LU Akadēmiskais apgāds izdevis valodnieka Latvijas Universitātes profesora Andreja Veisberga monogrāfiju “Tulkojumi latviešu valodā. 16.–20. gadsimta ainava”. Grāmata izdota ar valsts pētījumu programmas projekta “Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā” (Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0003) finansiālu atbalstu.

Monogrāfijā aplūkoti latviešu valodā publicētie tulkojumi, lielākoties daiļliteratūra. Galvenā uzmanība pievērsta tendenču un kopainas atklāsmei, nevis konkrētu darbu vai tulkotāju analizēšanai. Kā grāmatas autors Andrejs Veisbergs raksta ievadā, latviešu nacionālā identitāte ir veidojusies arī tulkojumu iespaidā un latviešu tautas identitāte centrēta gan valodā, gan tulkojumos: “Bībeles tulkojums kā nopietnas rakstu valodas (kodifikācijas) sākums, Jura Alunāna Dziesmiņas kā Pirmās atmodas sākums, Raiņa Fausta tulkojums kā modernās latviešu valodas sākums. Latviešu kultūras kanonā goda vietā ir arī Mīlenbaha–Endzelīna vārdnīca, kas ir tulkojoša vārdnīca.”

Pēc tulkošanas teorijas pamatjautājumu aplūkojuma un pievēršanās ievērojamākajiem tulkojumiem – Ernsta Glika Bībeles latviskojumam 17. gadsimta beigās (1685–1689) un Gotharda Frīdriha Stendera “Augstas gudrības grāmatai” 18. gadsimtā – nākamie divi gadsimti dalīti vairākos posmos pēc vēsturiskajiem notikumiem, un raksturoti tulkotāji, viņu veikums, tulkojummetode, tulkotā darba valoda, atspoguļota arī tulkojumkritika un ievērojamākie kritiķi. Monogrāfijas lasītājs varēs uzzināt arī par vairākiem viena literārā darba tulkojumiem teju vienlaikus, tulkojot pazudušiem fragmentiem vai vārdu daļām, cenzūras liegumiem, kā arī tulkotāja un cenzoru daiļrunības sacīkstēm.

Monogrāfiju papildina plašs bibliogrāfijas saraksts un zemsvītras piezīmes, kurās saglabāta tulkoto darbu nosaukumu un pārējās bibliogrāfiskās informācijas oriģinālrakstība.

Grāmatas literārā redaktore bijusi Ieva Jansone, tās noformējumu veidojusi LU Akadēmiskā apgāda māksliniece Baiba Lazdiņa.

Monogrāfijas “Tulkojumi latviešu valodā. 16.–20. gadsimta ainava” atvēršana iekļauta Rīgas Grāmatu svētku programmā – tā notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 4. novembrī pulksten 14 pirmā stāva ātrijā. Autors un LU Akadēmiskais apgāds ielūdz un ar prieku gaidīs visus interesentus!

Šo un citas LU Akadēmiskā apgāda izdotās grāmatas par izdevīgāko cenu var iegādāties LU Akadēmiskajā apgādā Aspazijas bulvārī 5, 132. telpā pie tirdzniecības speciālistes Intas Sakalovskas (mob.: 29333919), vai LU centrālās ēkas informācijas centrā Raiņa bulvārī 19 pirmā stāva vestibilā.

Dalīties

Saistītais saturs

Antīkie tēli Rīgā. Saruna ar Latvijas Universitātes profesoru Hariju Tumanu
28.10.2022.

Antīkie tēli Rīgā. Saruna ar Latvijas Universitātes profesoru Hariju Tumanu

Starptautiskajā zinātnisko rakstu krājumā publicēts jauns pētījums bibliotēkzinātnē
27.10.2022.

Starptautiskajā zinātnisko rakstu krājumā publicēts jauns pētījums bibliotēkzinātnē

Latvijas Universitātē notiks viena no lielākajām bioētikas konferencēm Eiropā
26.10.2022.

Latvijas Universitātē notiks viena no lielākajām bioētikas konferencēm Eiropā