Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Sporta treneris”

 

Studiju programmas mērķis: nodrošināt iespēju studentiem iegūt sporta trenera darbam nepieciešamās zināšanas, prasmes, kompetenci sportā ar sporta trenera kvalifikāciju atbilstīgi nacionālā un starptautiskā mērogā izvirzītām profesionālās kompetences prasībām.

Studējošie formulē un analizē praktiskās problēmas sporta trenera darbā, iegūst nepieciešamo informāciju un, ievērojot profesionālās ētikas pamatprasības, izmanto to skaidri definētu problēmu risināšanai sporta treniņu plānošanā, organizēšanā un novērtēšanā. Plāno, organizē, vada un izvērtē treniņu procesu noteiktā sporta veidā, pielietojot atbilstošas metodes un ņemot vērā mērķgrupas individuālās vajadzības un spējas sporta treniņu procesā. Izprot tiesiskos un sporta nozares konceptuālos principus sporta trenera profesionālās darbības jomā.

Piedāvātās specializācijas:

 • Basketbols: students patstāvīgi spēj veidot basketbola treniņa plānu gan ilgtermiņā, gan īstermiņā. Kritiski izvērtē dažādu basketbola vingrinājumu nepieciešamību un pielietojamību basketbola treniņos.
 • Futbols: spēj veidot futbola treniņu plānu ņemot vērā mērķauditorijas prasmes, zināšanas un pieredzi. Patstāvīgi plāno treniņu procesu futbolā
 • Teniss: izprot tenisa spēles pamatprincipus. Spēj to iemācīt citiem un labot neprecizitātes vingrinājumu vai spēles elementu izpildē. Vada tenisa treniņu procesu un analizē ilgtermiņa treniņa plānus.
 • Volejbols: uzskaita dažādus volejbola elementu paņēmienus un to pareizo izpildījumu un pielietojumu. Spēj definēt treniņu procesu un struktūru volejbolā.
 • Vispārējā fiziskā sagatavotība: izprot fiziskās sagatavotības nozīmi treniņa procesā dažādos sporta veidos. Zina un spēj definēt plaša spektra fiziskās sagatavotības vingrinājumus. Spēj sastādīt treniņa konspektu integrējot fiziskās sagatavotības elementus.

Realizācijas vieta:

Studiju programmas direktors

lektors Rihards Parandjuks

APGŪSTAMIE PRIEKŠMETI:

 • Sporta pedagoģija                                          
 • Sporta psiholoģija
 • Cilvēka anatomija un fizioloģija                                
 • Sporta pārvaldība un pasākumu organizēšana
 • Sporta treniņu metodika un modelēšana                   
 • Sports un uzturs
 • Fizisko aktivitāšu un slodzes pamati             
 • Sporta spēles
 • Lietišķās tehnoloģijas sporta treneriem                     
 • Sporta veida fitness
 • Sporta veida tiesneši un to darbība                
 • Ievads sporta tiesībās u.c.

Studiju programmas “Sporta treneris” absolventi var turpināt studijas profesionālajās bakalaura sporta studiju programmās LU, Latvijā un pasaulē. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Sporta treneris” absolventiem ir plašas iespējas strādāt sporta klubos, biedrībās, sporta skolās.

Pilna laika klātiene PLK (Rīgā) - 4 semestri (2gadi) Nepilna laika neklātiene NLN (Rīgā un filiālēs) - 5 semestri (2,5 gadi)  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2100 EUR/gadā, NLN un filiālēs – 1700 EUR/ gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 3100 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī pilna laika klātienē (Rīgā) - 2 budžeta vietas
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un kvalifikācija Sporta treneris

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, vai CE krievu valodā
CE matemātikā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*
gada atzīme sportā vai sportā un veselībā, nav obligāta, bet dod papildu punktus

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

 • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
 • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
 • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā, vai krievu valodā
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos
gada atzīme sportā vai sportā un veselībā, nav obligāta, bet dod papildu punktus

Priekšrocības: pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to un kuri atbilst studiju programmas uzņemšanas noteikumiem, bez konkursa tiek nodrošinātas no valsts budžeta finansētas studiju vietas, piesakoties ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc dienesta termiņa beigām un atvaļināšanas rezervē.

PLK  - pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena
NLN - piektdiena