Valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" projekts

Projekta nosaukums latviski: Jauni risinājumi demogrāfijas un migrācijas procesu izpētē latviskas un eiropeiskas zināšanu sabiedrības attīstībai

Projekta nosaukums angliski: Cutting-edge knowledge and solutions to study demographic and migration processes for the development of Latvian and European society__

Projekta numurs: VPP-LETONIKA-2021/ 4-0002

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta sadarbības partneri: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Projekta vadītājs: prof. Zaiga Krišjāne

Latvijas Universitātes zinātniskā grupa:

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes grupas vadošie izpildītāji:

 • Zaiga Krišjāne (projekta vadītāja);
 • Māris Bērziņš;
 • Elīna Apsīte-Beriņa;
 • Aija Lulle;
 • Guido Sechi.

Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes grupas vadošie izpildītāji:

 • Juris Krūmiņš (grupas vadītājs);
 • Atis Bērziņš;
 • Aleksandrs Dahs.

Sociālo zinātņu fakultātes grupas vadošie izpildītāji:

 • Baiba Bela (grupas vadītāja);
 • Inta Mieriņa;
 • Inese Šūpule.

 Juridiskās fakultātes grupas vadošie izpildītāji:

 • Vadims Mantrovs (grupas vadītājs);
 • Iveta Reinholde;
 • Kristīne Dupate;
 • Baiba Kiršteina.

Filozofijas un socioloģijas institūta grupas vadošie izpildītāji:

 • Nadežda Pazuhina (grupas vadītājs);
 • Māra Kiope;
 • Solveiga Krūmiņa- Koņkova;
 • Inese Runce.

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 20.12.2021. – 19.12.2024.

Projekta kopējais finansējums: 641 000,00 EUR, tajā skaitā LU projekta daļai piešķirtais finansējums: 521 000,00 EUR

Projektā plānotās aktivitātes:

Projekta mērķis ir sniegt jaunas zināšanas un risinājumus demogrāfijas un migrācijas procesu izpētē, lai sekmētu ilgtspējīgu Latvijas sabiedrības un valsts attīstību. Projektā tiks izmantota inovatīva starpdisciplinārā un koprades pieeja, lietojot kvantitatīvo un kvalitatīvo metožu triangulāciju jaunu zināšanu radīšanā. Pētījums sniegs datos balstītu analīzi, aplūkojot demogrāfijas un migrācijas procesos, to tiesiskos un efektīvas vadības aspektus. Tāpat tiks akcentēta remigrācija un diasporas sadarbības tīkli, kā arī talantīgu speciālistu migrācija un to ietekme uz cilvēkkapitālu. Tiks analizēti iekļaujošas sabiedrības jautājumi dažāda līmeņa teritorijās, jauniebraucēju integrācija izglītībā un integrācija sabiedrībā caur reliģiskām kopienām. Projekta rezultāti sniegs izvērstu analīzi par demogrāfijas un migrācijas procesiem, akcentējot sabiedrības ilgtspēju un iekļaujošu attīstību. Izvērtējot mūsdienu demogrāfisko un migrācijas procesu daudzveidību, tiks piedāvāti pētniecībā balstīti ilgtspējīgas rīcībpolitikas risinājumi demogrāfijas un migrācijas jautājumos. Iegūtie rezultāti sekmēs iekļaujošas zināšanu sabiedrības attīstību Latvijā. Papildus informācija par projektu:
https://www.geo.lu.lv/petnieciba/projekti-un-programmas/jauni-risinajumi-demografijas-un-migracijas-procesu-izpete-latviskas-un-eiropeiskas-zinasanu-sabiedribas-attistibai/