Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūts apvieno zinātniekus fizikas un ķīmijas starpdisciplināro pētījumu veikšanai un sadarbībai ar rūpniecības uzņēmumiem, izstrādājot jaunas tehnoloģijas un veicinot to pārnesi tautsaimniecībā.

Institūtā darbojas sešas pētniecības laboratorijas, kas sadalītas pa 2 nodaļām:

Nanotehnoloģiju nodaļa (vad. D. Erts) - ietver šādas laboratorijas:

  • Nanomateriālu laboratorija (vad. D. Erts)
  • Nanooptikas laboratorija (vad. J. Prikulis)

Radiācijas procesu nodaļa (vad. G. Ķizāne) - ietver šādas laboratorijas:

  • Radiācijas ķīmijas laboratorija (vad. E. Pajuste)
  • Elektronu paātrinātāja laboratorija (vad. A. Vītiņš)

ĶFI ir "Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju" valsts nozīmes pētnieciskā centra (VNPC) dalībnieks, un centra ietvaros cieši sadarbojas ar: LU Ķīmijas fakultāti, Bioloģijas fakultāti, Fizikas matemātikas  un optometrijas fakultāti, LU Cietvielu fizikas institūtu, Atomfizikas un spektroskopijas institūtu, Mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūtu ,RTU, Fizikas institūtu, Biomedicīniskās inženierijas un nanotehnoloģiju institūtu, Silikātu tehnoloģiju institūtu,Latvijas Organiskās sintēzes institūtu.