University of Latvia Foundation administers a number of Patron scholarships open to
outstanding students and researchers or those with limited resources. The information
about Patron scholarships open to EU citizens and third country nationals is available
upon request.

E-mail: fonds@fonds.lv

Scholarship for undergraduates, graduates and students of professional programmes

Application for scholarship must be submitted in the electronic system of the ULLUIS within 10 days from the beginning of registration week of the respectivesemester according to the calender of academic year. The documents confirming student's eligibility for the scholarship must be submitted to the secretary of the faculty.


Latvijas novadu un valstspilsētu pašvaldības atbalsta jauno speciālistu sagatavošanu.

 

Alūksnes novada pašvaldības stipendija

Atbalstāmās specialitātes medicīnā: anesteziologs - reanimatologs, internists/pulmonologs, radiologs, ķirurgs vai traumatologs. Skatīt vairāk.

 

Cēsu novada pašvaldības stipendija

Atbalsta Cēsu novada pašvaldībā strādājošos pedagogus, kuri studē pedagoģijas programmās pašvaldības atbalstāmajos virzienos:

 • vācu vai angļu valodas pedagogs ar tiesībām mācīt vēl kādu no ES svešvalodām;
 • dabaszinātņu jomas pedagogs (ķīmija, bioloģija, fizika, dabaszinības);
 • atbalsta personāls (speciālais pedagogs, logopēds, izglītības psihologs).
  Pieteikšanās līdz 10. augustam.

  Cēsu novada pašvaldība atbalsta arī studējošos sociālā darba speciālistu programmās.
 

Gulbenes novada pašvaldības stipendija

Atbalstāmās specialitātes: izglītības, medicīnas vai sociālajā nozarē studējošie. Skatīt vairāk.

 

Jēkabpils noovada pašvaldības stipendija​​​​​​

Stipendiju veidi: studenta, ārstniecības speciālista un pedagoga.

 

Kuldīgas novada pašvaldības stipendija

Atbalstāmās specialitātes:  izglītības un veselības aprūpes jomas speciālisti. Papildu informācija.

 

Madonas novada pašvaldības stipendija

Atbalstāmās specialitātes izglītības jomā:

 • atbalsta personāls iekļaujošā izglītībā: speciālais pedagogs (4 speciālisti); logopēds (3 speciālisti); izglītības psihologs (2 speciālisti); sociālais pedagogs (3 speciālisti);
 • pedagogi ar kvalifikāciju: dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomā (6 speciālisti); vācu valodā vai citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā (6 speciālisti); mūzikā (3 speciālisti); latviešu valodā un literatūrā (2 speciālisti).
 

Ogres novada pašvaldības stipendija

Pašvaldības sniegts atbalsts studentiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā, kurā iegūst pedagoga profesionālo kvalifikāciju.

 

Saldus novada pašvaldības stipendija ,,Studentu medusmaize”

Tiek piešķirtas šādas pašvaldības stipendijas:

 • Studenta stipendija ir stipendija, kas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirta studentam Latvijas Valsts akreditētas bakalaura studiju programmas vai profesionālās augstākās izglītības programmas iegūšanai.
 • Ārstniecības speciālista stipendija ir stipendija, kas piešķirta šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un piešķirta studentam sākot ar 4.kursu, kurš apgūst Latvijas Valsts akreditētu profesionālo izglītības programmu medicīnā vai ārstam-rezidentam.
 

Smiltenes novada pašvaldības stipendija

Atbalstāmās specialitātes: STEM pedagogi, medicīnas personāls (t. sk. skolu medmāsas) un atbalsta personāls - psihologi.

 

Talsu novada pašvaldības stipendija

Atbalstāmās specialitātes (prioritārā secībā):

 • pašvaldības ārstniecības speciālista stipendijas piešķiršanai: anesteziologs-reanimatologs; ķirurgs; internists; neirologs; pediatrs; nefrologs; traumatologs; radiologs-diagnosts; neatliekamās medicīnas ārsts; laboratorijas ārsts; ginekologs, dzemdību speciālists; endokrinologs; gastroenterologs/endoskopists; ģimenes (vispārējās prakses) ārsts; ambulatorā dienesta ārsta palīgs; fizioterapeits; ergoterapeits; zobārsts.
 • nepieciešamie speciālisti izglītības jomā: psihologs (ar tiesībām strādāt izglītības iestādē); dizaina un tehnoloģiju, fizikas, matemātikas, ķīmijas, programmēšanas/informātikas skolotājs/pedagogs, logopēds vai skolotājs logopēds, svešvalodu,  sākumizglītības, bioloģijas, sporta vai veselības mācības, speciālās izglītības skolotājs, pirmsskolas, latviešu valodas, sociālo zinību, vēstures, ģeogrāfijas, vizuālās mākslas..
 

Tukuma novada pašvaldības stipendija

Atbalsta pilna laika studentus ar deklarētu dzīves vietu Tukuma novadā.

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendija

Atbalstāmās specialitātes: matemātikas, fizikas, sociālo zinību un vēstures, latviešu valodas un literatūras skolotāji.
Pieteikšanās līdz 10. augustam. Papildu informācija.

 

Nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” Sociālā stipendija izglītības ieguves atbalstam Preiļu novada jauniešiem ar īpašām vajadzībām.  

Atbalsta studentus, neatkarīgi no studiju līmeņa, studiju formas, studiju ilguma, studiju formas un iegūstamās kvalifikācijas un/vai grāda.