkliņa, Ēriks Krēsliņš
Darbinieka un darba devēja interešu līdzsvarošana darba tiesībās

Evija Novicāne
Valdes locekļa civiltiesiskās atbildības priekšnoteikumi

13:00 - 16:15
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Aktuālie civiltiesību jautājumi teorijā un praksē II"
Juridiskā zinātne
Vadītājs Vadims Mantrovs

Ilma Čepāne
Ietekmes uz vidi novērtējuma tiesiskā regulējuma piemērošanas aktuāli jautājumi

Silvija Meiere
Sabiedrības līdzdalības princips transporta infrastruktūras projektu īstenošanā

Daina Ose
Apbūves tiesību izpratne un to piemērošanas problēmas

Vadims Mantrovs
Apdrošināšanas atlīdzības atteikumu regulējums Latvijā

Kristīne Zīle
Mantojuma pieņemšanas termiņi; uzaicinājuma mantojuma lietā nozīme un sekas

Baiba Broka
Privātās kriptovalūtas un patērētāju tiesību aizsardzība

Mārcis Krūmiņš
Valsts nodevas piemērošana lietās, kurās atlīdzība tiek prasīta pēc tiesas ieskata

Gaidis Bērziņš
Kreditoru tiesību nodrošināšana strīdos maksātnespējas procesā

Martins Osis
Pretrunu aizliegums tiesas nolēmumos civilprocesā

Gunvaldis Davidovičs
Trešo personu prasības pret apdrošinātāju

Zanda Dāvida
Latvijā noteikto tiesisko aizsardzības līdzekļu pieejamības un efektivitātes atbilstība Eiropas Savienības prasībai par augsta līmeņa patērētāju aizsardzības nodrošināšanu negodīgas komercprakses gadījumos

1. februāris, 2018

10:00 - 11:30
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Tiesiskās un demokrātiskas valsts atjaunošanas pieredze un mācības Latvijas Republikā pēc suverenitātes atjaunošanas de facto (1990–1991)"
Juridiskā zinātne
Vadītājs Jānis Lazdiņš

Jānis Lazdiņš
Īpašuma denacionalizācijas problēmu risinājumi tiesu nolēmumos Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas de facto

Diāna Apse
Pamatnormas piemērošanas uzturētāji. Zināmie un nezināmie

Modrīte Mazure-Vucāne
Bāriņtiesa kā bērnu tiesību aizsardzības iestāde: potenciālā efektivitāte

Lauris Liepa
Lustrācija kā sekmīgas tieslietu reformas priekšnoteikums. Ārvalstu pieredze un Latvijas izvēle

Jānis Pleps
Satversmes iztulkošana tiesiskās sistēmas transformācijas procesā

14:00 - 15:15
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Jaunākās tiesību teorijas un vēstures atziņas"
Juridiskā zinātne
Vadītājs Jānis Pleps

Dina Gailīte
Māteru Juris un pirmais latviešu juridiskais preses izdevums "Tiesu Vēstnesis" (1880-1884)

Māris Aleksandroae
PSRS konstitucionālās tradīcijas ietekme uz demokrātiskas valsts atjaunošanu Latvijas Republikā 20. gs. 90. gados

Zoja Bruģe
Būves patvaļīgās ekspluatācijas jēdziena attīstība

Linards Muciņš
Tiesa, tās neatkarība un finansiālā drošība

2. februāris, 2018

11:00 - 12:45
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Starptautisko privāttiesību aktuālie problēmjautājumi"
Juridiskā zinātne
Vadītājs Irēna Kucina

Inga Kačevska
Šķīrējtiesas līguma spēkā esamība saskaņā ar Ņujorkas konvenciju par ārvalsts šķīrējtiesas spriedumu atzīšanu un izpildi

Irēna Kucina
Bērnu tiesību aizsardzība pārrobežu ģimenes strīdos

Ingus Meimers
Ārvalstu ieguldītāju aizsardzības enerģētikas nozarē - ģenēze un aktualitātes

Līga Stikāne
Laulāto mantiskajām attiecībām piemērojamā likuma noteikšana Latvijas un citu Eiropas valstu nacionālajās un Eiropas Savienības starptautiskajās privāttiesībās: salīdzinājums

Baiba Rudevska
Ekvivalences (substitūcijas) teorija starptautiskajās privāttiesībās

Laura Ratniece
Ar ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem interpretāciju saistītie aktuālie problēmjautājumi 30 gadus pēc tās spēkā stāšanās

14:30 - 17:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Starptautisko publisko un Eiropas Savienības tiesību aktuālie problēmjautājumi"
Juridiskā zinātne
Vadītājs Arnis Buka

Arnis Buka
Zaudējumu atlīdzība privātpersonām par valsts veiktiem ES tiesību pārkāpumiem: spoku stāsti un realitāte

Artūrs Kučs
Vispārēju un absolūtu cilvēktiesību ierobežojumu izvērtēšana Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē

Lolita Bērziņa
Samērīguma meklējumos: tiesības tikt aizmirstam un izteiksmes brīvība

Vija Kalniņa
Eiropas Savienības Tiesas atziņas "Uber" lietās

Kristīne Dupate
Rases un etniskās piederības jēdziens Eiropas diskriminācijas novēršanas tiesībās

Edmunds Broks
Krievijas Ziemeļu jūras ceļa tiesiskais statuss

Māris Lejnieks
Starpvalstu politiskās vienošanās kā starptautisko tiesību avots

Juris Rudevskis
Vai īpašuma tiesības ir galvenās un primārās cilvēktiesības?

Linda Bīriņa
Ierobežojumi viedokļa paušanai – Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse

14. februāris, 2018

10:00 - 12:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Mūsdienu krimināltiesību un kriminālprocesa attīstības galvenās tendences. Krimināltiesību aktuālās attīstības tendences un problēmas"
Juridiskā zinātne
Vadītājs Diāna Hamkova

Tiks nodrošināts tiešsaistes video Juridiskās fakultātes mājaslapā.

Uldis Krastiņš
Nolūka (mērķa) saistība ar vainu krimināltiesībās

Diāna Hamkova
Citu interešu apdraudējums kā būtiska kaitējuma elements

Evija Vīnkalna
Cēloņsakarības nozīme vairāku personu izdarītos noziedzīgos nodarījumos

Ilona Kronberga
Starpinstitūciju sadarbības loma nepilngadīgo noziedzības prevencijā

Valentija Liholaja
Daži noziedzīgu nodarījumu pret dzīvību un veselību kvalifikācijas problēmjautājumi

Džena Andersone
Identitātes zādzība kā patstāvīgs noziedzīgs nodarījums

Juris Janums
Jaunas kriptovalūtas emisija un tās kolektīvās finansēšanas krimināltiesiskie aspekti

14:00 - 16:15
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Mūsdienu krimināltiesību un kriminālprocesa attīstības galvenās tendences. Kriminālprocesa un kriminālistikas aktuālās problēmas"
Juridiskā zinātne
Vadītājs Kristīne Strada- Rozenberga

Kristīne Strada-Rozenberga
Mīlestības koncepts kriminālprocesā

Armands Smans
Procesuālās līdztiesības principa izpratne kriminālprocesā

Ārija Meikališa
Izmeklēšanas efektivitāte Latvijā – problēmas un iespējamie risinājumi

Jānis Maizītis
Vienkāršoto procesu apvienošanas tendences

Gunārs Kūtris
Cilvēka tiesību ievērošana mantiskajos jautājumos kriminālprocesā

Jānis Rozenbergs
Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas aktuālie problēmjautājumi

Juris Balodis-Bolužs
Elektroniskā pierādījuma norobežošana no citiem pierādījumu veidiem Kriminālprocesa likuma perspektīvā

Elita Nīmande
Kriminālistiskās taktikas īpatnības

26. februāris, 2018

09:00 - 12:15
Raiņa bulv. 19, 40. aud.

Sekcijas sēde "Valststiesību aktualitātes teorijā un praksē"
Juridiskā zinātne
Vadītājs Annija Kārkliņa

Jautrīte Briede
Sabiedrības dalība tiesnešu atlasē: Ukrainas pieredze

Ringolds Balodis
Valsts tradicionālo reliģisko organizāciju juridiskais statuss pret jauno reliģisko organizāciju darbības ierobežojumiem

Anita Rodiņa
Ex tunc nolēmums Satversmes tiesā. Atsevišķi praktiski jautājumi

Annija Kārkliņa
Satversmes 73.pantā noteikto tautas nobalsošanas ierobežojumu robežas

Edvīns Danovskis
Ierēdņa tiesības uz pastāvīgu civildienestu

Anita Kovaļevska
Konstatējošs administratīvais akts

Gunārs Kusiņš
Gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta paketes izvērtējums Satversmes tiesā

Māris Ruķers
Personas datu aizsardzības speciālista statuss un funkcijas Vispārīgās datu aizsardzības regulas kontekstā

Simona Krastiņa
Valsts prezidenta ietekmes robežas, nododot likumu otrreizējai caurlūkošanai - teorija, prakse un vērtējums

Elīna Freimane
Publiskas personas nepamatotas komercdarbības radītās sekas un to novēršanas iespējas

Jānis Priekulis
Valsts atbildība kā viens no juridiskās atbildības veidiem

Aleksandrs Potaičuks
Administratīvā procesa regulējuma eiropeizācija