Projektu atbalsta centra (PAC) darbība Latvijas Universitātē tika uzsākta pilotprojekta veidā 2018.gadā ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas projekta "Labākas pārvaldības nodrošināšana Latvijas Universitātē" ietvaros.

Kopš 2022.gada 1.janvāra Projektu atbalsta centrs darbojas kā LU Administrācijas struktūrvienība un tā  darbības mērķis ir stiprināt starptautiska finansējuma piesaistes un projektu vadības kapacitāti LU.

PAC regulāri apkopo un analizē LU struktūrvienību attīstības vajadzības, sagatavo un nodrošina atbilstošu informāciju par aktuālajiem starptautisku projektu konkursu uzsaukumiem un pieejamo finansējumu. Savā ikdienas darbā PAC eksperti LU akadēmiskajam un administratīvajam personālam nodrošina individualizētu konsultatīvu, metodisku un praktisku atbalstu starptautisku projektu ideju formulēšanā, projekta konsorcija atbilstošu partneru piesaistīšanā, projektu pieteikumu administratīvajā sagatavošanā, projektu īstenošanā, uzraudzībā, finansējuma plānošanā un risku vadībā. PAC atbildībā ir arīdzan starptautisku projektu ideju reģistrēšana. PAC vismaz reizi divos gados organizē mācību treniņus projektu rakstītājiem par starptautisku projektu pieteikumu sagatavošanu.