Zinātņu nozares

Sekcijas

Laiks

Plenārsēdes

Krīzes mācības Latvijā un Eiropā

01.02. plkst. 12.00

Plenārsēde

Eiropas Savienības finansēta zinātne Latvijā. Paveiktais un

HORIZON 2020 perspektīvas fundamentāliem pētījumiem visās

zinātņu nozarēs

17.02. plkst. 13.30

Posteru sesija

STRUKTŪRFONDI LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ: 2007–2013

28.02. plkst. 10.00

DABASZINĀTNES

BIOLOĢIJA

Sekciju sēdes

Augu bioloģijas sekcija

01.02. plkst. 10.00

Botānikas un ekoloģijas sekcija

02.02. plkst. 12.00

Dendroekoloģijas sekcija

02.02. plkst. 9.00

Augu introdukcijas un selekcijas sekcija

02.02. plkst. 13.00

Biodrošības sekcija

02.03. plkst.10.00

Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas sekcija

10.02. plkst. 9.00., 13.00

Latvijas ūdeņu un vides pētījumi un aizsardzība

24.02. plkst. 9.30

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas sekcijas sēde

15.02. plkst. 10.00

Molekulārās bioloģijas sekcija

14.02. plkst. 13.00

Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas sekcija

10.02. plkst. 10.30

MEDICĪNA

Sekciju sēdes

Medicīnas bāzes zinātņu sekcija

02.02. plkst. 9.00

Internās medicīnas un onkoloģijas sekcija

02.02. plkst. 13.00

Multidisciplināra klīniskās medicīnas sekcija

02.02. plkst. 13.00

ĶĪMIJA
Plenārsēde 07.02. plkst. 14.00

Sekciju sēdes

Analītiskās un fizikālās ķīmijas sekcija

17.02. plkst. 10.00

Organiskās ķīmijas sekcija

17.02. plkst. 10.00

Ergonomikas un darba vides sekcija

17.02. plkst. 15.00

Pārtikas ķīmijas sekcija

15.02. plkst. 10.00

ĢEOGRĀFIJA

Sekciju sēdes

Augsne, augsnes izmantošana un degradācija

01.02. plkst. 10.00

Cilvēka ģeogrāfija

02.02. plkst. 10.00

Teritorijas, resursi un plānošana

02.02. plkst. 10.00

Ģeomātika (ĢIS un tālizpēte)

03.02. plkst. 9.00

Telpiskā plānošana un attīstība

03.02. plkst. 10.00

Pazemes ūdeņi sedimentācijas baseinos

30.01. plkst. 9.30

ĢEOLOĢIJA

Sekciju sēdes

Pamatiežu ģeoloģija

01.02. plkst. 9.00

Kvartāra veidojumi, procesi un laiktelpiskās izmaiņas

02.02. plkst. 9.00

Lietišķā ģeoloģija

03.02. plkst. 9.00

VIDES ZINĀTNE

Sekciju sēdes

Vides aktuālās problēmas

31.01. plkst. 9.30

Ilgtermiņa vides un ekoloģiskie pētījumi Latvijā

31.01. plkst. 10.00

Latvijas purvu un ezeru pētījumi

16.02. plkst. 10.30

Kūdra un sapropelis: to īpašības un izmantošanas iespējas

17.02. plkst. 10.30

Baltijas Universitātes programmas rezultāti un iespējas Latvijā

23.02. plkst. 15.30

FIZIKA, OPTOMETRIJA, ASTRONOMIJA, FOTONIKA

Sekciju sēdes

Dabaszinātņu didaktika

01.02. plkst. 10.00

Atomu, molekulu un optiskā fizika

02.02. plkst. 9.00

Nanotehnoloģijas un funkcionālie materiāli

02.02. plkst. 13.00

Teorētiskā fizika

03.02. plkst. 9.00

Lietišķā magnetohidrodinamika un siltuma pārnese

03.02. plkst. 13.00

Kodolu termiskā sintēze un ūdeņraža enerģētika

08.02. plkst. 9.00

Struktūra un fāžu pārejas

08.02. plkst. 14.00

Optiskās īpašības un defekti

09.02. plkst. 9.00

Inovācijas: jaunas iekārtas, metodikas un izmantošanas perspektīvas

10.02. plkst. 10.00

Redzes uztveres sekcija

10.02. plkst. 9.00

Klīniskās optometrijas sekcija

12.02. plkst. 10.00

Astronomijas un ģeodēzijas sekcija. 1. sēde

08.02. plkst. 10.00

Astronomijas un ģeodēzijas sekcija. 2. sēde

09.02. plkst. 10.00

Fotonikas sekcija

03.02. plkst. 15.00

MATEMĀTIKA UN DATORZINĀTNES

Sekciju sēdes

Datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju apvienotā sekcija

03.02. plkst. 14.30

Datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju apvienotā sekcija

10.02. plkst. 14.30

Matemātiskās modelēšanas, skaitliskās analīzes, diferenciālvienādojumu un diferenču vienādojumu sekcija

09.02. plkst. 16.30

Modernās elementārās matemātikas un matemātikas didaktikas sekcija

16.02. plkst. 16.30

Daudzvērtīgās struktūras topoloģijā, algebrā un analīzē

23.02. plkst. 16.30

Diskrētās matemātikas un kriptogrāfijas sekcija

23.02. plkst. 18.15

Matemātiskās statistikas un varbūtību teorijas sekcija

01.03. plkst. 16.30

Datortīklu sekcija

09.02. plkst. 10.00

Parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmu sekcija

24.02. plkst. 13.00

SOCIĀLĀS ZINĀTNES

Plenārsēde. Ekonomika, vadības zinātne, demogrāfija

02.02. plkst. 10.00

 

 

EKONOMIKA, VADĪBAS ZINĀTNE

Sekciju sēdes

 

Latvijas ekonomika PSRS okupācijas gados

03.02. plkst. 10.00

Grāmatvedība un audits

06.02. plkst. 16.00

Tautsaimniecības rādītāju analīze un modelēšana

02.02. plkst. 14.00

Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgas attīstības problēmas un risinājumi

03.02. plkst. 10.00

Ekonometrija un kvantitatīvās analīzes metodes vadības lēmumu pieņemšanai ekonomikā

02.02. plkst. 14.00

Ilgtspējīga uzņēmējdarbības vadīšana

30.01. plkst. 10.00

Mārketings

03.02. plkst. 10.00

Tūrisma un viesmīlības nozares attīstības problēmas un perspektīvas

06.02. plkst. 10.30

Globalizācijas ietekme uz valstu ekonomiku un biznesu

25.01. plkst. 16.00

Publiskā sektora pārvaldība un ekonomika

02.02. plkst. 13.00

Projektu vadība

01.02. plkst. 15.00

Biznesa informācijas vadība

02.02. plkst. 14.00

Vadības zinību un uzņēmējdarbības attīstības dažādi aspekti

27.01. plkst. 10.00

Sabiedrības vadība vides sektorā

09.02. plkst. 10.30

Piekrastes ilgtspējīga pārvaldība

14.02. plkst. 10.30

Ilgtspējīga patēriņa pārvaldība un videi draudzīgs dzīvesveids

15.02. plkst. 10. 30

DEMOGRĀFIJA

Sekcijas sēde

Demogrāfija

03.02. plkst. 10.00

JURIDISKĀ ZINĀTNE

Plenārsēde. Inovāciju juridiskais nodrošinājums 02.02. plkst. 14.00

 

Civiltiesisko zinātņu sekcija

03.02. plkst. 9.00

Valststiesību zinātņu sekcija. Tiesu varas aktualitātes

06.02. plkst. 14.30

Tiesību teorijas un vēstures sekcija. Cīņa par "tiesiskumu": vēsture, teorija un tiesību realitāte

09.02. plkst. 10.00

Krimināltiesisko zinātņu sekcija

07.02. plkst. 14.30

Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu sekcija

03.02. plkst. 10.00

POLITIKA, SOCIOLOĢIJA, BIBLIOTĒKZINĀTNE, KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNE

Sekciju sēdes

Politikas zinātnes sekcija

15.02. plkst. 16.00

Nacionālā identitāte – teorētiskie izaicinājumi un izpētes metodes

17.02. plkst. 10.00

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija

09.02. plkst. 12.30

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija. Sekcijas sēde I

06.02. plkst. 9.00

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija. Sekcijas sēde II

07.02. plkst. 9.00

Kognitīvo zinātņu sekcija

17.02. plkst. 16.30

Komunikāciju zinātnes sekcija. Studentu pētījumi: paneļdiskusijas

07.02. plkst. 8.30

PEDAGOĢIJA, PSIHOLOĢIJA, VADĪBZINĀTNE

Plenārsēde. Augstskolu docētāju karjera: individuālā un institucionālā sinerģija

02.02. plkst. 9.30

Sekciju sēdes

 

 

Izglītības vadības sekcija

07.02. plkst. 14.30

Pedagoģijas zinātnes sekcija. Augstskolu docētāju profesionālā pilnveide: pieredze un izaicinājumi

16.02. plkst. 10.00

Literatūrzinātnes sekcija

09.02. plkst. 12.30

Valodniecības un vācu valodas mācību metodikas sekcija

09.02. plkst. 12.30

Angļu valodas mācību metodikas sekcija

09.02. plkst. 12.30

Sociālās pedagoģijas sekcija

03.02. plkst. 10.00

Psiholoģija

07.02. plkst. 9.00

Valoda un literatūra izglītības kontekstā

02.02. plkst. 11.00

Nozaru svešvalodu mācīšanās metodikas sekcija

02.02. plkst. 14.30

Mākslas izglītības sekcija

23.01. plkst. 10.30

Pirmā kursa studentu adaptācijas problēmas augstskolā: izpratne, vajadzības, atbalsta pieejas

23.02. plkst. 15.00

Pieteikšanās

Skolotāju izglītība

09.02. plkst. 10.00

Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības mācību metodikas sekcija 25.01. plkst. 12.00

HUMANITĀRĀS ZINĀTNES

Vēsture

Sekciju sēdes

Zinātņu vēsture un muzejniecība

30.01. plkst. 9.30

Arheoloģijas sekcija. Artefakts, senvieta un cilvēks: jauni pētījumi Latvijas arheoloģijā

03.02. plkst. 9.30

Filozofija

 

Filozofijas doktorantu sekcija.

Pieredze, kultūra un filosofija

21.02. plkst. 11.00

Sociālās filozofijas sekcija

15.02. plkst. 12.00

Valters Benjamins – filozofiskie konteksti

29.02. plkst. 10.00

Literatūrzinātne, valodniecība, mākslas zinātnes

Humanitāro zinātņu plenārsēde par jomas atslēgjautājumiem

 

08.02. plkst. 10.00

Sekciju sēdes

 

Cittautu literatūras sekcija

11.02. plkst. 10.00

Literatūrakultūramediji (vācu valodas telpa)

09.02. plkst. 14.00

Latviešu un vispārīgās valodniecības sekcija. Gramatiskā un leksiskā semantika

09.02. plkst. 12.00

Valodniecības sekcija

01.02. plkst. 10.00

Valodu apguves sekcija

01.02. plkst. 13.00

Klasiskās filoloģijas sekcija. Rētorika – teorija, prakse, antīkā pasaule un mūsdienas

22.02. plkst. 15.00

Plenārsēde. Valodniecība 20.02. plkst. 9.30

Starpkultūru ģermānistikas sekcija

20.02. plkst. 11.00

Latviešu kultūras studiju sekcija. Regīnas Ezeras fantasmagorijas

17.02. plkst. 12.00

Cittautu literatūras sekcija. Slāvu rakstniecība pasaules kultūras kontekstā I

22.03. plkst. 10.00

Cittautu literatūras sekcija. Slāvu rakstniecība pasaules kultūras kontekstā II

23.03. plkst. 10.00

Franču filoloģijas sekcija

03.02. plkst. 10.00

Latviešu un cittautu literatūras vēstures un teorijas sekcija I

Latviešu un cittautu literatūra: no romantisma līdz modernismam

Reālisma un naturālisma poētikas vektori latviešu un cittautu literatūrā

09.02. plkst. 9.00

Latviešu un cittautu literatūras vēstures un teorijas sekcija II

10.02. plkst. 9.30

Sastatāmās valodniecības un tulkošanas sekcija

09.02. plkst. 13.00

Ibēristikas studiju sekcija I

09.02. plkst. 10.00

Ibēristikas studiju sekcija II

10.02. plkst. 10.00

Latviešu literatūras vēstures sekcija. Zigmundam Skujiņam – 85. Gājiens pie Zigmunda Skujiņa.

10.02. plkst. 13.00

Teātra zinātnes sekcija I

28.02. plkst. 9.15

Teātra zinātnes sekcija II

28.02. plkst. 9.30

Teoloģija un reliģiju zinātne

Sekciju sēdes

 

Teoloģijas sekcija

09.02. plkst. 10.00

10.02. plkst. 10.00

Zinātnes un reliģijas dialoga interdisciplinārās grupas apakšsekcija

10.02. plkst. 13.30

.