International Economics and Commercial Diplomacy

International Economics and Commercial Diplomacy is a unique multidisciplinary study programme which not only aims to provide students with extensive knowledge regarding international economics and business but also regarding legislation, politics and foreign languages. The study programme develops the necessary teamwork and presentation skills, capacity to understand and analyse macroeconomic and microeconomic tendencies, as well as practical skills in coordinating work among various institutions and managing organizations. Studies are in English.

  • 1st year – start-up, mathematics for economists, political science, international organizations and economics globalization, population and development, microeconomics, integrated marketing communications, etc.;
  • 2nd year – macroeconomics, theory of management, international economics, econometrics, international law, French, etc.;
  • 3rd year – theory of accounting, economic anthropology, private international law, introduction to international politics, economy of the Baltic states, comparative analysis of world’s regions, etc.;
  • 4th year – commercial diplomacy, international political economy, international capital flow, international monetary economics, international trade models, internship/practicum, bachelor thesis.

During the studies, academic knowledge is supplemented with practical knowledge via practicums and internships. During practicums and internships students are able to utilize their theoretical knowledge in real-life situations, thus gaining invaluable experience. Students obtain this experience in both private and government institutions such as the Ministry of Foreign Affairs and the Investment and Development Agency of Latvia.

Students can take part in practicums and internships both in Latvia and abroad via Erasmus+ exchange programme.

Graduates have the necessary skills to work in a variety of positions in Latvian and EU institutions, international organizations, and businesses. Many known graduates are currently working at the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Economics, the Investment and Development Agency of Latvia and other government institutions.

Other graduates choose to start businesses themselves or to work in the private sector. Graduates are eligible to study in master’s programmes both in Latvia and abroad.

4 years – studies during working days.
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 3200 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 3500 EUR/ gadā.
No State funded budget places for studies in English
Bachelor of Social Sciences in Economics

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE matemātikā*
CE angļu valodā*
CE latviešu valodā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada atzīme angļu valodā
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Īpaši nosacījumi: CE angļu valodā jābūt vismaz B2 līmenī, ja uzņemšana notiek pamatojoties uz CE rezultātiem. Vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā), ja uzņemšana notiek pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm. CE angļu valodā vai gada atzīmi angļu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī.

Nosacījumi ārvalstniekiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs:
1) vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam vērtējumam matemātikā (atzīmei jābūt ne zemākām kā 6 (10 ballu skalā) jeb “gandrīz labi”);ja vidējās izglītības dokumentā nav norādīts vērtējums matemātikā, to var aizstāt vērtējums ekonomikas/biznesa vadības nozares priekšmetā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā);
2) angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.15. punktu.

Study methodologist: Inese Ranka,  phone +371 67034986, e-mail: inese.ranka@lu.lv