© Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

14. februārī Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā centra Dabas mājā tika prezentēts LU Bioloģijas fakultātes speciālistu un Latvijas skolu bioloģijas skolotāju sagatavotais metodisko materiālu komplekts skolotājiem “Bioloģija I”. Tajā iekļauti materiāli 105 interaktīvām bioloģijas mācību stundām, tostarp saistītie papildmateriāli – pārbaudes un laboratorijas darbi. Materiālu komplekts ir brīvi pieejams izmantošanai skolotājiem vietnē skolo.lv.

Laba STEM izglītība ir viens no būtiskiem priekšnosacījumiem jebkuras valsts ekonomiskajai izaugsmei. Mūsdienu pasaules straujā attīstība tehnoloģiju un zinātnes jomā pieprasa cilvēkus ar labu STEM izglītību, kuriem ir nepieciešamās prasmes, lai izstrādātu jaunas tehnoloģijas un risinātu kompleksas problēmas. STEM izglītība attīsta loģisko domāšanu, problēmu risināšanas spējas un kritisko domāšanu, kas ir būtiskas prasmes visās dzīves jomās.

Kā viena no dabaszinātnēm, bioloģija ir nozīmīga sastāvdaļa STEM izglītībā. Tā palīdz izprast dzīvības procesus un dabas fenomenus, dod iespēju izmantot praktiskas pieredzes un eksperimentus, nodrošinot izpratni par organisma struktūru, funkcijām, attīstību un mijiedarbību ar vidi. Metodisko materiālu komplekts vidusskolas skolotājiem “Bioloģija I” programmas apmācībai ir tapis ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) nodrošinātu finansiālu atbalstu un Valsts izglītības satura centra (VISC) gādību.

Ar LU Bioloģijas fakultātes docētāju un Bioloģijas skolotāju asociācijas (BSA) pedagogu sadarbības rezultātā tapušā metodisko materiālu komplekta skolotājiem “Bioloģija I” tapšanas gaitu atvēršanas pasākuma ievadā iepazīstināja projekta koordinatore un Bioloģijas fakultātes dekāne, asoc. prof. Līga Ozoliņa-Molla.

“Man ir liels prieks, ka Izglītības un zinātnes ministrija sistemātiski darbojas ne tikai, lai rūpētos par skolotāju atalgojumu un skolu tīkla sakārtošanu, bet arī lai palīdzētu skolotājiem no metodiskā aspekta. Bieži vien tieši metodiskā palīdzība, lai sagatavotos stundai, ir būtisks stresu un slodzi mazinošs aspekts, lai skola varētu darboties efektīvi,” savā uzrunā uzsvēra LU rektors profesors Indiķis Muižnieks.

“Šodien ir trīskārši vai pat četrkārši svētki, jo mēs pierādām, ka mēs spējam lauzt vairākus mītus. Viens to tiem ir mīts par to, ka mēs nespējam sadarboties. Mēs varam. Universitāte, ministrija, skolotāji, didaktiķi, metodiķi ir atraduši spēju strādāt komandā un radīt metodiskos materiālus, kas ir vajadzīgi mums visiem – skolotājiem, kas mācīs skolēnus, un skolēni ir nākotne mums visiem,” savā uzrunā, kurā skāra arī citus skolotāju darba aspektus, uzsvēra izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

VISC vadītāja p. i. Inita Juhņēviča pateicās visiem iesaistītajiem metodisko materiālu komplekta sagatavošanā – IZM par doto iespēju VISC īstenot šo projektu, LU un Bioloģijas fakultātei par projekta praktisko īstenošanu, projekta ekspertei Mārītei Seilei par atbalstu ikdienas darbā sadarbībai starp VISC un LU, kā arī visiem pedagogiem, zinātniekiem, pētniekiem, un visiem, kuri iesaistījās materiālu sagatavošanā un aprobācijā, kā arī īpašs pateicību veltīja visiem tiem skolotājiem, kuri izmantos mācību materiālus savā darbā, tādējādi padarot kvalitatīvāku un interesantāku mācību darbu.

LU Padomes locekle un projekta eksperte Mārīte Seile klātesošajiem vēstīja, ka ideja par mācību materiālu komplektu izveidi skolotājiem mācību priekšmetos – fizikā, ķīmijā, bioloģijā un citos mācību priekšmetos, radās Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijā, tiekoties ar uzņēmējiem, kuri meklēja veidus, kā reāli palīdzēt skolotājiem. Asociācijas iniciatīva bija veidot ļoti konkrētu, praktisku atbalstu skolotājiem. M. Seile uzsvēra, ka nekad un nevienā brīdī nav bijis uzskats, ka mācību metodiskie materiāli atrisinās visas problēmas. Šie materiāli ir veidoti ar pārliecību, ka katram skolotājam nav jāizdomā ritenis no jauna, un skolēnu mācīšanas metodikai jābūt didaktikā un zinātnē balstītai, kādi arī ir šie mācību materiāli.

 Bioloģijas skolotāju asociācijas vadītāja Vēsma Vijupe ar kolēģēm uzsvēra, ka šie materiāli domāti domājošiem skolotājiem, kas mācību materiālu varēs “piegriezt” pēc vajadzības savu skolēnu zināšanu līmenim. Viņa arī norādīja, ka materiālu izstrādes laiks bija jauka simbioze starp pedagogiem un Universitātes mācībspēkiem, kas abpusēji viens otru bagātināja. Šajā piesātinātajā materiālu izstrādes laikā BSA izvirzīja arī vairākas simpātiju nominācijas. Līdzīgi kā šūna ir dzīva organisma pamatvienība, BSA nominācijas tika izvirzītas, lūkojoties caur šūnas prizmu. Atzinība nominācijā “Mitoze-profāzē” tika pasniegta Fizika I” metodisko materiālu komplekta izstrādātāju komandai par nesavtīgu dalīšanos pieredzē; atzinību nominācijā “DNS, kas glabā, uzkrāj, dalās, kopē,” saņēma projekta koordinatore asoc. prof. Līga Ozoliņa-Molla. Nominācijā “Šūnas citoplazma, kas satur kopā visu komandu, līdzīgi kā to šūnā dara citoplazma, kas satur kopā visus šūnas organoīdus,” atzinību saņēma projekta vadītāja Dr. paed. Rita Birziņa. Nomināciju “Mitohondrijs, kas ir dzinulis un dod enerģiju arī tad, kad rokas pilnībā nolaižas,” atzinību saņēma projekta komandas dalībniece, bioloģijas skolotāja Maruta Kusiņa, par nepārtrauktu un neizsmeļamu atbalstu un pozitīvas enerģijas devu.

“Bioloģija I” metodisko materiālu komplekta satura izstrādes komandas un projekta vadītāja Dr. paed. Rita Birziņa pastāstīja par metodisko materiālu komplekta izstrādes laikā izstrādātajiem ieteikumiem “Bioloģija I” ieteicamajā izglītības programmā, projekta komandas izstrādātajiem ieteikumiem izmaiņās tēmu sadalījumā un secībā, un stundu skaita sadalījumā pa tēmām. R. Birziņa arī iepazīstināja klātesošos ar skolotāju aptaujas rezultātiem par “Skola2030” izstrādātās paraugprogrammas “Bioloģija I” saturu un salīdzināja bioloģijas apguves stundu skaitu Latvijā ar bioloģijas apguves piemēru Ziemeļeiropas valstu izglītības sistēmā, kur vidusskolas bioloģijas apguvei ir veltīts ievērojami lielāks stundu skaits nekā tas pašreiz ir Latvijā.

Didaktikas eksperte Dr. pead. Daiga Kalniņa iepazīstināja klātesošos ar kartēšanas rezultātiem, kuras gaitā tika salīdzināti pašreizējās “Bioloģija I” paraugprogrammas sasniedzamie rezultāti ar Izglītības standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem. Apjomīgā sasniedzamo rezultātu kartēšanas rezultātā ir atklājušās vairākas būtiskas nesakritības starp pašreiz spēkā esošo paraugprogrammu un izglītības standarta prasībām.

Daugavpils Universitātes rektors profesors Arvīds Barševskis, kurš bija metodisko materiālu komplekta ārējais eksperts, veltīja atzinīgus vārdus projekta komandai par ieguldīto darbu un materiālos ietvertajām inovatīvajām idejām, kas bioloģijas mācīšanu skolās padarīs ne tikai vieglāku skolotājiem, bet arī interesantāku un atraktīvāku skolniekiem.

Savā pieredzē gan no metodisko materiālu izstrādātāja viedokļa, gan lietotāja viedokļa dalījās “Fizika I” metodisko materiālu komplekta izstrādes grupas dalībniece, fizikas skolotāja un LU Fizikas izglītības pētniecības katedras docētāja Ludmila Belogrudova.

Metodisko materiālu izstrādes grupas dalībnieki iepazīstināja klātesošos un pasākumu tiešsaistē vērojošos ar “Bioloģija I” saturu atbilstoši septiņām tēmām, norādot uz katrā tēmā iekļauto stundu skaitu, vērtīgākajām atziņām, kurām būtu jāpievērš uzmanība, kā arī iepazīstināja ar dažām interesantākajām stundām un praktiskajiem darbiem.

Pasākuma laikā gan klātienes, gan tiešsaistes dalībnieki “slido.com” platformā varēja iesūtīt sev interesējošos jautājumus, uz kuriem atbildes tika sniegtas pasākuma noslēguma diskusijā. Tās laikā ar savu pirmo pieredzi metodisko materiālu pielietojumā dalījās arī skolotāji, kas piedalījās vairāku stundu izstrādāto materiālu aprobācijā savās stundās skolā.

Metodisko materiālu komplekta skolotājiem “Bioloģija I” atvēršanas pasākuma videoieraksts ir pieejams YouTube kanālā https://youtube.com/live/WQhQZtplAmI?feature=share

Metodiski materiāli ir veidoti IZM Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) apakšprojektu “Digitālie autorrisinājumi STEM mācību satura apguves mācīšanās stratēģiju attīstībai pandēmijas ietekmes mazināšanai Bioloģija I” (Identifikācijas Nr. VISC 2023/2) ietvaros.

Dalīties