Dokumentu pārvaldības nodaļa (DPN) izstrādā un ievieš LU dokumentu pārvaldību reglamentējošos normatīvos tiesību aktus, metodiku un lietu nomenklatūru, kā arī kontrolē tās atbilstību un ievērošanu. DPN ievieš, uztur un attīsta LU normatīvo aktu sistēmu, kā arī dokumentu un darbplūsmu vadības sistēmu.

DPD nodrošina LU dokumentu pārvaldības metodisko vadību visā dokumenta aprites ciklā no dokumenta izstrādāšanas līdz tā nodošanai arhīvā vai iznīcināšanai.

Dokumentu pārvaldības nodaļas sastāvā ir LU Arhīvs, tā kompetencē ir uzkrāt, uzskaitīt, saglabāt arhīviski vērtīgos dokumentus un nodrošināt to izmantošanu atbilstoši iekšējo un ārējo normatīvo aktu prasībām.