IESPĒJAS LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ

Studēt – tas ir apsveicami. Studēt, vienlaicīgi baudot dzīvi, – tā ir iespēja, ko piedāvā Latvijas Universitāte! Ceļošana, sports, kultūra, iesaiste LU ārpusstudiju programmās vai sava biznesa attīstīšana – tās ir tikai dažas no plašajām aktivitātēm, ko Latvijas Universitāte piedāvā studentiem izbaudīt paralēli studijām!

Iesaiste kādā no aktivitātēm pavērs jaunas iespējas, ļaus iepazīt jaunus cilvēkus un, pats galvenais, pilnvērtīgi aizvadīt studiju gadus. Studenti novērtē, ka LU piedāvātās iespējas ļauj arī studiju laikā turpināt sevi pilnveidot un nodoties mīļākajiem hobijiem. Turklāt lielākā daļa piedāvājumu ir bez maksas!

Šajā sadaļā uzzināsi par dažādām aktivitātēm, kurās ikvienam LU studentam ir iespēja iesaistīties.

Izplet spārnus kopā ar LU fondu!

LU fonda administrētās stipendijas ikvienam studentam kalpo kā pamatīgs atspēriena punkts vēl sekmīgākam studiju sākumam un to turpinājumam. Ik gadu tiek atbalstīti vairāk nekā 100 LU un citu augstskolu studentu.

Atbalstu var saņemt centīgi, mācībās spējīgi un sabiedriskajā dzīvē aktīvi vidusskolu beidzēji, kuri uzsāk studiju gaitas Latvijas Universitātē. Vairumā gadījumu stipendijas apmērs ir 2 200 EUR/akad. gadā.

Stipendijas var iegūt visu studiju līmeņu – bakalaura, maģistra, doktora – un visu zinātņu jomu – sociālo, humanitāro, eksakto – pilna laika studenti.

Pieteikšanās

Informācija par elektroniskās pieteikšanās laiku, stipendiju veidiem, to skaitu un apmēru pieejama LU fonda tīmekļvietnē www.fonds.lv. Topošie studenti aicināti laikus izpētīt stipendiju noteikumus un neatlikt pieteikšanos uz pēdējo brīdi.

Kas ir ERASMUS?

Erasmus+ studiju mobilitāte ļauj studentiem pavadīt integrētu studiju periodu kādā no programmas dalībvalstu partneraugstskolām. Programmas mērķis ir dot iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs, un sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu – sagatavošanu. Studiju mobilitātē var piedalīties visu līmeņu studenti (bakalauranti, maģistranti, doktoranti), kuri ir reģistrēti studijām LU un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā. Minimālais studiju perioda termiņš ir trīs mēneši, maksimālais – 12 mēneši. Vienā studiju ciklā students var doties līdz 12 mēnešiem ilgā studiju un/vai prakses mobilitātē.

Kur var doties?

Studentiem ir iespēja doties apmaiņas braucienā uz kādu no Erasmus+ programmas 33 dalībvalstīm (28 Eiropas Savienības dalībvalstis, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis – Islande, Norvēģija, Lihtenšteina un ES kandidātvalstis – Turcija un Ziemeļmaķedonijas Republika). Latvijas Universitāte ir noslēgusi līgumus ar vairāk nekā 400 augstskolām minētajās valstīs – tas ir visvairāk no visām Latvijas augstskolām.

Pieteikšanās apmaiņas braucienam

Pieteikšanās dalībai Erasmus+ studiju mobilitātei un kandidātu sarakstu apstiprināšana notiek fakultātēs katru akadēmisko gadu. Pieteikšanās procedūru organizē fakultāšu starptautiskās sadarbības koordinatori. Apstiprināts fakultātes Erasmus+ studiju mobilitātes dalībnieku saraksts tiek nosūtīts LU Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļas vadītājai, kura palīdz kārtot nepieciešamās formalitātes. Lai piedalītos Erasmus+ studiju mobilitātē, studentam jāatbilst šādiem kandidātu atlases pamata kritērijiem:

  • students ir sekmīgi pabeidzis pirmo studiju gadu vismaz pamatstudiju līmenī;
  • students ir reģistrēts studijām LU studiju programmā;
  • studentam nav akadēmisko vai studiju maksas parādu;
  • students var apliecināt labas svešvalodu zināšanas.

Sporta iespējas Latvijas Universitātē

Latvijas Universitātes Sporta centrs piedāvā kā duālās karjeras izaugsmi augstākā līmeņa sportistiem, tā ārpusstudiju sportošanas iespējas ikvienam LU studentam neatkarīgi no fiziskās sagatavotības vai iepriekšējas sportošanas pieredzes.

Sporta veidi un iespējas

Studenti var piedalīties fitnesa vai vispārējās fiziskās sagatavošanas nodarbībās, spēlēt futbolu, basketbolu, volejbolu, florbolu, galda tenisu, nodarboties ar cīņu un pašaizsardzību. LU sporta treniņus vada sertificēti un pieredzējuši attiecīgo sporta veidu speciālisti. Bez regulāriem treniņiem studentiem ir iespēja piedalīties LU SC rīkotajās sacensībās. Vispopulārākie ir sporta nakts turnīri (florbolā, volejbolā, strītbolā, futbolā un pludmales volejbolā), kā arī dalība LU futbola un basketbola līgā.

Kā pieteikties sporta nodarbībām?

Informācija par pieteikšanos sporta nodarbībām Latvijas Universitātē būs pieejama studenta profilā LUIS sistēmā. Lai piedalītos sporta nodarbībās, studentam jāveic vienreizējs maksājums semestrī 20 EUR apmērā, kas garantē neierobežotu skaitu nodarbību apmeklējumu (vienīgais izņēmums ir fitnesa nodarbības, kuru apmeklējuma dalība ir 30 EUR semestrī). Pēc maksājuma veikšanas studentam jādodas uz brīvi izvēlētu pirmo sporta nodarbību, jāuzrāda trenerim maksājuma uzdevums, un pretī tiks izsniegta maksājumu apliecinoša LU SC uzlīme studenta apliecībai. Pēc tam turpmākajās nodarbībās jebkurā sporta veidā pietiks uzrādīt studenta apliecību.

UZZINI VAIRĀK

Latvijas Universitātes biedrības “Juventus” paspārnē darbojas 19 amatiermākslas kolektīvi – kori, deju kolektīvi, vokālais ansamblis, senās mūzikas ansamblis, teātris, pūtēju orķestris un keramikas studija. Visi kolektīvi ir dziesmu un deju svētku dalībnieki. Kolektīvi aktīvi piedalās valsts un pašvaldības rīkotajos pasākumos, starptautiskos festivālos un konkursos, kā arī pašu rīkotos pasākumos.

Kā norit pieteikšanās?

Jauno dalībnieku uzņemšana Latvijas Universitātes amatiermākslas kolektīvos notiek mācību gada sākumā – septembrī.

UZZINI VAIRĀK

Kas ir Biznesa inkubators?

Biznesa inkubators sniedz dažādu palīdzību jaunajiem uzņēmējiem biznesa uzsākšanas un attīstīšanas posmā – nodrošina brīvi pieejamas telpas, padomus un pieredzējušu profesionāļu rekomendācijas katrā jautājumā par to, kā efektīvāk un labāk ielauzties konkrētā produkta tirgū. LU studentu Biznesa inkubators bāzējas Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, un tā mērķis ir palīdzēt tieši LU studentiem.

Kā norit pieteikšanās?

Ja tev ir laba biznesa ideja, negaidi ne mirkli un meklē informāciju Biznesa inkubatora tīmekļvietnē par nākamo uzņemšanu un pārliecini žūriju, kādēļ tieši tava ideja spēs attīstīties un būt pieprasīta tirgū!

UZZINI VAIRĀK

Kas ir Radio NABA?

Radio NABA ir Latvijas Universitātes oficiālais radio, kas darbojas kā Latvijas Radio 6. Tas ir atvērts medijs, kas atspoguļo kultūras, urbāni inteliģentās vides un alternatīvā dzīvesveida procesus un norises kvalitatīvā, dzīvā un dinamiskā veidā. Rīgas reģionā to iespējams klausīties 95,8 FM, savukārt internetā – no jebkuras vietas!

Radio NABA programmas veidošanā piedalās ap 90 esošo un bijušo studentu. Klausītājiem nedēļas garumā tiek piedāvāti aptuveni 40 tematiskie un muzikālie raidījumi. Radio NABA ir viena no lielākajām un daudzveidīgākajām studentu/universitāšu radio programmām Eiropā, un jau 17 gadus Radio NABA muzikālā programma un mūzikas raidījumi bijuši tā galvenā atšķirības zīme.

Kas piedalās Radio NABA raidījumu tapšanā?

Studentijas klātesamība ir neatņemama programmas sastāvdaļa, par ko liecina regulāra jauno studentu iesaistīšanās programmas veidošanā. Vadošās pozīcijas raidījumu veidošanā saglabā Sociālo zinātņu, Biznesa, vadības un ekonomikas, Vēstures un filozofijas, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studenti, taču, protams, iespēja tiek dota ikvienam interesentam! Lai pieteiktos un izmēģinātu savus spēkus radio lauciņā, studenti aicināti rakstīt radio: naba@radionaba.lv.

UZZINI VAIRĀK

Kas ir LU Studentu padome?

LU Studentu padome ir neatkarīga, vēlēta studentu pārstāvniecības organizācija, kas apvieno visu 13 fakultāšu studentu pašpārvaldes, risinot studentiem nozīmīgus jautājumus, rūpējoties par labklājību un veicinot piedzīvojumiem bagātu ārpusstudiju vidi.

Ko organizē LUSP?

Studentu padomē LU studenti var vērsties ar savām iniciatīvām, kas saistītas ar studiju vides uzlabošanu, individuāliem vai kolektīviem pētījumiem, kultūras vai sporta veicināšanas pasākumiem, un saņemt atbalstu. Tāpat Studentu padome aicina vieslektorus un organizē dažādus seminārus, kuriem studenti var pieteikties, lai celtu kompetenci dažādās jomās.
Studentu padome iesaistās arī studiju procesa uzlabošanā, nākot klajā ar savām idejām, kas vērstas uz studentcentrētu izglītību. Studentu padome veicina dienesta viesnīcu vides pilnveidošanu, kā arī piedalās visos LU attīstības jautājumos, kas skar studentu intereses. LU Studentu padome rūpējas par dažādiem studentu ārpusstudiju pasākumiem.

Kādi ir galvenie ieguvumi no līdzdalības LUSP?

  • Iesaiste LU studiju uzlabošanā
  • Spēja ietekmēt procesus Latvijas Universitātē
  • Kontakti un jauni draugi
  • Jautri pasākumi
  • Pirmā darba pieredze
  • Pieredze ideju ģenerēšanā, kā arī iemaņas vadīšanā un organizēšanā

Kā pieteikties, lai līdzdarbotos LUSP?

Studenti var piedalīties ikgadējās vēlēšanās un kļūt par kādas fakultātes Studentu pašpārvaldes biedriem. Proporcionāli studējošo skaitam fakultātes iegūst noteiktu vietu skaitu LU SP un izvirza vēlēšanām savus pārstāvjus. Tomēr kā aktīvists gan fakultātes Studentu pašpārvaldē, gan LU SP var iesaistīties jebkurš LU students. Sīkāku informāciju var atrast katras fakultātes Studentu pašpārvaldes lapā vai Studentu padomes tīmekļvietnē.

UZZINI VAIRĀK