Ķīmijas bakalaura studiju programma

Ķīmiķis ir augsti pieprasīta profesija, un tā ir profesija visam mūžam! Programmas absolventi iegūst Eiropā atzītu diplomu, jo programmai ir Eiropas ķīmijas tematiskā tīkla asociācijas (ECTNA) komisijas kvalitātes zīme  “Eurobachelor in Chemistry”. Studenti otrajā kursā, pierādot sevi un pielietojot savas zināšanas, var uzsākt pētījumus  līdzdarbojoties fakultātes vai institūtu pētnieku grupās un apgūt turpmākajās darba vietās pieprasītas prasmes: organisko sintēzi, modernās instrumentālās analīzes, pārtikas ķīmiju u.c.  Uzreiz pēc studijām ķīmiķis var uzsākt strādāt un/vai turpināt studijas maģistrantūrā LU vai ārzemēs.

Programmas A daļā tiek apgūti pamatkursi Neorganiskajā, Fizikālajā, Analītiskajā un Organiskajā ķīmijā, kā arī Bioloģija, Fizika, Augstākā matemātika, Bioloģiskā ķīmija, Instrumentālās analīzes metodes, Kinētika un katalize, Atomu un molekulu uzbūve, Darba drošība ķīmijas laboratorijās, bet B daļā studentiem ir iespēja apgūt šādus kursus: Angļu valoda ķīmiķiem, Datoru lietošana ķīmijā, Organisko savienojumu pētīšanas metodes, Sadzīves ķīmija, Organisko vielu iegūšanas metodes, Heterocikliskie savienojumi, Lielmolekulāro savienojumu ķīmija, Hromatogrāfija pamati, Koordinācijas savienojumu ķīmija, Pārtikas ķīmija, Kristālķīmija, Praktiskā analītiskā ķīmija, Lielo enerģiju ķīmija, Nanoķīmija u.c.

Ķīmijas bakalaura programma dod studentiem gan plašas teorētiskās zināšanas dažādas ķīmijas apakšnozarēs, gan arī praktiskās iemaņas darbam ķīmijas laboratorijās, kā arī ļauj izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas zinātnisku pētījumu veikšanā.

Sekmīga programmas apguve dod iespēju turpināt studijas ķīmijas maģistra programmā Ķīmijas fakultātē, kā arī turpināt studijas ārzemēs. Fakultātē iegūtā izglītība nodrošina absolventu konkurētspēju darba tirgū, un fakultātes absolventi pēc beigšanas parasti strādā ķīmijā. Ķīmijas fakultātes absolventi strādā dažādās zinātniski pētnieciskās iestādēs, valsts pārvaldes institūcijās, uzņēmējsabiedrībās, mācību iestādēs, dažādu nozaru kvalitātes kontroles dienestos: akciju sabiedrībā “Grindeks”, akciju sabiedrībā “Olainfarm”, pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR, Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, Koksnes ķīmijas institūtā, Latvijas Vides aģentūrā, Nacionālajā Vides veselības centrā, dažādās pārtikas testēšanas laboratorijās, pilsētu un uzņēmumu vides aizsardzības dienestos, radiācijas kontroles laboratorijās, tiesu un policijas ekspertīžu laboratorijās u.c.

Ķīmija... Varbūt dažiem no mums šis vārds izraisa diezgan negatīvas emocijas – garlaicīgās ķīmijas stundas skolā, kaut kādi mistiski reakcijas vienādojumi, formulas, kolbiņas un kas vēl ne... Savukārt citiem ķīmija nemaz neliekas tik garlaicīga, gluži otrādi – tā pievelk, aizrauj, un gadās, ka tā pat kļūst par neatņemamu dzīves sastāvdaļu! Ķīmijai piemīt īpašs valdzinājums, maģiskums un burvestība, ko cilvēki apjautuši jau senatnē un kas nav zudis arī šodienas ārēji racionālajā laikmetā. Un vai tad arī cilvēka dzīve nav viens liels eksperiments, nebeidzama krāšņa reakcija, kuru gan var mēģināt izteikt vienādojumā, ko sauc par biogrāfiju, bet kuras īstenā būtība – tāpat kā ķīmijas būtība – ir netveramajā, pārtapšanā, nemitīgā maiņā

6 semestri, 120 KP  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2700 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 75 budžeta vietas
Dabaszinātņu bakalaurs ķīmijā

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

  1. Variants - CE latviešu valodā (15%)*, CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (10%)*, CE matemātikā (60%)*, Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (10%)*, CE ķīmijā (5%)* tiek ņemts vērā tikai gadījumos, ja tāds ir kārtots.
  2. Variants - CE latviešu valodā (15%)*, CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (10%)*, CE matemātikā (5%)*, CE ķīmijā (60%)*, Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums (10%)*.

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme ķīmijā vai matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgai (ne zemākai par 4) gada atzīmei fizikā, ķīmijā un matemātikā (algebra, ģeometrija);

Papildu punkti: LU Jauno ķīmiķu skolas dalībnieki 2024. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 20 punktus; LU Izcilības skolas dabaszinātņu klases absolventi 2024. gadā papildus iegūst 50 punktus;

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ķīmijas olimpiādes 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences dabaszinātņu nozaru grupas vai medicīnas un veselības zinātņu nozaru grupas, vai inženierzinātņu un tehnoloģiju nozaru grupas 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.

Programmas direktors, asoc. prof. Jānis Švirksts, e-pasts: janis.svirksts@lu.lv