47. numurs (2010)

Reins Tāgepera
Alberts, Mārtiņš un arī Pēteris: viņu loma latviešu un igauņu nāciju izveidē

Latviešu un igauņu nācijas izveidojās, pateicoties bīskapam Albertam, Mārtiņam Luteram, jezuītiem, Pēterim I un vēlākiem cariem, Johanam Gotfrīdam Herderam un krievu pareizticīgo baznīcai

Ilmārs Mežs
Zemā dzimstība – Latvijas nākotnes galvenais apdraudējums

Ja nākamos 25 gados latvieši savus demogrāfiskos ieradumus nespēs mainīt, tad nenovēršami sāksies lavīnveida samazinājums un līdz 21. gadsimta beigām latvieši Latvijā paliks par niecīgu minoritāti

Andrejs Veisbergs
Vēlreiz par valodas pārmaiņām un valodas attīstību

Runas par valodas galu pārmaiņu dēļ novērš uzmanību no latviešu valodas pozīcijām nežēlīgajā konkurencē ar citām valodām. Tas attiecas uz valodas lietojumu saziņā un it īpaši elektroniskajos medijos

Viesturs Baumanis
Latvijas iedzīvotāju etniskā vēsture

Dažādos ģenētiskos datus apkopojot, var rēķināt, ka apmēram pirms desmit tūkstošiem gadu tagadējās Latvijas teritorijā iedzīvotāji ienākuši gan no dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem, gan rietumiem

Māris Kļaviņš
Klimata pārmaiņas un to iespējamās ietekmes Latvijā

Prognozes tiek modelētas par laiku no 2070. līdz 2100. gadam. Sagaidāms, ka gada vidējā temperatūra Latvijā pieaugs par 2,6 līdz 4,0 grādiem, bet gada kopējais nokrišņu daudzums – par 8 līdz 12 procentiem

Jānis Peniķis
Par Saeimas vēlēšanām: skats atpakaļ un uz priekšu

Sabiedrības neuzticēšanās galvenajām valsts politiskajām institūcijām un valdības nestabilitāte ir kļuvušas par ilglaicīgām, sistēmiskām sastāvdaļām Latvijas politikā. Ierosinājums – pāriet uz jaukto vēlēšanu sistēmu

Uldis Osis
Reformas Latvijā

Risinājums ir arī varas decentralizācija – vairuma valdības saimniecisko un sociālo funkciju nodošana pašvaldībām, izveidojot otru pašvaldību līmeni – piecus apgabalus uz pašreizējo plānošanas reģionu pamata

Juris Ekmanis, Anita Draveniece
Latvijas zinātnes stāvoklis un izredzes

Izaicinājums – gadu gadiem Latvijā vidējais laiks līdz promocijas darba aizstāvēšanai ir bijis tuvu sešiem gadiem un grādu ieguvuši ir tikai apmēram 40% no visiem doktorantūrā uzņemtajiem studentiem

Ivars Kalviņš
Inovācija Latvijā – problēmas un risinājumi

Prioritāri attīstāmas ir tikai nedaudzas nozares, tostarp farmācija un biotehnoloģijas, informācijas tehnoloģijas, smalkā aparātbūve, inovatīvie materiāli un būvmateriāli, nanotehnoloģijas un enerģētika

Agrita Kiopa, Jūlija Melkere
Sadarbības attiecības zinātnē un tehnoloģijās: sociālā kapitāla pieeja

Ir iegūts empīrisks pamats priekšlikumiem, kuri atbalsta finansējuma piešķiršanu studentu pētniecības darbam, it īpaši lietišķos, ar potenciāli komercializējamu zināšanu radīšanu saistītos projektos

Hanness Korjuss
Noblesse oblige
jeb uzraugu uzraudzīšana

Skatījumā uz žurnālistiku ir vērojams zināms aristokrātiskā romantisma gars. Vienojošā ir izpratne par to, ka žurnālistikā nevar iztikt bez tā, ko nosaka jēdziens noblesse oblige (dižciltība uzliek pienākumus)

Leonija Vuss-Mundeciema
Raiņa dramaturģijas latviskais senavots Eiropas modernisma kontekstā

Patvarīga subjektīvisma izraisītai morālai krīzei, kā zināms, seko ekonomiska un finanšu krīze. Šajā ziņā Raiņa drāmu idejas spēj pasaulei atgādināt par nelielas un senas Eiropas tautas kultūras viedumu

Aleksis Dreimanis
Profesors Pauls Galenieks politiskās krustcelēs un krustugunīs

Pauls Galenieks 11 gadus ik pa divām nedēļām nesa mugursomā pārtiku dēlam Imantam Baldones meža slēptuvēs, stundām ilgi ejot no Saulkalnes stacijas un riskējot, ka par to viņu varētu apcietināt un bargi sodīt

APSKATI

Jānis Stradiņš
Jelgavas latviskā un eiropeiskā identitāte

Ainārs Dimants
Savai valstij audzinot

Āris Puriņš
Uzmanību, Kļaviņš!

Brigita Šiliņa
Sociolingvistiskie procesi un latviešu valoda

Dzintra Bungs
Pamatīgs pētnieku darbs bez kompetenta korektora pakalpojumiem

Jānis Klētnieks
Zinātne un izglītība gadsimtu ceļos

Jānis Sīlis
Dena Brauna Zudušais simbols tulkotāja skatījumā

Silvija Lagzdiņa, Ainārs Dimants
Mēs lepojamies

Jānis Stradiņš
Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmija Latvijā

Vents Kainaizis
Ivars Riekstiņš (19.10.1936.–05.06.2010.) – in memoriam

HRONIKA

Akadēmiskā vienība Austrums

Akadēmiskā vienība Latviete

IN THIS ISSUE