25. janvāris, 2018

15:00 - 17:00
Aspazijas bulv. 5, 322. aud.

Sekcijas sēde "Impact of Globalization to National Economies and Business"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītājs Baiba Šavriņa

Kristin Robinson-Haug
Analysis of interaction between business process management and cultural behaviour in organizations

Adam-Alexander Manowicz
Empirical evaluation of connected remote services – findings from the German auto-motive market

Thomas Corinth
Effects of Behavioural Economics and their Influence on Price- and Product Policy

Dominikus Stadler
Driving customer equity by optimizing the distribution channel mix

Jānis Supe
Nacionālās ekonomiskās drošības dimensijas divdesmit pirmajā gadsimtā

Daira Barānova
Employment policy targets in Latvia and EU countries

Nitin Veer
Store preference criteria and loyalty behaviour

Jessica Angela Dames
The harmonization of the Corporate governance Codex between the member states of the European Union

Kirsten Suckow
Measurement and Control for Cost of Conflicts in the financial sector in case of cost reduction due to staff redundancies

Michael Nendwich
Comparison of acceptance models in the context of brick and mortar retailers and omnichannel retailers and implementing a new model

Ann-Kathrin Teltz
The Impact of Digitalization on the Success of Internationalization referred to Small and Medium Sized Enterprises

30. janvāris, 2018

10:00 - 13:00
Aspazijas bulv. 5, 305. aud.

Sekcijas sēde "Mārketings un loģistika"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītājs Anda Batraga

Anda Batraga, Aija Legzdiņa, Jeļena Šalkovska, Līga Brasliņa, Ilgvars Rukers
Inovāciju ideju identificēšanas procesa un pieejas klasifikācija

Anda Batraga, Aija Legzdiņa, Jeļena Šalkovska, Santa Bormane, Ilgvars Rukers
Patērētāju rīcību ietekmējošie faktori uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanā Ziemassvētku periodā

Andžela Veselova
Latvijas uzņēmumu darbības vērtējums atbilstoši Eiropas biznesa izcilības modeļa kritērijiem un apakškritērijiem

Andrejs Liberts
Uzņēmuma zīmola nozīme farmācijas nozares slimnīcu segmenta "bizness biznesam" sektorā

Aleksandrs Kotļars
Transportēšanas nozares attīstība Latvijā un uz zināšanām balstītie pakalpojumi

Sergejs Volvenkins, Biruta Sloka
Development of internet marketing: main findings from recent company survey

Elīna Radionova-Girsa
No pircēja līdz partnerim: kā izveidot ilgtermiņa attiecības ar patērētāju interneta vidē

Ronalds Skulme
Sociālā tīkla Facebook izmantošanas ietekme uz pūļa finansēšanas kampaņām

Kaspars Vīksne, Elīna Gaitniece, Anda Batraga
Produkta atpazīstamības un attieksmes veidošanas noteicošie faktori

Ieva Pūķe
Marketing needs and processes in young exporting smes

Laila Stabulniece, Agnese Kadakovska
Zīmola vērtība no patērētāju perspektīvas sporta apģērbu un apavu tirgū

Santa Bormane
Creation of sustainable product assortment at Latvian food retail chains in the context of Latvian regulatory framework

10:00 - 14:00
Aspazijas bulv. 5, 324. aud.

Sekcijas sēde "Organizāciju vadīšanas aktualitātes"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītājs Andris Deniņš

Kārlis Purmalis
Darbaspēka pieprasījuma prognožu izmantošana organizāciju vadīšanā

Jūlija Žakemo
Vadītāja padoto attiecību kvalitātes nozīme organizācijas inovētspējas veidošanā

Andrejs Cekuls
Uzņēmumu informatīvā nodrošinājuma noteicošie faktori

Dzintra Gasūne
Korporatīvās pārvaldības organizācijas pilnveidošana Latvijas valsts kapitālsabiedrībās

Kaspars Mucenieks
Tirdzniecības uzņēmumu apvienošanas un pārņemšanas procesu vadīšanas pilnveidošana

Kintija Barloti
Koučings kā inovatīva pieeja organizācijas izaugsmes un darbības efektivitātes paaugstināšanā

Daina Beļicka
Public services delivery models

Juris Dzelme
Koherentās ekstrapolētās gribas izmantošanas iespējas mākslīgā intelekta vadības nodrošināšanai

Džineta Dimante
Organizāciju vadīšana aprites ekonomikas kontekstā

Diāna Arāja
Farmācijas biznesa stratēģijas tendencies

Elīna Gaile-Sarkane
Tehnoloģiju pārneses uzņēmumu vadīšanas aktualitātes

Konstantins Didenko, Natālija Skakuna, Irina Voronova
Latvijas uzņēmumu izdzīvošanas potenciāla novērtējums

Andris Deniņš
Uzņēmumu vadīšanas aktuālās problēmas

Tatjana Volkova
Jaunākās pieejas inovāciju vadīšanā

Filips Lipmans
Inovatīvas ražošanas vadīšana akciju sabiedrībā "Grindeks"

Jānis Zakovics
Eiropas Savienības preču un pakalpojumu tirgus vadīšana

2. februāris, 2018

13:00 - 16:00
Aspazijas bulv. 5, 322. aud.

Sekcijas sēde "Uzņēmējdarbības un vadības dažādi aspekti"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Biruta Sloka, Aija Žīgure

Aija Žīgure
Recent developments in statistical data production and quality of data

Ansis Grantiņš
Challenges for university management: comparision of approaches in successful universities

Līva Griņeviča, Ligita Āzena, Baiba Rivža
Tautsaimniecības izaugsmes iespēju izpēte

Aija Marcinkeviča, Margarita Dunska
Latvijas radošo industriju uzņēmēju darba procesu standartizācijas iespējas

Ilze Brante
Inovācijas profesionālās izglītības atbilstībā darba devēju prasībām Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā

Armands Kalniņš, Maija Anspoka, Edgars Čerkovskis
Labour demand and offer of higher educational institutions for the enterprises of the field of information and communication technologies

Juris Uzulāns
Riska jēdziena ontoloģiskās, epistemoloģiskās un metodoloģiskās analīzes rezultātu izmantošana projekta risku reģistra izstrādē

Ann-Kathrin Teltz
The Impact of Digitalization on the Success of Internationalization referred to Small and Medium Sized Enterprises

Eduards Gaušis
Fostering civic engagement. Opportunities of digital democracy

Mārtiņš Danusēvičs
Mazumtirdzniecības piesātinājums vecajās un jaunākās ES dalībvalstīs

Sergejs Paramonovs, Ksenija Ijevļeva
Analysis of presence of Baltic Sea region airports on Instagram

Zaiga Ozoliņa
Management aspects for mussel farmer as and ecosystem service provider in the Baltic Sea region

Jānis Reklaitis
Emerging creative technologies

Laura Keršule, Biruta Sloka, Iluta Skrūzkalne
Employees motivation and work performance in telecommunications in Latvia: comparison of results of surveys

Valdis Avotiņš, Biruta Sloka, Ināra Kantāne, Elita Jermolajeva
Challenges for startuper's: comparision of survey results in 2012 and 2018

Evija Rūsīte, Biruta Sloka
Augstskolu reitingu loma augstskolu attīstībā un to stratēģisko mērķu noteikšanā

Algimants Kontauts, Jie Jiang, Biruta Sloka
The letv crisis: a lesson from business overexpansion

Renata Walczak, Biruta Sloka
Generation y expectations – overview of research

13:00 - 18:00
Ķīpsalas iela 8, Starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala”

Sekcijas sēde "Tūrisma attīstības, izglītības un pētniecības aktualitātes Baltijas jūras reģionā"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Kristīne Bērziņa, Ilze Medne, Aija Van der Steina

Ilgvars Ābols
Dzīvokļu piedāvājuma salīdzinājums airbnb.com un booking.com platformās 2016. un 2017. gada novembrī Rīgā

Ilze Medne, Kristīne Bērziņa, Aija van der Steina
Tūrisma izglītības programmu izveide interneta vidē projektā Boosted - izglītība tūrisma biznesa izaugsmei

Inese Lūsēna–Ezera, Ilze Grospiņa
Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās kompetences kultūras tūrisma speciālistiem Kurzemes reģionā

Maija Rozīte, Aija van der Steina
Tūrisma galamērķu plānošanas prakse Latvijā - Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības plāna izstrāde

Jūlija Mironova
The Latvian Hotel Industry: Challenges and Trends

Aija van der Steina
Drūmais tūrisms Latvijā: holokausta tūrisma piesaistes objekti

Dace Amsone
Tūrisma galamērķu vadības sistēmas: risinājumi klientu piesaistei

Aija van der Steina, Ilze Medne
Latvijas tūrisma konkurētspēja un izaicinājumi

Ilze Grīnfelde, Linda Veliverronena
Tūrisma uzņēmējdarbības izaugsmes veicināšana caur augstāko profesionālo izglītību

Armands Muižnieks
Veselības un medicīnas tūrisms - kopīgais un atšķirīgais

Ain Hinsberg
Dealing with Ideological, Strategic and Operational Problems Facing Hospitality Education in the Baltic States

6. februāris, 2018

16:00 - 18:00
Aspazijas bulv. 5, 225. telpā

Plenārsēde "Bizness. Vadība. Ekonomika"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītājs Inna Romānova

Inna Šteinbuka
KEY CHALLENGES OF LATVIAN ECONOMIC POLICY IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN SEMESTER

Leonardo Pataccini
ECONOMIC CYCLES, DEMAND TRENDS AND SUSTAINABLE GROWTH IN TIMES OF UNCERTAINTY

Gundars Bērziņš, Juris Binde, Irina Arhipova
ASSESSMENT OF REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

Juris Krūmiņš, Atis Bērziņš un Aleksandrs Dahs
DIVERSE INSIGHTS INTO POPULATION DEVELOPMENT CHALLENGES

8. februāris, 2018

12:30 - 16:00
Aspazijas bulv. 5, 322. aud.

Sekcijas sēde "Grāmatvedības un audita jaunie izaicinājumi"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Ivita Faituša, Ieva Aizsila

Jūlija Liodorova, Valērija Fursova
Grāmatvedības tiesu ekspertīze pasaulē: vēsture un aktualitātes

Indra Ozola
Pārvaldība, iekšējā kontroles sistēma, risku vadība

Olga Guza
Lietderības auditi kā rīks ES fondu ietvaros noteikto mērķu sasniegšanai

Ivita Faituša
Iekšējā un ārējā audita sadarbība

Ieva Aizsila
Revīzijas procesā pielietojamā cēloņa-saknes analīzes metode

9. februāris, 2018

14:00 - 18:00
Aspazijas bulv. 5, 322. aud.

Sekcijas sēde "Publiskā sektora pārvaldība un ekonomika"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Inesa Vorončuka, Lilita Seimuškāne, Māris Pūķis

Ineta Lakstīgala
Mūsdienu pieeja valsts pārvaldes nodarbināto novērtēšanā

Irēna Matuze-Karabeško, Inesa Vorončuka
Koučinga pielietošana personāla attīstībā publiskās pārvaldes, finansiālās un privātos uzņēmumos

Signe Koritko
Reformas perspektīva iekšējās kontroles sistēmās valsts tiešās pārvaldes iestādēs Latvijā

Lilita Bērziņa, Sandra Jēkabsone
Nodokļu politikas nozīme tautsaimniecības strukturālo izmaiņu kontekstā

Antra Līne
Latvijas arodbiedrību mērķu izvirzīšanas pilnveides iespējas

Viktorija Buraka, Lilita Seimuškāne
Dizaina domāšana kā inovatīva pieeja valsts pārvaldē

Zanda Dāvida
Patērētāju aizsardzības un publiskās pārvaldības īpatnības Latvijā

Inga Šīrante
Nacionālā inovācijas sistēma Latvijā un tās īstenošanas pasākumi

14. februāris, 2018

12:30 - 16:00
Aspazijas bulv. 5, 324. aud.

Sekcijas sēde "Inovācijas Latvijas uzņēmumu un nozaru konkurētspējas paaugstināšanai globalizācijas apstākļos"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Ramona Rupeika-Apoga, Solveiga Krūmiņa-Koņkova

Terēze Balode-Boluža
Jaunākās tendences komercbanku uzraudzībā: Latvijas pieredze

Ramona Rupeika-Apoga
Latvian smes' alternative financing as a critical part of the EU competitiveness enhancement

Madara Apsalone
Organizational Culture and Innovation – Enhancing Small Business Competitiveness in Global Context

Irina Solovjova
Rīgas starptautiskā finanšu centra konkurētspējas paaugstināšanas virzieni: nozaru ekspertu viedokļu analīze

Annija Apsīte, Ilona Baumane-Vītoliņa
Inovāciju ekosistēmu pārvaldība Baltijas valstīs

Alina Dibrova
Non-banking lending companies in Latvia

Svetlana Saksonova
The Role of Innovation as a Key Factor for Competitive Success and Increasing the Value of the Company

Irina Japparova
Konkurences novērtējums Latvijas banku sektorā

Jeļena Luca
Inovatīvo uzņēmumu darbības jomu daudzdimensiju analīze

Ligita Landzmane
Cilvēka-datora kompetences un veiktspējas organizēšanai un vadīšanai paredzēts konceptuālais modelis

Inese Rozenbaha
Mākslīgā intelekta metožu izmantošana bankrota prognozēšanā – inovācijas finansēs

Astrīda Rijkure
Globālās ekonomikas ietekme uz konteineru pakalpojumu sniegšanas izmaksām un pārvadājumu koridoriem

Inna Romānova, Marina Kudinska
Fintech: innovations in payments

Nataļja Točelovska
Corporate bonds issuance as the alternative source of funding for financial sector companies in Latvia

Kristīna Bojāre, Kristīne Petrovska
The truth behind: incentives for excessive bank risk taking and resulting outcomes – institution specific and systemic view

1. marts, 2018

13:30 - 17:30
Aspazijas bulv. 5, 322. aud.

Sekcijas sēde "Human Resources and Social Policy"
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītājs Mihails Hazans

Oļegs Krasnopjorovs
Why is Education Performance so Different Across Latvian Schools?

Olga Rajevska
Minimum pensions: Latvia as the black sheep of Europe

Olena Zhukova
Attraction, recruitment, development, and retention of the most effective and talented novice teachers in Latvian schools

Mihails Hazans
Pricing nostalgia

Anna Pļuta, Anna Zasova
Minimum income scheme reform in Latvia: impact on the income redistribution and poverty reduction

Irina Možajeva
Who Cares? Informal and Formal Long-Term Care Use in Estonia