TIESĪBU ZINĀTNE - BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

Bakalaura studiju programma ir pirmais solis ceļā uz jurista kvalifikācijas iegūšanu. Tās galvenais mērķis ir sniegt pamatzināšanas un kompetences visās tiesību nozarēs. Studentiem ir iespēja specializēties, izvēloties interesējošās nozares kursus no obligātās izvēles kursu kataloga. Lai arī programma praksi neparedz, praktiskās iemaņas tiek iegūtas, izmantojot tādas studiju metodes kā kāzusu (juridisku problēmsituāciju) risināšana, tiesas procesa izspēles u. tml. Studijas notiek augsti kvalificētu mācībspēku vadībā, starp kuriem ir tiesneši, zvērināti advokāti, dažādu valsts institūciju vadītāji un citi nozares profesionāļi.

Studējošie apgūst tādas tiesību nozares kā Latvijas tiesību vēsture, tiesību teorija, jurista ētika, juridiskā angļu valoda, konstitucionālās tiesības, saistību tiesības, lietu tiesības, mantojuma tiesības, ģimenes tiesības, darba tiesības, administratīvās tiesības, Eiropas Savienības tiesības, starptautiskās publiskās tiesības, starptautiskās privāttiesības, kā arī civilprocesa, kriminālprocesa un administratīvā procesa tiesības. Papildus studenti no obligātās izvēles kataloga var izvēlēties sev saistošākos kursus dažādās tiesību apakšnozarēs.

Pēdējā studiju gadā studenti izstrādā un aizstāv bakalaura darbu.

Tā kā bakalaura studiju programmas sekmīga apguve ir priekšnoteikums studiju turpināšanai maģistra līmenī un jurista kvalifikācijas ieguvei, absolventi var strādāt gan valsts pārvaldē, gan privātos uzņēmumos, kā arī tiesās, advokatūrā, prokuratūrā, notariātā, Eiropas Savienības un starptautiskās institūcijās.

3 gadi jeb 6 semestri (PLK - pilna laika klātiene). Studijas notiek darba dienās, plkst. 8.30 - 18.00 saskaņā ar konkrētās dienas nodarbību plānojumu. 4 gadi jeb 8 semestri (NLN - nepilna laika neklātiene). Studijas notiek sestdienās - divreiz mēnesī, plkst. 9.00 - 18.00.  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā pirmajā studiju gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2850 EUR/gadā, NLN – 2000 EUR/ gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 3700 EUR/ gadā un NLN 2600 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī pilna laika klātienē – 38 budžeta vietas
Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību sākot no 2004. gada: 
CE latviešu valodā*
CE angļu, franču vai vācu valodā*
CE matemātikā*
Gada atzīme vēsturē vai gada atzīme sociālajās zinībās un vēsturē, vai gada atzīme vēsturē un sociālajās zinātnēs, vai gada atzīme sociālajās zinātnēs
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas: 
Gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
Gada atzīme angļu, franču vai vācu valodā
Gada atzīme vēsturē vai gada atzīme sociālajās zinībās un vēsturē, vai gada atzīme vēsturē un sociālajās zinātnēs, vai gada atzīme sociālajās zinātnēs
Gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā);
Gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos.

Papildu punkti: LU Jauno juristu universitātes noslēguma testa kārtotāji 2024. gadā, kuri ieguvuši vismaz 70% no vērtējuma, papildus iegūst 50 punktus; Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences sociālo zinātņu nozaru grupas 1. – 3. pakāpes diploma ieguvēji 2023. un 2024. gadā papildus iegūst 40 punktus; LU Izcilības skolas sociālo un humanitāro zinātņu klases absolventi 2024. gadā papildus iegūst 40 punktus;

Priekšrocības: LU Jauno juristu universitātes noslēguma testa 1. – 3. vietas ieguvējiem 2024. gadā.

Pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to un kuri atbilst studiju programmas uzņemšanas noteikumiem, bez konkursa tiek nodrošinātas no valsts budžeta finansētas studiju vietas, piesakoties ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc dienesta termiņa beigām un atvaļināšanas rezervē.

Pilna laika klātiene

Metodiķe Kristīne Ābele
E-pasts: kristine.abele@lu.lv  
Tālrunis: 67034724

Nepilna laika neklātiene

Metodiķe Baiba Beļicka
E-pasts: baiba.belicka@lu.lv
Tālrunis: 67034725