Valsts pētījumu programmas “COVID-19 seku mazināšanai” projekts

Projekta nosaukums: Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu izstrāde pret COVID-19 un koronavīrusiem.

Projekta numurs: VPP-COVID-2020/1-0014.

Projekta vadošais partneris: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centr (BMC).

Projekta vadītājs: Kaspars Tārs (BMC).

Projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitāte (LU), Latvijas Organiskās sintēzes institūts; Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts; Rīgas Tehniskā universitāte;

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Bioloģijas fakultāte.

Projekta zinātniskais vadītājs no LU puses: Nils Rostoks.

Projekta īstenošanas termiņš: 1.07.2020.-31.03.2021.

Projekta kopējais finansējums (01.07.2020. – 31.12.2020.): 497 580 EUR;  tajā skaitā LU piešķirtais finansējums: 48 790 EUR.

Projekta galvenais mērķis: ir attīstīt jaunus vakcīnu kandidātus un mazmolekulāros zāļvielu līdersavienojumus pret koronavīrusiem, īpaši COVID-19 saslimšanu un tās komplikācijām.

Mērķa sasniegšanai izvirzīti uzdevumi: Pirmkārt, mēs izveidosim platformu zāļvielu un vakcīnu kandidātu testēšanai. Platformā ietilps BSL-3 savietojamu manipulāciju ar SARS-CoV-2 ieviešana, pseidovirionu testi un orgāna-uz-čipa tehnoloģijas attīstīšana. Otrkārt, mēs plānojam atklāt jaunus pretvīrusu mazmolekulāros līdersavienojumus, vērstus pret divām SARS-CoV-2 mRNS kepa metiltransferāzēm, t.sk. raksturot to inhibējošo iedarbību, in vitro drošības profilu un permeabilitāti. Treškārt, mēs izveidosim modulāru ātrās atbildes pret-koronavīrusu vakcīnu izstrādes sistēmu izmantojot S proteīna RBD domēna un vīrusveidīgo daļiņu biokonjugāciju. Ceturtkārt, mēs izpētīsim uz mitohondrijiem mērķēto zāļvielu translācijas potenciālu inducētu plaušu un kardiovaskulāro komplikāciju mazināšanai.

Papildu informācija par projektu