2.līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma "Skolotājs"

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Skolotājs” ir daļa no skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks”. Studiju programmas unikalitāti Latvijā pamato tās īstenošanas forma – darba vidē balstītas studijas. Programma ir licencēta 2020. gada 15. maijā.

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt iespēju topošajiem skolotājiem ar bakalaura vai maģistra grādu kādā zinātņu nozarē (vai tai pielīdzināmā nozarē augstākajā izglītībā), kas nav pedagoģija, bet ir atbilstoša apgūstamajai mācību jomai, attīstīt pedagoģiskajai darbībai nepieciešamo kompetenci un iegūt skolotāja kvalifikāciju atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” vienā no mācību jomu moduļiem (tehnoloģiju joma, dabaszinātņu mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma, matemātikas mācību joma, sociālā un pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma, veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma), lai veiktu profesionālu pedagoģisko darbību kādā no izglītības pakāpēm un veidiem.

Programmas īstenošanas forma: darba vidē balstītas studijas (pilna laika)

Pieteikšanās anketa pieejama šeit

 

Studiju programmas direktore

Pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas (indukcijas gadā) programmas absolventiem ir iespēja papildināt savas zināšanas profesionālās kompetences pilnveides programmās: “Klasvadība efektīvai mācību stundai”, “Pārmaiņu vadība izgītībā”, “Speciālā un iekļaujošā izglītība”, “Tehnoloģiju bagātināta mācību procesa organizēšana”.

Indukcijas gada laikā dalībnieki saņem stipendiju. Mācības notiek piektdienās. Sekmīgi pabeidzot izvēlēto kursu, dalībnieki saņem apliecību par 240h profesionālās kompetences pilnveides kursa apguvi.

 
2 semestri (1 gads), 40 KP Studijas sākas vasarā pēdējās divās jūlija nedēļās; no septembra līdz decembrim nodarbības notiek piektdienās. Pārējā laikā – darba vidē.  
Tikai budžeta vietas.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 100 budžeta vietas
Skolotāja kvalifikācija

Iepriekšējā izglītība:

  1. Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība izvēlētās mācību jomas (valodu (latviešu valodas un literatūras, angļu valoda, franču valoda, zviedru valoda, vācu valoda, spāņu valoda), matemātikas, tehnoloģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes, sociālā un pilsoniskā) atbilstošā zinātnes nozarē;
  2. Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un studiju programmas ietvaros apgūti mācību jomai (valodu (latviešu valodas un literatūras, latviešu kā otrā valoda, krievu valoda un literatūra, krievu valoda kā svešvaloda, angļu valoda, franču valoda, zviedru valoda, vācu valoda, spāņu valoda), matemātikas, tehnoloģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes, sociālā un pilsoniskā) atbilstoši studiju kursi 12 kredītpunktu apjomā.
  3. Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar mācību jomu nesaistītā nozarē, bet LU kvalifikācijas pārbaudes eksāmenā izvēlētajā mācību jomā (valodu (latviešu valodas un literatūras, latviešu kā otrā valoda, krievu valoda un literatūra, krievu valoda kā svešvaloda, angļu valoda, franču valoda, zviedru valoda, vācu valoda, spāņu valoda), matemātikas, tehnoloģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes, sociālā un pilsoniskā) iegūts vērtējums ļoti labi/teicami/izcili (8-10).

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (25 x 10 = 250) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (25 x 10 = 250) + iestājpārbaudījums (tiek organizēts divās kārtās, vērtējot orientāciju uz cilvēku, risinājumu un attīstību) (1 x 500 = 500)

Studējošo atlase notiek trīs kārtās:

  1. pieteikuma anketa,
  2. atlases anketa,
  3. neklātienes intervija.