Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija

Starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas programma ir unikāla starpdisciplināra programma, kas veidota ar nolūku sniegt studentiem plašas zināšanas ne tikai starptautiskajā ekonomikā un biznesā, bet arī juridiskajos, politikas zinātnes, svešvalodu un vispārizglītojošos priekšmetos. Studentiem būs iespēja attīstīt prasmes strādāt komandā un iekļauties tautsaimniecības attīstības procesos, saskatīt ekonomiskās attīstības kopsakarības. Programma veicina koordināciju un sadarbību starp dažādu sektoru institūcijām, studenti varēs attīstīt arī analītiskās spējas, spējas veikt patstāvīgus pētījumus un risināt starpdisciplināras problēmas.

  • 1. gads – praktiskā uzņēmējdarbība, politikas zinātne, kultūras vēsture un teorija, mikroekonomika, integrētā mārketinga komunikācija u. c.;
  • 2. gads – ekonomikas un biznesa statistika, makroekonomika, vadības teorija, biznesa tiesību angļu valoda, franču valoda u. c.;
  • 3. gads – starptautiskā ekonomika, starpkultūru attiecības vērtību sistēmas un biznesa kontekstā, starptautiskā monetārā ekonomika, grāmatvedības teorija, pasaules reģionu salīdzinošā analīze, lietišķā etiķete un protokols u. c.;
  • 4. gads – starptautisko organizāciju uzvedība, starptautiskā kapitāla kustība, Latvijas diplomātijas vēsture, prakse, komerciālā diplomātija, bakalaura darbs u. c.

Lai arī studiju programma ir akadēmiska, studiju procesā paredzēta prakse, kuras laikā studentiem ir iespēja teorētiski apgūtās zināšanas izmantot praktiski.

Prakses vietas var būt valsts iestādes un uzņēmumi Latvijā vai ārzemēs Erasmus+ programmas ietvaros.

Programmas studenti dodas praksē uz dažādām valsts un pašvaldību institūcijām, tai skaitā Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kā arī bankām, starptautiskiem uzņēmumiem un institūcijām

Absolventi pēc studiju beigšanas var strādāt dažādos amatos Latvijas, Eiropas Savienības un citās starptautiskās organizācijās, kā arī privātajā sektorā. Programmas absolventi strādā Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā, Ekonomikas ministrijā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, citās valsts un pašvaldību institūcijās, lielos starptautiskos uzņēmumos, privātajā biznesā, kā arī studē maģistrantūrā un doktorantūrā gan Latvijas augstskolās, gan ārvalstīs.

4 gadi – studijas darba dienās (PLK – pilna laika klātiene)
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 3200 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 3500 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 7 budžeta vietas
Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā

Vispārīgie nosacījumi 

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā*
CE angļu valodā*
CE matemātikā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Papildu punkti: LU Izcilības skolas sociālo un humanitāro zinātņu klases absolventi 2024. gadā papildus iegūst 50 punktus;

Priekšrocības: Latvijas valsts ekonomikas olimpiādes 1. – 2. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences sociālo zinātņu nozaru grupas 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. un 2024. gadā.

Pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to un kuri atbilst studiju programmas uzņemšanas noteikumiem, bez konkursa tiek nodrošinātas no valsts budžeta finansētas studiju vietas, piesakoties ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc dienesta termiņa beigām un atvaļināšanas rezervē.

Studiju metodiķe: Larisa Staņuka, 312. telpa, tālr. +371 67034962, e-pasts: larisa.stanuka@lu.lv