Uzņemšanas noteikumi Latvijas Universitātē

Pielikums
APSTIPRINĀTS
Senāta 30.05.2016. sēdē,
lēmums Nr. 15

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 65. panta otro daļu un MK 10.10.2006. noteikumiem Nr. 846 ’’Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās’’.

I. Noteikumos lietotie termini

1.1. Augstākā līmeņa studijas – studijas, kuras var sākt maģistra vai augstākās profesionālās izglītības studiju programmās pēc bakalaura vai tam pielīdzināma grāda iegūšanas.

1.2. Budžeta studiju vietas – studiju vietas, kurās studijas tiek finansētas no budžeta līdzekļiem.

1.3. Iestājpārbaudījums – zināšanu, prasmju un iemaņu pārbaude atbilstoši iepriekš iegūtajam izglītības līmenim un iestājpārbaudījuma programmai.

1.4. Imatrikulācija – personas ierakstīšana Latvijas Universitātes studējošo sarakstā (matrikulā).

1.5. Konkurss – rezultātu apkopošana, ranžēšana un salīdzināšana ar studiju vietu skaitu studiju programmā vai apakšprogrammā saskaņā ar konkursa vērtēšanas kritērijiem.

1.6. Konkursa vērtēšanas kritēriji – centralizētie eksāmeni un/vai iestājpārbaudījumi, un/vai iepriekšējās izglītības dokumenta atzīmju vērtējums, kas ļauj reflektantiem piedalīties konkursā uz imatrikulācijai apstiprinātajām studiju vietām izvēlētajā studiju programmā (studiju apakšprogrammā). 

1.7. Maksas studiju vietas – studiju vietas, kuras netiek finansētas no budžeta līdzekļiem, bet no fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.

1.8. Pamatstudijas – studijas, kuras var sākt bakalaura, pirmā un otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmās, ja iepriekšējā izglītība atbilst vismaz vispārējai vidējai izglītībai.

1.9. Pieteikšanās – personas rakstiski vai elektroniski izteikta vēlme piedalīties konkursā (pieteikums) uz studiju vietu noteiktā studiju programmā vai apakšprogrammā.

1.10. Pretendents – reflektants, kurš pēc konkursa rezultātiem ir ieguvis tiesības reģistrēties studiju vietā.

1.11. Priekšrocības – personas tiesības piedalīties konkursā ar atvieglotiem noteikumiem vai saņemt konkursā papildu punktus.

1.12. Ranžēšana – reflektantu sakārtošana dilstošā secībā pēc iegūtajiem punktiem saskaņā ar konkursa vērtēšanas kritērijiem un priekšrocībām.

1.13. Reflektants – persona, kura iesniegusi pieteikumu studiju sākšanai Latvijas Universitātē.

1.14. Reģistrēšanās – pretendenta rakstiska apņemšanās sākt studijas Latvijas Universitātē.

1.15. Reģistrators – persona, kura pieņem pieteikumus un dokumentus reģistrācijai studijām, pārbauda tos un ir atbildīga par dokumentu atbilstību Uzņemšanas noteikumu Latvijas Universitātē prasībām.

1.16. Studiju līmenis – pamatstudijas, augstākā līmeņa, rezidentūras un doktorantūras studijas.

1.17. Studiju vietu skaits – imatrikulācijai noteikto studiju vietu skaits pa studiju programmām, apakšprogrammām, formām, līmeņiem un studiju valodas plūsmām.

1.18. Uzņemšanas prasības – noteikta iepriekšējā izglītība un citi nosacījumi, kuriem reflektantam jāatbilst, lai varētu pieteikties konkursam uz studiju vietu noteiktā studiju programmā vai apakšprogrammā.

 

II. Vispārīgie principi

2. Tiesības studēt Latvijas Universitātē (turpmāk – LU) ir personām neatkarīgi no to dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, politiskajiem uzskatiem un reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīvesvietas, kuras atbilst uzņemšanas prasībām un ir veikušas uzņemšanas procesā paredzētās darbības.

3. Tiesības pretendēt uz studiju vietām programmā (studiju apakšprogrammā) pa studiju valodas plūsmām par budžeta līdzekļiem un fizisko vai juridisko personu līdzekļiem ir:

3.1. Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem;

3.2. Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem;

3.3. Eiropas Ekonomikas zonas pilsoņiem;

3.4. Šveices Konfederācijas pilsoņiem;

3.5. Eiropas Savienības dalībvalstu pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuriem ir derīga uzturēšanās atļauja.

4. Ārvalstnieki, kuri nav minēti šo noteikumu 3. punktā:

4.1. nevar pretendēt uz studiju vietām par valsts budžeta līdzekļiem;

4.2. piedalās kopējā konkursā uz studiju vietām programmā (studiju apakšprogrammā) pa studiju valodas plūsmām par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.

5. Tiesības studēt par budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), zinātniskā grāda (doktors) vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. Par budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

6. Ar rīkojumu var noteikt priekšrocības pretendēt uz studiju vietu pamatstudiju programmās personām, kuras ieguvušas godalgotas vietas valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, Latvijas skolēnu zinātniskajās konferencēs, LU organizētajos zinātniski pētniecisko un radošo darbu konkursos un LU organizēto jauno speciālistu skolu nodarbībās.

7. Uzņemšanas process sastāv no:

7.1. pieteikšanās;

7.2. iestājpārbaudījumiem;

7.3. konkursa rezultātu noteikšanas;

7.4. konkursa rezultātu publiskošanas;

7.5. reģistrēšanās studijām;

7.6. imatrikulācijas.

8. Uzņemšanas procesu papildus regulē un pirms tā sākšanas ar rīkojumu tiek apstiprinātas šādas noteikumu sastāvdaļas:

8.1. uzņemšanas prasības un kritēriji pamatstudiju programmās;

8.2. uzņemšanas prasības un kritēriji augstākā līmeņa studiju programmās;

8.3. uzņemšanas prasības un kritēriji doktora studiju programmās;

8.4. uzņemšanas prasības un kritēriji rezidentūras studiju programmās;

8.5. uzņemšanas kārtība akadēmiskajam gadam;

8.6. reģistrācijas maksas tāme;

8.7. studiju maksa programmās;

8.8. studiju vietu skaits uzņemšanai;

8.9. iestājpārbaudījumu materiālu sagatavošanas kārtība;

8.10. uzņemšanas komisijas sastāvs;

8.11. iestājpārbaudījumu komisiju sastāvs;

8.12. iestājpārbaudījumu norises laiks un vieta.

9. Uzņemšanas procesu pārrauga un kontrolē LU prorektori saskaņā ar pilnvaru sadalījumu.

10. Uzņemšanas procesu vada LU Uzņemšanas komisija (turpmāk – Uzņemšanas komisija). Uzņemšanas komisijai ir tiesības pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas procesā, ja tā nav ievērojusi uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

11. Uzņemšanas procesu organizē un nodrošina:

11.1. Studentu serviss sadarbībā ar fakultātēm – pamatstudijām, augstākā līmeņa studijām un doktorantūras studijām;

11.2. Rezidentūras attīstības programmas vadītājs – rezidentūras studijām.

12. Personai ir tiesības:

12.1. iesniegt motivētu sūdzību par procedūras pārkāpumiem uzņemšanas procesā, par Uzņemšanas komisijas lēmumu pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas procesā vai konkursa rezultātiem trīs darba dienu laikā pēc lēmuma un rezultātu izziņošanas. Sūdzību trīs darba dienu laikā izskata Uzņemšanas komisija;

12.2. apstrīdēt Uzņemšanas komisijas lēmumu par 12.1. punktā minēto sūdzību septiņu dienu laikā no tā paziņošanas brīža, iesniedzot sūdzību rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

 

III. Pieteikšanās STUDIJĀM

13. Pieteikšanās studijām notiek pa studiju programmām, norādot studiju formu un studiju valodu. Pēc fakultātes priekšlikuma, saskaņā ar uzņemšanas nosacījumiem pieteikšanās var notikt pa studiju apakšprogrammām.

14. Pieteikties studijām var:

14.1. personīgi ierodoties un ar dokumentiem apliecinot savu personību un studiju sākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību;   

14.2. elektroniski pamatstudijās, ja ir nepieciešamie elektroniskās identifikācijas līdzekļi. Elektroniskais pieteikums jāapstiprina, personīgi ierodoties noteiktajos pieteikšanās termiņos;

14.3. elektroniski augstākā līmeņa studijās LU absolventi, kuri absolvējuši, sākot ar 2003. gadu, ja ir nepieciešamie elektroniskās identifikācijas līdzekļi;

14.4. pilnvarojot citu personu, kura uzrāda pilnvaru, pilnvaras devēja personu apliecinoša dokumenta kopiju un studiju sākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu oriģinālus;

14.5. ārvalstu personas – elektroniski, augšuplādējot noteiktos uzņemšanai nepieciešamos dokumentus.

15. Personas, kurām iepriekšējās izglītības dokuments oficiāli tiks izsniegts pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa, iesniedz pieteikumu studijām ar Studentu servisa direktora atļauju un piedalās visās uzņemšanas procesa stadijās atbilstoši noteikumiem. Ja persona konkursā iegūst studiju vietu, ir noslēgusi studiju līgumu un līdz Studentu servisa direktora noteiktajam termiņam attiecīgā izglītības dokumenta oriģinālu neuzrāda, LU var lauzt studiju līgumu.

16. Personas, kuras iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, pirms pieteikšanās studijām:

16.1. veic akadēmisko grādu un diplomu, kā arī vidējo izglītību apliecinošo dokumentu ekspertīzi Latvijā, izņemot starpvalstu līgumos noteiktos gadījumus. Ekspertīzi veic Latvijas Akadēmiskās informācijas centrs. Konkursa kritērijiem nepieciešamo novērtējumu pielīdzināšanu veic augstskola;

16.2. veic ārvalstīs izsniegtā izglītības dokumenta legalizāciju saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu.

17. Personas pienākumi ir:

17.1. iepazīties ar Uzņemšanas noteikumiem LU;

17.2. pareizi un precīzi aizpildīt un iesniegt pieteikumu;

17.3. iesniegt vai uzrādīt nepieciešamos dokumentus;

17.4. samaksāt reģistrācijas maksu.

18. LU pienākumi ir organizēt pieteikšanos:

18.1. Studentu servisam – uz pamatstudiju programmām, doktora studiju programmām un ārvalstu personām – visos studiju līmeņos;

18.2. fakultātēm – uz augstākā līmeņa studiju programmām;

18.3. Rezidentūras attīstības programmas vadītājam – uz rezidentūras studiju programmām.

19. Ja līdz pieteikšanās termiņa beigām reflektantu skaits studiju programmā vai apakšprogrammā ir mazāks nekā LU noteiktais minimālais studiju vietu skaits, Uzņemšanas komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt uzņemšanas procesu studiju programmā (apakšprogrammā).

20. Fakultātes sadarbībā ar Studentu servisu sagatavo to alternatīvo studiju programmu (apakšprogrammu) sarakstu, kurās pieteikšanās laikā var piedāvāt pieteikties reflektantiem, ja Uzņemšanas komisija šo noteikumu 19. punkta kārtībā pieņēmusi lēmumu par uzņemšanas procesa pārtraukšanu.

 

IV. IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

21. Iestājpārbaudījumu mērķis ir noskaidrot reflektanta iepriekš iegūto zināšanu atbilstību viņa izvēlētajai studiju programmai (apakšprogrammai).

22. Iestājpārbaudījumu komisiju sastāvu apstiprina rektors pēc fakultātes dekāna priekšlikuma.

23. Komisija sastāv no priekšsēdētāja (var būt arī vietnieks), sekretāra un komisijas locekļiem. Komisija ir lemtspējīga, ja sēdē piedalās vismaz priekšsēdētājs vai vietnieks, ja tāds ir, un divi balsstiesīgi komisijas locekļi.  Komisijas priekšsēdētājs, vietnieks un locekļi ir akadēmiskā personāla pārstāvji ar balsstiesībām komisijā. Komisijas sekretāram ir balsstiesības, ja sekretārs ir akadēmiskā personāla pārstāvis. Komisijas sastāvā ar balsstiesībām var iekļaut arī nozares profesionālo organizāciju pārstāvjus. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits „par” un „pret” ir vienāds, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

24. Komisijas sastāvā ir jābūt:

24.1. pamatstudiju programmās un profesionālās augstākās izglītības studiju programmās (ar iepriekšēju augstāko izglītību) – vismaz trīs personām ar maģistra grādu;

24.2. maģistra un profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmās – vismaz trīs personām ar zinātnisko grādu vai docenta akadēmisko nosaukumu.

25. Iestājpārbaudījumu komisiju priekšsēdētāji sagatavo iestājpārbaudījumu programmu un iesniedz apstiprināšanai prorektoriem saskaņā ar pilnvaru sadalījumu.

26. Iestājpārbaudījumu komisija sagatavo iestājpārbaudījumu materiālus, vada iestājpārbaudījumu norisi un vērtē reflektantus.

27. Doktorantūras studiju programmā iestājpārbaudījumu komisijas funkcijas veic nozares doktorantūras padome.

28. Rezidentūras studiju programmā iestājpārbaudījumu komisijas funkcijas veic Uzņemšanas komisija rezidentūras studijām.

29. Reflektanta pienākumi ir:

29.1. laikus ierasties uz iestājpārbaudījumu, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu un pieteikuma reģistrācijas izdruku;

29.2. ievērot iestājpārbaudījumu organizatoru norādījumus;

29.3. izmantot tikai tos palīglīdzekļus, kas noteikti iestājpārbaudījumu materiālos;

29.4. laikus nodot iestājpārbaudījuma darbu.

30. LU pienākumi ir:

30.1. fakultātēm:

30.1.1. sagatavot un organizēt iestājpārbaudījumus pēc iestājpārbaudījumu komisijas sagatavotām un prorektora apstiprinātām iestājpārbaudījumu programmām;

30.1.2. nodrošināt visiem reflektantiem salīdzināmus un piemērotus darba apstākļus iestājpārbaudījuma veikšanai;

30.1.3. nepieļaut atšķirīgu attieksmi pret reflektantiem;

30.1.4. objektīvi un ātri izvērtēt iestājpārbaudījumu rezultātus;

30.1.5. nodrošināt rezultātu ievadīšanu LU Informācijas sistēmā augstākā līmeņa studiju programmām;

30.2. Studentu servisam – nodrošināt rezultātu ievadīšanu LU Informācijas sistēmā pamatstudiju programmām un doktora studiju programmām;

30.3. Rezidentūras attīstības programmas vadītājam – nodrošināt rezultātu ievadīšanu LU Informācijas sistēmā rezidentūras programmām.

 

V. Konkurss un TĀ rezultātu publiskošana

31. Konkursā:

31.1. pamatstudijās tiek noteiktas reflektanta tiesības reģistrēties studiju programmā (apakšprogrammā) atbilstoši pieteikumā norādītajām prioritātēm un saskaņā ar konkursa kritēriju vērtējumu;

31.2. augstākā līmeņa studiju reflektanti tiek ranžēti un noteiktas viņu tiesības reģistrēties studijām izvēlētajā programmā, studiju apakšprogrammā, studiju formā un studiju valodas plūsmā.

32. Konkursa rezultātus apstiprina ar Uzņemšanas komisijas lēmumu.

33. Reflektanta pienākums ir Uzņemšanas kārtībā akadēmiskajam gadam noteiktajos termiņos iepazīties ar konkursa rezultātiem.

34. Ja pēc konkursa rezultātu apkopošanas pretendentu skaits studiju programmā vai studiju apakšprogrammā ir mazāks nekā LU noteiktais minimālais studiju vietu skaits, Uzņemšanas komisija var pieņemt lēmumu neapstiprināt konkursa rezultātus un: 

34.1. prorektori var izsludināt uzņemšanas turpināšanu studiju programmā (studiju apakšprogrammā) vai;

34.2. atteikt reģistrāciju studiju programmā vai studiju apakšprogrammā, vai;

34.3. piedāvāt pretendentiem reģistrēties citā studiju programmas formā vai alternatīvajās studiju programmās vai apakšprogrammās, ņemot vērā iegūto budžeta vai maksas studiju vietu studiju programmā, kurā pretendents sākotnēji pieteicies studijām.

35. Fakultātes sadarbībā ar Studentu servisu sagatavo alternatīvo studiju programmu (apakšprogrammu) sarakstu Noteikumu 34.3 punkta izpildīšanai.

36. LU pienākumi ir: 

36.1. fakultātēm:

36.1.1. noteikt konkursa rezultātus augstākā līmeņa studiju programmās;

36.1.2. iesniegt konkursa rezultātus Studentu servisā;

36.1.3. publiskot Uzņemšanas komisijas apstiprinātus konkursa rezultātus vai citu lēmumu, kas pieņemts Noteikumu 34.1 – 34.3. punkta kārtībā;

36.2. Rezidentūras attīstības programmas vadītājam:

36.2.1. noteikt konkursa rezultātus rezidentūras studiju programmās;

36.2.2. iesniegt konkursa rezultātus Studentu servisā;

36.2.3. publiskot Uzņemšanas komisijas apstiprinātus konkursa rezultātus vai citu lēmumu, kas pieņemts Noteikumu 34.1.-  34.3. punkta kārtībā;

36.3. Studentu servisam:

36.3.1. noteikt konkursa rezultātus pamatstudiju programmās un doktora studiju programmās;

36.3.2. apkopot konkursa rezultātus un sagatavot priekšlikumus Uzņemšanas komisijas lēmumiem;

36.3.3.publiskot Uzņemšanas komisijas apstiprinātus konkursa rezultātus vai citu lēmumu, kas pieņemts Noteikumu 34.1. – 34.3. punkta kārtībā.

 

VI. Reģistrēšanās studijām un imatrikulācija

37. Reģistrācijas mērķis ir imatrikulācijai noteikto studiju vietu aizpildīšana, ievērojot konkursa rezultātus. Reģistrācija veicama LU noteiktajā laikā.

38. Pretendents zaudē tiesības uz iegūto studiju vietu, kura tam pienāktos pēc konkursa rezultātiem, ja viņš LU noteiktajā laikā nereģistrējas studijām.

39. Pēc reģistrācijas termiņa beigām brīvajās budžeta studiju vietās attiecīgajā studiju programmā (studiju apakšprogrammā) konkursa rezultātu secībā tiek reģistrēti nākamie pretendenti, kuri ir reģistrējušies maksas studiju vietās, vai reflektanti, kuri ir piedalījušies konkursā, bet nav ieguvuši tiesības reģistrēties studijām.

40. Pēc reģistrācijas termiņa beigām brīvajās maksas studiju vietās attiecīgajā studiju programmā (studiju apakšprogrammā) konkursa rezultātu secībā tiek reģistrēti nākamie reflektanti, kuri ir piedalījušies konkursā, bet nav ieguvuši tiesības reģistrēties studijām. 

41. Ja studiju programmā reģistrējušos pretendentu skaits ir mazāks nekā LU noteiktais minimālais studiju vietu skaits, prorektori var izsludināt uzņemšanas turpināšanu studiju programmā.

42. Pretendenta pienākumi ir:

42.1. reģistrēties studiju programmai vai studiju apakšprogrammai un ievērot noteiktos termiņus;

42.2. iesniegt visus reģistrācijai nepieciešamos dokumentus;

42.3. parakstīt studiju līgumu, kas nosaka studējošā un LU savstarpējos pienākumus un tiesības studiju procesā.

43. LU pienākumi ir:

43.1. fakultāšu, Studentu servisa pārstāvim un Rezidentūras attīstības programmas vadītājam –  reģistrēt studijām pretendentus, sagatavot un organizēt studiju līgumu parakstīšanu;

43.2. Studentu servisam – sagatavot imatrikulācijas rīkojumu projektus un iesniegt tos parakstīšanai prorektoriem saskaņā ar pilnvaru sadalījumu.

 

VI.  NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

44. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku ar Senāta 26.04.2010. lēmumu Nr.363 apstiprinātie Uzņemšanas noteikumi Latvijas Universitātē.