Lai veicinātu izglītojamo individuālo kompetenču un talantu attīstību sociālajās un humanitārajās zinātnēs, kā arī paaugstinātu vispārējās erudīcijas līmeni, nodibinājums Jaunatnes fonds “Vertikāle” sadarbībā ar Latvijas Universitāti organizē Izcilības skolu.

Septembrī  2024./2025. m.g. tiks uzņemti 10.kl. skolēni, kuri turpinās mācības trīs mācību gadus. Skolēnam  ir jāaizpilda anketa, norādot savus sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs,  konkursos un motivāciju dalībai Izcilības skolā. Nodarbības notiek Latvijas Universitātes Dabas mājā vai Zinātnes mājā. Nodarbības ir par nelielu dalības maksu.

Izcilības skolā teorētiskās un praktiskās nodarbības vērstas uz zināšanu padziļināšanu fizikā, bioloģijā, ķīmijā, ekonomikā, jurisprudencē, politoloģijā, vēsturē, socioloģijā, psiholoģijā, filozofijā, interešu veicināšanu par zinātni, izglītojamie apgūs pētnieciskā darba veikšanas prasmes un ikvienam tiks nodrošināta iespēja veikt pētniecisko darbu izvēlētajā zinātnes nozarē. Nodarbībās izglītojamie gūst izpratni arī par to, kā notiek ekonomiskie un politiskie procesi valstī, gūst stratēģiskās domāšanas prasmes.                   

Nodarbību vadītāji ir LU fakultāšu docētāji, pārstāvot  fakultāšu  dažādas nodaļas,  zinātniski pētniecisko institūtu pētnieki, kā arī attiecīgo zinātņu nozaru eksperti no citām institūcijām. Nodarbības tiek organizētas, lai skolēnus iepazīstinātu, ieinteresētu par zinātnes nozarēm un to apakšnozarēm, jautājumiem, kuri nav iekļauti mācību programmās skolā vai ir nepietiekami aplūkojami skolā. Par  nodarbību vadītājiem tiek uzaicināti mācību spēki, zinātnieki, kuri skolēniem saistošā  veidā stāsta par saviem zinātniskajiem atklājumiem vai jaunākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijas, Eiropas un pasaules līmenī. Skolēniem tiek nodrošināta iespēja strādāt LU fakultāšu un pētniecisko institūtu laboratorijās.

Nodarbībās, kuras tiek organizētas dažādās zinātņu nozarēs, skolēniem izkristalizējas turpmākās karjeras ceļš, kas pamatā ir saistīts ar studijām Latvijas Universitātē.

Jaunatnes fonda “Vertikāle” un Izcilības skolas vadītāja

Mudīte Kalniņa