Pretendenti: LU pamatstruktūrvienības (projekta vadītāja vai struktūrvienības vadītāja personā)

Atbalstu piešķir starptautiska projekta pieteikuma uzsaukuma periodā īstenotajām aktivitātēm:

 • projekta pieteikuma sagatavošana – līdz sešiem mēnešiem –, paredzot apmaksu līdz 12 darba stundām nedēļā par viena projekta pieteikuma sagatavošanu, ja LU ir projekta partneris, un līdz 24 darba stundām nedēļā, ja LU ir projekta koordinators;
 • komandējumu un darba braucienu izmaksu segšana, dodoties pie potenciālajiem projekta partneriem uz projekta plānošanas sanāksmēm;
 • darba semināru organizēšana Latvijā;
 • ārējo ekspertu, tostarp ārpakalpojumu veidā, piesaiste;
 • citi ar projekta sagatavošanu saistīti pasākumi.

Atbalstu nepiešķir:

 • atkārtotai projekta pieteikuma sagatavošanai;
 • tādu projektu pieteikumu izstrādei, kas iepriekš ir saņēmuši atbalstu no citām projektu programmām, tostarp darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”; programmas Baltic Bonus (laika posmā no 2014. gada līdz 2016. gadam) vai 2007.–2013. gada ES struktūrfondu plānošanas perioda darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1.1.2. aktivitātes “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās”.

Pieteikšanās un atbalsta aktivitātes īstenošanas kārtība

 • Pretendents aizpilda un iesniedz LU projekta pieteikuma formu, nosūtot to uz e–pasta adresi zd@lu.lv ar norādi Projekta pieteikuma sagatavošana un iesniedzot to papīra formātā Akadēmiskais departamentā, Raiņa bulvārī 19, 242. kabinetā.
 • Pretendents projekta pieteikuma sagatavošanas projektu  var iesniegt par atsevišķi viena starptautiska projekta pieteikuma sagatavošanu vai, apvienojot vienā LU projektā, vairāku starptautisku projektu pieteikumu sagatavošanu (viena kalendārā gada laikā).
 • Akadēmiskais departaments informē pretendentu par pieņemto lēmumu 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, nosūtot informāciju uz pieteicēja norādīto elektroniskā pasta adresi.
 • Atbalsta apstiprināšanas gadījumā pretendents slēdz vienošanos ar attiecīgās zinātņu jomas prorektoru par projekta izpildi LU un Akadēmiskais departamentā iesniedz:
  1. Precizētu LU projekta tāmi (skat. vienošanos), kuru apstiprina attiecīgās zinātņu jomas prorektors;
  2. Aizpildītu LU projekta klasifikācijas veidlapu
 • Viena mēneša laikā pēc projekta pieteikuma projekta izpildes termiņa beigām projekta vadītājs atskaitās par projekta norisi, iesniedzot pārskatu  papīra formātā Akadēmiskais departamentā (Raiņa bulvāris 19, 242. kab.), kā arī nosūtot to uz e–pasta adresi zd@lu.lv ar norādi Projekta pieteikuma sagatavošanas atskaite.
 • Trīs mēnešu laikā pēc pārskata iesniegšanas Akadēmiskais departaments informē pretendentu par pārskata apstiprināšanu vai pārskatā nepieciešamajiem labojumiem un/vai papildinājumiem.
 • Uzmanību! Atbalsta līdzekļu izlietojums, īstenotie komandējumi un rīkotie pasākumi jānoformē un jāuzskaita LU noteiktajā kārtībā.