LU iekšējais auditors nodrošina sistemātisku LU iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanu – plāno, organizē un veic uz risku novērtējumu balstītus iekšējos auditus, kuros sniedz novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti un atbilstību izvirzīto stratēģisko mērķu sasniegšanai, finanšu, uzskaites un citas informācijas ticamību un pilnību, darbības atbilstību ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem, resursu izmantošanas lietderību un aizsardzību pret iespējamiem zaudējumiem, kā arī sniedz konsultācijas izveidotās iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai.