Projekta nosaukums latviski: Vērtību maiņa nestabilos apstākļos: sabiedrības saliedētība un neoliberālais ētoss

Projekta nosaukums angliski: Value (trans)formation in uncertain times: social cohesion and neoliberal ethos in Latvia

Projekta numurs: lzp-2020/2-0068

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte, Filozofijas un socioloģijas institūts

Projekta vadītājs: Dr.sc.soc. Inese Šūpule

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020.–31.12.2021.

Projekta kopējais finansējums: 100 389 EUR

Daudzas problēmas, ar kurām šodien saskaras Eiropa, sakņojas sabiedrības vērtībās. Šis projekts cenšas novērst vairākus iepriekšējo pētījumu trūkumus un sniegt labāku izpratni par vērtību avotiem. Pirmkārt, pētījums sniegs svaigus salīdzinošus šķērsgriezuma datus par vērtībām Latvijā. Lai arī vērtības parasti tiek analizētas nacionālā līmenī, šī pētījuma mērķis ir izgaismot atšķirības starp dažādām etniskajām grupām Latvijā, kā arī atrast kopīgās, visus Latvijas iedzīvotājus vienojošās tēmas. Pētījums rūpīgi testēs makro-kultūras teoriju, kas līdz šim dominējušas vērtību izpētē, pieņēmumus, ka daudzas postkomunistisko valstu problēmas, piemēram, atbalsts populistiski galēji labējai ideoloģijai, ekoloģisko vērtību neievērošana, paļaušanās uz valsti pretstatā personiskajai atbildībai, kā arī zemais uzticēšanās līmenis ir saistīts ar socializāciju vecā komunistiskā režīma vērtībās, un ka modernizācija un demokratizācija ir veicinājusi radošumu, atvērtību un toleranci sabiedrībā. Projekts sasniegs savus mērķus, apkopojot jaunus datus, izmantojot jaunākās pētījumu metodes un komandas locekļu savstarpēji papildinošo pieredzi. Projekts palīdzēs saprast, kādas politikas intervences būtu iedarbīgākās valsts attīstībai svarīgu rādītāju kontekstā, piemēram, attiecībā uz atbalstu demokrātijai, uzņēmējdarbībai vai sabiedrisko pakalpojumu uztveri.

Projekta rezultati:  (1) divi oriģināli zinātniskie raksti, kas iesniegti vai pieņemti publicēšanai Web of Science Core Collection vai SCOPUS datubāzēs iekļautajos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos vai iesniegti vai pieņemti publicēšanai zinātniskajos izdevumos, kuri iekļauti ERIH+; (2) divi citi anonīmi recenzēti zinātniskie raksti; (3) Iesniegts projekta pieteikums starptautiskā vai nacionālā pētniecības un attīstības projektu konkursā; (4) Ziņojums par rīcībpolitikas ieteikumiem un rīcībpolitiku ietekmi.

Projektā sagatavoti šādi plašai sabiedrībai pieejami pētījuma rezultāti: