Latvijas Universitātes (LU) Fizikas institūts (FI) ir viens no pasaules vadošajiem centriem magnetohidrodinamikas (MHD) jomā ar unikālām šķidro metālu eksperimentālām iekārtām. Institūtā tiek veikti gan fundamentālie, gan lietišķie pētījumi, kas ir saistīti ar sarežģītām elektromagnētisko lauku un šķidro metālu mijiedarbībām. Šie procesi ir nozīmīgi tādās nozarēs kā kodolenerģētika, metalurģija, pusvadītāju kristālu audzēšana, kā arī medicīnā un nanotehnoloģijās. Viens no nozīmīgākajiem LU FI sasniegumiem ir pasaulē pirmais MHD dinamo eksperiments. LU FI galvenie darbības mērķi un uzdevumi:
  • veikt fundamentālus un lietišķus pētījumus hidromehānikā un magnētiskā hidrodinamikā, siltuma un masas pārnesē, magnētisko parādību fizikā, tehniskajā fizikā;
  • izmantot pētījumu rezultātus inženiertehniskām izstrādnēm Latvijas tautsaimniecībai, kā arī starptautisku projektu un līgumu izpildei.

Direktors

Leonīds Buligins