Pieteikuma veidlapa augstākā līmeņa (Maģistra) studijām Juridiskajā fakultātē

UZMANĪBU!
Aizpildot elektronisko veidlapu un augšupielādējot norādītos dokumentus, jāievēro šādi nosacījumi:

1. Dokumentiem jābūt PDF formātā;
2. Katram dokumentam jābūt atsevišķā failā;
3. Failam jāsatur visa informācija par dokumentu (piemēram, viena dokumenta vairākas lapas jāapvieno vienā failā)
Lai izpildītu šīs prasības, lūdzam nepieciešamības gadījumā izmantot mobilajā telefonā uzstādāmu lietotni Adobe Scan, kas ļaus izveidot PDF failus.
Personas dati:
Kontaktinformācija:
Deklarētā adrese:
Iegūtā izglītība, ar kuru piedalos konkursā šajā pieteikumā norādītā studiju programmā:
Citi dokumenti, ja tādi nepieciešami saskaņā ar Uzņemšanas nosacījumiem programmā (Eseja iestājpārbaudījumam, CV, darba pieredzes apliecinājums, svešvalodas prasmes apliecinājums u.c.)
Izvēlies studiju programmu atbilstošajā fakultātē vai filiālē:
Apliecinājums
Es apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies) ar "Uzņemšanas noteikumiem Latvijas Universitātē" un šo pieteikumu aizpildīju saskaņā ar tiem.
Piekrītu manu personas datu (šajā veidlapā norādīto) apstrādei LU informācijas sistēmā uzņemšanas un statistikas vajadzībām.
Detalizēta informācija par personas datu apstrādi Latvijas Universitātē pieejama Latvijas Universitātes privātuma politikā
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Latvijas Universitātes personas datu aizsardzības speciālistiem datu.specialisti@lu.lv
Apņemos ievērot LU iekšējās kārtības noteikumus studējošajiem un Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas kodeksu.
Piekrītu, ka dokumenti tiek iesniegti identificēšanai un tie tiks glabāti līdz reģistrācijas brīdim