Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Programma
Sēžu meklēšana.
Atslēgas vārdu garumam jābūt vismaz četrus simbolus gariem.

Parādīt 2017. gada programmu

Parādīt 2016. gada programmu

Parādīt 2015. gada programmu

2016. gada konferences programma

25. janvāris, 2016

09:30 - 13:00
Raiņa bulv. 19, 415. telpa

Sekcijas sēde "Zinātņu vēsture un muzejniecība" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Ilgonis Vilks

Valdis Segliņš
Nezināmi dekoratīvi raksti uz akmens blokiem LU galvenās ēkas cokola apdarē

Māris Baltiņš
Papildinājumi LU mācībspēku sarakstā līdz 1944. gadam: problēmu loks

Sarma Kļaviņa
Jānis Endzelīns, Rainis un Aspazija: dzīves paralēles un krustpunkti

Daina Gavare
Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības izdevumi LU Bibliotēkas krājumā

Ilga Mantiniece
LU profesora Pētera Šmita (1869–1938) speciālā kolekcija Latvijas Universitātes Bibliotēkā

Viesturs Zanders
LZA goda doktors, grāmatzinātnieks, LU docētājs Aleksejs Apīnis (1926–2004)

Arnis Strazdiņš
LU mācībspēku kolekcijas LU Pedagoģijas muzeja krājumā

Alīda Zigmunde
LU privātdocents Nikolajs Kohanovskis cīņā starp likumu un izdzīvošanu 20. gs. 20. un 30. gados

Jana Jēruma-Grīberga, Valdis Gavars
Neredzīgais mācītājs Augusts Gregors ar LU teoloģijas kandidāta grādu

Jēkabs Raipulis
Malēnijas garīdznieki – nacionālo partizānu atbalstītāji

Gunta Marihina
LU ierēdnes Margrietas Akermanes dzīvesdarbības raksturojums

14:00 - 18:00
Raiņa bulv. 19, 415. telpa

Sekcijas sēde "Zinātņu vēsture un muzejniecība." Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Arnis Vīksna

Ilgonis Vilks
Astronomijas popularizētājs Roberts Makstis

Jānis Jansons
Fizikas profesors Voldemārs Fricbergs (1926–1982)

Indulis Zvirgzdiņš
Enerģētikas speciālists Juris Mazurs (1905–1990)

Edgars Vimba
F. F. Štolla sēņu akvareļi LU Botānikas muzejā

Vija Hodireva
Mineraloģiskie retumi no LLA jaunatgūtajā LU Ģeoloģijas muzeja kolekcijā

Arturs Stalažs
Derīgo posmkāju faunas pētījumu vēsture Latvijā un ievērojamākie pētnieki

Vladimirs Kuzņecovs
Trako māja vai vājprātīgo slimnīca: 19. gadsimta Baltijas centrālās vājprātīgo slimnīcas projekti

Maija Pozemkovska
Profesora Gastona Bakmaņa (1883–1964) Rīgas radniecība

Ieva Jeļisejeva
LU Medicīnas fakultātes Zobārstniecības nodaļas izveide un darbība 20. gs. 20.–30. gados

Dzintars Mozgis
Vai Reinholds Girgensons (1882–1956) ir veicis pirmo sirds operāciju Latvijā?

Māris Pļaviņš, Jānis Bicāns
LU profesors Māris Mihelsons (1936–2014)– pacientu asinsvadu pieejas operāciju aizsācējs Latvijā

Arnis Vīksna
Veselības departamenta sadarbība ar LU Medicīnas fakultāti: 1919–1940

28. janvāris, 2016

10:00 - 12:10
Jelgavas ielā 1, 108. telpā -

Sekcijas sēde "Māli augsnē un nogulumos" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītāji: Austra Stinkule, Ģirts Stinkulis

Andis Kalvāns, Tiit Hang
Vai glaciolimnisko mālu granulometrisko sastāvu var izmantot kā sedimentācijas vides parametru indikatoru? Piemērs no Pērnavas līča

Enno Bregman, Florian Smit, Ilze Vircava
Zāles apledojuma morēna Nīderlandes ziemeļu daļā: zinātne un mūsdienu ietekme uz ainavas attīstību

Līvija Zariņa, Līga Zariņa
Minerālā mēslojuma ilgtermiņa ietekme uz augsnes kāliju velēnu podzolētajā augsnē

Jānis Vigovskis, Aivars Jermušs, Agrita Švarta, Daina Sarkanbārde
Barības vielu sastāva izmaiņas augsnē atkarībā no mēslojuma un kaļķošanas

Aivars Pogulis, Valdis Vircavs, Ilze Vircava
Podzolaugsnes agroķīmiskā un minerālā sastāva nozīme kultūraugu ražīgumā

Sandra Guzlēna, Gita Šakale, Daiga Tirzmale, Sergejs Čertoks
Stenda referāts. Mālu granulometriskā sastāva ietekme uz plaisu veidošanos celtniecības keramikā

10:00 - 14:00
Jūrmalas gatvē 76, B1. aud.

Sekcijas sēde "Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības mācību metodikas" Norāde
Sociālās zinātnes
Vadītājs M. Urdziņa-Deruma

G. Treimane
Telpisku objektu attēlošana plaknē tehniskās grafikas kursa apguvē

J. Tērvide
IT izmantošana mājturībā un tehnoloģijās Lietuvā, Latvijā un Somijā

M. Urdziņa-Deruma
Mākslinieciskā darbība tekstila apguvē

I. Mīlgrāve
Aleksandrs Panteļejevs - pirmās vispusīgās mācību grāmatas zēniem autors

I. Kadiķe
Latvju rakstu zīmju sistēmu salīdzinājums

H. Ingeborga Melnbārde
Studiju kurss „Lietišķā keramika” Erasmus + apmaiņas studentu interešu lokā

L. Veita
Starppriekšmetu saikne radošu uzdevumu risināšanā materiālu tehnoloģijās

L. Barbara, D. Sondare
Kritiskās domāšanas veicināšana mājturības un tehnoloģiju apguvē

J.Leitāns
Studentu patstāvīgo darbu izstāžu nozīme studiju procesā

L.Šelvaha
Dzīves prasmju izveides nozīme izglītojamo profesijas izvēlē

11:00 - 14:30
Jūrmalas gatvē 76, V- 214. aud.

Sekcijas sēde "Mākslas izglītība" Norāde
Pedagoģija
Vadītājs V. Kincāns

A.Celmiņa-Ķeirāne
J. Rozentāls un mitoloģiskās tēmas interpretācija Rīgas Latviešu biedrības nama fasādē

B. Birbele
Vizuālās mākslas skolotāja kompetences, loma un to nozīme vispārizglītojošās skolas skolēnu izglītībā un tālākizglītībā

L. Kalniņa
Minimālisms izglītībā

A.Dzilna
Informācijas pārlūkošana un tīmekļa vietņu navigācijas dizains

J. Nikiforovs
Ziemeļamerikas rietumkrasta aborigēnu māksla un kultūra. Kraukļa grabulis

J. Utāns
Māksla Pedagoģijas psiholoģijas un mākslas fakultātē?

A.Auziņa
Telpa un telpiskums

V. Kincāns
Ētiskās un estētiskās izglītībās jautājumi

13:20 - 15:50
Jelgavas ielā 1, 108. telpā -

Sekcijas sēde "Māli un māla keramika arheoloģijā un vēstures pētījumos" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītāji: Līga Zariņa, Baiba Dumpe

Vanda Visocka
Dekoratīvie elementi vēlā bronzas laikmeta keramikā Latvijas teritorijā

Alise Šulte
Agrās ripas keramikas izgatavošanas sākums Latvijas teritorijā (11.-13.gs.)

Baiba Dumpe
Rotājoši iespiedumi uz trauku malām kuršu keramikā – izplatības un hronoloģijas jautājumi

Valdis Bērziņš
Trauku malu formas un to nozīme bezripas keramikas izpētē

Ilze Vircava, Armin Kuningas, Kalle Kirsimäe
Rehidroksilācijas metodes testēšana vēsturisko ķieģeļu datēšanā

Saulius Sarcevičius, Ričardas Taraškevičius
Stenda referāts. Viļņas ķieģeļu sienas kā būtisks starpdisciplinārs pētījumu objekts

14:00 - 17:00
Jūrmalas gatve 76, Anniņmuižā, V-302, V-306

Izstāde "Radošās darbnīcas" Norāde
Sociālās zinātnes
Vadītājs Ļ. Šelvaha, L. Barbara, D. Sondare, M. Kokina-Lilo, J. Leitāns

L. Šelvaha
Garšas attīstīšana uzturmācībā
L. Barbara, D. Sondare
Skolēnu radošās darbības veicināšana peijota pinuma apguvē
M. Kokina-Lilo
Laminēšanas izmantošana mājturībā un tehnoloģijās
J. Leitāns
Rotu izgatavošana

15:00 - 19:00
Aspazijas bulv. 5, 305. aud.

Sekcijas sēde "Globalizācijas ietekme uz valsts ekonomiku un biznesu" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītājs Baiba Šavriņa

M. Purgailis, A. Apsīte
Zināšanu trijstūris un ES politikas ietekme

I. Arefjevs
Pensiju fondu pārvaldības sabiedrību darbības vides salīdzinājums Baltijas valstīs

O. Nikiforov
Mazo uzņēmumu perspektīvas Krievijas un ārzemju zinātniskajā literatūrā

M. Varsani
Zināšanu darbinieku produktivitāte - sasaiste ar organizācijas klimatu

J. Kopp
Centieni pēc laimes darbā politiskajā sfērā: biznesa vadības ietekme uz subjektīvo labklājību, rūpējoties par ekonomiskajiem faktoriem

J. Bramboeck
Farmācijas uzņēmumu izaicinājumi globalizētā uzņēmējdarbības vidē

M. Wever
Klientu lojalitātes programmu nozīmīgums Eiropas aviācijas nozarē, klienta izvēle un lēmumi

R. Reschreiter
Urbānā profilēšana - uz profilu orientētā mārketinga aspekti

B. Stocker
Personības testu derīgums un uzticamība

M. Mansberger
Darba vergi rietumu biznesam

S. Ravi
Attīstības valstis. Sprints uz labāku ekonomiku, izmantojot sportu

M. Erharter
The choice and change of organizational forms for start-ups and growing companies – a model to help advisor of companies to determine when a change of legal form may be appropriate

M. Urban
Influence of managers emotional intelligence on the organizational commitment of subordinates

K. Michelberger
Impact of corporate governance competence on firm performance

M. Puetter
Online Purchasing decisions and booking patterns in the Hospitality Industry

S. Sproģe-Rimša
Immigration Policy – Obstacle or Contributory Factor for Foreign Students: Case of Latvia

15:00 - 16:30
Jūrmalas gatvē 76, -"Baseinā"

Izstāde "Radošo darbu izstāde "Daba. Klusā"" Norāde
Pedagoģija
Vadītāji: V. Kincāns, A. Celmiņa-Ķeirāne, R. Muzis, A. Muze, Ē. Zalcmane, D. Janele, O. Muižnieks, V. Zvirgzdiņa, I. Irbe, J. Utāns, J. Nikiforovs, A.Auziņa

Izstāde apskatāma līdz 13. februārim

16:10 - 17:30
Jelgavas ielā 1, 108. telpā -

Sekcijas sēde "Mālu un to izstrādājumu netradicionāls pielietojums" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Anna Trubača-Boginska

Līga Bērziņa-Cimdiņa, Kristīne Šalma-Ancāne
Keramika un tās dimensijas

Visvaldis Švinka, Ruta Švinka, Inta Timma, Lauma Lindiņa, Andris Cimmers
Latvijas mālu netradicionāli pielietojumi

Līga Skariņa
Lodes ķieģelis kā mākslas darba izejmateriāls

Ieva Pastare
Māls produktu dizainā – zīmols „Drawies”

29. janvāris, 2016

09:00 - 10:50
Jelgavas ielā 1, 108. telpā -

Sekcijas sēde "Māli vides tehnoloģijās un vides attīrīšanā" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītāji: Olga Mutere, Juris Burlakovs

Rūta Ozola, Juris Burlakovs, Māris Kļaviņš
Mālu modifikācijas iespējas inovatīvu produktu ieguvei vides tehnoloģijās

Līva Dzene, Emmanuel Tertre, Fabien Hubert, Eric Ferrage
Sr2+- Ca2+ apmaiņa dažāda izmēra vermikulīta daļiņu frakcijās

Jūlija Karasa, Vizma Nikolajeva
Antibakteriālie materiāli uz Baltijas reģiona smektīta mālu bāzes

Victoria Krupskaya, Sergey Zakusin, Ekaterina Tyupina, Olga Dorzhieva, Michail Chernov
Montmorillonīta modificēšana ar skābēm un tā ietekme uz Cs adsorbciju

Andrejs Bērziņš, Ruta Švinka, Visvaldis Švinka, Olga Muter
Stenda referāts. Peldoši agregāti ar imobilizētām baktērijām pret peldošām eļļām: piemērotas keramikas meklējumi

11:10 - 13:30
Jelgavas ielā 1, 108. telpā -

Sekcijas sēde "Mālu minerālu un citu slāņainu materiālu struktūru pētījumi un to pielietojums farmācijā, medicīnā un kosmētikā" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītāji: Līva Dzene, Anatolijs Mišņevs

Bella B. Zviagina and Victor. A. Drits
Īpašās pazīmes un identifikācijas kritēriji illīta-alumoseladonīta sistēmā

Boris Pokidko, Alexander Lvovsky, Nataliya Serkhacheva
Dažādās NaCl koncentrācijas atšķaidīta ūdens montmorillonīta dispersija: dažas iezīmes no DLS pētījuma

Agnese Stunda-Zujeva, Valentīna Stepanova, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Mālu pulveru suspensiju žāvēšana izsmidzināšanas žāvētavā

Iveta Kusiņa, Inga Dušenkova
Latvijas mālu izmantošana saules aizsardzības krēmu izgatavošanā

Anna Trubača-Boginska, Ance Līsmane, Kristīne Juhņēviča
Ar virsmas aktīvām vielām modificētu mālu stabilitāte

Inga Dušenkova, Valentīna Ševjakova, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Illīta mālu izmantošana emulsijas olīveļļa-ūdenī stabilizēšanai

15:30 - 18:10
Jelgavas ielā 1, 108. telpā -

Sekcijas sēde "Porainā keramika, biokeramika, nanostrukturēta keramika un kompozītmateriāli un pārklājumi" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītāji: Agnese Stunda-Zujeva, Ruta Švinka

Ruta Švinka, Visvaldis Švinka, Jūlija Borovika, Ieva Zaķe-Tiļuga, Lauma Lindiņa
Strukturēta poraina kordierīta keramika

Māris Rundāns, Ingunda Šperberga
Termiskā trieciena ietekme uz kordierīta kompozītkeramikas mehānisko izturību

Gaida Sedmale, Ingunda Sperberga, Mārtiņš Randers, Polina Špela
Illītu un illītu mālu apstrādes paņēmienu ietekme uz to struktūras izmaiņām un keramikas materiālu īpašībām

Ruta Švinka, Inga Pudže
Porainas mālu keramikas modificēšanas iespējas

Signe Žvagiņa, Anita Bērziņa, Zaiga Petriņa, Anita Lielpētere
Augu augšanu veicinošu baktēriju imobilizācija uz keramikas granulām

Andrejs Šiškins, Austris Laksa, Zane Timermane, Viktorija Šidlovska, Viktors Mironovs, Jurijs Ozoliņš
Ar kombinēto metodi iegūtu mālu keramikas porainu granulu sorbcijas pētījumi

Ksenija Ivanova, Jūlija Karasa
Stenda referāts. Atdzelžotu triasa mālu organofilizācijas iespējas

Andrejs Šiškins, Austris Laksa, Zane Timermane, Viktorija Šidlovska, Jurijs Ozoliņš
Stenda referāts. Mālu dobo keramisko sfēru sorbcijas īpašību pētījumi

1. februāris, 2016

10:00 - 16:00
Aspazijas bulv. 5, 518. aud.

Sekcijas sēde "Mārketings un loģistika" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Anda Batraga, Sergejs Volvenkins

D. Rūtītis
Korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldība un tās pilnveidošanas iespējas veselības aprūpes nozares uzņēmumos Latvijā

S. Volvenkins, B. Sloka, I. Kantāne, R. Vidruska
Interneta mārketings Latvijas uzņēmēju skatījumā – aptaujas rezultātu analīze

A. Kotļars
Trešās puses loģistikas uzņēmumu darbība un to novērtēšanas metodes

V.Praude, R. Skulme
Facebook, kā komunikācijas kanāls Latvijas lielākajos uzņēmumos

A.Batraga, I. Pūķe
Starptautisko mārketinga komunikāciju stratēģiju adaptācijas aktuālie jautājumi Latvijas uzņēmumos.

I. Aleksejeva
Mārketinga komunikāciju loma attieksmes pret ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO) veidošanā

K. Vīksne, M.Apsalone, E. Radionova
Paradigmu maiņa mārketinga komunikāciju sistēmās – no analītiskās sistēmas uz izrietošo sistēmu

E. Radionova
Patērētāju rīcības atšķirība tradicionālajā tirgū un interneta tirdzniecībā

E. Gaitniece
Sociālo tīklu ietekme uz patērētāju pirkšanas lēmumiem

A. Veselova
EFQM biznesa izcilības modeļa pielietošanas veicinošie un kavējošie faktori

J. Šalkovska, A. Batraga, l. Rūrāne
Bezlaktozes piena produktu kategorijas attīstības iespējas tirdzniecības tīklā “Rimi”

A. Batraga, J. Šalkovska, A. Frīde, J. Tarana, S. Žukovska
Ziemassvētku perioda mārketinga komunikāciju analīze mazumtirdzniecības veikalos

J. Šalkovska, A. Ovčinnikova
E – pasta mārketings kā Latvijas uzņēmumu mārketinga komunikācijas instruments

I.Rukers, L.Stabulniece
Pozicionēšanas stratēģijas veidošana (radio SWH)

L.Stabulniece
Privāto (starpnieku) zīmolu attīstība

10:00 - 16:00
Jelgavas ielā 1, 107. telpā

Sekcijas sēde "Molekulārās bioloģijas sekcijas sēde" Norāde
Bioloģija
Vadītājs Kaspars Tārs

10:00 - 16:30
Jelgavas ielā 1, 108. telpā -

Sekcijas sēde "Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība" Norāde
Bioloģija
Vadītājs Ivars Druvietis, Maija Balode, Māris Plikšs

Ēriks Krūze
Mencu barošanās izmaiņas Baltijas Jūras centrālajā daļā

Marta Dieviņa, Matīss Žagars
Sudraba zušu (Eiropas zuša (Anguilla anguilla) attīstības fāze) vecums Alūksnes ezerā

Linda Briede, Rita Poikāne
Dzīvsudraba saturs Burtnieka un Alūksnes ezera zivīs

Māris Plikšs, Didzis Elferts, Danuta Uzars
Baltijas mencas kanibālisms: izdevīga iespēja vai krājuma blīvuma atkarība

Aigars Lavrinovičs, Maija Viška, Sandra Sprukta, Juris Aigars
Garkrasta sedimentu plūsmas fizikālā ietekme uz Baltijas jūras piekrastes rifu biotopiem

Madara Alberte, Juris Aigars, Aigars Lavrinovičs, Sandra Sprukta, Ingrīda Puriņa, Solvita Strāķe
Bentisko bioloģiskās daudzveidības indikatoru izstrāde fizikālās ietekmes novērtēšanai

Astra Labuce, Solvita Strāķe, Anda Ikauniece
Kopepoda Eurytemora affinis populācija Rīgas līcī

Atis Labucis, Ieva Bārda, Iveta Jurgensone, Anda Ikauniece
Fitoplanktona pirmprodukcijas sezonālā dinamika Rīgas līcī 2015. gadā

Viesturs Bērziņš
Baltijas jūras centrālās daļas skābekļa koncentrācijas izmaiņu īpatnības starpslānī laikā no 1961 gada līdz mūsdienām

Solvita Strāķe, Ieva Bārda, Vadims Jermakovs, Māra Harju, Astra Labuce, Atis Labucis,Viktors Pērkons, Ieva Putna-Nīmane, Agnija Skuja, Svetlava Romanoviča
Vides apstākļu un svešzemju sugu sastopamības salīdzinājums Liepājas, Ventspils un Rīgas ostās

Evita Strode, Maija Balode, Ingrīda Puriņa
Ekotoksikoloģiskie pētījumi Rīgas līča sedimentu kvalitātes noteikšanai

Ausma Meinerte, Rasma Tretjakova
Rēzeknes upes ūdens bakteriālā piesārņojuma avotu izpēte

Ingrīda Puriņa, Ieva Bārda
Klimata pārmaiņu ietekme uz Burtnieka un Alūksnes ezera fitoplanktona attīstību

Dāvis Gruberts, Jana Paidere
Fitoplanktona un zooplanktona mainība Daugavas vidusteces posmā vasaras mazūdens periodā

Linda Buholce, Matīss Žagars
Zooplanktons un zivju sabiedrības 6 Latvijas ezeros: klimata pārmaiņu ietekme un sakarības ar fosfora koncentrāciju

Dāvis Ozoliņš, Jolanta Jēkabsone, Agnija Skuja, Natalja Grudule
Viendienītes Eurylophella karelica Tiensuu, 1935 izplatība un ekoloģiskās prasības

Zane Kuriloviča, Roberts Šiliņš, Ivars Druvietis, Jānis Reihmanis
Niedrāja fragmentācijas ietekme uz Engures ezera Ziemeļu daļas ekosistēmu

Dāvis Ozoliņš, Ivars Druvietis, Linda Dobkeviča, Māra Harju, Gunta Spriņģe
Kīleveina grāvja hidrobioloģiskā priekšizpēte un ekoloģiskā stāvokļa novērtējums

Loreta Urtāne, Andris Urtāns
Latvijas ūdensteču hidromorfoloģiskie pārveidojumi un to izraisītās funkcionālas izmaiņas

Linda Uzule
Abavas upes apsekošana dabas aizsardzības plāna “Abavas senleja” ietvaros

Andris Urtāns
Ūdeņu biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas paņēmieni Latvijas Natura 2000 teritorijās

Arkādijs Poppels
Stenda referāts. Dažu Latvijas mazo upju zoobentosa strukturālā sastāva sezonālie pētījumi

Lauma Vizule - Kahovska, Linda Uzule
Stenda referāts. Makrofīti kā vides kvalitātes indikatori Baltijas valstīs: kopīgais un atšķirīgais

Lauma Vizule - Kahovska, Ilze Čakare
Stenda referāts. Irbes upes un tai piegulošo vecupju biotopu raksturojums un kvalitātes izvērtējums

Agnija Skuja, Dāvis Ozoliņš, Jolanta Jēkabsone
Stenda referāts. Brūnūdens upju bentisko bezmugurkaulnieku sabiedrību struktūra un abiotisko faktoru raksturojums

Aija Brakovska, Jana Paidere
Stenda referāts. Zooplanktona taksonu skaits un dinamika Pļaviņu ūdenskrātuvē

10:00 - 15:00
Jelgavas ielā 1, 109. telpā

Sekcijas sēde "Latvijas biotas ģeogrāfija" Norāde
Ģeogrāfija
Vadītājs Solvita Rūsiņa

A. Priede, A. Mežaka
Invazīva suga parastā līklape Campylopus introflexus Latvijā: izplatība, potenciālās ietekmes un perspektīvas nākotnes pētījumiem

A. Mežaka, B. Bambe, U. Suško
Zaļās divzobes Dicranum viride izplatība, ekoloģija un aizsardzība lapu koku mežos Latvijā

V. Šulcs
Augu nosaukumu maiņa: Cēloņi un sekas nacionālajā botāniskajā nomenklatūrā

J. Zariņš
Mežaudzes struktūras izmaiņas ūdensteču aizsargjoslās. Meža valsts reģistrs un meža resursu monitorings

L. Stankevica, J. Donis
Kūlas dedzināšanas izraisīto mežu ugunsgrēku izplatība Latvijā 2010.-2015.g.

M. Lūkins
Meža daudzveidības raksturlielumi atšķirīga vecuma meža zemēs

J. Zariņš
Potenciāli vērtīgo audžu izmaiņu dinamika ūdensteču aizsargjoslās

A. Indriksons, J. Freimanis
Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) un parastā ozola (Quercus robur L.) mistraudžu struktūra mežos ap Jelgavas pilsētu

L. Auliciema
Augstie purvi kā medus bites Apis mellifera ganības

L. Gustiņa, A. Voronova, D. Ruņģis
Galium L. ģints sugas autoceļu nomalēs intensīvas lauksaimniecības ainavā

D. Broka, I. Straupe, L. Liepa
Lapu koku dabisko meža biotopu veģetācijas salīdzinājums saimnieciskajos mežos un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Zemgalē

P. Lakovskis, K. Kruskops
Zemes seguma veidu izmaiņas Latvijas ainavzemēs

S. Rūsiņa, L. Kupča, P. Lakovskis
Lauksaimniecības marginalizācijas ietekme uz dabisko zālāju biotopu daudzveidību un saglabāšanās perspektīvām Latvijā

E. Skukauska, S. Rūsiņa
Pamestu dabisko zālāju veģetācijas atjaunošanās Dvietes palienē pļaušanas un ganīšanas ietekmē

11:00 - 14:00
Aspazijas bulv. 5, 322. aud.

Sekcijas sēde "Publiskā sektora pārvaldība un ekonomika" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Inesa Vorončuka, Lilita Seimuškāne

R. Putāns, O. Stariņeca, I.Vorončuka
Brīvprātīgais darbs – pieredze un saikne ar sociālo līdzdalību: Latvijas gadījums

I.Vorončuka, K.Pulkstene, L.Ālerte
Brīvprātīgais darbs – mīti, plašāks spektrs un pilsoniskā līdzdalība Latvijā un citās Eiropas valstīs

I. Jēkabsone, B.Sloka
Labklājības izpēte pavadoņpilsētās: Latvijas piemērs

O. Rajevska
Pensiju adekvātuma un pensiju taisnīguma mērīšanas instrumenti: Eiropas un Baltijas valstu ekspertu aptaujas rezultāti

S. Koritko
Risku novērtējums valsts tiešās pārvaldes iestādēs

A. Līne
Latvijas arodbiedrību stratēģiskās vadīšanas pilnveides iespējas

I. Vorončuka, l. Černoglazova, O. Skorodihina
Reģionālo brīvprātīgo centru loma pilsoniskās līdzdalības veicināšanā.

O. Stariņeca
Pašreizējo un potenciālo valsts pārvaldes darbinieku iezīmes Latvijā: empīrisks pētījums

I. Arnte
Izpratne par Latvijas pašvaldību vadības kompetenci – kopīgais un atšķirīgais lēmējvarā un izpildvarā

T. Safiulins
Ieinteresēto juridisko personu identificēšana un prioritāšu noteikšana pilsētas enerģijas ilgtspējīgas attīstības plāna ietvaros

D. Āboltiņa
Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas jaunās individuālās kompetences vadlīnijas projektu, portfeļu un programmu vadīšanā

D. Āboltiņa, l. Belova
Brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšana Rīgā dzīvojošām ģimenēm ar bērniem

D. Āboltiņa, l. Lodziņa
Kazas siera produktu piedāvājuma paplašināšanas iespējas

D. Stāvausis
Standarta investīciju stratēģijas nepieciešamība valsts fondēto pensiju shēmā Latvijā

11:00 - 14:00
Aspazijas bulv. 5, 424. aud.

Sekcijas sēde "Tautsaimniecības konkurētspējas sociālekonomiskie un strukturālie aspekti" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Sandra Jēkabsone, Kristaps Soms

D. Barānova
Bezdarbs un nodarbinātība Latvijā un Eiropas Savienības valstīs

K. Purmalis, K. Liepiņa
Latvijas darba attīstības problēmas un nākotnes izaicinājumi

E. Dubra
Sociālā attīstība ES apstākļos: iespējas un risinājumi

M. Apsalone
Sociāli kulturālie faktori un to ietekme uz starptautisko konkurētspēju

S. Jēkabsone, I. Skribāne
Viedās specializācijas koncepcija un tās realizācijas iespējas Latvijā

I. Sproģe
Bioenerģijas loma Latvijas ekonomikas attīstībā

A. Bulis, D. Šķiltere, R. Škapars
Ražošanas uzņēmumu konkurētspējas kavējošie faktori Ķīnas tirgū

13:00 - 17:00
Zeļļu ielā 25, 233. aud.

Sekcijas sēde "LIETIŠĶĀ MAGNETOHIDRODINAMIKA" Norāde
Fizika, fotonika
Vadītāji: A. Jakovičs, A. Bojarevičs

V. Geža
Ātruma atkarība no lauka frekvences elektromagnētiski ierosinātās plūsmās

K. Surovovs
Elektromagnētisko spēku sadalījums apgabalā ar vadītspējas lēcienveida izmaiņu

R. Baranovskis, A. Bojarevičs, T. Beinerts, M. Kalvāns
Divu pastāvīgo magnētu cilindru maisītājs šķidru metālu homogenizācijai

A. Tatuļčenkovs, A. Jakovičs
Gāzes burbuļu dinamikas skaitliska modelēšana ar Lattice Boltzmann metodi

M. Plāte
Procesa parametru ietekme uz termiskajiem spriegumiem FZ un CZ silīcija kristālu audzēšanas procesos

M. Milgrāvis
Efektivitāti un ģeometriju uzlabojošas indukcijas spoles izstrāde

A. Brēķis, A. Gailītis, J. Freibergs
Termoakustiskā MHD ģeneratora prototipa izstrāde un testēšana

V. Suškovs, S. Pavlovs
Gāzes burbuļu dinamikas modelēšana ārējā magnētiskajā laukā MHD iekārtās

M. Kalvāns
Pastāvīgo magnētu mijiedarbības novērtēšana divpusēja šķidra metāla sūkņa realizācijai

L.Goldšteins, L.Buligins, E.Platacis, A.Romančuks, A.Fļerovs
MHD nestabilitātes analīze TESLA-EMP kontūrā

2. februāris, 2016

10:00 - 12:00
Jelgavas ielā 1, 107. telpā

Sekcijas sēde "Dabas daudzveidība purvos" Norāde
Vides zinātne
Vadītājs Gunta Spriņģe

A. Priede, A. Mežaka
Retu augu un ķērpju atradnes izstrādātos kūdras purvos Latvijā

L. Kļaviņa, L. Arbidāns, J. Kviesis
Sūnaugu izmantošana poliaromātisko ogļūdeņražu monitoringam

A. Mežaka, A. Priede
Augsto purvu ekosistēmu pakalpojumu izvērtējums un pētījumu iespējas Latvijā

J. Kviesis, L. Kļaviņa, L. Arbidans
Diterpenoīdi Latvijā augošajās sūnās

10:00 - 15:00
Jelgavas ielā 1, 109. telpā

Sekcijas sēde "Augu bioloģija" Norāde
Bioloģija
Vadītājs Ģederts Ieviņš

D. Roze, D. Megre, G. Jakobsone
Lēzela lipares Liparis loeselii izdzīvošana mitraiņu biotopos: priekšstati un realitāte

G. Čekstere, A. Osvalde, P. Vollenweider
Liepu lapu strukturālās izmaiņas sāls piesārņojuma ietekmē

I. Alsiņa, D. Sergejeva, L. Dubova
Krāsaino mulču ietekme uz dārzeņu ražas veidošanos

L. Dubova, I. Alsiņa, A. Šenberga, L. Zaharāne
Dubultsimbiozes ietekme uz zirņu ražas veidošanos

V. Alle, A. Osvalde, M. Vikmane
Minerālelementu daudzuma izmaiņas miežos un salātos kadmija piesārņojuma apstākļos

O. Krišāns, Ā. Jansons, Ģ. Ieviņš
Samazināta nokrišņu apjoma ietekme uz parastās egles stādu fotosintēzi un augšanu pēc auglības atšķirīgos augsnes substrātos

Ģ. Ieviņš
Vienotas augu fizioloģisko adaptāciju teorijas izveides nepieciešamība

I. Apine, A. Jakovičs
Celtniecības materiālu ietekme uz mikrobioloģisko piesārņojumu telpās

10:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 223.t.

Sekcijas sēde "Klimats un ūdeņi" Norāde
Ģeogrāfija
Vadītāji: Agrita Briede, Elga Apsīte

T. Bricis
Pilsētas mikroklimats. Rīgas piemērs

L. Koreļska, A. Briede
Augsnes temperatūras mainība un to ietekmējošie faktori Latvijā

T. Sīle, U. Bethers
Dažas Latvijas piekrastes vēja īpatnības

I. Klints, T. Sīle, J. Seņņikovs
Temperatūras starpdienu mainība – reģionālie klimata modeļi un novērojumi

G. Kalvāne, I. Naudiņa, D. Roginska, A. Kleinberga
Digitālo attēlu izmantošana fenoloģijas pētījumos Latvijā

D. Gruberts
Daugavpils Universitātes meteoroloģisko novērojumu stacijas “Putnusala” pirmie desmit darbības gadi

A. Blaus, O. Ritenberga
Putekšņu koncentrācijas sezonālie trendi un sliekšņa koncentrācijas sasniegšanas analīze

O. Ritenberga
Alternaria sporas Rīgas gaisā: nozīme un tendences

A. Zubaničs
Latvijas upju hidroloģisko apstākļu prognozes 2015.gada mazūdens periodā

A. Lietaunieks
Lielupes baseina upju hidroloģiskā režīma ilgtermiņa un sezonālās izmaiņas

E. Apsīte, O. Nikodemus, D. Elfers, L. Klints, Z. Rendenieks
Vienziemītes strauta noteces ilgtermiņa izmaiņas un tās ietekmējošie faktori

D. Lauva, A. Veinbergs, A. Lagzdiņš
Infiltrācijas aprēķinu koncepcijas un to problēmas gruntsūdens modelī METUL

J. Dumpis
Latvijas ezeru batimetriskās kartes un to izmantošanas iespējas ūdenstūrismā

A. Krauze
Pasākumu programmu nozīme iekšzemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu īstenošanā 2016.-2021.gadam

I. Kokorīte, A. Skuja
Organisko vielu noārdīšanās pētījumi mazajās upēs

G. Spriņģe, L. Dobkeviča, O. Purmalis
Kīleveina grāvja ūdens ķīmiskā sastāva priekšizpēte

A. Bārdule, D. Lazdiņa, I. Grīnfelde, T. Sarkanābols, A. Bārdulis
Pamatmēslojuma ietekme uz augsnes ūdens kvalitāti Populus tremuloides x Populus tremula kokaugu stādījumā minerālaugsnē

L. Uzule, L. Grīnberga, L. Miķelsone, L. Vizule-Kahovska, P. Evarts-Bunders, V. Vilnītis, J. Rubinis
Pilotprojekta “Saldūdens biotopu inventarizācija 4 kartēšanas vienībās” izpilde un rezultāti par upju biotopiem

M. Harju, A. Skuja, E. Parele, D. Ozoliņš
Ventas ekoloģiskās kvalitātes novērtējums 2013.gadā

S. Aņiskeviča
CM SAF saules radiācijas klimatiskās datu kopas kvalitātes pārbaude un pielietojuma iespējas Latvijai

M. Dimants
Stiprs pērkona negaiss Rīgā 2015.gada 17.jūlijā

U. Salnāja
Stiprs pērkona negaiss 2015.gada 12.augustā

A. Kabucis
Gaisa temperatūra 850 hPa augstumā aukstās un ļoti aukstās dienās

Z. Avotniece, S. Aņiskeviča, J. Kilpys, K. Vint, R. Parg, K. Rosin, J. Walawender
Augstas izšķirtspējas saules radiācijas atlants Baltijas valstīm

I. Retiķe, D. Poršņovs
Pazemes- virszemes ūdeņu sasaistes pētījumi pielietojot daudzfaktoru statistiskās analīzes metodes ilgtermiņa kvalitātes datiem

A. Veinbergs, L. Didzis, J. Viesturs
Nitrāti gruntsūdenī pēc 2015.gada vasaras mazūdens perioda

D. Lauva, A. Veinbergs, A. Lagzdiņš
Slāpekļa savienojumu koncentrācijas aprēķinu koncepcija gruntsūdens modelī METUL

J. Pilecka, I. Grīnfelde
Gravas un vecdzirnavu HES darbības ietekme uz Usmas ezera ūdens līmeņu svārstībām

10:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 319. aud.

Sekcijas sēde "Kultūras ģeogrāfija un ainava" Norāde
Ģeogrāfija
Vadītāji: Anita Zariņa, Kristīne Krumberga

Anita Zariņa, Dārta Treija
Tapšana par sumbru: politikas, savvaļa un notikšana

Kristīne Krumberga
Dzintarzemes kultūrģeogrāfija: dzintara simboliskā teritorializācija un prakses 20. gadsimtā

Anita Seļicka
Nekroģeogrāfija: atvērto kapsētu veidošanas prakses

Ivo Vinogradovs, Anita Zariņa
Produktīvisms un post-produktīvisms: agro-mitrzemju konteksts

Maija Bumbiere
Vēja enerģijas ainavas

Edmunds Valdemārs Bunkše
Pārdomas par ģeogrāfiju

Indra Purs
Pauze ainavā

Artis Zvirgzdiņš
Vietvārdu migrācija pilsētas vidē: Imantas un Zolitūdes piemērs

Dāvis Valters Immurs, Kristīne Krumberga
Siltuma ģeogrāfija: iekštelpas-ārtelpas savienotība un krāsns apkures prakses Rīgā

Klinta Alpa
Stenda referāts. Mitrzemju apsaimniekošanas prakses Vecumnieku apvidū

Rasa Stopniece
Stenda referāts. Kultūras mantojuma telpas transformācija Papē

Anita Zariņa, Ivo Vinogradovs, Pēteris Šķiņķis
Stenda referāts. Latvijas ainavu kultūrreģioni

12:00 - 18:00
Mūkusalas ielā 3, LNB ēkā, LU LFMI Latviešu folkloras krātuves lasītava (5. stāvs)

Sekcijas sēde "Latviešu literatūras vēsture. Ernestam Dinsbergam - 200" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītāji: Māra Grudule, Ieva Kalniņa

Latvistikas un baltistikas nodaļas vadītāja Ojāra Lāma ievadvārdi

Pārtraukumā (14.15.-15.00) iepazīšanās ar Ernestam Dinsbergam veltītu izstādi Latvijas Nacionālās bibliotēkas Alekseja Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītavā (5. stāvā)

Ieva Kalniņa
Ernesta Dinsberga tēls latviešu literatūrā

Sigita Kušnere
Dinsbergi Dundagā

Ivars Abajs
Dažas Skolotāja Ernesta Dinsberga atziņas

Viesturs Vecgrāvis
Kāpēc Poruks rakstīja par Dinsbergu?

Brigita Bušmane
Izloksne Ernesta Dinsberga darbos

Ojārs Lāms
Ernests Dinsbergs un antīkās kultūras recepcija

Pauls Daija
Ernests Dinsbergs un apgaismība

Māra Grudule
Ieskats Ernesta Dinsberga "Metrikā" (1890)

Ausma Cimdiņa
“Rīga” jeb ziņģe par Rīgu un tās dzīvi

Ilona Miezīte
Kādas lādītes stāsts. Ernesta Dinsberga fonds Rakstniecības un mūzikas muzejā

13:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 107. telpā

Sekcijas sēde "Kūdras un sapropeļa īpašības, izpētes metodes un izmantošanas iespējas" Norāde
Vides zinātne
Vadītāji: Laimdota Kalniņa, Māris Kļaviņs

I. Strautnieks, E. Kušķe, A. Ceriņa, L. Kalniņa, P. Daņiļēvičs
Ezeru aizaugšana un purvu attīstība Lielauces un Zebrus-Svētes glaciodepresijās

A. Ķepīte, I. Doniņa, A. Ceriņa, L. Kalniņa
Vilkmuižas ezera nogulumu multidisciplināri pētījumi

L. Pundure, K. Stankeviča, A. Ceriņa, L. Kalniņa
Pilcenes ezera nogulumu paleobioloģiskie pētījumi

E. Priedniece, A. Ceriņa, L. Kalniņa, O. Nikodemus, K. Kiziks, K. Lamsters
Holocēna nogulumi Usmas ezera piekrastē pie Košķēniem un Moricsalā

K. Kiziks, A. Ceriņa, L. Kalniņa
Paleoģeogrāfisko apstākļu izmaiņu liecības Mazā Selēku ezera nogulumos

Dz. Ruzaiķis, K. Kiziks, L. Kalniņa
Jaunzušu purva veidošanās apstākļi un attīstība

P. Savickis, K. Kiziks, L. Kalniņa
Ropažu līdzenuma purvu raksturojums

A. Lācis, G. Sičovs
Kūdras iegulas attīstības īpatnības Sīļu purvā Tukuma novada Sēmas pagastā

E. Naktiņa, I. Silamiķele, L. Kalniņa
Kūdras nogulumu veidošanās īpatnības Baltajā purvā (dabas liegums „Mežole”)

A. Ceriņa, V. Bērziņš
Arheobotāniskie pētījumi vidējā neolīta Priedaines apmetnē

M. Kļaviņš
Inovācija kūdras un sapropeļa izmantošanas virzienos

V. Obuka, Z. Vincēviča-Gaile, K. Stankeviča
Sapropeļa kā līmviela: būtiskāko īpašību novērtējums

13:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 108. telpā -

Sekcijas sēde "Piekrastes vides integrētā pārvaldība" Norāde
Vides zinātne
Vadītāji: R. Ernšteins, I. Zīlniece

R. Ernšteins, A. Lontone-Ieviņa, I. Zīlniece, K. Ošniece
Piekrastes pārvaldības attīstība Latvijā: pamatpieejas un pārvaldības instrumentu kopums

J. Kauliņš, R. Ernšteins
Baltijas jūras piekrastes tematiskās plānošanas nacionālais ietvars Latvijā: novērtējums un iespējas pašvaldību attīstībai

I. Kudreņickis, J. Kauliņš
Piekrastes teritoriju municipālās pārvaldības sistēmdinamiskais koncepts

J. Kauliņš, A. Lontone-Ieviņa, R. Ernšteins, L. Zvirbule
Piekrastes komponentes lauku attīstības nozaru municipālajā plānošanā un vietējo rīcības grupu darbības praksē

J. Kauliņš, K. Ošniece, I. Kudreņickis, R. Ernšteins
Novadu teritoriju piekrastes pārvaldības prakse: problemātikas raksturojums un vietējo iedzīvotāju izpratne Salacgrīvas novadā

Ē. Lagzdiņa, I. Kudreņickis, J. Kauliņš, R. Ernšteins
Piekrastes integrētās pārvaldības attīstība: sistēmanalīzes ietvara modeļa aprobācijas piemērs

J. Kauliņš, R. Ernšteins
Indikatoru sistēmu attīstība piekrastes pārvaldībai

R. Ernšteins, U. Rusmanis, S. Graudiņa-Bombiza, A. Lontone-Ieviņa, V. Antons
Videi draudzīgas rīcības attīstība piekrastē: no mājsaimniecības līdz pašvaldības pārvaldei

K. Ošniece, R. Ernšteins
Ex-post situācijas analīze piekrastes vides pārvaldībā un komunikācijā: Pāvilostas Pelēkās kāpas dabas liegums

A. Lontone-Ieviņa, I. Zīlniece
Vides aizsardzības licenzēšanas sistēma Ventspils pašvaldībā: pieredzes vērtējums un ieguldījums vides pārvaldības attīstībai

A. Ķepals
Zilais karogs kā pašvaldību piekrastes pārvaldības attīstības instruments

J. Benders
Aprites ekonomikas orientēta izglītība: problemātika un aktualitātes

14:00 - 18:00
Jelgavas ielā 1, 702. aud.

Sekcijas sēde "Dabaszinātņu didaktika" Norāde
Ķīmija
Vadītājs Jāzeps Logins

3. februāris, 2016

09:00 - 12:00
Jelgavas ielā 1, 108. telpā

Sekcijas sēde "Botānikas un ekoloģijas sekcija" Norāde
Bioloģija
Vadītājs Guntis Tabors

V. Šulcs
Augu nosaukumu maiņa: cēloņi un sekas nacionālajā botāniskajā nomenklatūrā.

A. Indriksons, P. Trapenciere
Kokaudzes, augsnes un zemsedzes augu veģetācijas atšķirības atsevišķos slapjā mētrāja, slapjā damakšņa un slapjā vēra meža augšanas apstākļu tipu nogabalos.

N. Krasņevska, D. Grauda, Ī. Rašals
Sibīrijas mēlziedes Ligularia sibirica ploiditāte Latvijas atradnēs.

L. Miķelsone, E. Zviedre
Sugu sastāva atšķirības regulētos un dabiskos upju posmos un to iespējamie ietekmējošie faktori.

D. Meiere
Jauna pazemes sēņu suga Latvijai - baltā cūktrifele Choiromyces meandriformis.

D. Meiere
Dzijas krāsošana ar sēnēm.

D. Piliksere
Tīruma nezāļu sugu daudzveidība Priekuļos augsekas un mēslošanas sistēmas ietekmē.

K. Kenigsvalde, A. Kenigsvalde, I. Brauners, Z. Gžibovska, T. Gaitnieks
Phlebiopsis gigantea augļķermeņu attīstība dažādos gada laikos zāģētu skuju koku celmos.

09:00 - 14:00
Jelgavas ielā 1, 319.t.

Sekcijas sēde "Pamatiežu ģeoloģija" Norāde
Ģeoloģija
Vadītājs Ģirts Stinkulis

A. Bite, A. Mūrnieks
Daži Dienvidkurzemes Zemes dzīļu apguves aspekti

I. Purgalis
Dzelzsrūdas proterozoja pamatklintājā Latvijas teritorijā

P. Rozenbaks
Kurzemes batolīta granitoīdi Frosta (2010) ģeoķīmiskajā klasifikācijā

A. Antiņš
Kristāliskā pamatklintāja izveides rekonstrukcija Latvijas teritorijai

S. Mešķis
Vēlā silūra ihnofosiliju komplekss Ohesāres atsegumā, Sāmsalā (Igaunija)

O. Ļebedevs, E. Lukševičs
Faunistic analysis of two Late Devonian vertebrate assemblages from the East European Platform

Ģ. Stinkulis
Vidējā devona Eifela stāva nogulumiežu uzbūve, sastāvs un izplatība atsegumos Latvijā

E. Klievēns, Ģ. Stinkulis
Devona Pļaviņu svītas dolomītu slāņkopas uzbūve un veidošanās apstākļi Latvijas ziemeļaustrumu un Igaunijas dienvidaustrumu daļā

A. M. Miķelsone, Ģ. Stinkulis
Dolomīts augšējā devona karbonātiežos Latvijas ziemeļaustrumu un Igaunijas dienvidaustrumu daļā

M. Meire-Kārkle
Subaerālās atsegšanās pazīmes devona Katlešu svītas dolokrētos Kupravas māla atradnē

J. Upītis
Devona Daugavas svītas mehāniski izturīgo dolomītu slāņkopas uzbūve un izplatība

V. Hodireva
Kristālu tipomorfo iezīmju saistība ar veidošanās apstākļiem

V. Hodireva, R. Pāvils
Minerālu un to sintezēto analogu mineraloģisks un kristalogrāfisks raksturojums

V. Hodireva
Pēterbaznīcas arhitektonisko detaļu atšķirīgo akmens materiālu pirmsrestaurācijas izpēte

R. Ozola
Mālu modifikācijas metodes inovatīvu produktu ieguvei vides tehnoloģijās

10:00 - 14:00
Aspazijas bulv. 5, 305. aud.

Sekcijas sēde "Konkurētspējas vadīšanas efektivitātes paaugstināšanas problēmas un risinājumi Latvijas uzņēmumos" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Andris Deniņš, Filips Lipmans

A. Deniņš
Konkurētspējas paaugstināšanas problēmas uzņēmumos Latvijā

L. Ozoliņa, Ē.Šumilo
Reklāmas aģentūras attiecības ar klientiem un aģentūras konkurētspēja. Latvijas reklāmas aģentūru gadījumu izpēte

V. Rojenko
Darbinieku radošā potenciāla vadīšana un to ietekmējošie faktori Latvijas uzņēmumos

D. Gasūne
Korporatīvā pārvaldība un valsts kapitālsabiedrības

M. Zelmenis
Standartizācijas attīstība interneta laikmetā

K.Mucenieks
Uzņēmumu apvienošanās un pārņemšanas rezultātu novērtējums

F.Lipmans
AS “Grindeks” inovatīvās sistēmas, to pilnveidošanas virzieni

K.Barloti
Konkurētspējas paaugstināšanas iespējas farmācijas nozares uzņēmumos

G.Bērziņš
Svarīgāko darbības rādītāju izvēle un rādītājos balstīta vadības lēmumu pieņemšanas process, augstākās izglītības organizāciju piemērs

A.Cekuls
Informācijas apmaiņas ietekme uz konkurences izzināšanas procesu organizācijā

J.Bulatova
Inovatīvā organizācija: kāda ir līdera nozīme?”

10:00 - 17:00
Aspazijas bulv. 5, 510, 510

Sekcijas sēde "Bēgšana un migrācija vēsturē: starp ārkārtas situāciju un dzīvesveidu" Norāde
Vēsture
Vadītāji: Ēriks Jēkabsons, Gvido Straube

Harijs Tumans
Bēgšanas prakse Senajā Grieķijā - kolonizācijas piemērs

Gvido Straube
Daži zemnieku migrācijas aspekti Vidzemē 17.gs.

Anita Čerpinska
Bēgot no Napoleona: iebraucēji Rīgā 19.gs. sākumā

Toms Ķikuts
Piespiedu migrācija kā latviešu diasporas izveides pirmsākums 19.gs. pirmajā pusē

Lilita Zemīte
Migrācijas cēloņi: ASV piemērs

Klāvs Zariņš
Vācu militārā pārvalde un bēgļu atgriešanās okupētajā Kurzemes guberņā (1917-1918)

Ēriks Jēkabsons
Polijas militārie un civilie bēgļi Latvijā 1939.-40.gg.

Kaspars Zellis
Krievu bēgļi Latvijā 1943.-44.gg.

Uldis Neiburgs
Latviešu bēgļu laivu akcijas uz Zviedriju (1944-45)

Jānis Ķeruss
Bēgšanas no zvejnieku kolhoza "Boļševiks" 20.gs. 50.gados

10:00 - 14:00
Jelgavas ielā 1, 107. telpā

Sekcijas sēde "Zemes un augsnes ilgtspējīga izmantošana" Norāde
Vides zinātne
Vadītāji: Oļģerts Nikodemus, Raimonds Kasparinskis

A. Kārkliņš
Latvijas augšņu klasifikācijas salīdzinājums ar WRB: datu precizitāte un pielietojamība

Z. Rendenieks
Biotopu telpiskā modelēšana Zemgales plānošanas reģiona zaļās infrastruktūras kontekstā

V. Amatniece, I. Jankovska, G. Brūmelis, O. Nikodemus, R. Kasparinskis, G. Straupmanis
Ozolu paaugas attīstību noteicošie faktori Pierīgas mežos

D. Lazdiņa
Kokaugu stādījumā izmantotās sugas un mēslojuma ietekme uz makroelementu nodrošinājumu izstrādātā kūdras atradnē

A. Kārkliņš, R. Kasparinskis, O. Nikodemus
Latvijas augšņu kartēšanas pārskati – informācijas homogenitāte un atbilstība

O. Nikodemus, R. Kasparinskis, G. Brūmelis, L. Kalniņa, V. Bērziņš, I. Kokarevica, A. Rolava, E. Priedaine
Jauna informācija par augšņu un ekosistēmu veidošanās apstākļiem Moricsalā

Z. Penēze, P. Lakovskis, I. Krūze, K. Strods
ES platību maksājumu nozīme lauksaimniecības zemju izmantošanā Vidzemes paugurainēs

Ģ. Pavlovs, N. Rolavs, R. Kasparinskis
Apmežošanās procesa ietekme uz augšņu īpašību telpisko mainību morēnas nogulumos Limbažu apkārtnē bijušajās lauksaimniecības zemēs

I. Vinogradovs, O. Nikodemus
Zemes seguma un izmantošanas veidu maiņa un to ietekmējošie faktori Vaives pagastā

A. M. Rozenberga, R. Kasparinskis, O. Nikodemus
Augšņu informācijas verifikācija Vidzemes augstienē, Z/S „Šovītes”

A. Ševčuka, K. Afanasjeva, G. Brūmelis, B. Dirnēna, I. Jankovska, R. Kasparinskis, L. Liepiņa, I. Liepiņš, O. Nikodemus, I. Rotkovska, A. M. Rozenberga, G. Tabors
Egles (Picea abies) kā edafikatora ietekme uz augsnes īpašībām mālsmilts un smilts augsnēs bijušajās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs

K. Valujeva, L. O’Sullivan, C. Gutzler, R. Fealy, R. P.O. Schulte
Ilgtspējīgs zemju izmantošanas koncepts: augsnes funkciju optimizācija Īrijā

10:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 109. telpā

Sekcijas sēde "Klimata izglītība" Norāde
Vides zinātne
Vadītājs Māris Kļaviņš

LU 74. zinātniskās konferences un EEZ zonas finanšu instrumenta programmas “Nacionālā klimata politika” projekta “Klimata pārmaiņu izglītība visiem” ietvaros tiek organizēta sekcija
“Klimata izglītība”

Gunta Kalvāne, Artis Ģērmanis
Klimata izglītība skolās: praktiskie darbi un eksperimenti

Gunta Kalvāne, Nora Rustanoviča
Fenoloģiskie (dabas) novērojumi – klimata mainības bioindikatori

Māris Kļaviņš
Klimata izglītības satura attīstības risinājumi

Dzintra Atstāja
Klimata izglītība mikro līmenī: ūdens un enerģijas resursu samazināšanas piemērs

Ireta Čekse
Kā pilsoniskā izglītība var palīdzēt klimata izglītībā?

Daiga Kalniņa, Krišjānis Liepiņš, Inese Liepiņa
Ar klimata jautājumiem saistītu tematu izmantošana skolēnu ar zemiem mācību sasniegumiem motivēšanai dabaszinātņu apguvei

Edmunds Cepurītis
Ekoskolu Rīcības dienas – jauniešu iesaiste klimata aktīvismā

Laura Līdaka
Tropu mēnesis – ilggadējs un tradicionāls pasākums apmeklētājiem kā viens galvenajiem instrumentiem vides izglītības darbā zooloģiskajā dārzā

Olga Pole
Klimata izglītības pilnveides vadība skolas demokratizācijas kontekstā

Jānis Zaļoksnis
Klimata pārmaiņu izglītība

Viesturs Melecis
Klimata izmaiņas un biodaudzveidība

Marika Rošā, Aiga Barisa
Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu

Dagnija Blumberga, Krista Kļaviņa, Jeļena Ziemele
Stenda referāts. Kursa darbu metodika klimata tehnoloģijās

10:00 - 16:00
Jelgavas ielā 1, 223.t.

Sekcijas sēde "Cilvēka ģeogrāfija" Norāde
Ģeogrāfija
Vadītājs Zaiga Krišjāne

D. Bite, Ž. Krūzmētra
Kultūrvide kā resurss sabiedrības atjaunošanai

A. Klepers
Apmeklētāju skaita vērtējums Baltijas jūras piekrastē ilgtspējīgai tūrisma plānošanai

I. Druva-Druvaskalne, A. Klepers, J. Bāra
Sociālā apziņa un ekosistēmu pakalpojumi: piecu īpaši aisargājamo dabas teritoriju mājsaimniecību aptaujas rezultāti

A. Haskievič
Aizkraukles purva ekonomiskā vērtība

A. Berjoza
Latvijas tirdzniecības dinamikas izmaiņas 21.gs. sākumā ģeogrāfiskajā griezumā

S. Smirnova
Komerciālās infrastruktūras izvietojums pie Latvijas nozīmīgākajiem autoceļiem

J. Balodis
Cross - border cooperation as the tool for Europe’s integration: example of Latvia - Belarus cross - border cooperation

J. Paiders
Reģionālo Saeimas deputātu kandidātu vēlēšanu panākumu analīze

A. Mellupe
Migrācija un klimata pārmaiņas

E. Apsīte-Beriņa, J. Kleperis, B. Švāne
Jauniešu migrācijas iezīmes Eiropas Savienībā

A. Bauls, Z. Krišjāne
Ārvalstīs dzīvojošo Latvijas iedzīvotāju mobilitāte

L. Feldmane
Iedzīvotāju pārcelšanās tendences uz Jelgavu

M. Bērziņš, Z. Krišjāne, I. Bergmanis
Iedzīvotāju sociāli-ekonomiskā diferenciācija Rīgā

M. Menniks
Pilsētvides un sabiedrības veselības vērtību sakarības un sociālekonomiskie aspekti Rīgas daudzdzīvokļu kvartālos

J. Krūmiņš, T. Skadiņš
Iedzīvotāju ģeogrāfiskā mobilitāte Rīgas aglomerācijas iekšējā un ārējā zonā

V. Borisova
Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu integrācija Austrumeiropas lielāko pilsētu sabiedriskā transporta sistēmās

Ģ. Burgmanis, I. Sproģe
Ģeogrāfiskā mobilitāte un izglītības pieejamība Latvijā: Jelgavas novada piemērs

K. Mallons
Iedzīvotāju un apdzīvojuma struktūra Īslīces pagastā

M. Balode
Stāmerienas pagasta dzīves kvalitātes un apkārtējās vides novērtējums iedzīvotāju skatījumā

I. Matisovs
Maltas upe – lingvoteritoriāls un kultūrģeogrāfisks skatījums

Z. Cekula
Dabas objektu nosaukumi Latgales 1784. gada Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas plānā ( M 1:84 000)

I. Matisovs
Varakļāni vs Viļāni – vēsturiski ģeogrāfisks ekskurss apdzīvoto vietu līdzāspastāvēšanā

M. Garā, I. Ābeltiņa, G. Kalvāne
Sociālo tīklu izmantošana ģeogrāfijā: Siguldas un Līgatnes piemērs

A. Klepers
Stenda referāts. Latvijas kultūras pieminekļu tūrisma potenciāla izvērtējums

I. Grīne, Z. Krišjāne, E. Apsīte-Beriņa
Stenda referāts. Depopulācija Latgales laukos

I. Grīne, S. Beneža
Stenda referāts. Zvārdes pagasts šodien - iedzīvotāji, apdzīvojums, saimnieciskā darbība

10:00 - 16:05
Jūrmalas gatvē 76, V 201. aud.

Sekcijas sēde "Izglītības vadība" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītājs Antra Ozola

Andris Kangro
Izglītība Latvijā: situācija un izaicinājumi

Andris Broks
Lielais Jautājums: kurp un kā dodas izglītība?

Anita Auziņa
Skolotāju izglītības studiju kursu satura analīze globalizācijas kontekstā

Juris Dzelme
Pasaules uzskata veidošanas principi un metodes

Māris Pavlovs
Vērtību veidošanās vadība pusaudžu vecumā

Antra Roskoša, Jūlija Stukaļina
Augstākās izglītības tirgus - svarīgākās tendences, jauni izaicinājumi un iespējas

Sibel Burçer
Augstākās izglītības iestāžu internacionalizācija Latvijā un Turcijā, tās vadība un attīstība pēdējā desmitgadē

Agnese Līgotne
Studiju programmu kvalitātes vērtēšanas iespējas

Zane Tauriņa
Studiju rezultātu definēšana augstskolā

Gunta Kraģe
Projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšana augstskolas mācībspēku kontekstā

Līvija Zeiberte
Normatīvo aktu loma vienotas mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas nodrošināšanā izglītības iestādē

Normunds Rečs
Skolu direktoru līderības kompetences

Anita Zaļaiskalne
Profesionālās vidējās izglītības programmu kvalitāte un konkurētspēja

Ireta Čekse, Olga Pole
Pilsoniskās izglītības vadības akcentu transformācija

11:00 - 18:00
Aspazijas bulv. 5, 306.aud.

Sekcijas sēde "Tūrisma pētījumu aktualitātes Baltijā" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Ilze Medne, Kristīne Bērziņa, Inese Šīrava

I. Grospiņa, A. Kairēna
Lietuvas tūristu piesaistes mārketinga veiktspēja

A. Klepers
Baltijas jūras piekrastes apmeklētāju plūsmas dinamika galamērķu mārketinga kontekstā

I. Ābols
Valmieras Drāmas teātra apmeklētāju ietekme uz citiem galamērķa pakalpojumiem

A. Līviņa
Tūrisma plānošanas dokumentu izvērtējums no ilgtspējīgas attīstības viedokļa nacionālā līmenī Latvijā 25 gados

I. Medne, K. Bērziņa
Latvijas kā tūrisma galamērķa uztvere prioritārajos mērķtirgos

K. Bērziņa
Tīklveida sadarbība kā tūrisma nozares uzņēmumu attīstību veicinošs faktors Latvijā

A. van der Steina
Radu un draugu apmeklējošo tūristu raksturojums

A. van der Steina, I. Medne, K. Bērziņa
Kruīzu tūrisma pētījums Rīgā: konkurētspējas faktori, problēmas un izaicinājumi nākotnē

12:00 - 14:00
Raiņa bulv. 19, Mazajā aulā

Plenārsēde "Jauni izaicinājumi: Latvijas Universitātē, Latvijā, pasaulē" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Jānis Ikstens

Latvijas Universitātes 74. konferences plenārsēde.

Plenārsēdē ievadvārdus teiks LU rektors prof. Indriķis Muižnieks, Latvijas Republikas 12. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns nolasīs ziņojumu “Latvijas izglītības sistēmas izaicinājumi”, savukārt LU prof. Zanda Rubene – “Izglītības zinātne Latvijas Universitātē: pētniecības ietvars un perspektīvas”. Plenārsēdes vadītājs – LU prorektors sociālo un tiesību zinātņu jomā Jānis Ikstens.

Plenārsēdi būs iespēja skatīties LU portālā tiešraidē. Video ieraksts

I. Muižnieks
Ievadvārdi

Jānis Vucāns
Latvijas izglītības sistēmas izaicinājumi

Zanda Rubene
Izglītības zinātne Latvijas Universitātē: pētniecības ietvars un perspektīvas

4. februāris, 2016

09:00 - 13:00
Jelgavas ielā 1, 108. telpā -

Sekcijas sēde "Dendroekoloģija" Norāde
Bioloģija
Vadītājs Didzis Elferts

Linda Robalte, Diāna Jansone, Roberts Matisons, Didzis Elferts, Guntis Brūmelis, Āris Jansons
Melleņu rametu vecuma un struktūru salīdzinājums saimnieciskā mežā un mežā ar dabiskām struktūrām

Diāna Jansone, Linda Robalte, Didzis Elferts
Melleņu rametu struktūras salīdzinājums dabas liegumā “Gruzdovas meži” un Slīteres nacionālā parka teritorijā

Āris Jansons, Roberts Matisons, Oskars Krišāns, Baiba Džeriņa, Mārtiņš Zeps
Mēslošanas ietekme uz parastās egles 34 gadu pieaugumu un gadskārtu parametriem

Sintija Inne, Agita Treimane, Didzis Elferts
Parastās egles (Picea abies) atmirušās koksnes veidošanās un tās sadalīšanās ātrums, un tās saistība ar bioloģisko daudzveidību

Imants Liepa, Olga Miezīte, Linarts Sisenis, Dagnija Bērziņa
Āra bērza (Betula pendula Roth) un purva bērza (B. pubescens Ehrh.) vidējā periodiskā pieauguma specifika

Kristīne Čerļenoka, Guntis Brūmelis, Dagnija Lazdiņa, Ieva Bebre
Veģetācijas atjaunošanās gaita zem dažādu kokaugu vainagiem rekultivētā kūdras atradnē

Aigars Indriksons, Kristians Igaunis, Pēteris Zālītis
Bioloģiski vecas parastās priedes mežaudzes koku taksācijas rādītāju un zemsedzes augu sugu daudzveidības novērtējums senā meža meliorācijas sistēmā ar kūdras augsnēm

Ilze Pušpure, Roberts Matisons
Malas ietekme uz Fraxinus excelsior dabisko atjaunošanos

09:00 - 16:00
Jelgavas ielā 1, 109. telpā

Sekcijas sēde "Kvartārģeoloģija, ģeomorfoloģija un dabas pieminekļi" Norāde
Ģeoloģija
Vadītāji: Māris Krievāns, Māris Nartišs

A. Dēliņa
Gravu un ūdensrijēju komplekss Vizlas apkārtnē

A. Markots, D. Ozols
Latvijas dižakmeņu ģeogrāfija, ģeoloģija un datu bāze

A. Savvaitovs, G. Konshins
Are the OSL dating results a sufficient evidence of a new approach to the age of the pleistocene sequence along the Baltic sea coast in Western Kurzeme?

D. Ozols
Latvijas Gada ģeovietas nominēšana – mērķi un kritēriji

I. Grudzinska, J. Vassiljev, S. Veski
Jūras līmeņa izmaiņas Rīgas līča dienvidos holocēnā

J. Ivanovs, M. Krievāns
Ogres ielejas morfoloģija un virspalu terašu līmeņi lejteces posmā

J. Lapinskis, D. Šulca
Pludmales „piebarošanas” izmantošana jūras krasta erozijas ierobežošanai Kaugurciemā

J. Soms, E. Greiškalns, V. Zelčs
Virspalu terasu uzbūves pētījumi Augšdaugavas senielejā

J. Soms, M. Spriņģe
Daugavas vidussēru ģeogrāfiskās lokalizācijas izmaiņu īstermiņa dinamikas izvērtējums Augšdaugavas pazeminājumā

J. Soms, N. Stivriņš, E. Muižniece-Treija
Glaciokarsta ieplaku morfoloģija un paleoģeogrāfiskā attīstība Augšdaugavas senielejā leduslaikmeta beigu posmā-holocēna

K. Kukemilks, F. Brunners, T. Saks
Turaidas pilskalna pazemes ūdeņu modelēšana

K. Lamsters, J. Karušs, D. Bērziņs, A. Rečs
Drumlini zem Mulajegidla izvadledāja, centrālā Islande

K. Valtere, M. Krievāns
Atklātās karsta reljefa formas Ropažu līdzenuma dienvidrietumos

M. Krievāns
Latvijas ģeoloģisko dabas pieminekļu izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana robežu kļūdu labošanai

M. Nartišs, E. Kalińska-Nartiša, H. Alexanderson
Kāpu veidošanās laiks Krišanstades līdzenumā Zviedrijā

M. Grigorjevs, J. Soms
Kalupes iegultnes morfoloģija un ģeoloģiskās uzbūves iezīmes

N. Supe, M. Krievāns
Līgatnes–Mores apvidus glaciālo ezeru nogulumi un izplatība Vislas leduslaikmeta beigu posmā

N. Stivriņš, P. Kolačeks, H. Seppa, S. Veskis
Vides un klimata izmaiņu ietekme uz fitoplanktonu Austrumlatvijā pēdējo 14 500 gaudu laikā

N. Stivriņš, S. Vulfa, S. Vastegards, E. Linde, T. Aliksāra, M. Galka, T. Andersens, A. Heinsalu, H. Seppa, S. Veskis
1875.gada Islandes vulkāna Askja izvirduma pelni Latvijā

V. Zuševics, M. Nartišs
Tērvetes upes ielejas morfoloģija un veidošanās

V. Zelčs, J. Soms
Par ko liecina Augšdaugavas pazeminājuma augšējo terašu virsmas morfoloģija un iekšējā uzbūve?

J. Soms, D. Ozols
Ģeodaudzveidība, ģeoloģiski-ģeomorfoloģiskais mantojums un tā aizsardzība: koncepti un mūsdienu paradigmas

09:00 - 14:00
Jelgavas ielā 1, 324.t.

Sekcijas sēde "Telpiskā plānošana un attīstība" Norāde
Ģeogrāfija
Vadītājs Pēteris Šķiņķis

K. Āboliņa
Latvijas pilsētu pieejas ģimenes dārziņu potenciālās nākotnes atspoguļojumam teritoriju attīstības plānos

A. Koroļova
Urbānās dārzkopības nozīme pilsētvides reģenerācijā

I. Rukšāne, E. Alle, I. Hoņavko
Prototipa – Dabas dizaina parka izveides metodoloģija Saulkrastos projekta Ekosistēmu pakalpojumi ietvaros

I. Vinogradovs, O. Nikodemus, R. Abaja, J. Taškovs
Cēsu novada ainavu tematiskais plāns: izstrādes specifika un metodoloģiskie risinājumi, tā integrācija teritorijas plānojumā

L. Skreitule
Dienas vides troksnis 7 Rīgas mikrorajonos

A. Feļtins
Konteksta faktoru novērtējuma problemātika pilsētvides adaptācijas stratēģijas klimata pārmaiņām izstrādes gaitā

J. Burlakovs
Green solutions for glass industry degraded sites in Sweden - PHYTECO project

Z. Hermansons
Latvijas teritoriālo vienību reģionālās attīstības vērtēšana

S. Ozola
Administratīvā iedalījuma un pārvaldes centru izveide un izmaiņas Latvijas teritorijā

I. Vilka
Pašvaldību budžetā atrodamie vietu attīstības komponenti

A. Pužulis, A. Miglavs, P. Šķiņķis
Apdzīvojuma un lauku attīstības atslēgas jautājumi Latvijā

A. Tenbergs
Imigrantu integrācija un plānošana: Latvijas prakse

L. Leitāne-Šmīdberga
Arhitektūras konkursi Rīgā 1991-2013

L. Daneberga
Teritoriju pagaidu izmantošana un tās potenciāls pilsētvides veidošanā

I. Karule
Sabiedrības līdzdalības process Rīgas jaunā teritorijas plāna izstrādes ietvaros

A. Līviņa
Tūrisma un atpūtas nozares uzņēmējdarbības izaicinājumi EnterGauja galamērķī

09:00 - 12:00
Zeļļu ielā 25, 233. aud.

Sekcijas sēde "Mīkstvielas fizika un materiāli" Norāde
Fizika, fotonika
Vadītājs Andrejs Cēbers

Guntars Kitenbergs
Gravitācijas ietekme uz šķidrumu sajaukšanos mikrofluidikā

Jānis Cīmurs
Ferromgnētiska daļiņa ar vienass anizotropiju oscilējošā laukā

Daniels Krimans, Guntars Kitenbergs, Kaspars Ērglis
Polielektrolīta un lādētu daļiņu veidota gēla eksperimentāli pētījumi

Aigars Langins, Guntars Kitenbergs, Kaspars Ērglis
Makroskopiska magnētiskā momenta noteikšana

Jānis Erdmanis
Magnētiskā šķidruma piliena līdzsvaru figūru simulācija

Artis Brasovs, Kaspars Ērglis
Kalibrācija un paraugmērījumi uzlabotas lāzerpincetes sistēmai

Kaspars Ērglis, Guntars Kitenbergs
Magnētiska mikropeldētāja eksperimentāli kustības mērījumi

Rūdolfs Livanovičs
Hidrodinamisko mijiedarbību nozīme magnētisku mikropeldētāju modelēšanā

Andrejs Cēbers
Dažas hidrodinamikas problēmas šķidrumos ar iekšējām griešanām

10:00 - 12:00
Aspazijas bulv. 5, 324. aud.

Plenārsēde "EKONOMIKA. VADĪBA. DEMOGRĀFIJA" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītājs Džineta Dimante

I. Šteinbuka
Investīcijas Latvijā un Eiropā: inovāciju dzinējspēks

M. Hazans
Augsti izglītoto emigrantu profils un atgriešanās plāni

L. Āboliņa
Ģimenes valsts politikas izaicinājumi

10:00 - 16:00
Jelgavas ielā 1, 334. telpā

Sekcijas sēde "Zooloģija un dzīvnieku ekoloģija" Norāde
Bioloģija
Vadītāji: Voldemārs Spuņģis, Jānis Priednieks

R.Rozenfelde
Taisnspārņu izmantošana sausu kaļķainu zālāju kvalitātes indikācijā dabas parkā „Abavas senleja"

M.Štokmane, V.Spuņģis, I.Cera
Zāļu purvu arahnofaunas apskats: sugu sastāvs, dominances struktūra un zirnekļu vertikālais sadalījums starp virsaugsnes stāvu un zālaugu stāvu

A.Rozenberga
Abiotisko un biotisko faktoru ietekme uz epigeisko bezmugurkaulnieku sugu sabiedrībām kalcifīlajos zāļu purvos Latvijas Piejūras zemienē

M.Biļdina
Liepu raibkodes Phyllonorycter issikii ekoloģija Rīgas pilsētas teritorijā

J.Ozols, K.Vilks
Šneidera mizmīļa Boros schneideri ekoloģija medņa Tetrao urogallus mikroliegumos Centrāllatvijā

A.Rozenberga
Stenda referāts. Trihogrammu Trichogramma sp. ražošana Latvijā

L.Ozolina-Pole, A.Šmits, I.Salmane, R.Ciematnieks, Z.Striķe, I.Silinš
Stenda referāts. Magtoksīna tb efektevitātes novērtējums apaļkoku zemmizas kaitēkļu ierobežošanai

A.Pupiņa, M.Pupiņš
Satelīttēviņi sarkanvēdera ugunskrupja Bombina bombina populācijā Latvijā

A.Pupiņa, M.Pupiņš, A.Škute, A.Kārkliņš
Invazīvo rotanu (Perccottus glenii, Perciformes, Eleotridae), noķertu Dienvidaustrumu Latvijā, morfometriskie raksturojumi

J.Reihmanis, J.Lips, L. van Drongelen, R.Šiliņš
Ligzdojošas lielā dumpja Botaurus stellaris mātītes laika patēriņš: interneta tiešraides kameras datos balstīts uzvedības un klātbūtnes kvantitatīvs novērtējums

A. Avotiņš jun., D.Drazdovskis, J.Reihmanis, A.Kalvāns
Vistu vanaga konstatēšanas iespējamība Latvijā: metožu salīdzinājums un atsevišķu ietekmējošo faktoru analīze

A.Avotiņš jun., A.Auniņš, A.Avotiņš sen., G.Grandāns, U.Ļoļāns
Latvijā biežāk ligzdojošo pūču sugu populācijas izmaiņas un pēc biotopu sastopamības aprēķinātā populācija

R.Matrozis
Paugurknābja gulbju Cygnus olor ligzdošana Rīgā un tās apkārtnē (1981-2015): skaita dinamika un vietu izvēle

A.Kalvāns, J.Bajinskis
Latvijas zivjērgļu barības bāze

R.Ondzule, G.Pētersons
Ainavas elementu nozīme sikspārņu sugu aktivitātē lauksaimniecības zemēs

V.Vintulis, G.Pētersons
Migrējošo sikspārņu sugu sastāvs un migrācijas stratēģija – pirmie atkārtotas masveida sikspārņu ķeršanas rezultāti Papes ornitoloģisko pētījumu centrā

V.Skuja
Āfrikas cūku mēris Latvijā - ieguvums vai zaudējums dabas daudzveidībai?

A.Žunna, D.E.Ruņģis, G.Bagrade, S.J.Howlett, M.Lūkins, A.Ornicāns, J.Šuba, J.Ozoliņš
Medību ietekme uz vilku populācijas stāvokli Latvijā

D.Luksa
Saistība starp nebrīvē turēto paipalu (Coturnix japonica) agrīno augšanu un individuālajām uzvedības atšķirībām - pirmie rezultāti

A.Pupina, M.Pupins
Stenda referāts. Bombina bombina, Emys orbicularis un herpetofaunas citas sugas Aizsargājamā ainavu apvidus ''Augšzeme'': izplatība, tilta populācijas, draudi un piedāvātie aizsardzības pasākumi

M.Pupins, A.Pupina
Stenda referāts. Eiropas purva bruņurupucis Emys orbicularis uz izplatības ziemeļu robežas Latvijā: jaunizšķīlušos bruņurupuču morfometriskie raksturojumi brīvdabas zook

M.Janaus, J.Vīksne
Stenda referāts. Pīļu tēviņu spalvu maiņa Latvijas iekšējos ūdeņos

10:00 - 14:00
Jūrmalas gatvē 76, A-314. aud.

Sekcijas sēde "Angļu valodas mācību metodika" Norāde
Sociālās zinātnes
Vadītājs A. Auziņa

A. Auziņa
Supervision of a Future Teacher-researcher: Supervisory Style and Process

S. Kalniņa
Inclusion of global dimension in professional teacher education

I. Augustāne
How to help students of secondary school develop entrepreneurial skills in English lessons

L. Linde
Viedokļu paušanas kultūra un pamatota literāru darbu kritika liberāli-demokrātiskas sabiedrības kontekstā

S. Vaļka
English Studies for Academic Purposes in Teacher Education

A. Stavicka, I. Kangro
Opportunities and Challenges in the Multilingual and Multicultural Learning Space

S. Burcer
Turkish ERASMUS Students' Difficulties to Adjust to Latvian Higher Education System and Some Suggestions for Possible Support to Students

A.Yemelyanenko
Problems, Proposals and Methods for Multilingual Education Implementation in Preschool Educational Institutions

10:00 - 13:00
Jūrmalas gatvē 76, A-315. aud.

Sekcijas sēde "Literatūrzinātnes un vācu valodas mācību metodika" Norāde
Sociālās zinātnes
Vadītājs I.Kangro

I. Vysockaja
Anwendung der Methode “Lernen durch Lehren” im Deutschunterricht an der EHU

A.Vysockaja
Blended-Learning in der Lehrerfortbildung am Beispiel von DLL

J. Kastiņš
Naratīvās konstrukcijas Gintera Grasa autobiogrāfiskajos romānos

I. Kangro
Subjektīvā autenticitāte Kristas Volfas prozā

J. Ķipure
Zu Problemen der integrativen Textarbeit in der schulischen Realität

D. Siliniece
Phonetik im Unterricht: Ausspracheschulung anhand der Aussprachespiele

I. Kangro
Pētniecisko iemaņu veidošana studiju procesā

K. Laganovska
Zum Computer- und Interneteinsatz im DaF-Unterricht

10:00 - 15:00
Jūrmalas gatvē 76, B1. aud.

Sekcijas sēde "Bērnības pedagoģija: teorija un prakse" Norāde
Pedagoģija
Vadītājs Emīlija Černova

Darba grupas:
Bērnība vēsturiskā skatījumā
Ko mācās un ko jāmāca bērnībā
Bērns sabiedrībā
Skolotāja kompetences bērnības pedagoģijā
Tendences bērnu audzināšanā
Veselīga dzīvesveida pamati bērnībā
Bērns Latvijas augstskolu pētījumu lokā

Emīlija Černova
Bērnība: izprastais un neizprastais

Vineta Jonīte
Vēsturisks skatījums uz pirmsskolas izglītības iestāžu attīstību Latvijā

Irēna Žogla
Pusaudžu līdzsvara un veselības nostiprināšanas problēmas (VPP pētījums)

Arnis Strazdiņš
Autobiogrāfija kā nozīmīgs avots bērnības vēstures pētniecībā: Nikolaja Loska ( 1870- 1965) piemērs

Natalja Staņiševska
Rīgas 264.PII “Zelta atslēdziņa” 30 attīstības gados

Rudīte Andersone
Alternatīvas pieejas pirmsskolas izglītības programmā

Dagnija Vigule
Pirmsskolas vecuma bērna jēgpilna mācīšanās pedagoģiskajā procesā

Svetlana Ušča, Mārīte Rozenfelde
Pedagoģiskās tehnoloģijas pirmsskolnieka sagatavošanai skolai iekļaujošā vidē

Rita Ukstiņa
Spēļu elementu izmantošana bērnu pašregulētas darbības sekmēšanā

Līga Āboltiņa
Bērnu sociālās adaptēšanās un mācību sasniegumu mijiedarbība pedagoģiskajā procesā

Sarmīte Tūbele, Egija Laganovska
Valodas spēles - veiksmīgas lasītprasmes apguves priekšnosacījums

Ineta Aizporiete
Vingrinājumi bērna rakstītprasmē

Ligita Stramkale
Uz skolēnu orientēta pieeja mūzikas mācību satura apguvē sākumskolā

Irina Maslo
Bērns sabiedrībā : ko un kā mācās?

Sanita Baranova
Universitāte+ Bērni= Bērnu Universitāte

Ingrīda Trups- Kalne
Bērnu morālās attīstības psiholoģiskie aspekti: vēsture un aktualie pētījumi

Ilze Dinka
Rīcībspējīgā bērna tēla atspoguļojums mūsdienu bērnistabā

Mārtiņš Veide
Nāves fenomena atklāsmes problemātika bērna audzināšanā

Meldra Rudzīte
Vizuālā komunikācija jauniešu mācību vidē

Lūcija Rutka
Mūsdienu pedagoga profesionalitātes transcendentālā būtība

Raimonds Strods, Zanda Rubene
Medijpedagoģijas problemātikas aktualitāte pirmsskolas skolotāju izglītībā

Inga Stangaine
Pirmsskolas vecuma bērna un skolotāja sadarbība rotaļā bērna mācīšanās sekmēšanā

Asja Vanaga
Bērna, ģimenes un pedagoga sadarbība, kā bērna mācīšanās prasmju veicinātāja

Aija Ozola
Pirmsskolas izglītības skolotāja pedagoģiskās darbības radošuma aspekti

Ērika Lanka
Pirmsskolas skolotāja profesionālās darbības izaicinājumi deleģētās audzināšanas kontekstā

Tatjana Esmane
Juridiskās kompetences saturs pirmsskolas skolotāja profesionālajā darbībā

Dace Medne
Audzināšana - bērnības arhitektūra

Manuels Fernandezs
Bērns vērtību pasaulē

Ieva Margeviča – Grīnberga
Izaicinājumi bērnu audzināšanai daudzkultūru sabiedrībā

Jana Buboviča
Tolerance kā bērnu pedagoģijas aktuāla problēma

Aija Tūna
Ģimene, kopiena, bērns

Antra Randoha , Dace Vītola
Socializācijas sekmēšana pirmsskolā

Zanda Rubene, Linda Daniela, Nora Ratinika - Jansone
Medijaudzināšanas pieeju īstenošana ģimenē

Aiga Krinģele
Agrīnā sociālpedagoģiskā atbalsta sistēma ģimenēm, kurās ir bērns ar Dauna sindromu

Dita Nīmante
Sadarbības veicināšana klases audzinātāja darbībā

Elfrīda Krastiņa
Pašregulācijas paradumu veidošana pirmsskolā

Mihails Čehlovs, Tatjana Rassolova
Mūsdienu vidusskolēnu pilsoniskā pašapziņa globalizācijas kontekstā

Valdis Folkmanis
Montesori terapijas iespējas darbā ar bērniem ar valodas attīstības aizturi

Inese Stars
Bērncentrētā pētniecības pieeja veselības izglītības pētījumos

Antoņina Volkova
Marijas Montesori metodes izmantošana autiskiem bērniem bez garīgas atpalicības

Rasma Vīgante
Bērns ar speciālām vajadzībām sabiedrībā

Aina Kucina, Nadīna Ļahoviča
Ģimenes un pirmsskolas iestādes sadarbība bērna veselības nostiprināšanā

Daiga Kalniņa, Baiba Āriņa, Kristīne Krinģele, Ieva Valpētere
Bērnu digitālo spēļu lietošanas paradumi: ieguvumi un apdraudējumi

Sandra Ivanova
Veselīga uztura paradumi bērnībā

Alīda Samuseviča, Blāzma Vikmane
Bērnības pedagoģijas problēmu risinājumi maģistrantu pētījumos Liepājas Universitātē

Emīlija Černova
Latvijas Universitātes maģistrantu un doktorantu pētījumi bērnības pedagoģijā

Ērika Vugule
Bērna pētniecības jomas Pirmsskolas skolotāja profesionālajās programmās LU

Sandra Zariņa
Daugavpils Universitātes profesionālā bakalaura studiju programmas "Skolotājs" studējošo pētījumi pirmsskolas izglītības jomā: pieredze, attīstība, inovācijas un nozīmīgums"

Maksims Ivanovs
Bērnības pedagoģijas jautājumu atspoguļojums Stradiņa Universitātes pētījumos

10:00 - 15:00
Jūrmalas gatvē 76, G 18. aud.

Sekcijas sēde "Sociālā pedagoģija" Norāde
Sociālās zinātnes
Vadītājs A. Raževa

A. Baldiņš
Skolēnu sociālā uzvedība digitālajā laikmetā

A.Berķe, K. Liepiņa
Studiju izvēles kvalitatīvie un kvantitatīvie aspekti

Š. Burvytė
Pozitīvas tēvišķības izpausmes sociālās pedagoģijas kontekstā

R. Černiuvienė
Sociālā pedagoga tikumiskās vērtības viņa praktiskajā darbā

R. Erdmanis
Nepilngadīgo personu emocionālā vardarbība internetā; tiesiskais regulējums un tā problēmas Latvijā

V. Folkmanis
Mātes un bērna interakcijas loma preverbālās komunikācijas nodrošināšanā

I.Ivanova
Starptautisko projektu iespējas sociālā pedagoga profesionālās identitātes veidošanās procesā

R. Kalniškāne
Sociālā pedagoga loma izglītības iestādes un skolēnu vecāku sadarbības efektivitātes pilnveidē

G. Kraģe
Sociālpedagoģisko projektu loma topošo sociālo pedagogu profesionālajā sagatavošanā

G. Kvieskienė
Sociālā pedagoģija zināšanu sabiedrībā

A.Mūrnieks
Netradicionālās reliģiozitātes riski socializācijas procesā

I.Štekele
Krīzes intervences komandas izglītības iestādē

A.Vilks
Bērnu kriminalitātes kriminoloģiskie un sociālpedagoģiskie aspekti

A.Zaula
Barjeras komunikācijai starp skolu un ģimeni

10:00 - 14:00
Visvalža ielā 4a, 402. aud.

Sekcijas sēde "Valodniecības sekcija" Norāde
Valodniecība
Vadītājs Jeļena Dorošenko

I. Karapetjana, G. Roziņa
Pārnesamās prasmes studentu nodarbinātības veicināšanai starpdisciplinārā skatījumā

J. Dorošenko
Lietotāju vajadzības un tiešsaistes vārdnīcas

L.T. Lapa
Aliterācija senajos un modernajos angļu tekstos

D. Liepiņa
Zoomorfā metafora biznesa terminoloģijā

V. Kalnbērziņa, N. Polianoviča
Ortogrāfiskās kompetences veidošana un vērtēšana

V. Kalnbērziņa, T. Kunda
B1 un B2 līmeņa angļu valodas apguvēju vārdu krājuma biežuma profili

L. Karpinska
Skaidrojošās divvalodu vārdnīcas: angļu-latviešu "Password" vārdnīcas gadījuma izpēte

T. Bicjutko
Otrās personas vietniekvārdu lietojums mūsdienu bērnības atmiņu memuārā

V. Apse
Mīti un realitāte par studentu publiskās runas prasmēm angļu valodā

I. Sokolova
Komunikatīvā kompetence un emocijas

13:00 - 16:00
Kandavas ielā 2, Lektorijā

Sekcijas sēde "Augu introdukcija un selekcija" Norāde
Bioloģija
Vadītāji: R. Kondratovičs, S. Tomsone

D. Grīviņa, R. Kondratovičs, G. Riekstiņa, Sk. Matisone, E. Cirša
Acāliju kolekcija LU Botāniskajā dārzā

L. Strazdiņa
Aizskart neaizskaramo - Augu sistemātiskās grupas pēc rekonstrukcijas: sasniegumi un zaudējumi 2010-2015

I. Langenfelde
LU Botāniskā dārza dendrārija atjaunošana – ieceres un realizācija

I. Nāburga – Jermakova
Jaunās bārdaino īrisu šķirnes LU Botāniskā dārza kolekcijā

A.Sparinska, I. Gudrupa
Zaļā raga salu flora un tās augu introdukcija LU Botāniskajā dārzā

M. Lazdāne, S. Tomsone
Augu audu kultūru tehnoloģija - iespējas aizsargājamo augu saglabāšanā un izmantošanā

I. Rūrāne
Krustziežu dzimtas (Cruciferae Juss.) raksturojums Latvijas florā

L. Strazdiņa, M. Pakalne
Veģetācijas atjaunošana degradētos augstajos purvos - pamatojums, metodes, citu valstu pieredze

E. Cirša, K. Kampuss
Latvijā iegūto aprikožu hibrīdu izvērtējums

A. Badūns
Baltziedu vasarzaļo rododendru šķirņu spraudeņu apsakņošanās atkarībā no pavairošanas laika

R. Kondratovičs, G. Riekstiņa
2015. gadā paveiktais brīvdabas rododendru selekcijā

13:30 - 15:00
Aspazijas bulv. 5, 423.

Sekcijas sēde "Grāmatvedības un audita attīstības dažādi aspekti" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Inga Būmane, Ivita Faituša

J. Liodorova, G. Rauza
Grāmatvedības tiesu ekspertīzes attīstības sasniegumi un nākotnes uzdevumi Latvijā

R. Ikaunieks, I.Aizsila
Sagaidāmās izmaiņas revīzijas nozarē 2016. gadā Latvijā

I. Faituša
Iekšējā audita darbības novērtēšana

R. Šneidere
Grāmatvežu profesionālās biedrības un grāmatvežu profesionālā izaugsme

14:00 - 17:30
Aspazijas bulv. 5, 322.

Sekcijas sēde "Biznesa informācijas vadība" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Uldis Rozevskis, Signe Bāliņa

J. Krasts, S. Bāliņa, R. Žuka, U. Rozevskis
Biznesa datu intelektuālās analīzes programmatūra, novērtējums un attīstības tendences

I. Balčūne, K. Rozīte
EBLVS studiju programmas un nozares sadarbība studējošo prakses organizēšanā

D. Baumgarte
E – mācības kā viens no informācijas sabiedrības attīstības veicināšanas faktoriem

J. Uzulāns
Riska termina, risku vadības procesa un projekta dokumentācijas analīze, veidojot projektu risku reģistru

E. Salna
E – apmācību procesa slodzes balansēšana

U. Rozevskis, K. Rozīte, K. Praudiņš, R. Žuka, J. Krasts
Biznesa procesu modelēšanas būtiskie elementi

14:00 - 16:30
Aspazijas bulv. 5, 408

Diskusija "Nozaru svešvalodu mācīšanās augstskolā" Norāde
Pedagoģija
Vadītājs Tatjana Guseva

Tematiskie loki:
kultūru daudzveidība
daudzvalodība
studējošo autonomija
e-vide
studējošo sagatavotība
valodu apguves pārvaldības aspekti

Tematiskos lokus ievada ziņojumi:

Inta Līsmane
Latviešu valodas kurss topošajiem ārstiem: valodas mācīšanās aspekti

Ruta Svētiņa
Biznesa angļu valodas kurss dažādu kultūru studentiem: valodas mācīšanās aspekti

Jevgenija Kutasina
Otrās (trešās) svešvalodas mācīšana un mācīšanās: problēmas un izaicinājumi

Astrīda Skrinda
Individual learner differences: towards understanding the importance and value of diversity

Maria Paz Diaz Mendoza
Autonomy language learning (tertiary level)

Linda Svilpe
E-studiju kursu izstrāde svešvalodu apguvei tālmācībā

Laimdota Ločmele
Nozaru svešvalodu apguve LU: studējošo priekšzināšanas un psiholoģiskā sagatavotība

Laimdota Ločmele
Valodu apguves organizēšana Eiropas augstskolās (CercleS pieredze)

Laila Niedre
Valodu apguves pārvaldības aspekti: LU piemērs

15:00 - 17:30
Jūrmalas gatvē 76

Diskusija "Radošais seminārs" Norāde
Sociālās zinātnes
Vadītāji: A. Raževa, N. Novosada

Sociālā pedagoga un klašu audzinātāju sadarbība pamatizglītības pirmajā posmā

5. februāris, 2016

09:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 109. telpā

Sekcijas sēde "Lietišķā ģeoloģija" Norāde
Ģeoloģija
Vadītājs Aija Dēliņa

V. Segliņš
Ģeoloģiskie pētījumi Valsts pētījumu programmā ProdRes un to virzība

G. Konšins, V. Segliņš
International project Geo-Seas. Main directions and results of LU activities

J. Karušs, K. Lamsters, A. Rečs, D. Bērziņš
Iekšledāja kušanas ūdeņu kanālu pētījumi ar ģeoradaru

D. Bērziņš, J. Karušs
Lokālu objektu identificēšana dabiska saguluma gruntīs ar ģeoradaru

G. Sičovs, A. Lācis
Ģeoradara signāla pielietošanas iespējas, konstatējot Litorīnas jūras beigu posma atšķirīgo nogulumu robežas

J. Indrāns, J. Karušs
Ģeoradara izmantošana Baltijas Ledus ezera nogulumu fāciju pētījumos

A. Zaļaiskalns
Asfaltbetona segas biezuma noteikšana ar ģeoradaru - piemēri no Latvijas Republikas autoceļiem

V. Ņikuļins
Seismoloģijas praktiskā nozīme pilsētās un apdzīvotas vietās, kas izvietotas zemas seismiskās aktivitātes teritorijās

A. Spalviņš
Latvijas hidroģeoloģiskais modelis LAMO4 kā rīks dabas procesu pētīšanai. Iecavas upes pazemes pieteces avoti

A. Dēliņa, K. Popovs
Liepājas apkārtnes pazemes ūdeņu plūsmu matemātiskais modelis

T. Saks, A. Timuhins, J. Sennikovs, V. Salitbekova, T. Rakhimov
Groundwater resources in the Talgar alluvial fan, Northern Tien Shan, under future climate change scenarios

I. Retiķe, E. Karro, M. Hiiob
Hydrochemical pattern of Devonian aquifers in Latvia and Estonia with special reference to water types and iron and fluoride contents

A. Kalvāns, A. Babre, K. Popovs, T. Saks, A. Timuhins, I. Retiķe, A. Dēliņa
Stabilo izotopu satura modelēšana pazemes ūdeņos Latvijā izmantojot nokrišņu ūdens izotopu satura modeli

A. Babre, A. Kalvāns, A. Dēliņa, K. Popovs, J. Bikše
Ūdens stabilo izotopu novērojumi pazemes-virszemes ūdeņu mijiedarbības novērtējumam Salacas upes augštecē

S. Muižniece
Filtrācijas koeficienta noteikšana izmantojot empīriskos vienādojumus

P. Šķēls, M. Krievāns, J. Karušs, K. Lamsters
Pārkonsolidācijas koeficienta (OCR) noteikšana deformētiem glacigēnajiem nogulumiem

S. Dišlere
Pļaviņu HES pamatnes grunts masīva slogošanas apstākļi un priekšnoteikumi būves stabilitātes nodrošināšanai

Y. Jani, J. Burlakovs, W. Hogland
Anthropogenic soils and phytoremediation as an environmental friendly technique to remediate the glassworks contamination in Sweden

L. Zariņa
Sapropeļa mēslojuma lietošanas ietekme uz augsnes agroķīmiskajām īpašībām triju gadu periodā

L. Zariņa
Ģeometriskās morfometrijas metožu piemērošana simetrisku akmens rīku analīzē

V. Segliņš, A. Kukela
Raksturīgie dēdēšanas veidi San Gavino Bazilikas fasādē, Sardīnijā

A. Miķelsone, A. Kukela
Granāta atpazīšana senatnē un mūsdienās

A. Cine, K. Eglīte
Akmens materiāla novērtējums Limbažu pils dienvidrietumu fasēdē

A. Kokins
Okera zīmējumi senkultūrās Austrālijā

V. Ņikuļins, V. Segliņš, G. Konšins
Stenda referāts. Rīgas un Liepājas ģeoloģiskās bīstamības novērtēšanas rezultātu praktiskā nozīme, izmantojot Persistent Scatterer Interferometry distanciālo metodi

V. Ņikuļins
Stenda referāts. Par Latvijas normatīvā dokumenta izveidošanas nepieciešamību tehnogēnās vibrācijas ietekmes kontrolei uz ēkām un būvēm

V. Ņikuļins
Stenda referāts. Rietumu Latvijas seismiskie notikumi un to identificēšana

K. Dūdiņa, A. Dēliņa
Stenda referāts. Pazemes ūdeņu aprite ielejveida iegrauzumu apkārtnē

J. Bikše, K. Popovs, A. Dēliņa
Stenda referāts. Lauka infiltrācijas testu automatizēšana

Z. Lanka, L. Gorodko, E. Deksne, V. Zuševics
Stenda referāts. Ģeoradara izmantošana pazemes komunikāciju identificēšanai smilšainos nogulumos

09:00 - 14:00
Jelgavas ielā 1, 223.t.

Sekcijas sēde "Ģeomātika" Norāde
Ģeogrāfija
Vadītājs Aivars Markots

P. Pētersons
3D punktu mākoņu ieguve izmantojot aerofotografēšanas datus

M. Bogdanova, M. Nartišs
LĢIA LiDAR digitālā reljefa modeļa kvalitātes novērtēšana izmantojot ar mērniecības klases GPS uztvērēju mērītus augstumpunktus

A. Ratkevičs, A. Celms, V. Baumane
Ģeodēziskās pamatnes sagatavošana valsts robežas demarkācijai

A. Pudurs, A. Rečs
Latpos RTK augstumu analīze Rīgā, salīdzinot ar Valsts nivelēšanas tīklu

U. Krutova
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izmantošana būvniecībā

Z. Rendenieks
Attēlu segmentācijas iespējas programmā “eCognition Developer"

M. Nartišs
Konveja dzīve kā šūnu automāta piemērs rastra bāzētai modelēšanai

J. Paiders
Korelācijas koeficienta aizvietošana ar svērto korelācijas koeficientu ģeogrāfisko pētījumu datu analīzē

A. Ozols
LĢIA ģeotelpisko pamatdatu publicēšanas sistēma. Jaunumi

M. Tarasenko, J. Zvirgzds
Rīgas ūdensnesošo inženiertīklu avāriju attēlojums ĢIS vidē

D. Bērziņa
Eirāzijas lūša Lynx lynx radiotelemetrijas datu integrēšana ĢIS vidē

O. Kovaļevska
Lētīžas upes iztekas un “pareizā” nosaukuma meklējumos

J. Zariņš
Vēsturisko aerofoto attēlu analīze. Aizsargjoslu teritorijas

R. Vāvers
No 1918. līdz 1945. gadam izdoto Latvijas teritorijas topogrāfisko karšu pieejamība Latvijas karšu krātuvēs

A. Markots
Latvijas I republikas laika kartes M 1:25 000

V. Karulis
Dabas novērojumu portāla "dabasdati.lv" mobilo lietotņu izstrāde un izmantošana pūļa (crowd-sourced) ziņojumu ieguvē un iegūto ģeotelpisko datu uzkrāšanas, apstrādes un statistikas atspoguļošanas risinājums

J. Zariņš
Stenda referāts. Zemes lietojumu maiņas dinamika ūdensteču aizsargjoslās 1990. līdz 2012. gads

09:00 - 13:00
Jelgavas ielā 1, 324.t.

Sekcijas sēde "Vietu plānošana un attīstība" Norāde
Ģeogrāfija
Vadītājs Pēteris Šķiņķis

R. Cimdiņš, M. Usča
Darbīgums un tā novērtēšana teritorijās

J. Buechel, P. Šķiņķis, K. Kaugurs
Kopienu attīstības plānošana: rīki un stratēģijas

V. Valtenbergs
Mazās un vidējās pilsētas Eiropā: tendences un attīstības potenciāls

B. Bela
Sociālās politikas un personīgās pieredzes sadursme mazo vietu attīstībā

H. Gutmane
Par ko nerunā plānošanas teorija: sociāli psiholoģiskā pieeja urbānajā plānošanā

Ā. Ādlers
Iedzīvotāju uz vietējo resursu balstītas plānošanas rezultātu atspogļojums vietējā attīstības stratēģijā

I. Stalidzāne, E. Pudzis
Vietējais potenciāls ciemu un novadu attīstībai: svarīgākās vietējās attīstības komponentes. Vietējās rīcības grupas un kopienas novada attīstībai

N. Kotoviča
Talsi: pilsētvides dzīvināšanas pieeja, plānošanas risinājumi un rīcība

L. Stikāne, E. Taurene, A. Tenbergs
Mazpilsētu attīstības izaicinājumi, Kamenes (Vācijā) pilsētas piemērs, iespējas to pielietot plānošanā Latvijā

09:00 - 12:00
Zeļļu ielā 25, 233. aud.

Sekcijas sēde "Astrospektroskopija, atomu, molekulu un optiskā fizika" Norāde
Fizika, fotonika
Vadītāji: M. Auziņš, R. Ferbers

A. Grankina
Protoplanetārais miglājs HD161796

L. Začs, K. Puķītis, M. Greiselis
Astrospektroskopijas aktualitātes

F. Gahbauers, J. Šmits, A. Bērziņš, A. Jarmola, R. Ferbers, M. Auziņš, D.Erts, J. Prikulis, D. Budker
Garenisko spinu relaksācijas ātrumu mērījumi atkarībā no slāpekļa-vakanču (NV) centru koncentrācijas transmisijas elektronu mikroskopa apstarotā mākslīgā dimantā

J. Šmits, A. Bērziņš, F. Gahbauers, R. Ferbers, K.Ērglis, A.Cēbers, J. Prikulis
Mikroskopisku magnētisko daļiņu magnētiskā lauka sadalījuma attēlošana, izmantojot slāpekļa-vakanču (NV) centrus dimantos

L. Bušaite, M. Auziņš, S. Pustelny, A. Akulshin, N. Leefer, D. Budker
Nelineāra magneto-optiskā rotācija rubīdija tvaikos zilās gaismas ierosmē

A. Erglis, A. Berzins, J. Smits, M. Auzinsh, R. Ferbers
Pašēna-Baka efekts cēzija D1 līnijas supersīkstruktūras pārejām

K. Alps, A. Krūziņš, M. Tamanis, R. Ferbers
Sajaukto A1Sigma un b3Pi stāvokļu augstas izšķiršanas spējas spektroskopija un deperturbācija KRb molekulā

A. Krūziņš, K. Alps, O. Nikolajeva, M. Tamanis, R. Ferbers
(3)1Pi un (5)1Sigma stāvokļu spektroskopija RbCs molekulā

09:30 - 17:00
Aspazijas bulv. 5, 320.audit.

Sekcijas sēde "Arheoloģija" Norāde
Vēsture
Vadītāji: Armands Vijups, Elīna Guščika

A.Šnē
Tehnoloģiju pārnese aizvēstures sabiedrībās: arheoloģiskās liecības par zināšanu un prasmju apriti

M.Broža
Arheoloģijas attīstība Latvijas teritorijā līdz 1861.gadam

R.Vecmuktāne
O tempore, o homines: Pieminekļu valdes līdzstrādnieku dienasgrāmatas no LNVM krājuma

Z.Broka-Lāce
Aktuālās idejas un teorētiskās nostādnes jaunākajos Latvijas arheoloģiskajos pētījumos (no 1991.gada līdz šodienai)

M.Kalniņš
Krama apstrāde Sārnates apmetnes 2. mītnē

D.Auziņa
Dzelzs ieguve no aizvēstures līdz jaunajiem laikiem - pētījumu problemātika un tendences

A.Vasks
T.s. “māla kāstuves”

M. Šumilo
Lejascīsku apmetne: arheoloģiskais materiāls un izpētes iespējas mūsdienās

I.Doniņa, A.Ķepīte, A.Ceriņa, L.Kalniņa
Talsu Vilkmuižas ezers: pētījumi un problēmas

R.Brūzis
Ūdensdzirnavas Mazjumpravas muižā (pēc izrakumu materiāliem)

J.Meinerts
Mantrači Latvijā: ieskats mērķos un darbības principos

A.Vijups
“Vismaz tas nesapūst”: sabiedrības attieksme pret mantraču darbību Latvijas plašsaziņas līdzekļos

10:00 - 14:00
Jelgavas ielā 1, 319.t.

Sekcijas sēde "Ilgtermiņa vides un ekoloģiskie pētījumi Latvijā" Norāde
Vides zinātne
Vadītājs Viesturs Melecis

E. Boikova
Ilgtermiņa pētījumi Rīgas līča Kurzemes piekrastē

V. Melecis, A. Karpa, K. Vilks
Divspārņu (Insecta, Diptera) sugu daudzveidības izmaiņas Engures ezera dabas parkā un tās ietekmējošie faktori

L. Pakalna
Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas metodika Engures ekoreģionā

I. Grudzinska
Litorīnas jūras iesāļūdens ietekme uz Lilastes ezera diatomeju (kramaļģu) sastāvu

G. Tabors, O. Nikodemus, A. Ajanoviča, L. Vīksna, L. Dobkeviča, L. Kļaviņa, I. Krūze, K. Viligurs
Atmosfēras piesārņojuma bioindikācija ar sūnu palīdzību: telpiskie un temporālie aspekti

K. Abersons
Nēģu kāpuru uzskaites un to rezultāti Latvijas upēs 1998.-2015. gadā

M. Harju, E. Parele, D. Ozoliņš
Ventas makrozoobentosa faunas un tās funkcionālo grupu raksturojums

L. Šustere
PM10 atmosfēras piesārņojuma līmeņa raksturs un mainība ielu segumu apstrādes tehnoloģisko risinājumu pielietošanas kontekstā Latvijā un pasaulē

D. Poršņov
Saules starojuma mainības ietekme uz dzelzs un silīcija plūsmām Latvijas upēs

S. Vesere, I. Šteinberga
Smēķēšanas aerosolu mainība un noturība iekštelpu vidē

10:00 - 15:00
Jūrmalas gatvē 76, G 1. aud.

Sekcijas sēde "Valoda un literatūra izglītības kontekstā" Norāde
Sociālās zinātnes
Vadītāji: A. Vulāne, E. Stikute

A. Krūze
Latviešu valodas un literatūras attīstība – nozīmīga lappuse pedagoģijas vēsturē

I. Kalniņa
Biogrāfiskā romāna tipi mūsdienu latviešu literatūrā

D. Liepa
Kļūda, kļūda! Vai tiešām kļūda? (Aktuāli leksikas jautājumi)

D. Ausekle
Kompetencēs balstīta izglītība literatūras stundās – kā tas jāsaprot?

T. Zīriņa, Dace Markus
Agrās komunikācijas prasme

O. Fiļina
Projektēšāna kā lasītāju vides veidošanas līdzeklis

Z. Anspoka
Daži valodas mācības pēctecības jautājumi sākumskolā un pamatskolā

M. Gavriļina
Pamatskolas skolēnu argumentācijas prasmes: problēmas un problēmu risinājums

D. Šulce
Zinātniskuma principa ievērošana dažos jaunākajos latviešu valodas apguves līdzekļos

K. Bizņa
Terminu tulks/tulkotājs kā terminoloģiskās sistēmas pamatelementu raksturojums

R. Kvašīte
Termini ar komponentiem latv. valoda / liet. kalba: sastatāmais aspekts

A.Tauriņa
Pirmsskolas vecuma bērna skaņu izrunas un vārdu krājuma noteikšanas un pilnveides paņēmieni

K. Oļševska
Skaņu izrunas kultūras attīstības sekmēšana vidējā pirmskolas vecuma bērniem

S. Kivleniece
Bēgļu tēma literatūras un latviešu valodas stundās

V. Kuzina
Bērnu valodas attīstības ietekmētajfaktori

A.Vulāne
Elektroniskā uzziņu literatūra mūsdienu skolai

G. Marihina
Marijas Saules-Sleines (1895-1982) ieguldījums Raiņa muzeja iekārtošanā Durbē –Tukumā (1928-1934)

E. Stikute, I. Valaine
Radošuma veicināšana Imanta Ziedoņa personības un daiļrades apguvē 12. klasē

I. Vāvere
Imanta Ziedoņa dzejas mākslinieciskās savdabības atklāsme literatūras stundās 12.klasē

S. Daume, D. Markus
Bērnu valodas aptaujas: metodoloģija un rezultāti

N. Dzintars
Rakstītprasme skolā: problēmas un risinājumi

10:00 - 15:45
Visvalža ielā 4a, 204.aud

Sekcijas sēde "Romānistika.Valodniecība un valodu apguve." Norāde
Valodniecība
Vadītājs Jeļena Vladimirska

Jeļena Vladimirska
Intonācija un mīmikas-žestu zīmes mutiskās runas segmentācijā un intersubjektīvās citādības īstenošanā.

Baiba Linde, Ieva Stepanova, Madara Liepa, Agnesa Logina, Alisa Bulavkina
Franču valodas (augsta līmeņa l2) korpusa transkripcija un analīze.

Olga Ozoliņa
« N + N » konstrukcijas franču valodā. diahroniski pētījumi (viduslaikos - xxi gadsimtā).

Irina Novicka, Dina Šavlovska
Studentu iesaistīšanās tiešsaistes diskusiju forumos: rakstīšanas prakse, socializācija vai sadarbība?

Olga Billere
Gimenes koncepta izpratne franču un latviešu proverbiālās formās: salīdzinošā analīze.

Marija Boržemska
Sociokulturālais konteksts franču valodas apguvē.

Džulio LoBello
Vēstules, autobiogrāfijas un stāsti. valoda kā pacientu ar psihiskiem traucējumiem medicīniskās diagnostikas līdzeklis.

Ļudmila Gorelkina
Valodu sajaukšanās kā instruments kultūras identitātes veidošanai reklāmā.

Ludmila Ļozova
Sievietes tēls semantiskajā pieejā: Trojas Romāns, Fīvu Romāns un Enejas Romāns.

10:30 - 15:00
Jūrmalas gatvē 76, A-410. telpā

Sekcijas sēde "Sporta un veselības mācības skolotāju" Norāde
Sociālās zinātnes
Vadītājs I. Ābeļkalns

A.Klempere-Sipjagina
Sevis izzināšanas nozīme topošo sporta, veselības mācības un sociālo zinību skolotāju profesionālajā pilnveidē studiju procesa ietvaros

A.Golubeva
Sporta, Veselības izglītības un Sociālo zinību skolotājs moduļu izvēle studiju programmas "Skolotājs" ietvaros

J. Bergmane
Pedagogu motivēšanas sociālpsiholoģiskie faktori vispārizglītojošajā mācību iestādē

D. Urbāne
Atkārtošanas metode vingrošanā un uztverē

J. Skābardis
Futbola fitness sākumskolas vecuma skolēniem

I.Buša
Peldēšanas veidu apguves efektīvākās metodes studentu vērtējumā

A.Erta
Olimpiskās izglītības programmas olimpisko spēļu priekšvakarā

R. Rimša, A.Erta
Emocionālā intelekta ietekme uz sasniegumiem sportā

I.Ābeļkalns
Sportistu – studentu duālā karjera zinātniskajos pētījumos

M. Onužāne-Saliņa
Augstas klases sportistu mācību organizēšanas iespējas vidējās profesionālajās iestādēs

11:00 - 13:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Plenārsēde "Ārvalsts investīcijas: kad tiesības mijiedarbojas" Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Inga Kačevska

Plenārsēdi ievadīs Juridiskās fakultātes dekānes, asoc.prof. Anitas Rodiņas uzruna.
Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

T. van den Hout
Ievērojiet, tiesību robs! – Pagaidu piemērošanas atrunas daudzpusējos investīciju līgumos

C. Schewe
Pretrunas investoru un valsts strīdu izšķiršanā Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības (TTIP) līgumā

M. Ābula
Piedāvātās Investīciju tiesas sistēmas vērtējums

A. Lejniece
Valsts atbalsts Eiropas Savienībā un investīciju tiesības

E. Kalniņa
Pretprasības Investīciju šķīrējtiesas procesā

I. Kačevska
Konfidencialitātes principa tvērums investīciju strīdu izšķiršanā

13:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 108. telpā

Sekcijas sēde "Vides un ilgtspējīgas attīstības pārvaldība" Norāde
Vides zinātne
Vadītāji: I. Kudreņickis, J. Brizga

J. Brizga
Ilgtspējīga patēriņa pārvaldības attīstība: vērtību - rīcību - ietekmju procesu neatbilstības un atšķirības

J. Kauliņš
Attīstības pārvaldība Latvijā: ilgtspējība un integrativitāte ilgtermiņa attīstības plānošanā

I. Kudreņickis
Klimata pārmaiņu pārvaldības problēmjautājumi Latvijas pašvaldībās

A. Lontone-Ieviņa, R. Ernšteins, I. Zīlniece
Vides pārvaldības attīstība pašvaldībās: pārvaldības instrumentu kopums un to integrācija

R. Ernšteins, V. Antons, S. Graudiņa-Bombiza, J. Kauliņš
Mājsaimniecību vides pārvaldība: koncepta attīstība un prakse

R. Ernšteins, J. Kauliņš, I. Kudreņickis
Vides pārvaldības integratīvās metodoloģijas attīstība: vietējās pārvaldības integratīvais novērtējums

Z. Krūkle, R. Bendere
Ieteikumi praksē bāzētam vides trokšņa pārvaldības modelim nacionālajā un municipālajā kontekstā

I. Teibe, R. Bendere
Atkritumu saimniecības sistēmas optimizācija mazajās pašvaldībās

Y. Jani, J. Burlakovs, W. Hogland
Phytoremediation as an environmental friendly technique to remediate the glassworks contamination in Sweden

A. Smoļakova, S. Rutkovska
Degradēto teritoriju pārvaldības aspekti Daugavpils pilsētā

B. Prūse, P. Rönnbäck, M. Žagars, D. Elferts
Savvaļas lašu ekonomiskā vērtība Ogres upē

G. Klāvs, J. Reķis
Biodegvielas izmantošanas ietekmes uz klimata politikas un atjaunojamo energoresursu mērķiem Latvijā novērtēšana ar pilna aprites cikla modelēšanas pieeju

I. Paredne, M. Kļaviņš
Klimata pārmaiņu adaptācija Latvijas lauksaimniecībā: ietekmes un perspektīvas

13:00 - 15:00
Zeļļu ielā 25, 233. aud.

Sekcijas sēde "Kvantu nanoelektronika" Norāde
Fizika, fotonika
Vadītājs Vjačeslavs Kaščejevs

Arnis Katkevičs
Divelektronu izkliede un sadalīšana cietvielas nanostruktūrā

Jevgeņijs Kločans
Vienelektronu pumpēšana ar atomu tranzistoriem

Zigmārs Rupenheits
Optimāls kvantu punkta inicializācijas protokols

Vents Valle
Nedizainēta nanoelektronika

Vjačeslavs Kaščejevs
Spontānās emisijas kvantu koherence

14:00 - 18:00
Visvalža ielā 4a, 402. aud.

Sekcijas sēde "Latvistikas zinātniskā periodika. Aktualitātes un perspektīvas." Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Ojārs Lāms

Plašāka informācija

Pauls Daija
Humanitāro zinātņu žurnāls "Letonica"

Dace Dalbiņa, Ojārs Lāms
Latviešu valodas aģentūras zinātniski metodiskais izdevums “Tagad” - vēsture un digitālā nākotne

Ieva Kalniņa
Krājums "Literatūra un reliģija" laiku maiņā

Andra Kalnača, Ilze Lokmane
Valodas sistēma un lietojums

Inita Vītola
Valodas prakse: vērojam un iesakām

Līva Bodniece
Littera scripta manet, Baltijas pieredze antīkās literatūras tulkojumu pārvaldībā

14:30 - 17:00
Raiņa bulv. 19, 13. aud.

Sekcijas sēde "Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas" Norāde
Matemātika un datorzinātnes
Vadītāji: Jānis Bārzdiņš, Jānis Bičevskis

Guntis Bārzdiņš, Renārs Liepiņš
Datorlingvistikas un lielo datu problēmas H2020 projektā SUMMA.

Andris Ambainis, Kaspars Balodis, Aleksandrs Belovs, Troy Lee, Miklos Santha, Juris Smotrovs
Cik liela var būt atšķirība starp kvantu un determinētajiem algoritmiem?

Thomas Wong
Quantum Walks through Potential Barriers

Kārlis Podnieks
Reālisms bez mistikas: kā saskatīt patiesību modeļu mākonī.

Jānis Bārzdiņš, Mikus Grasmanis, Edgars Rencis, Agris Šostaks
Uz ontoloģijām balstīta ātro vaicājumu valoda, tās iespējas un izaicinājumi.

Ģirts Karnītis, Jānis Zuters, Edvīns Karnītis, Jānis Valeinis
Tarifu datu analīzes problēmas

Ingars Ribners, Guntis Arnicāns
Aģenta arhitektūra daudzaģentu sistēmās

Juris Borzovs, Darja Solodovņikova, Laila Niedrīte
Programmētāja profesijas piemērotības testi - līdzeklis studentu atbiruma samazināšanai?

Uldis Bojārs, Jans Ivans Jevdokimovs
DBPedia: izmantošanas iespējas un latviskās versijas izveide

16:00 - 18:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Valsts nepārtrauktības doktrīnas īstenošanās Latvijas neatkarības atgūšanā" Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Jānis Lazdiņš

Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

I. Ziemele
Valsts nepārtrauktības prasības akcepta nepieciešamība – starptautisko tiesību jautājums un sekas

J. Lazdiņš
Tiesu varas kontinuitāte Latvijas Republikā. Priekšnoteikumi un nepieciešamība

J. Pleps
Latvijas Centrālās padomes prakses nozīme Satversmes interpretācijā

A. Kučs
Baltijas valstu uzņemšana ANO un izaicinājumi nepārtrauktības doktrīnai.

G. Kusiņš
Satversmei atbilstoša Ministru kabineta darbības atjaunošana 1993. gadā

E. Broks
Kā Latvija var zaudēt prasījuma tiesības pret Krieviju par PSRS veiktajiem pārkāpumiem

8. februāris, 2016

10:00 - 13:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Eiropas Savienības robežas: aktuālās problēmas un izaicinājumi. Starptautisko privāttiesību jautājumi." Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Inga Kačevska

Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

G. Precinieks
Eiropas Savienības iekšējās robežas: vai nacionālās kolīziju normas ierobežo pamatbrīvības

B. Rudevska
Mobilie intertemporālie konflikti starptautiskajās privāttiesībās

A. Skrjabina
Eiropas Savienības starptautiskās privāttiesības ārējās dimensijas kontekstā. Attīstības tendences

I. Kucina
Vai bēglim var būt domicils vai pastāvīga dzīvesvieta Latvijā starptautisko privāttiesību izpratnē

A. Fillers
Eiropas Savienības personu brīvas pārvietošanās tiesību nozīme starptautiskajās privāttiesībās

S. Daugule
Eiropas Savienības dalībvalsts tiesas nolēmuma par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību izpildes problēmas Latvijā

L. Pierhuroviča
Šķīrējtiesas izņēmuma robežas Lugano konvencijā un pretēju nolēmumu izaicinājums

E. Drobiševska
Izaicinājumi jaunajā Eiropas Savienības Mantošanas regulā

J. Bojārs
Starptautisko tirdzniecības tiesību aktuālie jautājumi

14:00 - 16:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Eiropas Savienības robežas: aktuālās problēmas un izaicinājumi. Starptautisko publisko un Eiropas Savienības tiesību jautājumi." Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Artūrs Kučs

Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

M. Lejnieks
Eiropas Savienības atbildība par dalībvalstu veiktajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem

A. Buka
Bēgļu krīzes ietekme uz Šengenas zonas regulējumu

K. Dupate
Patvēruma meklētāji: dzimums un seksuālā orientācija kā statusa piešķiršanas faktori

L. Bērziņa
Eiropas Savienības robežas interneta vidē: tiesību tikt aizmirstam piemērs

Z. Sedlova
Eiropas Cilvēktiesību tiesas aktuālā prakse saistībā ar LESD 267.panta trešās daļas neizpildi

O. Galanders
Bērna - patvēruma meklētāja vai bēgļa Eiropā, labākās intereses

14:00 - 17:00
Visvalža ielā 4a, 339. aud.

Sekcijas sēde "Sastatāmās valodniecības un tulkošanas sekcija" Norāde
Valodniecība
Vadītājs Andrejs Veisbergs

Andrejs Veisbergs
Tulkojumkritika neatkarīgajā Latvijā (1920-1940)

Maija Brēde
Izcēluma efekta veidošana publiskās runās

Gunta Ločmele
Latviešu valodas konkurētspējas izpausmes reklāmā

Svetlana Koroļova, Veneta Žīgure
Kultūrreāliju tulkošana un kultūras identitātes saglabāšana tulkojumos

Ieva Sproģe
Kontrastīvs atsauksmju/rekomendācijas vēstuļu vēstījums vācvalodīgajā un latviešu valodas telpā

Helēna Gizeleza
Terminrades aktualitātes gastroenteroloģijas terminoloģijā

Agnija Platace
Angļu aizguvumi latviešu un norvēģu presē 1930. gados

Arvils Šalme
Latviešu valodas prasmes līmenis studiju procesā

9. februāris, 2016

09:00 - 16:15
Jūrmalas gatvē 76, B-6 aud.

Sekcijas sēde "Psiholoģija" Norāde
Psiholoģija
Vadītājs Ivars Austers

Vineta Silkāne
Veselību veicinoša uzvedība un ar to saistītā prokrastinācija 35-44 gadus veciem vīriešiem

Jana Duhovska, Jeļena Ļevina, Inga Millere, Dace Baltiņa
E-intervenču iespējas hronisku krūts vēža pacientu psihosociālajā rehabilitācijā: literatūras pārskats

Jeļena Ļubenko
E-intervenču iespējas psiholoģijā: efektivitāte un ierobežojumi

Inese Lietaviete
Stresa pārvarēšanas stratēģijas un pašefektīvitātes izjūta onkoloģiskajiem pacientiem

Ieva Melne
Apzinātības saistība ar trauksmi

Liena Ivanova
Komplekso problēmu risināšanas prasmju saistība ar kognitīvajām spējām un vadības funkcijām

Ilze Plauča, Sandra Sebre
Depresija, ruminēšana un vadības funkcijas

Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone
Individuālās anomijas aptaujas izstrāde

Viktorija Perepjolkina, Jeļena Koļesņikova, Kristīne Mārtinsone, Elmārs Rancāns, Ainārs Stepens
Dimensionālā pieeja personības traucējumu izpratnei un diagnostikai

Jevgenija Sivoronova, Aleksejs Vorobjovs
Studentu epistemoloģiskā attieksme pret zināšanu avotiem

Vadims Murasovs, Valerijs Dombrovskis, Aleksejs Ruža
Latvijas iedzīvotāju attieksme pret bēgļiem

Linda Lejiņa, Kristīne Mārtinsone, Jeļena Ļevina
Kultūras dimensiju saistība ar tehnoloģiju lietojumu dažādās pasaules valstīs

Aleksandrs Koļesovs
Indivīda laika perspektīvas saistība ar dzīves jēgas noteiktību un meklējumiem

Aija Apele
Bezdarbnieku un strādājošo emocionālās un uzvedības problēmas un nodarbinātības spēja (employability)

Guna Svence, Māris Majors
Labizjūta, dzīvesspēks un vecumposms

Guna Svence, Evelīna Bole
Aizsargājošais pesimisms un labizjūta pieaugušo izlasē

Kristīne Šneidere, Jeļena Harlamova, Voldemārs Arnis, Kristīne Mārtinsone, Viktorija Perepjolkina, Ainārs Stepens
Kognitīvie procesi un aerobās fiziskās aktivitātes senioriem

Edmunds Vanags, Malgožata Raščevska
Depresijas, trauksmes un stresa rādītāju saistība ar latviešu valodas vārdu afekta novērtējumiem

09:00 - 18:00
Raiņa bulv. 19, Mazajā aulā

Sekcijas sēde "Āzijas pētniecība" Norāde
Orientālistika
Vadītāji: Leons Taivans, Jānis Priede

S. Armstrong
Jaunas vēsmas tamilu literatūrā

R. Trūpa
Dzejas, mīlestības un nāves konverģence Nizāmī poēmā "Leila un Madžnūns"

F. Kraushārs
Āzijas studijas un akadēmiskais Āzijas studijas un akadēmiskais diskurss Latvijā: Ķīnas civilizācijas pamatjēdzienu kopsavilkums (uztvere un valoda)

Z. Šteinmane
Varoņa tēls pirmsislāma literatūrā: Muallakāt

J. Priede
Māksliniecisko izteiksmes līdzekļu sistēma ebreju sakrālajā literatūrā

A. Kuricins
Diskursa marķieri japāņu valodā

A. Baltgalve
Bardo thodzol jeb Tibetiešu mirušo grāmatas nosaukuma semantiskie aspekti

I. Kleinhofa
Arābu emigrācijas rakstnieks Amīns Rīhānī: aizmirstais pravietis?

A. Tamoviča
Sūfisma tēmas Lallas Arifas (Lallešvari) dzīvē un dzejā

K. Balamurugan
Reconstruction of Traditional Tamil Siddha Medicine: Native Physicians and Caste in Colonial South India

A. Haijima
Latvijas tēls Japānas medijos un literatūrā

A.Kaminska
Ainu cīņa par nacionālo vērtību saglabāšanu pēc Otrā pasaules kara

I. Žerbiņa
Konflikts Dienvidķīnas jūrā: pārbaudījums ASEAN vienotībai un pastāvēšanai

I. F. Ozols
"Svešo" un pretinieku apzīmējumi islāma džihāda diskursā Tuvo Austrumu un Rietumu preses atstāstos

L.Taivans.
Liela apjoma imigrācija: iespējamā Latvijas versija

Georgijs Dunajevs
"Latvijas orientālistikas aizsākumi: Emīls Bretšneiders (1833-1901)"

Lauma Lokmane
"Vārdšķiru klasifikācijas kritēriji japāņu un latviešu valodā"

10:00 - 14:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Civiltiesību aktuālie jautājumi" Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Jānis Kārkliņš

Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

K. Torgāns
Civiltiesiskās atbildības līgumiska ierobežošana

J. Rozenfelds
Romiešu tiesību ietekme uz īpašnieka atbildības tiesisko regulējumu Civillikumā

J. Kārkliņš
Stingrās atbildības ideja privāttiesībās

L. Rasnačs
Būtisks kaitējums sabiedrības interesēm kā pamats mazākuma dalībnieka izslēgšanai no sabiedrības

J. Briede
Sacīkstes princips tiesas procesā

G. Litvins
Tiesiska darījuma formas noteikšana likumā

J. Kubilis
Rīcības prettiesiskums kā civiltiesiskās atbildības priekšnoteikums Latvijas deliktu tiesībās

L. Buls
Cēloņsakarības konstatēšanas kritēriji delikttiesībās un ar to saistītā problemātika

E. Brants
Paredzamības kritērijs kā vainas elements deliktu tiesībās

A. Fillers
Priekšā stāvošo zaudējumu jēdziena vēsturiskā interpretācija

A. Kārkliņa, V. Slaidiņa
Tiesību streikot tiesiskais regulējums un praktiskā realizācija

15:00 - 18:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Krimināltiesību aktuālie jautājumi" Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Valentija Liholaja

Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

U. Krastiņš
Vienots nodoms vienotā noziedzīgā nodarījumā

D. Hamkova
Kriminālatbildība par stratēģiskas nozīmes preču apriti

E. Vīnkalna
Cēloņsakarība un Krimināllikuma Sevišķās daļas jautājumi

V. Liholaja
Profesores M. Blūmas ieguldījums krimināltiesību teorijas attīstībā

E. Nīmande
Kriminālistiskās izzināšanas semiotiskie līdzekļi

J. Maizītis
Ētika un vienošanās kriminālprocesā

J. Balodis
Daži cilvēktiesību aspekti darbībās ar elektroniskiem pierādījumiem

I. Kronberga
Nepilngadīgo antisociālas uzvedības agrīnās prevencijas metodes

D. Andersone
Personas datu aizsardzības regulējums Krimināllikumā

A. Mucelāns
Kukuļošanas kvalifikācijas problēmas

10. februāris, 2016

10:00 - 14:00
Jelgavas ielā 1, 334. telpā

Sekcijas sēde "Mikrobioloģija" Norāde
Bioloģija
Vadītāji: Indriķis Muižnieks, Uldis Kalnenieks

Lelde Grantiņa-Ieviņa, Ieva Kalniņa.
Zemeņu sakņu kakla puve - aktuāla problēma 2015. gadā.

Dagnija Vecstaudža, M. Seņkovs, Vizma Nikolajeva, Olga Mutere.
Jaunu lauksaimniecības mikrobioloģisko biostimulatoru izstrāde un testēšana.

Diāna Marcinkēviča, Gaļina Makarenkova, Zaiga Petriņa, Vizma Nikolajeva, Indriķis Muižnieks
Penicillium lanoso-viride AMP dezamināzes attīrīšana un raksturojums.

Ilze Vamža, Evelīna Puzo, Zane Ozoliņa, Agnese Kokina, Jānis Liepiņš.
Adenīna auksotrofijas ietekme uz oksidatīvā stresa izturību maizes rauga Saccharomyces cerevisiae CEN.PK celmā

Elīna Balodīte, Inese Strazdiņa, Ņina Gaļiņina, Uldis Kalnenieks
NADH dehidrogenāzes aktivitātes izmaiņas Zymomonas mobilis celmos.

Kristiāna Kovtuna, Jekaterīna Lukjaņenko, Jānis Liepiņš, Agnese Kokina, Juris Ķibilds, Armands Vīgants
Rauga Kluyveromyces marxianus acetāta tolerance.

Dmitrijs Perminovs, Kristīne Liepiņa, Gaļina Makarenkova, Indriķis Muižnieks.
Transpozīciju dinamika pAdCat plazmīdā E. coli XL-1 blue celma logaritmiskajā un stacionārajā kultūras augšanas fāzē.

Reinis Rutkis, Inese Strazdiņa, Elīna Balodīte, Zane Ļaša, Ņina Gaļiņina, Uldis Kalnenieks
Mazefektīvas elpošanas ķēdes loma glikozes patēriņa ātruma regulācijā baktērijās Zymomona mobilis.

Gundega Gulbe, Anda Valdovska, Vaira Saulīte, Simona Doniņa, Jevgenijs Jermolajevs, Lilija Peškova.
Imūnmodulējošu kompozīciju antibakteriālās aktivitātes pie govju subklīniskā mastīta izvērtēšana in vivo

Anete Ēberliņa, Kristīne Kenigsvalde, Tālis Gaitnieks
Phlebiopsis gigantea attīstība maza diametra skuju koku celmos.

Madars Dāvids, Olga Mutere, Vadims Bartkevičs
Farmaceitisko vielu ietekme uz Pseudomonas fluorescens AM11 celmu ekotoksicitātes un biodegradācijas aspektā.

Elza Kaktiņa, Mārtiņš Borodušķis, Anna Ramata-Stunda, Anete Borodušķe, Ilva Nakurte, Baiba Silamiķele, Jānis Ancāns, Nils Rostoks
No vietējiem augiem iegūtu bioloģiski aktīvo vielu novērtējums in vitro to potenciālajam pielietojumam kosmētikas produktos.

11. februāris, 2016

09:45 - 15:00
Jelgavas ielā 1

Sekcijas sēde "Veselības aprūpes pētījumi Latvijas Universitātēs koledžās. S1 - Studijas un pētniecība koledžās/ Learning and studies" Norāde
Medicīna
Vadītāji: Toms Voits, Toms Voits

Sekcijas sēdes "Veselības aprūpes pētījumi Latvijas Universitātēs koledžās" sesija

Valdis Segliņš
Konferences atklāšana- LU prorektors prof. V. Segliņš

Renāte Rumaka
Internationalization of nursing education in the Baltic Sea Region

Baiba Avota, Linda Alondere
Medicīnas studentu motivācija darbam e-studiju vidē

Astra Bukulīte, Daina Voita
Pētījuma instrumenta “nepilnīgi veikta pacientu aprūpe” adaptācija aprobācijai Latvijā

Darja Rodina, Inese Ditļa, Irēna Trelkina, Daina Voita
Medicīnas studentu informētība par ērču slimību profilaksi

Inese Ditļa, Darja Rodina, Irēna Trelkina, Daina Voita
Medicīnu studējošo izpratne par laimas slimību

10:00 - 13:00
Raiņa bulv. 19, 161. telpā

Sekcijas sēde "Reformācija – vēsture un mūsdienu izaicinājumi pasaulē un Latvijā" Norāde
Teoloģija
Vadītāji: Andris Priede, Normunds Titāns

Sēdi varēs skatīties tiešraidē. Video ieraksts

A. Priede
10.00 Reforma un reformācijas – apzīmējums un tā īstenošana Rietumeiropas Baznīcas vēsturē

J. Cālītis
10.30 Nepabeigtā reformācija un tās rezultāti Latvijā

I. Rode
11.00 Reformācija, Baznīca un vardarbība

K. Bankovskis
11.30 Rīgas reformatora A. Knopkena teoloģiskais mantojums – teksti, liecības un aktualitāte

I. Jansone
12.00 Reformācija kā beigas? Nīčes un Novālisa atbilde

D. Alksnis
12.30 Reformācija, reliģijas epistemoloģija un Bernards Lonergans

10:30 - 14:30
Aspazijas bulv. 5, 121

Sekcijas sēde "Darba resursi un sociālā politika" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Mihails Hazans, Ilze Zvīdriņa

I. Kalvāne
Publisko nodarbinātības dienestu spēja ietekmēt darba meklēšanas rezultātus – teorija, metodes un novērtēšana

M. Hazans
Iedzīvotāju vecumā 50+ līdzdalība darba tirgū: dzinējspēki un šķēršļi

K. Vilerts
Algu un nodarbinātību ietekmējošie faktori Latvijā: Hekmana modeļa rezultāti

L. Fadejeva, O. Krasnopjorovs
Jauniešu nodarbinātība Latvijā: darbaspēka apsekojuma mikrodatu liecības

L. Fadejeva, O. Krasnopjorovs
Latvijas darba tirgus pārmaiņas 2008. – 2013. gadā: uzņēmumu aptaujas rezultāti

A. Pļuta
Darbaspēka piedāvājuma analīzes teorētiskais un empīriskais ietvars

M. Krūmiņa
Agrīnās stadijas uzņēmējdarbība Latvijā, to ietekmējošie faktori un biznesa cikls

11:15 - 12:10
Jelgavas ielā 1

Sekcijas sēde "Veselības aprūpes pētījumi Latvijas Universitātēs koledžās. S2 - Terapija un aprūpes process/ Therapy and Health Care process" Norāde
Medicīna
Vadītājs Dagnija Gulbe

Sekcijas sēdes "Veselības aprūpes pētījumi Latvijas Universitātēs koledžās" sesija

Linda Alondere, Baiba Avota, Maruta Šiliņa
Aprūpes process pacientu aprūpē

Igors Bobrovs, Leonīds Afremovičs, Raitis Suhins, Ināra Dupure, Iveta Strode
Politraumu guvušu pacientu aprūpe NMP dienestā – statistika, taktika

Sandra Jansone, Elvīra Lavrinoviča
Žāvas mikrofloras izmeklēšana praktiski veseliem cilvēkiem

Jeļena Bogdanova, Gaļina Biksone
Varfarīna lietošana pacientiem ar priekškambaru mirdzaritmiju

12:30 - 16:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Vides un civilprocesuālo tiesību aktuālās problēmas" Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Agris Bitāns

Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

I. Čepāne
Zemes atsavināšanas īpatnības Baltija jūras un Rīgas jūras līča aizsargjoslā

G. Bērziņš
Aktuālās tiesu prakses atziņas maksātnespējas procesā

D. Ose
Juridiskās palīdzības izdevumi kā tiesāšanās izdevumu veids

L. Damane, K. Zīle
Notariālā procesa ietekme uz mantojuma lietas izskatīšanu tiesā; zvērināts notārs kā procesa dalībnieks

E. Kalniņš
Reālnastas institūts mūsdienu privāttiesiskajā apgrozībā

M. Krūmiņš
Spriedums un likums

S. Meiere
Vai vides jomā pastāv visaptverošs atbildības princips „piesārņotājs maksā”

M. Osis
Patiesības paušanas un noskaidrošanas problemātika prasības tiesvedībā

K. Bērziņa
Restitūcijas jēdziens un tās regulējuma problemātika Civillikumā

A. Strazds
"Actio Pauliana" jēdziens Latvijas un ārvalstu tiesībās

V. Makucevičs
Dispozitivitātes principa robežas civilprocesā

R. Gulbis
Kasācijas instances tiesas loma civilprocesā un tiesību sistēmas attīstībā

12:45 - 13:10
Jelgavas ielā 1

Sekcijas sēde "Veselības aprūpes pētījumi Latvijas Universitātēs koledžās. S3 - Diagnostika un tās pilnveide/Diagnostic development" Norāde
Medicīna
Vadītājs Leonīds Afremovičs

Sekcijas sēdes "Veselības aprūpes pētījumi Latvijas Universitātēs koledžās" sesija

Sindija Godīga, Aleksejs Višņakovs
Hipotermijas diagnosticēšana prehospitālajā etapā un tās tālākās ārstēšanas stacionārā iznākums

Māra Epermane, Elita Rutka, Ainārs Bajinskis,Sabīne Gribonika
Fokusa detektora attāluma ietekme uz attēla kvalitāti deguna blakusdobumu rentgenogrāfijā

13:00 - 17:30
Raiņa bulv. 19, LU Muzeja zāle

Sekcijas sēde "Ģeodēzija un ģeoinformātika" Norāde
Astronomija un Ģeodēzija
Vadītāji: Gunārs Silabriedis, Marita Cekule, Ansis Zariņš

G.Silabriedis
Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta stratēģiskās attīstības plāni 2016 - 2020

A. Zariņš, A Rubans, D.Haritonova, G.Silabriedis, J.Zvirgzds
Daudzfunkcionālās optiskās sekošanas iekārtas projekta rezultāti.

K.Morozova, G.Silabriedis, J.Balodis, I.Baltmane, K.Balodis, M.Kaļinka,I.Jumare, D.Haritonova, I.Mitrofanovs
Viena cm precizitātes ģeoida modelis.

A.Rubans, A.Zariņš, D.Haritonova
Digitālās zenīta kameras projekts – progresa ziņojums.

K.Salmiņš, J. Del Pino
SLR stacija 1884 Rīga 2015.gadā.

J.Kaminskis, K.Morozova
Interferometriskie precīzo līmeņu novērojumi Eiropā.

E.Apsīte, I.Latkovska
Latvijas upju hidroloģiskā režīma ilgtermiņa un sezonālās izmaiņas.

K.Čabs, M.Cekule
Cilvēku uzvedības interpretācija un modelēšana izmantojot STATBOX koncepciju.

D.Haritonova
Latvijas GNSS staciju novērojumu apstrāde un rezultātu apkopojums līdz 2015.gadam.

D.Dobelis, J.Zvirgzds
Eiropas Kosmosa aģentūras NAPEOS programmpaketes pielietojums GNSS datu apstrādē.

A.Celms, A.Ratkevičs, J.Balodis, G.Silabriedis, J.Rusiņš
Valsts ģeodēziskā tīkla pētījumi, pielietojot GNSS metodes.

J.Balodis, D.Haritonova, M.Normand
Garantētas viena cm precizitātes augstuma mērījumi GNSS statisko mērījumu režīmā.

P.Jeļinskis, J.Zvirgzds
GNSS RTK augstuma noteikšanas metodes aviācijā.

I.Mitrofanovs, J.Klūga, A.Klūga, A.Bricis
GNSS RTK mērījumi ātrgaitas kustībā.

13:15 - 13:40
Jelgavas ielā 1

Sekcijas sēde "Veselības aprūpes pētījumi Latvijas Universitātēs koledžās. S4 - Preventīvās darbības veselības aizsardzībā/ Preventive health actions" Norāde
Medicīna
Vadītājs Astra Bukulīte

Sekcijas sēdes "Veselības aprūpes pētījumi Latvijas Universitātēs koledžās" sesija

Ina Vīksniņa, Kristīne Vītoliņa, Līga Priede, Ina Ozola
Jūrmalas pilsētas sabiedriskā transporta atbilstība universālā dizaina principiem

Rita Geske, Alevtīna Leice, Madara Miķelsone
Koledžas studentu fiziskās veselības saistība ar dzīvesveidu

13:45 - 14:15
Jelgavas ielā 1

Sekcijas sēde "Veselības aprūpes pētījumi Latvijas Universitātēs koledžās. S5 - Plašāka konteksta pētījumi/ Studies in the context of health care" Norāde
Medicīna
Vadītājs -

Sekcijas sēdes "Veselības aprūpes pētījumi Latvijas Universitātēs koledžās" sesija

Inga Dušenkova, Iveta Kusiņa, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Application possibilities of Latvian illitic clays in cosmetic products as active ingredients and additives

Vizma Nikolajeva, Zaiga Petriņa
Antibacterial activity of ceramics

Valdis Segliņš
Ģeofagijas tradīcijas un to atšķirību iemesli

13:45 - 15:00
Jelgavas ielā 1

Sekcijas sēde "Veselības aprūpes pētījumi Latvijas Universitātēs koledžās. ST - Stenda ziņojumi- Veselības aprūpes pētījumi" Norāde
Medicīna
Vadītājs Diāna Bakāne

Sekcijas sēdes "Veselības aprūpes pētījumi Latvijas Universitātēs koledžās" sesija

Armands Āre, Evija Lauva,, Sandra Seimane
Stenda referāts. D tipa personības iezīmes

Linda Alondere, Baiba Avota, Maruta Šiliņa
Stenda referāts. Aprūpes process pacientu aprūpē

Natālija Lajevska, Baiba Avota
Stenda referāts. Hroniskas vēnu mazspējas identificēšana un riska faktoru izvērtēšana

Inga Buceniece, Ilze Vanzoviča
Stenda referāts. Pedagogu fiziskās aktivitātes intensivitāte Latvijā

Iveta Strode, Ināra Dupure, Leonīds Afremovičs, Ināra Logina
Stenda referāts. Assessment of nurse duties in postoperative pain care

Olga Rozentāle, Samanta Krasnočuba
Stenda referāts. Medikamentu lietošana geriatrisku pacientu ārstēšanā

Dace Erkena, Dagnija Gulbe, Līga Priede
Stenda referāts. Sociālās un veselības aprūpes mājās pakalpojumu darbības virzieni

Madara Miķelsone, Jānis Sīpols
Stenda referāts. Vecāku vajadzības un medicīnas māsu profesionālā kompetence bērna hospitalizācijas laikā

Maira Lāce , Inga Eglīte
Stenda referāts. Ambulatorā pacienta viedoklis par neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukšanas nepieciešamību

Zane Kuka, Kristīne Vītoliņa
Stenda referāts. Vides pieejamība un atbilstība universālā dizaina principiem sociālajā institūcijā

Klinta Lauska, Leila Korejeva
Stenda referāts. Zināšanas par kontracepciju jauniešu vidū

18:00 - 20:00
Lomonosova ielā 1a, 204

Sekcijas sēde "Pētījumi politiskajā komunikācijā" Norāde
Komunikācijas zinātne
Vadītājs Ojārs Skudra

12. februāris, 2016

08:30 - 12:30
Jelgavas ielā 1, 108. auditorija

Sekcijas sēde "Organiskā ķīmija" Norāde
Ķīmija
Vadītājs Edgars Sūna

Aleksandrs Pustenko
3,4-Dihidropirimidīn-2(1H)-ona atvasinājumu sintēze

Rihards Aleksis
Lunasīna struktūras pētījumi, izmantojot KMR spektroskopiju

Guna Sakaine
Usabamicīna C totālā sintēze

Mihail Kazak
Hirālu vienoglekļa nukleofīlu pievienošanās reakcijas

Linda Vērniece
Selektīvu aspartilproteāžu inhibitoru izstrāde malārijas ārstēšanai

Kaspars Leduskrasts
Agregācijas inducētā luminescence

Rihards Kluga
Hirālu piridīna rindas organokatalizatoru izstrāde

Dace Cīrule, Kristers Ozols
Fluorescentu adenozīna atvasinājumu sintēze un pielietojums

Agnese Stikute
Sila-ēnu un bora-ēnu reakcijas ar SO2 un to pielietojums sulfoksīdu un sulfonu sintēzē

Krista Suta, Diāna Stamberga, Andrejs Solops
Triazolilmetilaziridīnu un azetidīnu sintēze un bioloģiskā aktivitāte

Jevgeņija Lugiņina
Mazu N-heterociklu nukleofīlā cikla atvēršana šķidrā SO2

Oļesja Koleda
Diazonamīda peptīda makrocikla sintēze

Sindija Briča
Asparagīnskābes esteri kā virsmas aktīvas vielas

Laura Elīna Ikkere
Oksirānu pārgrupēšanās jonu šķidrumu vidēs

Vadims Kovada
Fenilgrupas saturošu 1,2-diolu pārgrupēšanās reakcijas skābajos jonu šķidrumos

09:00 - 12:00
Jelgavas ielā 1, 334. telpā

Sekcijas sēde "Analītiskā un Fizikālā ķīmija" Norāde
Ķīmija
Vadītāji: Arturs Vīksna, Andris Actiņš

A. Kons, A. Actiņš
Sehifenadīna hidrogēnhlorīda 5 polimorfās formas: termodinamiskās stabilitātes un struktūru salīdzinājums.

A. Bērziņš, A. Actiņš
Droperidola un benperidola veidoto kristālisko struktūru līdzības un atšķirības.

A. Trimdale, D. Zvaniņa, A. Bērziņš, A. Actiņš
Holskābes metilestera solvātu desolvatācija.

I. Tuņa
Kultūras mantojuma saglabāšana un restaurācijas problēmas.

L. Bauermeistere, A. Vīksna
Vieglo stabilo izotopu attiecību masspektrometrijas izmantošanas iespējas dabas paraugu analīzē.

J. Tunēns, R. Poikāne, L. Bauermeistere, A. Vīksna
Vieglo stabilo izotopu attiecību masspektrometrijas izmantošana barības ķēžu raksturošanā un kartēšanā jūras vidē.

I. Rozentāle, J. Ancāns, E. Bartkiene, A. Vīksna, V. Bartkēvičs
Benzo[a]pirēna satura izmaiņas ozonēšanas ietekmē un ozonēšanas produktu toksicitāte.

I. Pērkons, K. Bacāne, I. Pugajeva, V. Bartkevičs
Fosfolipīdu cietfāžu ekstrakcijas kolonnu pielietojums antibiotiku noteikšanai akvakultūru zivju paraugos ar augsti efektīvo šķidruma hromatogrāfiju – tandēma masspektrometriju

K. Meile, A. Žūriņš, A. Vīksna
Ieskats preparatīvās cietfāzes ekstrakcijas metodēs.

R. Kovaldins, I. Reinholds, G. Kizane, J. Zicans, J. Gabrusenoks
Radiācijķīmiski šķērssaistītu daudzslāņu oglekļa nanocaurulīšu - poliolefīnu nanokompozīciju struktūras izpēte un mehānisko īpašību novērtējums

L.Lauberte, G.Teliševa, M.Lauberts, T.Dižbite, A.Vīksna
Alkšņu mizas polāro ekstraktvielu raksturojums ar šķidruma hromatogrāfiju.

L. Vēvere, A. Aršanica, G. Teliševa, A. Vīksna, D. Jevtjugins
Mizas un tās biorafinēšanas produktu poliēteru poliolu komponentu struktūra, funkcionalitāte un molekulmasu sadalījums

M. Baitmirova, J. Andžāne, G. Pētersons, M. Romanova, D. Erts
Vertikāli orientētu bismuta selenīda nanostruktūru sintēze uz grafēna.

D. Jevdokimovs, R. Popļauskis, U. Malinovskis, J. Prikulis, G. Bergs, D. Erts
Plānās alumīnija oksīda optiski aktīvās kārtiņas

I. Nakurte, R.Rembergs, I.Vanaga, E.Swiezewska, A.Korica, U.Kletnieks
Poliprenolu un doliholu noteikšana dabas produktos, izmantojot šķidrumu hromatogrāfijas- masspektrometrijas metodi

A. Zariņš, S.Tomsone , A.Borodušķe , I. Nakurte
ĶĪMISKO SAVIENOJUMU IZVĒRTĒJUMS PŪKAINĀS ASINSZĀLES (HYPERICUM HIRSUTUM L.) EKSTRAKTOS, IZMANTOJOT ŠĶIDRUMU HROMATOGRĀFIJAS UN MASSPEKTROMETRIJAS METODI

09:00 - 14:40
Jelgavas ielā 1, 702. aud., Aeris

Sekcijas sēde "Optometrija un redzes uztvere" Norāde
Optometrija
Vadītājs G. Ikaunieks, G. Krūmiņa

Plašāka informācija

I. Laicāne, J. Šķilters, A. Kūlīte, G. Krūmiņa
Grupēšana un bioloģiskās kustības uztvere redzes lauka perifērijā

R. Trukša, K. Juraševska, A. Turko, J. Dzenis
Hromatiskās jutības sliekšņu noteikšana, izmantojot datorizētu F100 un CUT testu dizainus

V. Karitāns, J. Logina
Jauna acs modeļa izstrāde, izmantojot manuāli regulējamu polimēra lēcu

A. Petrova
Apmiglojums un dziļuma uztvere

O. Daņiļenko, M. Ozoliņš
Kontrasta adaptācijas mehānisms monokulāros un binokulāros skatīšanās apstākļos

J. Tomilova, J. Šķilters, V. Liakhovetckii, G. Krūmiņa
Zīlītes diametra izmaiņas mentālās rotācijas uzdevumā noguruma apstākļos

L. Zariņa, J. Šķilters, V. Liakhovetckii, G. Krūmiņa
Figūru atpazīšanas laiks atkarībā no figūru lieluma mentālās rotācijas uzdevumos

K. Panke, A. Švede
Svarīgi un interesanti faktori, kurus vērts ņemt vērā, izstrādājot pētījumu redzes zinātnē

S. Matulēviča, J. Šķilters, V. Liakhovetckii, G. Krūmiņa
Mentālās rotācijas rezultātu atšķirība sievietēm un vīriešiem

A. Gulbe, J. Šķilters, V. Liakhovetckii, G. Krūmiņa
Atbildes sniegšanas laiki kreiļiem un labročiem mentālās rotācijas uzdevumos

V. Zavjalova, M. Ozoliņš, O. Daņiļenko
Krāsu mērīšana ar portatīvu mikrokontroliera vadītu hromametru

P. Vendiņa, I. Timrote
Atšķirīgas krāsas perifērā fona ietekme uz meklēšanas uzdevumu

L. Zābere, K. Juraševska, R. Trukša
Krāsu izšķirtspējas noteikšana, izmantojot grupēšanas un piespiedu izvēles metodes

K. Kalniča, S. Fomins
Acs zīlītes atbilde uz vārdiem dzimtajā valodā un svešvalodā

K. Kundrāts, S. Fomins
Acs zīlītes monitoringa ierīces izveide ilgstošiem mērījumiem

10:00 - 16:00
Aspazijas bulv. 5, 322. aud.

Sekcijas sēde "Aktualitātes statistikā (Latvijas un starptautiskajā statistikas praksē, izglītībā, zinātnē)" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Inta Ciemiņa, Inna Šteinbuka

B. Sloka, S.Volvenkins, I.Kantāne, R.Vidruska
Reprezentativitātes nodrošināšana uzņēmēju aptaujā

I. Kantāne, B. Sloka, E. Jermolajeva, V. Avotiņš
Uzņēmējdarbības uzsākšanas šķēršļu statistiskā analīze (Latvijas uzņēmēju iesācēju aptaujas rezultāti)

A.Grantiņš
Pētniecības resursu konsolidācijas process Latvijas Universitātē

A.Lorencs, J.Siņica-Siņavskis
Dispersijas lietojums spektrālo joslu izvēlē

G.Sarkane
Augstākās izglītības izvēles vērtējumu statistiskā analīze

M. Krastiņš
Risku vadības integrēšanas potenciāls vadības lēmumos

10:00 - 16:00
Lomonosova ielā 1a, 325. telpa

Sekcijas sēde "Jaunākie socioloģiskie pētījumi Latvijā" Norāde
Socioloģija
Vadītājs Baiba Bela

Santa Daume
Pārrobežu sadarbības iespējas un riski pierobežā

Bace Balančonoka
Ģimenes un uzņēmējdarbības robežas ģimenes zemnieku saimniecības menedžmentā un plānošanā

Renārs Felcis
Vienošanās par vajadzībām meža īpašnieku sadarbības tīklos

Nauris Grass
Laimīguma ietekme uz labklājību

Kristīne Vībane
Jaunu zināšanu un prasmju apguve pēc insulta

Vlada Hmeļevska
Cilvēku ar redzes invaliditāti iekļaušanās pieredze Latvijā

Miķelis Grīviņš un Ilona Kunda
Kompromisi skolēnu ēdināšanā: pārvaldības lauku sadursmes skolu pārtikas iepirkumu regulēšanā

Anda Ādamsone-Fiskoviča
Sociālās iekļaušanas politika un prakses universitātēs Latvijā

Oksana Žabko
Latvijas augstskolu jauniešu darba vērtības un konkurētspējas vērtējums darba tirgū

Karlīna Grīviņa
Klientu apmierinātības pētījums uzņēmumā kā vienots organisms

Anna Stepčenko, Līga Rasnača un Baiba Bela
Novecošanas aktualitāte un izpēte Eiropas Savienībā un Latvijā: SIforAGE projekts

Līga Paula
Tematiskie ciemi Latgalē kopienu rīcībspējas kontekstā

Tālis Tisenkopfs
RURAGRI ERANET projekta RETHINK – „Saimniecību modernizācija un lauku dzīvotspēja” atziņas

Anda Laķe
Dziesmu un deju svētku dalībnieku sociālā kapitāla elementu raksturojums

10:00 - 14:00
Lomonosova ielā 1a, 325. telpa, 325..

Sekcijas sēde "Sociālā politika un sociālais darbs" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Līga Rasnača

Konferences sekcija veltīta sociālā taisnīguma un sociālās ilgtspējas jautājumiem, akcentējot sociālo darbinieku un sociālās politikas veidotāju ieguldījumu

Laura Spridzāne, Mareks Niklass, Dr.sc.soc.
Sociālie pakalpojumi cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem Rīgā

Iveta Skulte, Mareks Niklass, Dr.sc.soc.
Sociālo darbinieku iesaiste aktīvas novecošanas veicināšanā

Gunita Ozoliņa,Mg.paed., Līga Rasnača, Dr.sc.soc.
Sociālā darbinieka loma vardarbības ģimenē seku mazināšanā

Viesturs Kleinbergs, Anvars Zavackis, Dr.sc.soc.
Sociālais darbs ar senioriem lauku reģionos

Iveta Dārzniece, Mg. psih., Līga Rasnača, Dr.sc.soc.
Rehabilitācijas pieejas un prakse sociālajā darbā ar notiesātajiem dzimumnoziedzniekiem: Latvijas gadījums

Inga Liepa-Meiere, Mg. iur., Agita Misāne, M phil.
Politikas ietvars sociālajam darbam ar patvēruma meklētājiem un bēgļiem

Andra Mite, Mg. sc.pol.
Sociālā darba prestižs Latvijā

Endija Rezgale-Straidoma
Riski ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās

10:00 - 15:30
Raiņa bulv. 19, 161. telpā

Sekcijas sēde "Zinātnes un reliģijas dialogs" Norāde
Teoloģija
Vadītāji: Dainis Zeps, Normunds Titāns

Sēdi no 10.00 - 13.00 varēs skatīties tiešraidē. Video ieraksts

A. Atvars
10.00 Dievticības vieta inteliģenta cilvēka dzīvē

E. Taivāne
10.30 Eksaktā pieeja reliģiskās pieredzes pētniecībā

N. Titāns
11.00 Teoloģija pēc sociobioloģiskajiem (biokulturālajiem) reliģijas skaidrojumiem?

D. Zeps
11.30 Daba, valoda, matemātika, Dievs

E. Biķis
13.00 Radītāja īpašību iezīmes cilvēka kā radījuma būtībā fiziskās un garīgās veselības aspektā

F. Gahbauer
13.30 Spoliatus ex supernaturalibus, vulneratus in naturalibus formula un tās interpretācijas ietekme zinātnē

Dz. Bušs
14.00 “Zinātniskā” filozofija kā zināšanu pacelšanās pa vispārinājuma līmeņiem – refleksija un reliģisko koncepciju vieta tajā

M. Klampe
14.30 Biblisko tekstu etimoloģijas izraisītie argumenti

10:00 - 16:00
Raiņa bulv. 19, LU Muzeja zāle

Sekcijas sēde "Astronomija" Norāde
Astronomija un Ģeodēzija
Vadītājs Ilgmārs Eglītis

J.del Pino, K.Salmins
Teleskopa LS-105 modelis

I.Eglītis, M.Eglīte
Saules sistēmas mazo ķermeņu pētījumi Astrofizikas observatorijā Baldonē

V.Bezrukovs, I. Šmelds, M. Bleiders
Radioteleskopa RT-32 jaunās iespējas - pirmie mērījumi un rezultāti

A.Aberfelds
Ūdens māzeri ap vecām zvaigznēm un to WISE krāsas

Ryabov B.I.
Nenoslēgtu lauka lauka līniju starojums virs liela Saules plankuma

I.Eglītis, M.Eglīte, L.Kazanceva
Asteroīdu mērījumi izmantojot Baldones Šmita teleskopa arhīva datus

M.Eglīte, I.Eglītis, G.Vitka
Oglekļa zvaigžņu telpiskā sadalījuma īpatnības

K.Salmins, J. Del Pino
SLR sistēmas LS-105 mērījumu precizitātes novērtējums

M.Ābele, K.Salmiņš, J. Vjaters
Jauno SLR teleskopu optiskās sistēmas

10:00 - 16:00
Visvalža ielā 4a, 305. aud.

Sekcijas sēde "Redzamais un netveramais tradicionālajā un mūsdienu kultūrā" Norāde
Folkloristika
Vadītāji: Valdis Muktupāvels, Janīna Kursīte

Janīna Kursīte
Mākoņu simbolika tveramā un netveramā kontekstā

Ilze Rūmniece
Mākoņu semantika un simbolika hellēniskajā tradīcijā

Ingus Barovskis
Debesis latviešu teiku motīvos kristīgās reliģijas un folkloras priekšstatu sinkrētismā

Rūta Muktupāvela
Tāpatība un citādība tradicionālās un mūsdienu kultūras kontekstā

Jolanta Stauga
Interneta mīmi un virtuālās vides folklora

Valdis Muktupāvels
“Kokļu spēlētājas, plēšu vilcēji un citi tādi ārzemju nabagi”: pa kādas instrumentālmūzikas tradīcijas pēdām

Kristīne Rotbaha
“Čukstētāju sabiedrības” mantojums

Austra Celmiņa
Latviešu etnogrāfisko zīmju simbolika - mākslinieka skatījums

Indra Čekstere
Maizes simboliskā nozīme latviešu tradicionālajā kultūrā un mūsdienās

10:30 - 12:00
Jelgavas ielā 1, 107. telpā

Plenārsēde "Bioloģija" Norāde
Bioloģija
Vadītājs Līga Ozoliņa-Molla

Maija Dambrova
L-karnitīns: loma enerģijas metabolismā un kardiometabolie riski.

Līga Plakane
Fiziska slodze kā metabolismu koriģējošs faktors.

10:30 - 15:00
Jūrmalas gatvē 76, A-224. aud.

Sekcijas sēde "Skolotāja darbība personīgai labizjūtai un sabiedrības saskaņotai attīstībai" Norāde
Sociālās zinātnes
Vadītāji: I. Odiņa, A. Stavicka

G. Kraģe
Topošo pedagogu adaptācija augstskolas studiju pirmajā pusgadā

L. Anspoka
Mobilo ierīču integrēšana ķīmijas apguvei pamatskolā

J. Asankina
Podcast to Facilitate Vocabulary Development in Grade 5 English Lessons

E. Belija
Interneta resursi vidusskolēna kompetenču pilnveidei fizikas stundās

O. Beļajeva
Ekoloģiskā audzināšana pirmsskolā

R. Bortaščenoks
Vizualizācijas spēju attīstība fizikas tematu apguvē vidusskolā

Z. Eglīte
Autentiski materiāli vidusskolas ķīmijas mācību satura sasaistei ar reālo dzīvi

B. Fridrihsone
Māsu izpratnes pilnveide par pacientu izglītošanu sekundārajā veselības aprūpē

J. J. Horgan
Critical Incidents in Developing High School Students’ Self-reflection Skills in English Language Curriculum

S. Iesmiņa
Tolerantas klases kultūras veidošanas pedagoģiskie nosacījumi

M. Jasēviča
IKT bioloģijas stundās

G. Joča
Karikatūras ģeogrāfijas tematu apguvei vidusskolā

A. Kazaka
Metodiskais atbalsts vizuālās mākslas skolotājiem mācību procesa pilnveidei sākumskolā

A. Māss
Ārpusstundu nodarbību izmantošana pamatskolā botānikas (dendroloģijas) apguvē

Z. Miķelsone
Darba drošības un labizjūtas uzlabošana darbā ar ķīmiskajām vielām skolā

I. Priekule
Starppaudžu pieredzes izmantošana 9.klašu un 12.klašu vēstures tematu izpratnei

J. Putnis
Pirmtēlu izmantošana reliģiskajā izglītībā

I. Ranka
Jauniešu priekšstatu izpēte par kristīgām ģimenes vērtībām

R. Qin
Cooperative Learning in English Lessons in Form 6

R. Sakhuja
Games for Vocabulary Retention in Primary School

D. Sarceviča-Kalviške
Profesionālā attīstība un atbalsts dabaszinātņu skolotājiem pirmo darba gadu laikā

JingJing Zhang
Visual Materials to Facilitate Vocabulary Development in Form 5 English Lessons

L. Zommere
Holistiskā pieeja pašregulācijas prasmju attīstībai skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem mājturības stundās

10:30 - 14:30
Visvalža ielā 4a, 402. aud.

Sekcijas sēde "Literatūra, teksts, tulkošana (spāņu valodas telpa)" Norāde
Valodniecība
Vadītājs Alla Placinska

Alla Placinska
M. Rozenbergas ieguldījums Spāņu un Latīņamerikas literatūras tulkošanā.

Miguel Ángel Pérez Sánchez
Tulkojot "Lāčplēsi" spāņu valodā: dzejas tulkošanas galvenās iezīmes un grūtības.

Ilva Šinta
Latviešu literatūras tulkojumi spāņu un citās Eiropas valodās. Situācijā mūsdienās.

Liene Mustapa
Paragvajiešu rakstnieka Huana Manuela Markosa romāna "Guntera ziema" tulkojuma prezentācija.

Juan Vela Bermejo
Dekaences simboli „The Doors " grupas līdera Džima Morrisona dzejas tulkojumos spāņu valodā.

Alberto Torres Fernández
Onomatopejas tulkojamības problemātika

Myriam Perea Espinosa
Protests 19.gs. sieviešu prozā.

Ludmila Grīsle
Teksta nozīme valodas apguves procesā

Alla Baikova
Meksikāņu ēdienu nosaukumu un to sastāvdaļu atveide Lauras Eskivelas romāna "Como agua para chocolate" latviešu tulkojumā (Saldi rūgtā šokolāde).

Roberto Bahena
Nāves tēmai veltīta dzeja Meksikā.

13:00 - 16:00
Jelgavas ielā 1, 545. telpā

Sekcijas sēde "Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija" Norāde
Bioloģija
Vadītājs Līga Ozoliņa-Molla

Toms Voits
Funkcionālo sinaptisko pūslīšu frakcionālā daļa, to aktivizācijas iespējamība un farmakoloģiskie modulatori hipokampa neironu kultūrā.

Irēna Trubina, Daina Voita
Uzmanības novērtēšana - būtisks psihofizioloģisks rādītājs vokālo ansambļu nodarbību pedagoģiskajā procesā.

Elīza Švampe, Līga Ozoliņa-Molla
Fiziskas slodzes ilguma un veida ietekme uz lipīdu oksidācijas intensitāti.

Artūrs Paparde
Nepārtrauktas un intermitētas akūtas sistēmiskas hipoksijas ietekme uz apakšdelma ādas mikrocirkulācijas asinsvadu endotēlija reaktivitāti.

Zbigņevs Marcinkevičs, Uldis Rubīns, Jana Bērziņa
Ādas mikrocirkulācijas novērtēšanas iespējas virspusējā subpapilārajā un dziļajā dermālajā asinsvadu pinumā.

14:30 - 17:00
Raiņa bulv. 19, 13. aud.

Sekcijas sēde "Datorzinātne un informācijas tehnoloģija" Norāde
Matemātika un datorzinātnes
Vadītāji: Jānis Bārzdiņš, Jānis Bičevskis

Leo Trukšāns, Mārtiņš Balodis
E-Spiets2 - universāls mākonis zinātnei

Mārtiņš Kokainis
No polinomiem uz kvantu algoritmiem

Nikolajs Nahimovs, Aleksandrs Rivošs
Kvantu klejošana ar vairākiem atzīmētiem punktiem

Sergejs Kozlovičs, Pēteris Ručevskis, Edgars Celms
Datu Galaktikas: tīmekļa bāzēta platforma datu transformācijām un vizualizācijām

Kārlis Čerāns, Jūlija Ovčiņņikova, Mārtiņš Zviedris
ViziQuer: diagrammatiska vaicājumu notācija un rīks pār semantiskajām datubāzēm.

Solvita Zariņa, Agris Dzilna
Burtu grafika mūsdienu tīmekļa vietnēs.

Viesturs Vēzis
Datorika skolā šodien - sasniegtais un izaicinājumi.

Jānis Bičevskis, Artis Gaujēns, Jānis Kalniņš, Ivo Odītis
RUAV darbības SIL modelis un realitāte

15:00 - 17:00
Šķūņu ielā 4, 1. stāva zālē

Izstāde "ATOMFIZIKA, SPEKTROSKOPIJA UN BIOFOTONIKA" Norāde
Fizika, fotonika
Vadītājs Jānis Alnis

I. Bērsons, R. Veilande un O. Balcers
Stenda referāts. Modelis fotonam dielektriķī.

E. Gailīte
Stenda referāts. Ūdeņraža Ridberga atoma div-fotonu jonizācija.

T. Kirova , M. Auzinsh and I. A. Yu
Laser Manipulation of Electromagnetically Induced Transparency in Rydberg Atoms in the Dipole Blockade Regime.

M. Ziņģe, E. Goško
Stenda referāts. Kadmiju saturošu augstfrekvences bezelektrodu gaismas avotu spektroskopiskā izpēte.

Ē. Elksnis, A. Vīksna, A. Skudra
Stenda referāts. Dimanta sintēze, izmantojot plazmas ķīmisko tvaiku izgulsnēšanas metodi uz dažādiem materiāliem apstākļos, kas tuvi atmosfēras spiedienam.

M. Ziņģe, Z. Gavare, E. Bogans
Stenda referāts. Dzīvsudrabu saturošu augstfrekvences bezelektrodu gaismas avotu spektroskopiskā diagnostika.

J. Alnis, Z. Gavare, A. Ābola, V. Fjodorovs, E. Bogans
Stenda referāts. Dzīvsudraba 184,9 nm rezonanses līnijas izpēte zema spiediena kapilārā izlādē.

I. Brice, J. Rutkis, I. Fescenko, J. Alnis
Stenda referāts. Supersīkstruktūras sašķelšanās mērījumi Rb atomos ar femtosekunžu optisko frekvenču ķemmi.

I. Saknite, J. Spigulis
Stenda referāts. Determination of in vivo skin moisture level by near-infrared reflectance spectroscopy.

I. Saknite, A. Zavorins, J. Spigulis, J. Kisis
Stenda referāts. Skin erythema assessment by an RGB imaging device: a clinical study.

I. Saknite, G. Tunens, J. Spigulis
Stenda referāts. Study on near-infrared reflectance spectroscopy of skin for noninvasive estimation of skin hydration.

G. Tunens, I. Saknite, J. Spigulis
Stenda referāts. Modeling diffuse reflectance spectrum of skin in the near-infrared spectral range by Monte Carlo simulations.

A. Ļihačovs, I. Feruļova, J. Spīgulis, M. Tamošiūnas
Stenda referāts. Audu autofluorescences sabrukšanas sadalījuma un fotoizbalēšanas ātrumu vienlaicīga detektēšana.

A. Dzerve, I. Ferulova, A. Lihachev, J. Spigulis
Stenda referāts. Investigation of skin autofluorescence lifetime under optical irradiation.

I. Oshina, J. Spigulis
Stenda referāts. Snapshot mapping of skin chromophores at triple-wavelength illumination.

I. Oshina, J. Spigulis
Stenda referāts. Image processing for snapshot RGB mapping of skin chromophores.

J. Alnis, J. Rutkis, I. Fescenko, G. Revalde
Stenda referāts. Lāzerierīces izveide gaisā esošo putekļu skaitīšanai.

R. Viter, M. Bechelany, A. Ramanavicius, V. Kushnir, V. Vataman, U. Riekstina
Stenda referāts. Development and application of novel photonic materials for sensing applications.

14. februāris, 2016

11:00 - 15:00
Jelgavas ielā 1, 223. aud.

Sekcijas sēde "Klīniskā optometrija" Norāde
Optometrija
Vadītāji: Ivars Lācis, Vitolds Grabovskis

I. Siliņa, A. Švede
CISS aptaujas rezultāti studentiem

A. Keiša, G. Ikaunieks
Iridokorneālā leņķa novērtēšanas metodes

S. Līduma, G. Krūmiņa
Redzes asums un kontrastredze keratokonusa gadījumos atkarībā no virsotnes atrašanās vietas

P. Cikmačs
Pretnoguruma lēcas

K. Ulberte
Autovadītāju redzes funkciju pārbaudes standarti un metodes

Z. Ruskule
Korekcija atkarībā no heteroforijas/heterotropijas lieluma

I. Kušķe
Redzes treniņi, to efektivitāte praksē, klīniskie gadījumi, problēmsituācijas

15. februāris, 2016

16:30 - 20:00
Lomonosova ielā 1a, 414. aud.

Sekcijas sēde "Kognitīvās zinātnes" Norāde
Kognitīvās zinātnes
Vadītājs Jurģis Šķilters

M. Selecka
Latvijas iedzīvotāju priekšstati par televīziju produkcijas uzdevuma rezultātos

M. Pričins, L. Raita, L. Viļuma, K. Liepa, L. Trizna, J. Šķilters
Digitālā un analogā formāta ietekme satura uztverē

L. Viļuma
Lietotājpieredzes mērīšanas problemātika

R. Strautiņš, L. Raita, M. Pričins, S. Sāmīte, J. Šķilters
Infografiku satura, vizuālo elementu un skaidrojošās informācijas attiecības

L.L. Bopolu
Slimnīca kā kognitīvā telpa

K. Alksne
Navigācijas ierīču ietekme pilsētas telpas uztverē

L. Raita, J. Šķilters
Prepozīcijas latviešu valodā: funkcionālu faktoru ietekme

16. februāris, 2016

10:00 - 16:30
Jelgavas ielā 1, auditorija "Magnum", 106. telpa

Sekcijas sēde "1. starptautiskā ĶFI konference ''Nanomateriāli un radiācijas efekti"" Norāde
Ķīmija
Vadītājs Donāts Erts

Sēdi vada no:
10:00-11:10 Elīna Pajuste
11:30-12:30 Donāts Erts
14:00-16:30 Gunta Ķizāne

Donāts Erts - Konferences atklāšana
-

S. Sokovnin
“Metāla oksīda nanopulveru iegūšana elektronu plūsmā zema spiediena gāzes atmosfērā”

M. Dima
“Cieti neliela izmēra neitronu detektori”

O. Skrypnik, V. Pēde, G. Ķizāne
“Dozimetru kalibrēšanas nodrošinājums zemu dozas jaudu laukos”

J. Prikulis, R. Popļausks, G. Bergs, U. Maļinovskis, D. Erts
“Poraina alumīnija oksīda izmantošana nanostrukturētu optisko materiālu veidošanai”

R. Meija, J. Kosmača, L. Jasulaņeca, J. D. Holmes, D. Erts
“NEM slēdža kontakta izmaiņu ietekme uz tā nanovada rezonanses frekvenci”

J. Kosmača, J. Andžāne, M. Baitimirova, D. Erts
“Nanoelektromehāniska pārslēgšanās Bi2Se3 nanostruktūrētā starpslānī starp diviem plakaniem elektrodiem”

M. Baitimirova, G. Pētersons, J. Andžāne, D. Erts
“Bismuta selenīda nanostruktūru sintēze uz dažādām virsmām”

A.Zariņš, G. Ķizāne, A. Supe, O. Valtenbergs, L. Baumane, R. Knitter
“Paramagnētisko radiācijas defektu veidošanās un uzkrāšanās litiju saturošā keramikā jonizējošā starojuma ietekmē”

L. Avotiņa, G.Ķizāne, C.Porosnicu, I.Jepu, A.Marcu, C.P.Lungu, S.Antohe
"Nanostruktūru veidošanās femtosekunžu lāzera starojuma ietekmē ITER veida divertora pārklājumos"

M. Haļitovs, G.Ķizāne, JET contributors
“Pārklājumu ietekme uz kodoldegvielas sadalījumu JET kodolsintēzes reaktora divertora materiālos”

E.Pajuste, G.Kizane, A.Vitins, I. Igaune, JET contributors*
“Tritija izdalīšana un desorbcija no Apvienotā Eiropas Tora vakuuma kameras sienas berilija materiāliem”

R. Kovaldins, I. Reinholds, G. Gabrusenoks, G. Ķizāne J. Zicāns
“Radiācijas stimulēti procesi polimēru kompozītu materiālos”

A.Auce, J. Reķis, E. Pajuste, G. Ķizāne
"Kodolreaktoru darbības simulācijas kodu validācijas aspekti "

17. februāris, 2016

14:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 107. telpā

Sekcijas sēde "Pārtikas ķīmija" Norāde
Ķīmija
Vadītājs Ida Jākobsone

Darba forma: darba seminārs tiešsaistē ar sadarbības partneriem no Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta un LU Mikrobioloģijas un Biotehnoloģijas institūta.

I. Jākobsone, M. Jākobsone, M.Bleidere
Kopējo fenola savienojumu (KFS) saturs miežu graudos un to pārstrādes produktos.

I. Jākobsone, M. Jākobsone, M.Bleidere
KFS saturs auzu paraugos un to pārstrādes produktos.

N. Bobere, I. Jākobsone, V. Bartkevičs
Lignānu saturs auzu un miežu graudos.

R. Spruksta, S. Kistkins, A. Podjava, I. Jākobsone, P. Mekšs
Saponīnu saturs auzu un miežu gaudos.

M. Oliņa, I. Jākobsone
Askorbīnskābes un karotīna satura izvērtējums kaltētu mežrozītes augļu mizu un sēklu ekstraktos.

S. Mertena, I.Ventiņa, I. Nakurte
Ārstniecības augu ekstraktu ķīmiskā sastāva izvērtējums.

A. Kreicberga, I. Skrabule, I. Jākobsone
Cietes daudzuma un sastāva izvērtējums Latvijā audzētajās kartupeļu šķirnēs.

Veselības zinātņu maģistri uzturzinātnē, I. Jākobsone
Pētījumi uzturzinātnes jomā.

L.Balobe
Uztura raksturojums 18-25 gadus veciem jauniešiem Latvijā

D.Erdmane
Koronārās sirds slimību pacientu uztura paradumu raksturojums un to atbilstība starptautisko vadlīniju rekomendācijām

Z.Andersone
Augsta un zema glikēmiskā indeksa dzērienu ietekme uz plazmas ogļhidrātu regulāciju profesionāliem sportistiem.

A.Ķirse
Termiski apstrādātu pākšaugu pastēšu sensorais novērtējums

S. Zute, I. Skrabule, P. Semjonovs, I. Jākobsone
Pārtikas un uztura ķīmijas vieta starpdisciplināros (lauksaimniecības zinātnes, dabas zinātnes, medicīnas zinātnes, uzturzinātnes un sabiedrības veselības) pētījumos.

14:15 - 16:30
Visvalža ielā 4a, 422. aud.

Sekcijas sēde "Somugristikas sekcija" Norāde
Valodniecība
Vadītājs Ivars Orehovs

Ojārs Bušs
Leksisko somugrismu izpēte: mūsdienu situācija

Kertu Kibermane (Kerttu Kibbermann)
Reduplikācija igauņu un latviešu valodā

Ērika Krautmane
Gramatiskā evidencialitāte lībiešu valodā

Anna Freiberga, Ivars Orehovs
'Zelta zirga' motīvs igauņu tautas pasakā un dažos Latvijas kultūrtelpas paraugos

Marija Semjonova
Maldīgā un vilinošā sievišķība Riku Korhonena romānā "Ārstu romāns" (2008)

18. februāris, 2016

11:30 - 14:00
Aspazijas bulv. 5, 518. aud.

Diskusija "Latvijas konkurētspēja: Finanšu pieejamība" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Ramona Rupeika-Apoga, Kārlis Danēvičs

Diskusijas dalībnieki:
Andis Jēkabsons, Valsts prezidenta ekonomikas padomnieks;
Kārlis Danēvičs, SEB Banka Latvijā, finanšu direktors;
Mārtiņš Valters, Latvijas savstarpējo aizdevumu platformu "Mintos", līdzdibinātājs un CFO;
Imants Tiesnieks, Finanšu Ministrija, vecākais eksperts;
Kārlis Bukovskis, Finanšu Ministrija, konsultants.

Diskusiju varēs skatīties tiešraidē. Video ieraksts

R. Rupeika-Apoga, I. Solovjova
Finanšu pieejamība MVU Latvijā: pieprasījuma un piedāvājuma analīze

A. Zlobins
Kvantitatīvā stimulēšana eiro zonā : empīriskie rezultāti

N. Točelovska
Latvijas korporatīvu obligāciju tirgus attīstības analīze

I. Rozenbaha
Finanšu resursu pieejamības analīze Latvijas lauksaimniecībā

A. Dibrova
Pūļu finansēšana: jaunu uzņēmumu finansēšanas iespēja

12:00 - 16:00
Lomonosova ielā 1a, 420, 405, 409

Sekcijas sēde "Bibliotēkzinātne un informācijas zinātne" Norāde
Bibliotēkzinātne
Vadītājs Iveta Kalniņa

Pēc sekcijas sēdes notiks diskusijas par bibliotekāro izglītību - tās attīstības perspektīvām, saturu, attiecībām starp formālo un tālākizglītību.

Dženija Dzirkale-Maļavkina
Vārdu spēles izglītības terminoloģijā: apmācīties, iemācīties, attīstīties

Daina Pakalna
Izglītības prasības bibliotekāriem

Baiba Holma
Akadēmiskās bibliotekārās izglītības saturs

Iveta Gudakovska
LU SZF IBSN izglītības pakalpojumi universitātes bibliotēku darbībai

13:00 - 17:00
Raiņa bulvāris 29, 413. aud., 413. aud.

Sekcijas sēde "Datorlingvistika" Norāde
Matemātika un datorzinātnes
Vadītājs prof. Guntis Bārzdiņš

D. Goško, G. Bārzdiņš
Dziļie neironu tīkli datorlingvistikā

A. Znotiņš
Stenda referāts. Latviešu valodas jēdzientelpa

N. Grūzītis, A. Spektors
Tēzaurs.lv – lielākā atvērtā latviešu valodas leksikas datubāze

P. Paikens
Automātiska šķirkļavārdu lietojuma piemēru atlase

I. Skadiņa
Latviešu valodas daudzvārdu savienojumu izguve

M. Rikters
Lingvistiski motivēta mašīntulkojumu kombinēšana

A. Salimbajevs
Latviešu valodas runas atpazinējs teksta diktēšanas sistēmai

R. Darģis, G. Rābante-Buša, I. Auziņa
Stenda referāts. Saeimas debašu korpuss

R. Darģis, A. Znotiņš
Automatizēta runas transkribēšanas vide

E. Andronova
Stenda referāts. Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas šķirkļa galvas struktūra un problēmjautājumi

G. Garkāje
Stenda referāts. Latviešu valodas runas sintēze

K. Levāne-Petrova, I. Auziņa, G. Rābante-Buša
Stenda referāts. Bērnu runas korpusa izveide

I. Poikāns
Stenda referāts. Kultūras un vēsturisko materiālu digitalizācija

L. Pretkalniņa
Stenda referāts. Tēzaurs.lv šķirkļu struktūras analīze

B. Saulīte, K. Pokratniece, L. Rituma, I. Auziņa
Stenda referāts. Apzīmējumi Tēzaurs.lv šķirklī

16:30 - 19:30
Zeļļu ielā 25, 243. aud.

Sekcijas sēde "Matemātikas didaktika un modernā elementārā matemātika" Norāde
Matemātika un datorzinātnes
Vadītājs Andrejs Cibulis

J.Čerņenoks
Jauni rezultāti kombinatoriskajā ģeometrijā

R. Ozols
Par riņķa segmentam apvilktu minimālo taisnleņķa trijstūri

E. Buliņa
Maģiskie daudzstūri

A. Cibulis
Polimino t-salikumu skaita problēmas atrisinājums

I.Ošiņa
Padziļināta matemātikas apguve Līvānu novadā

M. Kokainis
Neklātienes nodarbības vidusskolēniem

S. Klodža, A. Varkale
Mazās matemātikas universitātes dalībnieki – topošie LU Fizikas un matemātikas fakultātes studenti

M. Avotiņa
Olimpiāžu matemātikas kursi Latvijas Universitātē

A.Šuste
Olimpiāžu matemātikas kursi skolotājiem

19. februāris, 2016

09:00 - 10:00
Jelgavas ielā 1, 106. telpa (Magnum)

Plenārsēde "Konferences atklāšana" Norāde
Medicīna
Vadītāji: Prof. Ingrīda Rumba-Rozenfelde, Prof. Mārcis Leja

Ingrīda Rumba-Rozenfelde
Konferences atklāšana

Guntis Belēvičs
Veselības ministra uzruna

Valdis Segliņš
Latvijas Universitātes pētniecības stratēģija

Ina Mežiņa-Mamajeva
Pētniecības virzieni un perspektīva māszinībās

Jānis Kloviņš
Latvijas Nacionālās biobankas projekts kā Eiropas biobanku tīkla BBMRI sastāvdaļa

10:00 - 16:00
Aspazijas bulv. 5, 322. aud.

Sekcijas sēde "Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos (EKOSOC VPP 5.2.1)" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Regimijs Počs, Biruta Sloka, Anita Villeruša, Andris Pārups

J. Hudenko, R. Počs
Latvijas dzelzceļa konkurētspēja Baltijas jūras reģionā

V. Ozoliņa
Konkurētspējas analīze Latvijas eksporta struktūrā

L. Griņeviča, B. Rivža, P. Rivža
Jauniešu iekļaušanās darba tirgū Latvijas reģionos

V. Zaļūksne, B. Rivža, M. Krūzmētra
Tendences Latvijas lauku ekonomikā: ceļā uz gudru specializāciju

A. Villeruša, D. Behmane, U. Berķis, A. Kokarēviča
Cilvēkresursi veselības sektorā: vietējais trūkums un starptautiskā mobilitāte

I. Buligina, B. Sloka, I. Kantāne, A. Līce
Darba vidē balstītas mācības kā ieguldījums un iespēja konkurētspējīgu produktu un pakalpojumu nodrošināšanā

V. Skribans
Latvijas energosektora konkurētspējas sistēmdinamikas modeļa izstrāde

D. Behmane, A. Villeruša, U. Berķis, A. Kokarēviča
Latvijas veselības aprūpes konkurētspējas dimensiju analīze

A. Van der Steina, J. Dimants, K. Ijevleva
Marketinga instrumenti eksporta atbalstam un to loma uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanai ārvalstu tirgos

J. Purmale-Ņikitina
Gravitācijas modeļa datu saistības interpretācija Latvijas uzņēmumu konkurētspējas ārējos tirgos novērtēšanā

B. Sloka, A. Gržibovska, B. Ramiņa – Lo Bello, R. Vidruska, J. Dimants
Latvijas augstākās izglītības eksporta iespēju analīze

S. Paramonovs
Lidostas efektivitātes faktori: pasažieru apkalpošanas jaudas palielināšana

A. Bulis
Latvijas eksporta uz Ķīnu novērtējums

A. Irbīte
Dizains - iespēja un izaicinājums Latvijas produktu un pakalpojumu konkurētspējas veicināšanai

S. Rugina
Latvijas eksporta konkurētspējas vērtējumu mārketinga aspektā dinamikas analīze

M. Apsalone
Sociāli kulturālie faktori un to ietekme uz starptautisko konkurētspēju mazās, atvērtās ekonomikās

10:00 - 12:00
Jelgavas ielā 1, 106. telpa (Magnum)

Sekcijas sēde "GASTROINTESTINĀLĀ ONKOLOĢIJA UN GASTROENTEROLOĢIJA, 1.daļa" Norāde
Medicīna
Vadītāji: Aldis Puķītis, Mārcis Leja

Mārcis Leja
VOLATILE MARKERS IN GASTROINTESTINAL CANCER DETECTION

Roberts Škapars, Mārcis Leja, Haitham Amal, Ieva Lašina, Armands Sīviņš, Guntis Ancāns, Ivars Tolmanis, Aigars Vanags, Juozas Kupcinskas, Rima Ramonaite, Salam Khatib, Shifaa Bdarneh, Rasha Natou, Areen Ashkar, Hossam Haick
VOLATILE ORGANIC COMPOUND DAY-TO-DAY VARIABILITY DETECTING GASTRIC CANCER

Jelizaveta Žavoronkova, Daiga Šantare, Sergejs Isajevs, Liepniece-Karale, Dace Rudzīte, Ilze Kikuste, AIgars Vanags, Ivars Tolmanis, Juris Atstupens, Raul Murillo, Jin Young-Park, Rolando Herrero, Ilva Daugule, Marcis Leja
OVERVIEW OF PRELIMINARY RESULTS ABOUT THE ACCURACY OF SEROLOGY AND STOOL ANTIGEN TEST FOR DETECTION OF H.PYLORI INFECTION IN RELATION TO HISTOLOGY

Ieva Grīnberga-Dērica, Antra Bušmane, Ilva Daugule Aiga Rūdule, Dace Rudzīte, Daiga Šantare, Raul Murillo, Jin Young-Park, Rolando Herrero, Mārcis Leja
ASSOCIATION BETWEEN HELICOBACTER PYLORI INFECTION AND SOCIOECONOMIC FACTORS IN LATVIAN POPULATION

Santa Krampāne, Ieva Lašina, Inese Andiņa, Svetlana Čui, Līva Rožkalne, Katrina Veinberga, Ilze Kikuste, Ivars Tolmanis, Gaļina Čui, Juris Pokrotnieks, Irēna Šitikova, Mārcis Leja
H.PYLORI ERADICATION THERAPY APPROPRIATION AND SUCCESS IN LATVIA: DATA FROM EUROPEAN REGISTRY STUDY

Juozas Kupčinskas, Rolandas Gedgaudas, Hannes Hartman, Tomi Sippola
INTESTINAL FATTY ACID BINDING PROTEIN AS A MARKER OF NECROSIS AND SEVERITY IN ACUTE PANCREATITIS

Agnese Udre, Imanta Ozola Zalite, Aldis Pukitis
PREDICTIVE FACTORS OF POST-ERCP PANCREATITIS IN PATIENTS WITH SUSPECTED CHOLEDOCHOLITHIASIS

Jaroslaw Daniluk, EwaTurecka-Kulesza, Grazyna Jurkowska, Andrzej Dabrowski
A RARE CAUSE OF BOWEL OBSTRUCTION MIMICKING CROHN’S DISEASE

Aiga Stāka, Edgars Bodnieks, Laila Meija, Danute Ražuka-Ebela, Aldis Puķītis
IMPACT OF DIETARY OAT INTAKE ON PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASE AND IRRITABLE BOWEL SYNDROME

Ilze Apine, Juris Pokrotnieks, Mārcis Leja, Ieva Pukite, Alīse Supe, Gaida Krūmiņa
MAGNETIC RESONANCE ENTEROGRAPHY WITH DIFFUSION WEIGHTED IMAGING (DWI) SEQUENCE HELPS TO REVEAL EARLY INFLAMMATORY CHANGES IN PATIENTS WITH SUSPECT BOWEL DISEASE

10:00 - 12:00
Jelgavas ielā 1, 107. telpā

Sekcijas sēde "PEDIATRIJA" Norāde
Medicīna
Vadītāji: Ingrīda Rumba-Rozenfelde, Ilva Daugule

Ilva Daugule
HELICOBACTER PYLORI INFEKCIJA BĒRNIEM – NO PĒTĪJUMIEM PAR BAKTĒRIJAS IZPLATĪBU LĪDZ PĒTĪJUMIEM PAR KUŅĢA ZARNU TRAKTA MIKROFLORAS IETKEMI UZ CILVĒKU

Laura Ķevere
HIPERHOMOCISTEINĒMIJA, METILTETRAHIDROFOLĀTA REDUKTĀZES POLI­MORFISMA UN PSIHISKO TRAUCĒJUMU SAISTĪBA BĒRNIEM UN PUSAUDŽIEM

Valdis Folkmanis
BĒRNI AR VALODAS UN SOCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS AIZTURI: MULTISENSORĀS TERAPIJAS IESPĒJAS

Irisa Zīle, Inguna Ebela, Ingrīda Rumba-Rozenfelde
SAVLAICĪGĀS DZEMDĪBĀS DZIMUŠO JAUNDZIMUŠO AR ZEMU DZIMŠANAS SVARU EPIDEMIOLOĢISKĀ ANALĪZE LATVIJĀ

Danute Ražuka-Ebela, Ieva Strēle, Ilze Konrāde, Inguna Ebela, Valdis Pīrāgs
JODA DEFICĪTS GRŪTNIECĒM TERITORIĀLĀ GRIEZUMĀ UN TĀ SAISTĪBA AR INTELEKTUĀLO ATTĪSTĪBU BĒRNIEM LATVIJĀ

Līga Broka, Ilva Daugule, Inga Ciproviča, Ingrīda Rumba-Rozenfelde
PLAŠA MAKROELEMENTU KONCENTRĀCIJAS VARIABILITĀTE MĀTES PIENA PARAUGOS LATVIJAS POPULĀCIJĀ

Sarmīte Kupča, Ingrīda Rumba-Rozenfelde
APTAUKOŠANĀS IZPLATĪBA SĀKUMSKOLĀS BĒRNIEM LATVIJĀ

Inguna Ebela, Danute Ražuka-Ebela, Mārtiņš Ražuks-Ebels, Anita Rektiņa
BĒRNU VESELĪBA NO STARPTAUTISKO SAISTĪBU SKATPUNKTA ALTERNA­TĪVO ZIŅOJUMU UN ANO REKOMENDĀCIJU KONTEKSTĀ

10:00 - 12:00
Jelgavas ielā 1, 108. auditorija

Sekcijas sēde "MĀSZINĪBAS" Norāde
Medicīna
Vadītājs Igors Ivanovs, Ina Mežiņa-Mamajeva

Signe Mežinska, Solvita Olsena
PACIENTU IESAISTĪŠANA PIRMSDIPLOMA MEDICĪNAS IZGLĪTĪBAS PROCESĀ: TIESISKĀS UN ĒTISKĀS DILEMMAS

Igors Ivanovs, Ina Mežiņa – Mamajeva, Dagnija Gulbe, Outi Maria Ahonen.
INFORMATĪVĀS LAPAS IZVEIDOŠANA PACIENTIEM AR HOLECISTĪTU ĶIRURĢIJAS NODAĻĀ

Linda Alondere, Ina Mežiņa-Mamajeva
TOPOŠO INTERNĀS APRŪPES MĀSU GATAVĪBA KLĪNISKAI PRAKSEI – APGŪTO KOMPETENČU PAŠVĒRTĒJUMS

Inese Bose, Dagnija Gulbe.
TRANSKULTURĀLĀ APRŪPE ANESTĒZIJAS, INTENSĪVĀS UN NEATLIEKAMĀS APRŪPES MĀSU PRAKSĒ

Vera Artemjeva, Ina Mežiņa – Mamajeva.
REIMATOĪDĀ ARTRĪTA PACIENTA LĪDZESTĪBA APRŪPĒ STACIONĀRĀ

Marina Meļņika, Ina Mežiņa-Mamajeva.
ŪDENS LIETOŠANAS PARADUMU IETEKME UZ PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU FIZISKO UN GARĪGO LABSAJŪTU

Linda Frīdenberga, Margarita Puķīte
CENTRĀLO VENOZO KATETRU APRŪPES PROTOKOLA IZSTRĀDE UN IEVIEŠANA STACIONĀRĀ

Gundega Āmara, Margarita Puķīte
SMAGAS UN VIDĒJI SMAGAS HEMOFĪLIJAS PACIENTU DZĪVES KVALITĀTES PIRMREIZĒJAIS NOVĒRTĒJUMS

Māra Epermane, Ainārs Bajinskis, Elita Rutka, Sabīne Gribonika
FOKUSA DETEKTORA ATTĀLUMA IETEKME UZ ATTĒLA KVALITĀTI DEGUNA BLAKUSDOBUMU RENTGENOGRĀFIJĀ

10:00 - 12:00
Jelgavas ielā 1, 223. aud.

Sekcijas sēde "BĀZES ZINĀTNES UN REĢENERATĪVĀ MEDICĪNA, 1. daļa." Norāde
Medicīna
Vadītāji: Andrejs Ērglis, Vija Kluša

Baiba Jansone
SEARCH FOR NEW DRUGS TO PREVENT AND TREAT ALZHEIMER’S DISEASE

Raimonds Skumbiņš, Vladimirs Piļipenko, Ulrika Beitnere, Baiba Jansone, Juris Rumaks, Vija Kluša
GABA-B RECEPTORA AGONISTS BAKLOFĒNS PROTEKTĒ ATMIŅAS ZUDUMU STREPTOZOCĪNA IZRAISĪTAJĀ ALCHEIMERA SLIMĪBAS MODELĪ

Klāvs Pajuste, Marina Gosteva, Kārlis Pajuste, Mārtiņš Ruciņš, Ilona Domračeva, Irina Šestakova, Arkādijs Soboļevs, Ruta Muceniece, Aiva Plotniece
PAŠASOCIĒJOŠIES STIRILPIRIDĪNIJA – 1,4-DIHIDROPIRIDĪNA ATVASINĀ­JUMI: SINTĒZE UN ĪPAŠĪBAS

Baiba Zvejniece, Edijs Vāvers, Baiba Švalbe, Maija Dambrova, Līga Zvejniece
R-FENIBUTA SAISTĪŠANĀS PIE LĀDIŅA ATKARĪGO KALCIJA JONU KANĀLU α2–δ SUBVIENĪBAS UN GABAPENTĪNAM LĪDZĪGIE PRETSĀPJU EFEKTI

Kārlis Pleiko, Līga Saulīte, Una Riekstiņa
ŠŪNU SELEX METODES VALIDĀCIJA GAIŠO ŠŪNU NIERU KARCINOMAS SPECIFISKU APTAMĒRU ATLASEI

Iveta Līduma, Katrīna Gruzinska, Aija Žileviča, Tatjana Tračevska
STAPHYLOCOCCUS AUREUS REZISTENCE PRET ANTIBAKTERIĀLAJIEM LĪDZEKĻIEM

Tūrs Selga, Daiga Krieviņa
IN VITRO KULTIVĒTU TABAKAS (NICOTIANA TABACUM) HLOROPLASTU MORFOFUNKCIONĀLS RAKSTUROJUMS

Līga Saulīte, Dominyka Dapkute, Kaspars Jēkabsons, Simona Steponkiene, Ričardas Rotomskis, Una Riekstiņa
NANOKRISTĀLU UZŅEMŠANA UN FUNKCIONĀLIE EFEKTI MEZENHIMĀ­LAJĀS CILMES ŠŪNĀS

Ineta Popēna, Līga Saulīte, Kaspars Jēkabsons, Inga Kozlovska, Artūrs Ābols, Aija Linē, Ruta Muceniece, Una Riekstiņa
AUDZĒJU EKSTRACELULĀRO VEZIKULU ENDOCITOZES MEHĀNISMU PĒTĪJUMI MEZENHIMĀLAJĀS CILMES ŠŪNĀS

Elīna Makarova, Rūta Zariņa, Ruta Muceniece, Dace Hartmane, Jānis Kūka, Edgars Liepiņš, Maija Dambrova
PLAZMAS TRIMETILAMĪNA N-OKSĪDA KONCENTRĀCIJAS NOVĒR­TĒŠANA EKSPERIMENTĀLAJĀ 2. TIPA DIABĒTA MODELĪ

10:00 - 12:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Tiesību teorijas attīstības jaunākās tendences. Teorētiskie, filozofiskie un vēsturiskie saskarsmes punkti. 1. daļa" Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Diāna Apse

Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

D. Apse
Tiesību teorija un tiesību zinātne. Attīstības tendences Latvijā

D. Rezevska
Juridisko metožu ietekme uz tiesību normu piemērošanu

S. Osipova
Eiropas tiesību vēsture - pētījumu objekts un metodoloģija

J. Pleps
Satversmes tiesas ietekme uz tiesību teorijas attīstību Latvijā

D. Šulmane
"Trīsdimensionālā tiesību teorija" - apvērsums vai likumsakarība

E. Grigore-Bāra
Tiesību mērķa nozīme tiesību piemērošanā

Z. Indrūna
Likumu došana un likumu iztulkošana

J. Neimanis
Likumdevēja un likuma gribas noskaidrošana

12:00 - 13:30
Jelgavas ielā 1, -1. stāvs

Sekcijas sēde "Medicīnas sekcija - Stenda ziņojumi" Norāde
Medicīna
Vadītājs Imanuels Taivāns, Gunta Strazda, Sergejs Isajevs, Alinta Hegmane

Madara Jēkabsone, Mārtiņš Ruciņš, Marina Gosteva, Ruta Muceniece, Aiva Plotniece
Stenda referāts. AR AMĪNIEM MODIFICĒTU 1,4-DIHIDROPIRIDĪNA ATVASINĀJUMU SINTĒZE UN ĪPAŠĪBU PĒTĪJUMI.

V. Salteniene, S. Juzenas, J. Kupcinskas, A. Link, L. Jonaitis, G. Kiudelis, S. Jarmalaite, L. Kupcinskas, P. Malfertheiner, J. Skieceviciene
Stenda referāts. MICRORNA EXPRESSION PROFILING IN GASTRIC CANCER.

J. Markovs, A. Galuza, Dz. Krūmiņa, G. Knipse.
Stenda referāts. EARLY EVENTS INVOLVED IN THE DEVELOPMENT OF THE TELENCE­PHALON.

Ligita Smeltere, Vladimirs Kuzņecovs
Stenda referāts. DEPRESIJAS UN SOCIĀLĀS FOBIJAS IZPĒTE ESENCIĀLĀ TREMORA UN PARKINSONA SLIMĪBAS PACIENTIEM.

Eva Grūdupa, Zane Dzērve, Kaspars Kupics.
Stenda referāts. PIRMREIZĒJA ELEKTROKARDIOSTIMULĀTORA (EKS) IMPLANTĀCIJA PACIENTIEM AR ORTOSTATISKO HIPOTENSIJU.

Irisa Zīle, Inguna Ebela, Ingrīda Rumba-Rozenfelde.
Stenda referāts. SAVLAICĪGĀS DZEMDĪBĀS DZIMUŠO JAUNDZIMUŠO AR ZEMU DZIMŠANAS SVARU EPIDEMIOLOĢISKĀ ANALĪZE LATVIJĀ.

Matīss Dravnieks, Artūrs Buzijans, Reinis Jansons, Oksana Sidorova, Kristīne Strižakova, Renāte Novicka, Elīna Rolle, Elza Vazdiķe.
Stenda referāts. INFORMATĪVS AUDIOVIZUĀLS MATERIĀLS KĀ PACIENTU IZGLĪTOŠANAS LĪDZEKLIS PAR FIZISKO AKTIVITĀŠU LOMU SIRDS UN ASINSVADU SLIMĪBU PROFILAKSĒ.

Anastasija Kaceviča, Dace Rudzīte, Ilva Daugule, Ingrīda Rumba-Rozenfelde.
Stenda referāts. HELICOBACTER PYLORI FĒČU ANTIGĒNU TESTU SALĪDZINĀJUMS BĒRNU POPULĀCIJĀ.

Sigita Hasnere, Jana Paromova, Asoc. prof. Gunta Purkalne.
Stenda referāts. VENOZĀS TROMBEMBOLIJAS RISKA FAKTORI ONKOLOĢISKIEM PACIENTIEM.

Annija Helda, Anna Saliņa, Egīls Mauliņš, Dace Žentiņa.
Stenda referāts. TUBERKULOZE PULMONOLOĢIJAS NODAĻĀ.

L. Kevere, S. Kramina, S. Purvina, N. Bezborodovs, S. Jelisejevs, G. Rozentals, Z. Viksna, J. Srautmanis.
Stenda referāts. ANTI-NMDA RECEPTOR AUTOIMMUNE ENCEPHALITIS IN PSYCHIATRIC PRACTICE.

Aleksandrs Vasiļonoks, Valdis Folkmanis.
Stenda referāts. ATTĪSTOŠĀS TERAPIJAS IESPĒJAS BĒRNU AR AUTISKA SPEKTRA TRAUCĒJUMIEM (AST) ĀRSTEŠANĀ.

Tetyana Nechypurenko, Olga Shevchenko, Irina Soroka.
Stenda referāts. ECTO-NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE OXIDASE DISULFIDE-THIOL EXCHANGER 2 (ENOX2) AS EARLY CANCER DETECTOR.

Eva Grudupa, Imanta Ozola-Zalite, Aldis Pukitis.
Stenda referāts. ERCP OUTCOME AND COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH SUSPECTED CHOLEDOCHOLITHIASIS WITH COMORBIDITIES LIKE CORONARY HEART DISEASE, PRIMARY ARTERIAL HYPERTENSION, DIABETES MELLITUS AND DYSLIPIDEMIA.

Artjoms Baharevs, Aldis Puķītis, Imanta Ozola-Zālīte.
Stenda referāts. SERUM AMYLOID A LEVEL CORRELATION WITH DISEASE ACTIVITY IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASES.

Jelizaveta Žavoronkova, Aiga Rūdule, Dace Rudzīte, Daiga Santare, Raul Murillo, Jin Young-Park, Rolando Herrero, Ilva Daugule, Mārcis Leja.
Stenda referāts. HELICOBACTER PYLORI INFECTION AMONG PATIENTS WITH ALLERGY IN LATVIAN POPULATION.

Anda Vīksna, Imanta Ozola- Zālīte, Aldis Pukitis.
Stenda referāts. ACUTE PANCREATITIS SEVERITY RATIO ACCORDING TO ITS ETIOLOGY FACTORS.

Dmitrijs Lobovs, Maksims Tjurins, Iļja Dmitrijevs, Guntis Ancāns, Armands Sīviņš.
Stenda referāts. TREATMENT OUTCOMES OF ESOPHAGEAL CANCER IN ONCOLOGY CENTRE OF LATVIA.

Ilze Kikuste, Sergejs Isajevs, Inta Liepniece-Karele, Dainius Jancauskas, Marcis Leja.
Stenda referāts. HELICOBACTER PYLORI INFECTION AND ASSOCIATIONS ACCORDING TO OLGA AND OLGIM STAGES.

Ieva Lasina, Inese Andina, Svetlana Cui, Liva Rozkalne, Katrina Veinberga, Ilze Kikuste, Konrads Funka, Ivars Tolmanis, Galina Cui, Juris Pokrotnieks, Irena Sitikova, Marcis Leja.
Stenda referāts. H.PYLORI ERADICATION PRESCRIPTIONS AND SUCCESS IN GENERAL PRACTICE.

Evita Gašenko, Roberts Škapars, Armands Sīviņš, Ieva Lašina, Viesturs Boka, Uldis Vikmanis, Ilze Kikuste, Daiga Šantare, Aigars Vanags, Mārcis Leja.
Stenda referāts. SMART PHONE FOR DISEASE DETECTION FROM EXHALED BREATH: BRIEF PROJECT OVERVIEW.

Ieva Lašina, Evita Gašenko, Roberts Škapars, Armands Sīviņš, Viesturs Boka, Uldis Vikmanis, Ilze Kikuste, Daiga Šantare, Aigars Vanags, Mārcis Leja.
Stenda referāts. GAISTOŠIE BIOMARĶIERI KUŅĢA UN KOLOREKTĀLO NEOPLĀZIJU NOTEIKŠANAI UN RAKSTUROŠANAI (VOLGACORE).

Linda Erne, Polina Zalizko, Aldis Pukitis.
Stenda referāts. NUTRITIONAL SUPPORT IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASE.

Sergejs Isajevs, Francesco Lozupone, Natasa Zarovni, Antonio Chiesi, Paolo Guazzi, Marcis Leja.
Stenda referāts. TM9SF4, CD9a AND TM9SF3 EXPRESSION IN PREMALIGNANT LESIONS, GASTRIC AND COLORECTAL CARCINOMA.

P. Krike, I. Polaka, A. Rudule, D. Santare, J. Park, R. Murillo, R. Herrero, M. Leja.
Stenda referāts. PARTICIPATION RATE IN THE GISTAR PILOT STUDY: THE RESULTS FROM A SINGLE RECRUITMENT CENTRE.

Lelde Lauka, Ivans Jelovskis, Roberts Škapars, Romans Lunins, Antons Rudzats, Valdis Gibietis, Viesturs Krumins, Marcis Leja, Armands Sivins.
Stenda referāts. RISK FACTORS FOR POSTOPERATIVE COMPLICATIONS AFTER HEPATIC RESECTION IN PATIENTS WITH COLORECTAL LIVER METASTASES.

Lelde Lauka, Ivans Jelovskis, Roberts Škapars, Sergejs Gerkis, Romans Lunins, Guntis Ancans, Viesturs Krumins, Marcis Leja, Armands Sivins.
Stenda referāts. INFLUENCE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY ON INTRAOPERATIVE COMPLICATIONS AND MORBIDITY AFTER HEPATECTOMIES FOR COLORETAL CANCER PATIENTS WITH LIVER METASTASES.

Kārlis Stirāns, Juris Dzenis.
Stenda referāts. ĀRĒJĀ VENTRIKULĀRĀ DRENĀŽA UN KOMPLIKĀCIJAS.

Igors Ivanovs, Kristīne Himelreiha, Tatjana Klimovska, Maksims Mukāns, Agris Rudzāts, Guntars Pupelis.
Stenda referāts. LAPAROSCOPIC COMPARED WITH OPEN SURGERY OF ACUTE SMALL BOWEL OBSTRUCTION.

Katrīna Briška.
Stenda referāts. MĀTES DZĪVESVEIDA UN VESELĪBAS STĀVOKĻA IETEKME UN AUGĻA SVARU.

Kristians Šušpanovs, Margarita Puķīte, Katrīna Briška.
Stenda referāts. VAGINĀLĀS DZEMDĪBAS PĒC ĶEIZARGRIEZIENA OPERĀCIJAS ANAMNĒZĒ.

Evita Gašenko, Inese Polaka, Alinta Hegmane, Roberts Škapars, Dmitry Bordin, Liliana Garkalne, Mārcis Leja.
Stenda referāts. GASTRIC CANCER SCREENING QUESTIONNAIRE, PRELIMINARY RESULTS.

12:30 - 14:30
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Tiesību teorijas attīstības jaunākās tendences. Teorētiskie, filozofiskie un vēsturiskie saskarsmes punkti. 2. daļa" Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Diāna Apse

Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

G. Bārdiņš
No autoritātes dievišķuma līdz racionalitātei

M. Mazure-Vucāne
Bērna labāko interešu aizsardzība Latvijas miertiesu praksē XX.gs. 20.-30. gados

A. Jumakova
Bērnu vislabāko interešu vērtēšanas kritēriji un metodoloģija

S. Innus-Pāvelskopa
Adopcijas noslēpuma institūts - padomju tiesības līdz mūsdienas

K. Zariņš
Kanoniskās tiesības (Orbis terrarum christianos)

I. Ziemane
Pienākumu izpratne un soda robežas psiholoģiskās tiesību teorijas ietvaros

L. Bočs
Suverēna naudas radīšanas tiesību īstenošana mūsdienās

13:30 - 16:00
Jelgavas ielā 1, 106. telpa (Magnum)

Sekcijas sēde "GASTROINTESTINĀLĀ ONKOLOĢIJA UN GASTROENTEROLOĢIJA, 2. daļa" Norāde
Medicīna
Vadītāji: Jānis Eglītis, Igors Ivanovs

Ilze Kikuste
QUALITY ASSURANCE IN UPPER ENDOSCOPY – THE DIFFERENCES BETWEEN THE EAST AND WEST

Petra Krike, Inese Polaka, Daiga Santare, Sergejs Isajevs, Inta Liepniece-Karele, Elpida Savvidou, Dainius Janciauskas, Ivars Tolmanis, Ilze Kikuste, Aigars Vanags, Marcis Leja
PEPSINOGENS AND GASTRIN-17 IN CORPUS-RESTRICTED GASTRITIS

Linda Zaharenko, Ineta Kalnina, Kristine Geldnere, Ilze Konrade, Solveiga Grinberga, Jozef Židzik, Martin Javorský, Aivars Lejnieks, Liene Nikitina-Zake, Davids Fridmanis, Iveta Vaivade, Raitis Peculis, Ilze Radovica-Spalvina, Dace Hartmane, Osvalds Pugovics, Ivan Tkáč, Valdis Pīrāgs, Janis Klovins
POLYMORPHISMS NEARBY SLC22A2 AND SLC22A3 ARE ASSOCIATED WITH THE EFFICIENCY OF METFORMIN MONOTHERAPY

Raimonds Skumbiņš, Gunita Žukovska, Sanita Ponomarjova, Svetlana Rudņicka, Andrejs Bernšteins, Aina Kratovska
RESULTS OF PERCUTANEOUS TRANSHEPATIC CHOLANGIOPLASTY IN PATIENTS WITH UNRESECTABLE DISTAL MALIGNANT BILIARY OB­STRUCTION AND UNFEASIBLE ENDOSCOPIC RECANALIZATION

Sergejs Pavlovics, Alise Dekante, Ilze Kikuste, Una Kojalo, Konrads Funka, Viesturs Putnins, Mihails Scerbuks, Ivars Tolmanis, Ingrida Rumba-Rozenfelde, Aigars Vanags, Marcis Leja
LOW PREVALENCE OF CELIAC DISEASE IN FUNCTIONAL DYSPEPSIA AND IRRITABLE BOWEL SYNDROME

D. Santare, I. Kojalo, I. Polaka, M. Leja
THE IMPACT OF COLORECTAL CANCER ALARM SYMPTOMS ON PARTI­CIPATION IN COLORECTAL CANCER SCREENING AND FAECAL OCCULT BLOOD TEST RESULTS

Artūrs Ābols, Elīna Zandberga, Rasita Toleikiene, Cristina Bajo Santos, Dārta Pūpola, Lilite Sadovska, Daiga Šantere, Reinis Vangravs, Mārcis Leja, Aija Linē
HOW HYPOXIA AFFECTS CONTENT OF COLON CANCER DERIVED EXTRACELLULAR VESICLES

Una Kojalo, Daiga Šantare, Ilona Kojalo, Līva Zaļaiskalna, Mārcis Leja
CHARACTERISTICS OF THE GROUPS OF NON-COMPLIANCE OF COLORECTAL CANCER SCREENING PILOT STUDY IN LATVIA

Indra Zandberga, Inese Polaka, Petra Krike, Aiga Rudule, Sergejs Parsutins, Raul Murillo, Rolando Herrero, Mārcis Leja
FACTORS INFLUENCING PARTICIPATION IN “SEARCH-AND-TREAT” STRATEGY FOR H.PYLORI TO PREVENT GASTRIC CANCER AND OTHER INFECTION-RELATED DISEASES

13:30 - 16:00
Jelgavas ielā 1, 107. telpā

Sekcijas sēde "INTERNĀ MEDICĪNA, KARDIOLOĢIJA UN INFEKTOLOĢIJA" Norāde
Medicīna
Vadītāji: Gustavs Latkovskis, Māris Bukovskis

Alvils Krams
KLĪNISKAIS GADĪJUMS KĀ ZINĀTNISKA PUBLIKĀCIJA. BHD SINDROMS

Ainārs Rudzītis, Baiba Luriņa, Ginta Kamzola, Irina Cgojeva-Sproģe, Marina Berzina, Milāna Sorokina, Milda Ūsāne, Māra Katkovska, Anete Urķe, Gunita Lauva, Andrejs Ērglis
KREISĀ ĀTRIJA AUSTIŅAS SLĒGŠANAS ILGTERMIŅA REZULTĀTI AUGSTA RISKA PACIENT

Marius Šlisers, Dainis Krieviņš, Elīna Pūcīte
DIFFERENCES IN HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH LEFT- OR RIGHT-SIDED CAROTID ARTERY STENOSIS BEFORE REVASCU­LARI­SATION THERA

Vita Šaripo, Arta Upena, Irita Krauča, Andrejs Ērglis
ĢIMENES HIPERHOLESTERINĒMIJA LATVIJĀ: PIRMĀ PIEREDZE

Ainārs Rudzītis, Mairita Mažule, Arta Upena, Baiba Luriņa, Irina Cgojeva-Sproģe, Marina Berzina, Indulis Kumsārs, Ginta Kamzola Andrejs Ērglis
ALKOHOLA SEPTĀLĀS ABLĀCIJAS REZULTĀTI LATVIJAS KARDIOLOĢIJAS CENTRĀ (PSKUS) LAIKA POSMĀ NO 2001.–2014. GADAM

Gustavs Latkovskis, Līga Bondare, Mairita Mažule, Ilze Konrāde, Elīna Makarova, Dace Hartmane, Ieva Strēle, Maija Dambrova
TRIMETILAMONIJA OKSĪDA LĪMENIS PACIENTIEM AR METABOLISKO SINDROMU

Monta Kārkliņa, Elīna Žuka, Inese Folkmane
AKŪTAS NIERU MAZSPĒJAS ANALĪŽE LATVIJAS SLIMNĪCU INTENSĪVĀS TERA­PIJAS NODAĻĀS: ETIOLOĢISKO FAKTORU, INCIDENCES UN IZNĀ­KUMU ANALĪZE

Elīna Žuka, Monta Kārkliņa, Inese Folkmane
AKŪTAS NIERU MAZSPĒJAS GADĪJUMU ANALĪZE SLIMNĪCU INTENSĪVĀS TERAPIJAS NODAĻĀS: DIAGNOSTIKAS, TERAPIJAS EFEKTIVITĀTES UN IZNĀKUMU IZVĒRTĒJUMS

Sintija Sauša, Somit Kumar, Valdis Pīrāgs
INTERIM ANALYSIS OF A RANDOMIZED DOUBLE BLIND PARALLEL GROUP PLACEBO CONTROLLED STUDY TO INVESTIGATE THE EFFICACY AND SUSTAINABILITY OF INTEGRATED TREATMENT IN TYPE 2 DIABETES

Laura Pučeta, Uga Dumpis
SADZĪVĒ IEGŪTAS SMAGAS SEPSES UN SEPTISKA ŠOKA REĢISTRS PAULA STRADIŅA KLĪNISKAJĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCĀ

13:30 - 16:00
Jelgavas ielā 1, 108. auditorija

Sekcijas sēde "ĶIRURĢIJA, GINEKOLOĢIJA, PATOLOĢIJA, ANESTEZIOLOĢIJA, ONKOLOĢIJA" Norāde
Medicīna
Vadītājs Arnolds Jezupovs, Jevgēņijs Kalējs

Aina Kratovska, Jekaterina Safronova, Vita Romanova, Patrīcija Ivanova, Sanita Ponomarjova, Andrejs Bernšteins
KRITISKAS KĀJU IŠĒMIJAS KLĪNISKO IZPAUSMJU VARIABILITĀTE PACIEN­TIEM PIRMS DISTĀLAS PERKUTĀNAS TRANSLUMINĀLAS ANGIO­PLASTIJAS

Jānis Pāvulāns, Dace Jankovicka, Dainis Krieviņš.
DIABĒTA UN VENOZO ČŪLU DZĪŠANAS DINAMIKAS PĒTĪJUMS

Kristīne Himelreiha, Igors Ivanovs.
TIEVO UN RESNĀS ZARNAS INKARCERĀCIJA CEKOSTOMAS PROLAPSĀ

Katrīna Briška, Kristians Šušpanovs, Lilija Ķēniņa
TRADICIONĀLO UN ŪDENS DZEMDĪBU NORISES UN IZNĀKUMU SALĪDZI­NĀJUMS

Lilija Ķēniņa, Ņina Šakele, Katrīna Brišk
METFORMĪNA TERAPIJAS EFEKTIVITĀTE NEAUGLĪBAS ĀRSTĒŠANĀ SIEVIETĒM AR PCOS

Elīna Gelderiņa, Jevgēņijs Kalējs, Aisma Meijere
INTRAHOSPITĀLO INFEKCIJU SASTOPAMĪBA PĒCDZEMDĪBU PERIODĀ

Dmitrijs Zabrodins, Igors Ivanovs, Agris Rudzāts, Maksims Mukāns, Guntars Pupelis
LAPAROSKOPISKĀ KUŅĢA UN DIVPADSMITPIRKSTU ZARNAS VEIDO­JUMU EKSCĪZIJA

Aija Gerina-Berzina, Uldis Vikmanis, Gunta Purkalne, Silvija Umbrashko, Ruta Muceniece, Ilva Nakurte.
LIQUID CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY METHOD FOR DETERMINATION OF CISPLATIN IN HUMAN URINE AND BLOOD PLASMA OF LUNG CANCER PATIENTS

13:30 - 16:00
Jelgavas ielā 1, 223. aud.

Sekcijas sēde "BĀZES ZINĀTNES UN REĢENERATĪVĀ MEDICĪNA, 2. daļa" Norāde
Medicīna
Vadītāji: Nikolajs Sjakste, Ruta Muceniece

Valdis Gončars
CILMES ŠŪNU PIELIETOJUMS OSTEOARTRĪTA ĀRSTEŠANĀ

Gončars Valdis, Kalnbērzs Konstantins, Jakobsons Eriks, Briede Ieva, Blūms Kristaps, Čakstina Inese, Ērglis Kristaps, Ērglis Martins, Pirtniece Liene, Krūmiņa Elina, Smolova Rita, Muižnieks Indriķis, Ērglis Andrejs
CEĻA LOCĪTAVAS OSTEOARTRĪTA ĀRSTĒŠANAS KLĪNISKIE REZULTĀTI PĒC VIENREIZĒJAS MONONUKLEĀRO ŠŪNU IEVADĪŠANAS LOCĪT

Valdis Gončars, Kristaps Blūms
HIALURONSKĀBES UN SORBITOLA KOMBINĒTAS TERAPIJAS rezultāti CEĻA LOCĪTAVAS OSTEOARTRĪTA ĀRSTĒŠANĀ 2 GADU LAIKĀ

Jakobsons Eriks, Briede Ieva, Čakstina Inese, Gončars Valdis, Ērglis Kristaps, Ērglis Martins, Patetko Liene, Krūmiņa Elina, Smolova Rita, Muižnieks Indriķis, Ērglis Andrejs
MONONUKLEĀRO ŠŪNU IZDALĪŠANA. OPERATORA IETEKME UZ APSTRĀDES PROCESA EFEKTIVITĀTI

Jakobsons Eriks, Briede Ieva, Čakstina Inese, Gončars Valdis, Ērglis Kristaps, Ērglis Martins, Patetko Liene, Krūmiņa Elina, Smolova Rita, Muižnieks Indriķis, Ērglis Andrejs
ENDOPROTEZĒŠANAS OPERĀCIJAS LAIKĀ EVAKUĒTO AUDU IZMAN­TOŠANA MONONUKLEĀRO ŠŪNU IEGUVEI

Evita Rostoka, Kristīne Ošiņa, Sergejs Isajevs, Egils Bisenieks, Nikolajs Sjakste
JAUNU 1,4-DHP ATVASINĀJUMU DNS MOLEKULAS INTEGRITĀTI PASARGĀ­JOŠO UN ANTIOKSIDATĪVO ĪPAŠĪBU IZVĒRTĒJUMS 1. TIPA CUKURA DIABĒTA APSTĀKĻOS ŽURKĀS

Vanda Sargautiene, Zigurds Zariņš, Renāte Ligere
AUZU β-GLUKĀNA IETEKME UZ CUKURA DIABĒTA NORISI

Natalia Paramonova, Jelizaveta Sokolovska, Nikolajs Sjakste, Tatjana Sjakste
GENETIC VARIATIONS IN THE PSMA3, PSMA6 AND PSMC6 GENES ARE ASSOCIATED WITH TYPE 1 DIABETES IN LATVIANS

Joanna Jeņina, Katrīna Jukēvica, Juris Rumaks, Zane Dzirkale, Mārtiņš Borodušķis, Anna Ramata-Stunda, Baiba Jansone
AR DABĪGU IMUNOMODULATORU FUKNCIONALIZĒTA HIALURON­SKĀBES BIOMATERIĀLA DROŠĪBAS UN DZĪŠANU VEICINOŠU ĪPAŠĪBU NOVĒRTĒJUMS AKŪTU UN DIABĒTISKU BRŪČU MODEĻOS

13:30 - 16:00
Jelgavas ielā 1, 501. auditorija

Sekcijas sēde "VESELĪBAS ORGANIZĀCIJA UN EKONOMIKA" Norāde
Medicīna
Vadītājs Juris Bārzdiņš, Kārlis Purmalis

Anda Čakša
PACIENTA PERSPEKTĪVAS NOZĪME LATVIJAS VESELĪBAS APRŪPES SISTĒMĀ

Solvita Olsena
NEPAMATOTA PERSONAS SENSITĪVO VESELĪBAS DATU IZPAUŠANA ELEKTRONISKO DARBA NESPĒJAS LAPU IZSNIEGŠANAS UN LIETOŠANAS PROCESĀ

Juris Bārzdiņš, Uldis Mitenbergs, Māris Taube, Rita Konstante.
HOSPITALIZĀCIJU UN ATKĀRTOTU HOSPITALIZĀCIJU MAZINĀŠANAS IESPĒJU IZPĒTE 65 UN VAIRĀK GADU SASNIEGUŠO IEDZĪVOTĀJU GRUPĀ

Edgars Rencis, Mikus Grasmanis, Juris Bārzdiņš
INOVATĪVS RISINĀJUMS VESELIBAS APRŪPES INFORMĀCIJAS SISTĒMĀS UZKRĀTO DATU IZPĒTEI

Kārlis Čerāns, Guntars Būmans, Jūlija Ovčiņņikova, Aiga Romāne, Mārtiņš Zviedris
DINAMISKAS ANALĪZES RĪKI MEDICĪNAS DATIEM

Jānis Kurlovičs, Karīna Ēvalde, Ruta Muceniece
FARMACEITISKĀS APRŪPES NOVĒRTĒJUMS LATVIJĀ VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTU SKATĪJUMĀ

Kārlis Purmalis, Edgars Kasalis, Daiga Šantare, Ilona Kojalo, Mārcis Leja.
COLORECTAL CANCER SCREENING COST EFFICIENCY ANALYSES USING VARIETY OF TESTS UNDER DIFFERENT SCENARIOUS

Kārlis Purmalis, Edgars Kasalis, Mārcis Leja.
LIFE YEAR VALUE CALCULATION TO ANALYZE COST EFFECTIVENESS OF MEDICAL PROJECTS

Ernests Bordāns, Signe Kārkliņa
VESELĪBAS APRŪPES FINANSĒŠANAS SISTĒMAS EIROPĀ, TO EFEKTIVITĀ­TES IETEKMĒJOŠIE FAKTORI UN NOZĪME LATVIJAI

15:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 217. aud.

Sekcijas sēde "Ergonomikas un darba vides sekcija" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītāji: Ženija Roja, Henrija Kaļķis

Ž. Roja
Ergonomikas un darba veselības aktualitātes Latvijā un citur pasaulē

H. Kaļķis
Sertificēti Eiropas ergonomisti un to priekšrocības Latvijā

A. Piščeva
Psihosociālie riski dzelzceļu darbiniekiem un to samazināšanas iespējas

I. Vilcāne
Elektromagnētiskie lauki kā darba vides riska faktors un tā mazināšanas iespējas

S. Rūtiņa-Rūtenberga
Psihosociālie riski un nodarbināto darba spējas zvanu centros strādājošajiem

I. Reinholds
Pieredze PVO rīkotā Baltijas valstu seminārā "Ķīmisko risku ietekmes uz cilvēku veselību novērtējums"

J. Osipova
Traumatisma riski veselības aprūpes iestādēs nodarbinātiem

I. Roja
Hroniska noguruma sindroms un tā novēršanas iespējas darbā

I. Garteļa
Darba aizsardzības iekšējās uzraudzības sistēmas ekspertīze un risku novērtēšana mazajā uzņēmumā

I. Kantāne
Darba vides risku analīze apģērbu tirdzniecības veikalu tīklā un preventīvie pasākumi

U. Karlsons
Nepilnības darba aizsardzības sodu sistēmā Latvijā

D. Garais
Veselības veicināšanas nozīme Darba aizsardzībā

15:00 - 17:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Studējošo pētniecība tiesību teorijā un vēsturē" Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Diāna Apse

Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

16:00 - 19:00
Jelgavas ielā 1, 245

Sekcijas sēde "Digitalizācijas aicinājumi un izaicinājumi filoloģijā" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Ojārs Lāms

Brigita Kukjalko
Klasisko valodu apguve tiešsaistē

Mārtiņš Laizāns
Rīgas humānisti noelatīnitātes tiešsaistes resursos

Ojārs Lāms
Viļņas Universitātes Digitālās Filoloģijas centra pieredzes adaptācija

Līva Bodniece
Baltijas valstīs radītie Digitālo humanitāro zinātņu resursi

22. februāris, 2016

10:00 - 15:00
Visvalža ielā 4a, 305. aud.

Diskusija "Aktieris. Un kā par to rakstīt?" Norāde
Mākslas zinātnes
Vadītājs Silvija Radzobe

L. Ulberte
Aktiermāksla mūsdienu Latvijā

Z. Radzobe
Aktieris postdramatiskajā teātrī

I. Ļaksa-Timinska, J.A. Romberga
Stenda referāts. Ieskats mūsdienu teorijās par aktiermākslu

L. Mellēna, D. Jonīte
Aktieris muzikālajā un deju teātrī

V. Čakare
Aktiermāksla apcere recenzijā

I. Rodiņa
Kā rakstīt par aktieri recenzijās

A. Rozentāls
Kā rakstīt par aktieri recenzijās

L. Dūmiņa
Kā rakstīt par aktieri monogrāfijās

G. Zeltiņa
Kā rakstīt par aktieri monogrāfijās

S. Radzobe
Aktieris portretrakstā

E. Tišheizere
Kā rakstīt par aktieri portretrakstu

L. Abramoviča
Kā rakstīt par aktieri portretrakstu

J. Žagars, B. Broka, U. Anže
Stenda referāts. Ko gaidām no mūsu kritikas

23. februāris, 2016

10:30 - 14:00
Visvalža ielā 4a, 409.telpa

Sekcijas sēde "Klasiskās filoloģijas sekcija. Respice, adspice, prospice!" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītāji: Vita Paparinska, Ilze Rūmniece

V.Paparinska, I.Rūmniece, O.Lāms
Sekcijas plenārsēde. Klasiskai filoloģei Tamārai Fominai - 100

Vita Paparinska
Aristoteļa „Rētorikas” teksts: no manuskriptiem līdz kritiskiem izdevumiem

Līva Rotkale
Aristoteļa „Runas māksla": grūta doma īsos vārdos

Ilze Rūmniece
Par definējumiem Aristoteļa „Rētorikā”

Ieva Fībiga
Galēns par saviem traktātiem

Elizabete Ladeiko
Cilvēka galvas anatomiju apzīmējošā leksika Homēra „Īliadā”

Anna Strode
Mitoloģiskie aspekti 17.gs. latīņu kāzu dzejā Livonijā

Ilona Gorņeva
Latīņu valoda un kinematogrāfija: atsevišķi krustpunkti

24. februāris, 2016

12:00 - 16:00
Aspazijas bulv. 5, 502

Sekcijas sēde "Literatūra, estētika un psihoanalīze" Norāde
Filozofija
Vadītāji: Māra Rubene, Igors Gubenko

Artis Svece
Kāpēc smieties par dzīvniekiem?

Ieva Stūre-Stūriņa
Lakāna "atgriešanās" pie Freida: bezapziņas subjekts

Igors Gubenko
Kritiskā teorija starp psihoanalīzi un feminismu: fallocentrisma debates izvērsums Slavoja Žižeka un Džūditas Batleres polemiskajā apmaiņā

Jana Kukaine
Starp filozofiju un fizioloģiju: zīdīšanas diskursīvā telpa

Edijs Šauers
Vai karš var būt cildens? Kopības un cildenā vienības analīze Imanuela Kanta “Spriestspējas kritikā”

Daiga Kažociņa
Vai estētiskais dzīvesveids ir iespējams bez ētiskā dzīvesveida? Sērena Kirkegora "Pavedēja dienasgrāmata"

Krišjānis Lācis
Mīlestības darbs, atceroties mirušo, un sēru darbs, sakot ardievas mirušajam – Sērens Kirkegors un Žaks Deridā par aizgājēju pieminēšanu

Velga Vēvere
Sērena Kirkegora ēpiskais teātris

14:30 - 16:00
Visvalža ielā 4a, 339. aud.

Sekcijas sēde "Literatūra – kultūra – mediji (vācu valodas telpa)" Norāde
Literatūrzinātne
Vadītājs Tatjana Kuharenoka

Ivars Orehovs
Jau vēsturiski, bet allaž izaicinoši: domas par Eiropas vienotību Jākoba Heinriha fon Lilienfelda darbā "Jaunā valsts ēka" ("Neues Staats-Gebäude"; 1767)

Natalja Poļakova
Vēstījuma un vizuālās telainības mijiedabība Eduarda fon Keizerlinga prozā

Tatjana Kuharenoka
Sireālās metodes autobiogrāfiskajos tekstos

Dmitrijs Golonovs
Autofikcionalitāte kā valodas pašportreta formas metode Paula Klee dienasgrāmatā

Inga Probst
Vom Ruhrgebiet über das Mitteldeutsche Industrierevier nach Kattowitz: Postindustrielle Räume und Landschaften in deutschsprachigen Gegenwartstexten

15:00 - 17:00
Raiņa bulv. 19, Juridiskās fakultātes konferenču zāle

Sekcijas sēde "Mantisko jautājumu publiski - tiesiskās reglamentācijas aktuālā problemātika" Norāde
Juridiskā zinātne
Vadītājs Kristīne Strada-Rozenberga

Sekcija noris ECOSOC Projekta nr.5.2.10 „lgtspējīga tautsaimniecības transformācijas tiesiskā ietvara efektivitātes paaugstināšanas modeļa izstrāde” ietvaros.
Tiks nodrošināta video tiešraide Juridiskās fakultātes mājaslapā.

A. Rodiņa
Pagaidu noregulējums versus nenoregulēts procesuāls jautājums Satversmes tiesas procesā

G. Kūtris
Speciālās konfiskācijas aktualitātes kriminālprocesā

K. Strada-Rozenberga
Mantisko jautājumu pierādīšana un tās aktualitātes kriminālprocesā

J. Maizītis
Juridiska persona un piespiedu ietekmēšanas līdzekļi kriminālprocesā

E. Danovskis
Tiesu prakse lietās par juridiskas personas administratīvo atbildību

Ā. Meikališa
Mantiskie preventīvie piespiedu līdzekļi kriminālprocesā – atsevišķi piemērošanas problēmjautājumi

J. Makurina
Aresta uzlikšanas mantai publiski tiesiskās reglamentācijas īpatnības, aktuālā problemātika un sasaiste ar privāttiesisko reglamentāciju

V. Mantrovs
Regresa prasības regulējums apdrošināšanas tiesībās Latvijā

25. februāris, 2016

09:30 - 15:30
Aspazijas bulv. 5, 322.

Diskusija "Depopulācijas riski un izaicinājumi (EKOSOC-LV Demogrāfijas projekts)" Norāde
Demogrāfija
Vadītāji: Juris Krumins, Maksims Ivanovs

Video ieraksts

J.Krūmiņš
Depopulācija Eiropā otrās demogrāfiskās pārejas teorijas kontekstā

A. Bērziņš
Depopulācijas statistisks raksturojums Latvijā

S. Kristapsone
Depopulācija un tautas attīstība: salīdzinoša analīze

P. Zvidriņš, A. Bērziņš
Depopulācija un iedzīvotāju etniskā sastāva pārmaiņas Baltijā

A. Dahs
Latvijas iedzīvotāju mirstības reģionālo atšķirību sociāli ekonomiskie faktori

I. Indāns
Iedzīvotāju migrācijas izaicinājumi Eiropas Savienībā

K. Lece, D. Bukša
Pētījums par pāriem, kuri noslēguši laulību Latvijā 2001.gadā

L. Āboliņa
Ģimeņu veidošanās un noturība Latvijas ģimeņu atbalsta politikas kontekstā

M. Ivanovs
Demogrāfijas sociāli ekonomiskie aspekti: investīcijas ģimeņu un bērnu labklājībā

I. Mežs
Ieteicamie uzlabojumi Latvijas valsts ģimeņu atbalsta politikas uzlabošanai 2016.gadam

F. Rajevska
Krīzes mācības un to īstenošana sociālajā politikā Latvijā

10:30 - 18:00
Visvalža ielā 4a, -205.aud. (10.00 - 12.15), 202.aud.(12.30. - 18.00)

Sekcijas sēde "Rusistikas un slāvistikas sekcija. Filoloģiskie lasījumi I. Prof. Ļeva Sidjakova atcerei veltīta starptautiska zinātniska konference." Norāde
Literatūrzinātne
Vadītājs Jurijs Sidjakovs

J. Orlickis
Puškina dzejas un prozas proporcija Ļ. Sidjakova koncepcijā

A. Belousovs
Oriģināls un rezultatīvs ieguldījums Puškina daiļrades izpētē: Ļ. Sidjakova doktora disertācijas oponentu atsauksmes

T. Kuzovkina
Ļ. Sidjakova vēstules J. Lotmana un Z. Mincas arhīvā

J. Sidjakovs
J. Lotmana un Z. Mincas vēstules Ļ. Sidjakovam

N. Dmitrejeva
Laicīgais cilvēks Puškinā prozā 1820. gadu beigās

S. Docenko
Vēlreiz par Oņegina un Ļenska dueli (no komentāra J. Lotmana komentāram)

G. Gumennaja
Puškina motīvi B. Sadovska dzejā

L. Sproģe
Pēteris Piļskis un puškinistikas problēmas

N. Kononova
Puškina „skaņas” A. Gaļiča dzejā

T. Barišņikova
Puškina reminiscences M. Cvetajevas estētikā

J. Marčenko
Kinoteksta izmantošana, mācot krievu valodu kā svešvalodu: A. Puškina stāsta „Sniegputenis” ekranizācija

N. Veršiņina
„Kārtības” ideja 18.–19. gs. muižas tekstos

J. Dmitrijeva
"Izvēlētie fragmenti no sarakstes ar draugiem" versus „Mirušo dvēseļu” otrais sējums

N. Orlova
Dostojevskis franču kino

N. Urvanceva
Literārās jubilejas Petrozavodskas pilsētas pirmsrevolūcijas periodikas lappusēs 1902. gadā

A. Jeremejeva
„Topošais bibliogrāfs... varbūt apraudāsies“: literāri mākslinieciskie nepadomju Krievijas žurnāli (1918.–1920. gadu sākums)

12:00 - 14:00
Aspazijas bulv. 5, -503

Sekcijas sēde "Sociālā filozofija, ētika, epistemoloģija" Norāde
Filozofija
Vadītāji: Maija Kūle, Alise Buligina

Laura Bitiniece
Prolēpsis Platona “Valsts” pirmajās lappusēs

Signe Lipkina
Menedžmenta zinātniskums

Giulio Lo Bello
Power Over the Body, Power Over the Mind. Michel Foucault and the Care of the Self as a Practice of Freedom

Alise Buligina
Autonomijas kritika Emanuela Levina filozofijā

Ilze Andresone
Subjekta autonomijas/heteronomijas problēma diferences feminisma kontekstā

Līva Vītola
Dzimtes veidošanās ģenealoģija

16:30 - 20:15
Zeļļu ielā 25, 243. aud.

Sekcijas sēde "Matemātiskā modelēšana un diferenču vienādojumi" Norāde
Matemātika un datorzinātnes
Vadītāji: Jānis Cepītis, Uldis Strautiņš

M.Avotiņa
Sakarība starp diferenču vienādojuma raksturīgā vienādojuma saknēm un atrisinājumu ar periodu 2

A.Šuste
Diskrēta laika epidēmiskie modeļi, kas satur eksponentfunkciju

Dz.Šteinberga
Dinamiskas sistēmas laika skalā

M.Kokainis
Aproksimācija ar augstākas kārtas diskrēto F-transformāciju, kas balstīta uz B-splainiem

A.Ozoliņš
Dinamiskās programmēšanas pieeja plānošanas optimizācijas problēmām

M.Zaķe
Eksperimentālie pētījumi un to perspektīva LZP sadarbības projekta N623/2014 ietvaros

A.Koliškins
Matemātiskās modelēšanas pētījumi un to perspektīva LZP sadarbības projekta N623/2014 ietvaros

H.Kalis
Skaitliskās analīzes pētījumi un to perspektīva LZP sadarbības projekta N623/2014 ietvaros

L.Ozola
Divdimensiju modelis magnētiskā lauka ietekmei uz liesmu

M.Marinaki
Dažu degšanas procesu skaitliskā modelēšana

I.Kangro
Analītiskais atrisinājums viendimensiju difūzijas robežproblēmai daudzslāņu vidē.

26. februāris, 2016

10:00 - 16:00
Aspazijas bulv. 5, 322. aud.

Sekcijas sēde "Vadības zinību un uzņēmējdarbības attīstības dažādi aspekti" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītāji: Biruta Sloka, Aija Žīgure

L. Keršule
Personāla motivāciju ietekmējošo faktoru analīzes salīdzinājums

I. Brante
Sadarbība profesionālajā izglītībā Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā

S. Saksonova, S. Savina
Uzņēmumu vērtības vadīšanas problēmas un to risinājums

A. Kalniņš
Vadītāja profesijai nepieciešamās kompetences: Alberta koledžas pētījumu pieredze

A. Lahiža
Maksātspējas II režīma priekšnosacījumi: eksistējošas Latvijas apdrošināšanās tirgū maksātspējas likumdošanas būtība un tās problēmas

J. Dzelme, B. Sloka, G. Tora, I.Buligina
Darba devēju atbalsta izglītībai palielināšanas iespēju izvērtējums

J. Dzelme B. Sloka, G. Tora, I.Buligina
Izglītības sistēmas dalīšanas akadēmiskajā un profesionālajā nozīme ražošanas organizēšanai

S. Avota, E. McFadzean, L. Peiseniece
Organizācijas ilgtspējas saistība ar personības un organizācijas vērtībām un organizācijas uzvedību: konceptuālais modelis

10:00 - 17:00
Jelgavas ielā 1, 107. telpā

Sekcijas sēde "Ģeogrāfijas un vides izglītība Latvijā" Norāde
Ģeogrāfija
Vadītājs Gunta Kalvāne

10:00 - 13:00
Lomonosova ielā 1a, 316. aud.

Sekcijas sēde "Pētījumi politikas zinātnē" Norāde
Politoloģija
Vadītājs Juris Rozenvalds

10:00 - 18:00
Visvalža ielā 4a, -202. aud.

Sekcijas sēde "Rusistikas un slāvistikas sekcija. Filoloģiskie lasījumi II. Prof. Ļeva Sidjakova atcerei veltīta starptautiska zinātniska konference" Norāde
Literatūrzinātne
Vadītājs Tatjana Barišņikova

A. Gromova
Virsraksta tēls-arhetips L. Zurova romānā „Lauks”

N. Mihaļenko
A. Čajanova mistiskie garstāsti romantiskās tradīcijas kontekstā

N. Šroma
Sieviete-Madonna Latvijas krievu literātu 1930. gadu prozā

A. Daņiļevskis
„Savējie”, „citi”, „svešie” un „ienaidnieki” Rēveles „Pēdējās ziņās” 1920. gadā

A. Memre
„Vanagu” prototipi A. Čerņavska-Čerņigovska romānā „Svētītās Brigitas septiņi mēneši”

A. Ravdins
Ģenerāļa A. Kutepova ģimenes Rīgas posms. 1933.–1936. gadi.

A.Ņeminuščijs
Laika triāde agrīnajā J. Baratinska lirikā

A. Samoiļenko
Dzīvnieku un augu pasaules elementi kā hermētiska teksta izpratnes atslēga (Ļenas Eltangas romāns „Kartahena”)

I. Narodovska
J. Brodska dzejas tulkojumi latviešu valodā

L. Eltermane
T. Suhotinas-Tolstojas vēstules K. Eglem

A.Gordins
Dmitrijs Merežkovskis XIX gs. literatūras kontekstā: Latvijas skatiens

N. Tamaroviča
Borisa Veinberga „koordinātes”: biogrāfijas mēģinājums

P. Glušakovs
V. Šukšina nepublicētie teksti un nerealizētās ieceres

S. Pogodina
Stenda referāts. „Un rabīns deva viņai vārdu Haja – Dzīve”: Latgales ebreju vārda došanas tradīcija

10:00 - 16:30
Visvalža ielā 4a, 422. aud.

Sekcijas sēde "Par izglītību. Saturs un forma." Norāde
Valodniecība
Vadītāji: Ineta Balode, Igors Koškins

Apvienotā ģermāņu un slāvu valodniecības sekcija

Igors Koškins
Aizguvuma latv. tulks, viduslejasvācu tolk vēsture: kas bija Livonijas laiku tulki?

Dzintra Lele-Rozentāle
Valodu kontaktu izpausmes Vidzemes 17. gadsimta rokasgrāmatās.

Žanna Bormane
Tulkošana kā "mazā brīvība". Ē. Kestnera dzejoļi krievu valodā E. Etkinda tulkojumā.

Agnese Dubova
J. Zēvera publikācijas "Izglītības Ministrijas mēnešrakstā". Lingvistiskas piezīmes.

Aleksandrs Filejs
Ārzemnieku sastādītās krievu 16.-17. gs. sarungrāmatas: mācību līdzekļi tirdzniecības jomā lietotās krievu valodas apguvei.

Egita Proveja
Par sieviešu izglītību. Zinātniska satura populārs izklāsts Rīgas sieviešu laikrakstos.

Ineta Balode
Daži jautājumi par latviešu zemnieku lasīšanas un rakstīšanas prasmi 18. gadsimtā.

Jūlija Gabranova
Izglītība baltkrievu valodā Latvijā: ieceres un realitāte.

Ieva Blumberga
Digitālie mediji vācu valodas mācību līdzekļos un to ietekme uz svešvalodu docēšanu.

Tomass Levandovskis
Divvalodība. Aptaujas rezultāti.

12:30 - 18:00
Raiņa bulvāris 29, 413. aud.

Sekcijas sēde "Parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmas" Norāde
Matemātika un datorzinātnes
Vadītāji: Nikolajs Vasiļjevs, Felikss Sadirbajevs

J. Klokovs
Par singulāro funkcionāļu ekstremālēm plaknē

L. Lepins, N. Vasiļjevs
Septītās kārtas robežproblēmas ekstremālā atrisinājuma formula

I. Jermačenko
Par periodiskas problēmas atrisinājumiem

A. Bogačovs
Par divu saistīto oscilātoru sistēmu

M. Dobkeviča
Par divu noteikto tipu robežproblēmas atrisinājumu mijiedarbību

A. Gricāns, F. Sadirbajevs, I. Jermačenko
Rezonantas robežproblēmas reducēšana pie nerezonantas robežproblēmas

N. Sveikate
Rezonantas robežproblēmas reducēšana pie nerezonantas robežproblēmas

A. Barišnikovs
Par Matje vienādojumu atrisinājumu stabilitāti

A. Kiričuka
Par bifurkācijām kādā Hamiltona sistēmā

J. Cepītis
Par ar biosensoru matemātisko modelēšanu saistītām robežproblēmām

S. Smirnovs
Par pozitīviem trešās kārtas robežproblēmu atrisinājumiem

D. Finaškins
Par regulatīvas matricas konstrukcijas pieejām

S. Atslēga
Par vienu diferenciālvienādojumu sistēmu klasi no gēnu regulācijas teorijas

E. Brokans
Gēnu regulatīvā sistēma

14:00 - 16:00
Aspazijas bulv. 5, 324. aud.

Sekcijas sēde "ES fondu līdzekļi - Latvijas ekonomikas attīstības faktors" Norāde
Ekonomika un vadības zinātne
Vadītājs Inese Vaidere

Plašāka informācija

Video ieraksts

Prof. Inese Vaidere, Eiropas Parlamenta deputāte
-

Armands Eberhards, ES fondu Vadošās iestādes vadītājs, Finanšu ministrija
-

Anita Krūmiņa, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktore
-

Reinis Bērziņš, Attīstības finanšu institūcijas "ALTUM" priekšsēdētājs
-

Raivis Bremšmits, Reģionālās politikas departamenta direktors, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
-

Aija Bauere, Sabiedrības integrācijas fonda direktore
-

Agnese Dagile, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Ekonomikas padomniece
-

14:00 - 16:00
Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zāle

Izstāde "LU publikācijas 2015" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Iveta Gudakovska

Virtuālās izstādes atklāšanas prezentācija

3. marts, 2016

16:30 - 18:30
Zeļļu ielā 25, 243. aud.

Sekcijas sēde "Varbūtību teorija un diskrētā matemātika" Norāde
Matemātika un datorzinātnes
Vadītājs Jānis Valeinis

A.Valainis
Algoritmi koku pārveidojumu distances problēmai

R.Bēts
Daļēji galīgi ģenerēti bi-ideāli

J.Vaļkovska
Divu korelētu ROC līkņu starpības ticamības intervāli ar SJEL metodi

A.Jansone
Neimaņa tests saliktām hipotēzēm

A.Dāmis
Fiduciālie vispārinātie ticamības intervāli

L.Dāme
Blokveida empīriskā ticamības funkcija ar pielietojumiem

18:00 - 20:00
Lomonosova ielā 1a, 414. aud.

Sekcijas sēde "Patērniecība un komunikācija" Norāde
Komunikācijas zinātne
Vadītājs Lolita Stašāne

Lolita Stašāne
Svētki un patērniecība: Ziemassvētku svinēšanas paradumi un dāvanu izvēles kritēriji.

Sintija Kalniņa
Ziemassvētku apdāvināšanās rituāla diskursi interneta ziņu portālos “Delfi.lv” un “Tvnet.lv”.

Mārtiņš Pričins
Patēriņa kultūras atspoguļojums “Rimi” Ziemassvētku un Jaungada reklāmās.

Viktors Zaķis
Patērētāju ieradumi un vajadzības sabiedriskā transporta lietošanā: "Rīgas Satiksmes" piemērs.

Ksenija Andrijanova
Specializēto diētu pārtika patērētāja identitātes veidošanā: bezglutēna pārtikas piemērs.

Gundega Laugale
Zīmolu “Actimel” un “Activia” komunikācija sociālajā tīklā “Facebook”.

4. marts, 2016

09:00 - 16:00
Šķūņu ielā 4, 4. stāvā

Sekcijas sēde "Fotonika, kvantu zinātnes, kosmosa zinātnes un saistītās tehnoloģijas" Norāde
Fizika, fotonika
Vadītājs Arnolds Ūbelis

Arnolds Ūbelis
FP7-REGPOT-2011-1- 285912. FOTONIKA-LV projekta pārskats un vērtējums

Romans Viters
FP7-PEOPLES-IRSES-2012-316177 projekts BIOSENSORS-AGRICULT

Arnolds Ūbelis
FP7-PEOPLE IRSES-2011-294949 projekts NOCTURNAL ATMOSPHERE un FP7-PEOPLES-IRSES-2013-612691 projekts REFINED STEP

Kalvis Salmiņš
Projekta 01-27/287 par LU Astronomijas institūta Ģeodinamiskās observatorijas remontdarbu, zinātniskā aprīkojuma iegādi un starptautisko saistību publicitāti realizācija.

Ilgmārs Eglītis
LU Astronomijas institūta HORIZONTS 2020 projekti

Vidvuds Beldavs
INTERREG projekti Rīgas Fotonikas centra izaugsmei

Arnolds Ūbelis
Jaunie Horizon 2020 projektu konkursi – iespējas FOTONIKA-LV izaugsmei

Vidvuds Beldavs
Rīgas Fotonikas centra darbs un nākotnes plāni.

Romāns Viters
Nanostruktūras priekš optiskajiem sensoriem

Arnolds Ūbelis
VUV un tālā UV atomspektroskopijas problēmas

Inga Brice, Aigars Atvars, Jānis Alnis
Lāzera spektra sašaurināšana līdz 1kHz platumam optisko frekvenču standartu pielietojumiem

Teodora Kirova, Artūrs Ciniņš, Mārcis Auziņš, I.A.Yu
Kvantu un nelineārā optika ar atomiem Ridberga stāvokļos

Ilgmārs Eglītis
Kosmisko pētījumu nākotnes vīzijas Baldones observatorijā

Kalvis Salmiņš, Jorge Del Pino
SLR sistēmas 1884 Rīga modernizācijas rezultāti

Māris Ābele, Jānis Vjaters
SLR teleskopa “Egle” montāža

Vidvuds Beldavs
Starptautiskā Mēness dekāde

Arnolds Ūbelis
Latvijas prasmes kosmosa zinātnēs un tehnoloģijās ir vajadzīgas Āfrikā

15:30 - 17:00
Šķūņu ielā 4, 1. stāva zālē

Sekcijas sēde "Fotonika, kvantu zinātnes, kosmosa zinātnes un saistītās tehnoloģijas - Stenda referāti" Norāde
Fizika, fotonika
Vadītājs Aigars Atvars

A. Ciniņs
Stenda referāts. STIRAP metodes adiabātiskuma novērtējums un optimālo parametru izvēle

A. Atvars
Stenda referāts. Horizon 2020 SME Instrument Phase 1 projekts SEMICOOL-H

A. Pelevkin, K. Mičulis, A. Ūbelis, N. S. Titova, A. M. Starik
Stenda referāts. Skābekļa molekulu disociācija ar 193 nm lāzera starojumu and tā nozīmība ūdeņraža - gaisa maisījuma reakciju ķēdes intensificēšanai

16:00 - 19:00
Raiņa bulv. 19, kafejnīcā

Diskusija "Baltijas jūras reģiona studiju tagadne un nākotne" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Valdis Muktupāvels, Juris Krūmiņš

Ina Druviete
Ievadvārdi

Dins Merirands
Baltijas jūras reģiona studiju absolventa vīzijas par programmas nākotni

Olga Rajevska
No maģistra studijām līdz doktora grāda pretendentam

Māris Klišāns
Aktualitātes Baltijas valstu un Ziemeļvalstu sadarbībā 2016. gadā

Renāte Rumaka
No maģistratūras studijām līdz Augstākās izglītības padomes atzinībai

Karolin Dietrich
Ārzemnieka studijas Latvijā

programmas studenti un absolventi
Izaicinājumi un pieredze Baltijas jūras reģiona studijās

9. marts, 2016

14:00 - 20:00
Visvalža ielā 4a, 204.aud

Sekcijas sēde "Starpdisciplināras perspektīvas salīdzināmajā literatūrzinātnē un literatūras teorijā" Norāde
Literatūrzinātne
Vadītāji: Irina Novikova, Antra Leine, Aleksejs Taube

Antra Leine
Kopīgais M. Atvudas un R.H. Evansas darbos

Marija Semjonova
Telpas paplašinājums: somu ceļojuma apraksti un dzimte XVII-XVIII gs. Salīdzināmā perspektīva

Aleksejs Taube
Kultūru hibriditāte Amitava Goša romānā „Magoņu jūra”

Aija Poikāne-Dumke
Traumas atspogulojums Endrjū Ezergailis romānā "Agony of Leaves"

Alina Nidagundi
Diasporas apziņa Nīla Mukherdži romānā "Šķirtā dzīve" un Amita Čauduri "Pēcpusdienas rāga"

Zane Emīlija Sarma
Rasu attiecības Metjū Nīla romānā "Angļu pasažieri" un Džozefa O'Konora romānā "Jūras Zvaigzne"

Mihails Čebotarjovs
Neuzticamais vēstījums 21. gadsimtā

Irina Novikova
Aizmirstās pagātnes, imigrantu atmiņas un amerikanizācijas rituāli Čanga Reja Lī romānos

Inese Vičaka
Naratīva ētika un ekokritikas aspekti Kormaka Makārtija romānā „Dieva bērns”

Jūlija Popova
Žanru hibridizācija Kadzuo Išiguro romānos

10. marts, 2016

10:30 - 14:30
Kalpaka bulv. 4, 327.telpā, 3.stāvā

Plenārsēde "Valsts pētījumu programmas "SUSTINNO" 2.posma rezultātu publiskā apspriešana" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītājs Jānis Ikstens

Jānis Ikstens
VPP SUSTINNO programma un tās izpildes gaita

Alfreds Vanags
Ekonomiskā konkurētspēja un inovācija tautsaimniecībā

Baiba Bela
Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā inovācija

Jānis Ikstens
Sabiedrības vērtīborientācijas un sabiedrības atjaunošanās

Raimonds Ernšteins
Vides daudzveidība un ilgtspējīga pārvaldība

11. marts, 2016

09:00 - 15:00
Kalpaka bulv. 4, 327. telpa (3. stāvā)

Sekcijas sēde "Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālās inovācijas (VPP SUSTINNO)" Norāde
Sociālās zinātnes
Vadītājs Baiba Bela

Jānis Pleps
Izaicinājumi demokrātijas ilgtspējai Latvijā

Iveta Reinholde
Vai pārvaldība veicina drošību un inovācijas?

Anete Vītola
Sociālās inovācijas un valsts loma: Latvijas gadījuma analīze

Līga Rasnača
Mājokļa nodrošinājuma riski mazaizsargātām grupām

Aija Zobena
Sociālās inovācijas lauku un reģionālās attīstības kontekstā

Ligita Melece un Agnese Krieviņa
LEADER programmas ieguldījums sabiedrības aktivizēšanai un izglītošanai

Ligita Melece
Sociālais kapitāls un lauksaimniecības kooperatīvi

Baiba Holma un Guna Spurava
Bibliotekāra kā mediatora loma bērnu un jauniešu digitālās pratības veicināšanā: bibliotekāru priekšstatu un pašvērtējuma analīze

Vineta Silkāne
Bikstīšanas izmantošana dalības veicināšanai dzemdes kakla vēža savlaicīgas atklāšanas programmā

Anita Kovaļevska
Labklājības aizsardzība kā Latvijas valsts konstitucionāls pienākums

Mareks Niklass
Strādājošo nabadzība Latvijā

Marta Banceviča
Veselības stāvokļa nevienlīdzība Latvijā pašnovērtējuma kontekstā

Baiba Bela
Nabadzības personiskā pieredze: individuālā un sociālā mijiedarbība biogrāfijā

14. marts, 2016

10:00 - 12:00
Raiņa bulv. 19, Mazajā aulā

Plenārsēde "ES finansēta zinātne -⁠ iespējas Latvijas un LU zinātnes izcilībām" Norāde
Starpdisciplināri
Vadītāji: Rektors, prof. Indriķis Muižnieks, Dr.Arnolds Ūbelis

Plenārlekcijas:

Arnolds Ubelis
Latvijas un LU zinātnieku līdzdalība ES Ietvara programmu finansētos projektos un augsti vērtēti H2020 projektu pieteikumi - neapstrīdams ES un pasaules līmeņa zinātniskās izcilības apliecinājums.

Vidvuds Beldavs
Latvijas Inovāciju sistēmas un zinātnes izvērtējums TEHNOPOLIS ekspertu grupas ziņojumā 2014.gada aprīlī - 2 gadi ir pagājuši, kas mainījies.

Andris Piebalgs
Jaunā ES Finansu Ietvara sadarbības programmas Āfrikas Valstu Savienības zinātnes potenciāla izaugsmei

16. marts, 2016

12:30 - 16:30
Visvalža ielā 4a, LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu bibliotēkas Āzijas lasītava

Sekcijas sēde "Akadēmiskais feminisms: literatūrfilozofiskie aspekti." Norāde
Starpdisciplināri
Vadītāji: Ausma Cimdiņa, Nataļja Šroma

Sekcija sagatavota, saņemot finansējumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.– 2014. gadam saskaņā ar projektu „Gender, Culture and Power: Diversity and Interactions in Latvia and Norway” (Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās: Latvijas un Norvēģijas diversitātes), līguma Nr. NFI/R/2014/061

Ausma Cimdiņa
Latviešu rakstniecība starpkultūru komunikācijā: Norvēģijas finansu instrumenta izaicinājums

Ella Buceniece
Aktuālie mūsdienu feminisma profili: teorijā un Latvijas kultūrā

Maija Kūle
Dzimumsocialitāte un nacionālā identitāte: filozofisks skatījums

Anna Temkina
Dzimumsocialitātes studijas Krievijā: pagrieziens no liberālisma uz konservatīvismu

Nataļja Šroma, Anastasija Vedela
Būt sievietei/Kļūt par sievieti: Iniciācija Latvijas 20.gs. 20.–30.gadu sieviešu prozā

Ludmila Sproģe, Iveta Narodovska
Sieviešu epistolāro tekstu īpatnības

Rūdolfs Kristbergs
Sieviešu tēlu tipoloģija Aspazijas lugā “Zaudētās tiesības”

18. marts, 2016

09:30 - 16:00
Jelgavas ielā 1

Sekcijas sēde "Pārejas posms dzīvesdarbībā: skola – universitāte" Norāde
Pedagoģija
Vadītājs Sanita Baranova

Semināru - diskusiju organizē LU PPMF Augstskolas didaktikas centrs sadarbībā ar LU Karjeras centru un LU Dabaszinātņu akadēmisko centru.

Sanita Baranova
Studentu gatavība studijām augstskolā: pedagoģiskā pieredze un izaicinājumi

Ērika Lanka
Skolēnu un skolotāju vēlmes un priekšstati par studijām augstskolā

Līga Āboltiņa, Ilze Šūmane, Sanita Baranova
Studijas augstskolā: 12.klases skolēnu priekšstati un 1.kursa studentu pieredze

Rita Birziņa, Dagnija Cēdere
Bioloģijas fakultātes 1.kursa studentu gatavība studijām

Gunta Kraģe, Madara Marija Ose, Romāns Putāns, Ilze Šūmane
Diskusija "Sākums veiksmīgām studijām?"

Agnese Līgotne
LU 1.kursa studentu aptauju rezultātu izvērtējums

Sarmīte Voitkāne
1.kursa studentu pārejas posma psiholoģiskie aspekti - problēmas un risinājumi

Agita Šmitiņa
LU pieredze studentu atbalsta pasākumu organizēšanā

Ieva Margeviča-Grinberga
Kā veiksmīgi studēt?

10:00 - 13:00
Kalpaka bulv. 4, 327.telpā, 3.stāvā

Sekcijas sēde "Sabiedrības vērtīborientācijas un sabiedrības atjaunošanās (VPP SUSTINNO)" Norāde
Sociālās zinātnes
Vadītājs Jānis Ikstens

Agita Misāne
Kas kaiš Latvijai? Par anomijas diagnostikas metodoloģiju

Zane Cunska
Partneru iepriekšējās ģimenes pieredzes ietekme uz reproduktīvo uzvedību

Visvaldis Valtenbergs
Latvijas skolotāju pieredze globālās izglītības īstenošanā

Jānis Ikstens
Mediju patēriņš un attieksmes pret Latvijas drošības jautājumiem

Vita Zelče
Otrā pasaules kara noslēguma svētku rituāls postpadomju Latvijā