Projekta nosaukums latviski: Modificētu celulozes  šķiedru sorbentu pielietojums radioaktīvā ūdeņraža (tritija) un citu radionuklīdu koncentrēšanai no piesārņotām vidēm un toksisko īpašību novērtējums: paņēmiena aprobācija Latvijā uzglabāto kodolreaktoru ūdens atlieku attīrīšanai

Projekta nosaukums angliski: Application of modified cellulose fiber sorbents for the concentration of radioactive hydrogen (tritium) and other radionuclides from contaminated environments and evaluation of toxicity: approbation of the approach in Latvia for the decontamination of stored nuclear reactor water wastes

Projekta numurs:  lzp-2020/2-0213

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte, Ķīmiskās fizikas institūts

Projekta vadītājs:   Ingars Reinholds

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020.–31.12.2021.

Projekta kopējais finansējums: 100 389 EUR

Projekta mērķis ir izstrādāt un pielietot efektīvus sorbentus un antidotus, kas veidoti uz celulozes un tās atvasinājumu bāzes, radionuklīdu, t.sk., tritija, cēzija-137 un cēzija-134 adsorbcijai no ūdens paraugiem. 

Radioaktīvais ūdeņraža tritijs un citi izotopi (piemēram, cēzijs-137) ir radionuklīdi, kas uzkrājas kodolreaktoru dzesēšanas ūdens atlikumos un ir salīdzinoši ilgas stabilitātes dēļ bīstami vides ekosistēmai un cilvēku veselībai. Projekta galvenie uzdevumi ietver šādas aktivitātes:

 1. celulozes un celulozes acetātu (CA) šķiedru materiālu, ieskaitot pārstrādātu CA filtru modificēšanu un īpašību izpēti, tos pielāgojot radioaktīvo izotopu adsorbēšanai;
 2. tritija termiskās desorbcijas eksperimentus, kuru pamatā ir Vance aparāta piedāvātā mitrā oksidēšanas (sadegšanas) tehnika un tritija aktivitātes raksturojums;
 3. Cs-137 radionuklīdu un ķīmisko elementu satura noteikšanu tritija atkritumos un to adsorbciju uz modificētu celulozes un CA šķiedru materiāliem;
 4. ekotoksikoloģijas pētījumus, iekļaujot modeļpētījumus ar neradioaktīvo Cs, gan veicot eksperimentus pirms un pēc radioaktīvā ūdens apstrādes, izmantojot modificētos sorbentus.

Pētījumu veiks starpdisciplināra radiācijas, fizikālās un analītiskās ķīmijas, bioloģijas un medicīnas pētnieku grupa, iekļaujot pieredzējušus zinātniekus, vienu jauno zinātnieku. Pētījumi arī ietvers doktorantūras un bakalaura studentu iesaisti, sekmējot to zinātniskās kapacitātes celšanu projekta gaitā.

Par rezultātiem tiks ziņots vismaz vienā starptautiskā konferencē. Rezultāti tiks publicēti vismaz vienā zinātniskajā žurnālā. Projekta noslēgumā plānots sagatavot ziņojumu par rīcībpolitikas ieteikumiem radioaktīvo atkritumu drošības jomas uzlabošanai.

Pirmais posms (01.12.2020-31.03.2021)

Projekta sākumā veiktas Salaspils kodolreaktora ūdens analīzes. Apkopota zinātniskā literatūra par radioaktīvā tritija un cēzija sorbciju – kā perspektīva grupa izvēlēta Prūsija Zilā (PZ) nešķīstošā forma - dzelzs heksaciano ferrāts).

 Pamatojoties uz priekš izpēti par cigarešu filtriem, kas satur celulozes diacetātu (CA) šķiedras, izvēlēti kā polimēru matrica tālākiem pētījumiem ņemot vērā to šķiedru struktūru un stabilitāti ūdens vidē. Pielietojot masspektrometrijas metodi, veikta glicerīna triacetāta (triacetīns, adhezīvs, kas izmantots cigarešu filtros – 6,6%) ekstrakcija un sagatavoti attŗīti  CA paraugi. Veikta priekšizpēte un sintezēts PZ, lai novērtētu imobilizācijunuz CA .

Par šoiem eksperimentiem starptautiskajā Latvijas Universitātes 79 zinātniskajā konferencē Analītiskās ķīmijas sekcijā: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/54255/KF_79_konf_Tezes_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3 aktivitātes (WP3) ietvaros pamat Iesākts darbs pie zinātniskās publikācijas izstrādes, kas sniedza zināšanas LZP projektam par dažādu polimēru īpašībām un dažādiem mikrobioloģijas toksicitātes testiem, vienlaikus  uzkrājot zināšanas iepriekš realizēta LU  līgum pētījumā sadarbībā ar atkritumu pārstrādes uzņēmumu, novērtējot  cieto atkritumu poligonu izskalojumu ietekmi un  celulozes acetāta stabilitātes novērtējumu.

Aktivitātes ietvaros apkopotā literatūrā un veikta neradioaktīvā cēzija (Cs-133) toksicitātes testi, izmantojot dažādus augus. Rezultāti prezentēti 19. februārī LU 79. konferences sekcijā Mikrobioloģija un biotehnoloģija (ziņojums: Ecotoxicity of Cs133: assessment of acute and chronic tests). Par pētījumu sagatavots divu lapaspušu raksts LU konferences rakstu krājumā: http://eeb.lu.lv/EEB/202103/EEB_XIX_abstracts.pdf.

 

Otrais posms (01.04.2021-30.06.2021)

Publikāciju dati parādīja, ka tritija sorbēšanai ir lietots litija manganāts. Tika izstrādāta eksperimentu shēma, lai pārbaudītu tritija sorbciju, izmantojot komerciāli pieejamu litija manganātu. Projektā iesaistītais students apguva šķidrās scintilācijas metodi tritija noteikšanai un,  uzņēma statistikas datus Salaspils tritija ūdenim.

WP2 aktivitātes ietvaros tika turpināts darbs par PZ sintēzes optimizāciju, novērtējot dažādu faktoru (pH, temperatūra, maisīšanas ātrums) ietekmi uz PZ  imoboilizāciju uz CA. Izmantojot spektroskopijas, rentgendifrktometrijas, mikroskopijas metodes novērtētas sintezēto produktu īpašības.

In situ sintezētie  CA-dzelzs heksacianofferāta sorbenti pārbaudīti, testējot neradioaktīvo Cs (Cs-133) un arī priekštestos, izmantojot Salaspils ūdens paraugus. Noteikts, ka efektivitāte sintezētajam  PZ ir robežās no 40 līdz60%.

Veiktas papildus aktivitātes, izvērtējot PZ sintezētā produkta imoblizāciju ne tikai uz CA, bet arī uz dažādiem  dabiskiem  materiāliem (celuloze, lins, kaņepju šķiedra), kā arī sintētiskiem  polimeriem (polipropilēna šķiedra), novērtējot šādu ar PZ imobilizētu materiālu stabilitāti un potenciālas iespējas pielietojumam aizsargmaskās, vai filtru sistēmās.

WP3 aktivitātes ietvaros turpināti pētījumi par Cs-133 ekotosicitāti. Eksperiments tika veikts  ūdens akvārija ar augiem, 10 dienas akumulējot tos vidē  ar pievienotu sākotnējo cēzija hlorīda (CsCl) koncentrāciju diapazonā no 1 līdz 1000 µM. Augu atbildes reakcijas uz Cs-133 uzkrāšanos tika novērtētas ar virkni enzīmu grupu, kas ir iesaistītas antioksidantu aktivitātēs un vielmaiņā, pielietojot PCA metodi un ICP-MS elementu analīzi, novērtēta Cs akumulācija un citu elementu saturs augos. Par pētījumu rezultātiem iesākts darbs zinātniskā raksta ieniegšanai SCOPUS vērtētā žurnālā.

 

Trešais posms (01.07.2021.-30.09.2021)

WP1  ietvaros turpināts darbs ar litija manganāta efektivitātes testiem, novērtējot tritija sorbciju un  materiāla raksturošana ar spektroskopijas un rentgendifraktometrijas metodēm.

WP2 aktivitātes ietvaros veikti testi laboratorijas akvārijos, novērtējot cēzija akumulāciju dažādos organismos - veikta eksperimentu sērija, baseinu ūdenī pievienojot neradioaktīvo Cs-133 un ar elementu analīzes metodēm monitorējot Cs akumulāciju un tā saistību ar citu  elementu, īpaši kālija, nātrija saturu dažādās sugās. Eksperiments parādīja, ka augi un dzīvie organismi ļoti mazos daudzumos akumulē Cs, ko apstiprināja arī WP3 pētījumi.

Aktivitātes ietvaros tika ar izcilību aizstāvēts Uģa Eismonta bakalaura darbs “Radioaktīvo un smago metālu antidota jauna analoga izstrāde” par dzelzs heksacianoferrātu sintēzi un imobilizāciju uz celulozes acetāta, novērtējot šādu materiālu potenciālu pielietojumu antidotu izstrādē (darbs aizstāvēts LU Farmācijas bakalauru studiju programmā vadītājas K. Salenieces un konsultanta A. Grinberga vadībā)

Pamatojoties uz bakalauru darba pētījumiem šajā virzienā un LZP projekta vadītāja I.  Reinholda tīklošanās aktivitātēm ārpus LZP projekta konferencē RAD 2021 (14.-18. jūnijs, Melnkalne), izveidoti kontakti un noskaidrots, ka radītās zināšanas par cēzija sorbciju uz dzelzs heksacianoferrāta varētu būt noderīgas attīstot paralēli virzienu antidotu izstrādei, kas  aktivitāšu ietvaros tika pētīts, ņemot vērā šādu antidotu pieejamības trūkumu  Latvijā, salīdzinot ar pieejamām valsts rezervēm kaimiņvalstīs.

Paralēli veiktajiem eksperimentiem daļa  sagatavoto celulozes cigarešu filtru izmantoti LU Bioloģijas maģistrantes Signes Vadones darbā “Micēlijsēņu pielietojuma iespējas celulozes un celulozes acetāta biodegradēšanai”, kas tika sekmīgi aizstāvēts 202

Par  otrā un trešā posma WP2 aktivitātēm un pētījuma rezultātiem 27.-29. septembrī tika prezentēts ziņojums “Ferric  Hexacyanoferrate Imobilised Cellulose Acetate Fiber for the Removal of Aqueous Cesium”2. starptautiskajā konferencē - izstādē Polymer Science and Technology, kuras norise  bija plānota Lionā, Francijā, bet Covid-19 ierobežojumu dēļ tika pārcelta webināra formā. 

WP3 aktivitātes galvenokārt ietvēra  turpinājumu zinātniskas publikācijas  “Caesium-133 Accumulation by Freshwater Macrophytes: Partitioning of Translocated Ions and Enzyme Activity in Plantsand Microorganisms” sagatavošanai par iepriekšējā posmā veiktajiem eksperimentiem (raksts plānots publicēšanai  Open Access  žurnālā nākamajā projekta posmā)

WP4 ietvaros  LU pētnieku grupa demonstrēja pētījumus par Cs sorbentu izstrādi, potenciālu pielietojumu ūdens attīrīšanai no radioaktīvā Cs „Industrijas dienas NBS – uzņēmumu spēju demonstrācijas”, pasākumā, kas norisinājās 2021. g  13.septembrī Ādažu militārajā bāzē (https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/68141).

 

Ceturtais posms (01.10.2021.-31.12.2021).

WP1 ietvaros apkopoti pētījuma rezultāti par tritija sorbciju no Salaspils ūdens paraugiem – laboratorijas eksperimenti parādīja līdz pat 20% tritija saistīšanai no ūdens uz litija manganāta sorbenta. Rezultāti aprobēti ķīmijas fakultātes bakalaura kursa darbā.

Par šiem un iepriekšējo posmu rezultātiem, novērtējot tritija sorbciju, Cs-133 sorbciju uz PZ-CA materiāla un Cs-133 akumulāciju augos 21.-23 oktobrī prezentēti trīs ziņojumi 22 starptautiskājā zinātniskajā konferencē Ecobalt 2021 (online).

WP2 un WP3  aktivitāšu ietvaros pamatojoties uz zināšanām, veicot testus ar neradiaktīvo cēziju Cs-133 novērtēta ekotoksicitāte prokariotiskiem organismiem, eikariotiem un makrofītiem, testos pielietojot Salaspils reaktora ūdens paraugus. Dati liecināja, ka  nevar spriest par Salaspils ūdens saturošā tritija un cēzija izraisītu toksiskumu uz testa sugām.  Taču, veicot analīzes ar mikrobioloģiskam metodēm, tika  Salaspils ūdens paraugos tika identificēti dzīvotspējīgi  mikroorganismi, kas  daļēji inhibē enzimātisko aktivitāti un potenciāli varētu būt  izmantojami  kā sējmateriāls tālākos pētījumos saistībā ar potenciālu pielietojumu ūdens attīrīšanas procesos.

 Pēc labojumu veikšanas ir atvērtās pieejas (Open Access) starpdisciplināru pētījumu žurnālā Sustainability (indeksēts SCOPUS, citējamības indekss: 3.9) ir  publicēts zinātniskais raksts “Caesium-133 Accumulation by Freshwater Macrophytes: Partitioning of Translocated Ions and Enzyme Activity in Plants and Microorganisms”(raksts saite: www.mdpi.com/2071-1050/14/3/1132) Raksts sniedz fundamentālas zināšanas par cēzija toksiskumu.

Ceturtās darba pakas ietvaros tika veikti vairāki ziņojumi publiskajos mēdijos, kā arī pamatojoties uz   projekta ietvaros  plānotām aktivitātēm jaunu projektu pieteikumu sagatavošanā, pētnieku grupa piedalījās arī vairākos  Aizsardzības ministrijas un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas organizētajos semināros, demonstrējot  iespējas celulozes acetāta  ar imobilizetu PZ pielietojumam radionuklīdu sorbcijai no dažādām vidēm.


 

The first stage (01.12.2020-31.03.2021)

At the beginning of the project, water analyzes of the Salaspils nuclear reactor were performed. Scientific literature on radioactive tritium and cesium sorption - Prussian Blue (PZ) insoluble form - iron hexacyanoferrate) has been compiled.

 Based on research on cigarette filters containing cellulose diacetate (CA) fibers, selected as a polymer matrix for further studies considering their fiber structure and stability in the aquatic environment. Extraction of glycerol triacetate (triacetin, adhesive used in cigarette filters - 6.6%) was performed using mass spectrometry and developed CA samples were prepared. A feasibility study was performed and PZ was synthesized to assess immobilization to CA.

The  results were demonstrated within a report at the the 79th International Conference of the University of Latvia in the Section of Analytical Chemistry: (KF_79_konf_Tezes_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Within the framework of activity 3 (WP3), work has begun on the development of a scientific publication that provided knowledge to the LZP project on the properties of various polymers and various microbiological toxicity tests, while accumulating knowledge in a previous acetate stability assessment.

As part of the activity, the literature was collected and non-radioactive cesium (Cs-133) toxicity tests were performed using various plants. The results were presented on February 19 in the Microbiology and Biotechnology section of the 79th conference of the University of Latvia (report: Ecotoxicity of Cs133: assessment of acute and chronic tests). A two-page article on the research has been prepared in the LU conference proceedings: eeb.lu.lv/EEB/202103/EEB_XIX_abstracts.pdf.

The second stage (01.04.2021-30.06.2021)

Publication data have lithium manganate as used sorbent of tritium from water. An experimental design was developed to test tritium sorption using commercially available lithium manganate. The student involved in the project learned the liquid scintillation method and recorded statistical data for Salaspils tritium water.

Within the framework of WP2 activity, work was continued on the optimization of PB synthesis by evaluating various factors (pH, temperature, stirring rate) on PB immobilization on CA. The properties of the synthesized products were evaluated using spectroscopy, X-ray diffraction and microscopy methods.

The synthesized Pb-CA were tested for Cs adsorption using non-radioactive Cs (Cs-133) and also  providing preliminary tests using Salaspils water samples. The efficiency of the synthesized PB was at the range of 40 to 60%.

Various natural materials (cellulose, flax, hemp fiber) as well as synthetic polymers (polypropylene fiber) were compared and indicated that CA was most suitable for stable imobilisation of PB.

Ecotoxicity tests of Cs-133 was continued within the framework of WP3 activity. The experiment was performed in an aquarium with plants accumulated for 10 days in an environment with an initial concentration of cesium chloride (CsCl) in the range of 1 to 1000 µM. Plant responses to Cs-133 accumulation were assessed by several enzyme groups involved in antioxidant activities and metabolism using the PCA method and ICP-MS element analysis to assess Cs accumulation and other element content in plants. A development of publication about these results  was started  for the submission in a journal indexed by SCOPUS.

 

The third stage (01.07.2021.-30.09.2021)

Work on lithium manganate efficiency tests evaluating tritium sorption and material characterization by spectroscopy and X-ray diffractometry methods was continued within WP1.

Within the framework of WP2, tests were performed in laboratory aquariums to evaluate the accumulation of cesium in various organisms - a series of experiments were performed, adding non-radioactive Cs-133 to the water and monitoring the accumulation of Cs and its content with other elements, especially potassium, in various species. The experiment showed that plants and living organisms accumulate Cs in very small amounts, which was also confirmed by WP3 studies.

Within the framework of the activity, Uģis Eismonts' bachelor's thesis “Development of a new analog of radioactive and heavy metals antidote” on synthesis and immobilization of iron hexacyanoferrates on cellulose acetate was defended, evaluating the potential application of such materials in the development of antidotes. chaired by A. Grinberg)

Based on the research of the bachelor's thesis in this direction and the networking activities of LZP project manager I. Reinhold outside the LZP project conference RAD 2021 (June 14-18, Montenegro), contacts have been established and it was found that the knowledge about cesium sorption on iron hexacyanoferrate could be useful. developing a parallel direction for the development of antidotes, which was studied within the activities, considering the lack of availability of such antidotes in Latvia, compared to the available state reserves in neighboring countries.

In parallel with the performed experiments, a part of the prepared cellulose cigarette filters was used in the work of Signe Vadone, Master of Biology of the University of Latvia, “Possibilities of using mycelium for biodegradation of cellulose and cellulose acetate”, which was successfully defended.

About the second and third stage WP2 activities and research results 27-29. The report “Ferric Hexacyanoferrate Imobilized Cellulose Acetate Fiber for the Removal of Aqueous Caesium” was presented in September. at the international conference - exhibition Polymer Science and Technology, which was planned to take place in Lyon, France, but due to the limitations of Covid-19 was moved to the webinar form.

WP3's activities mainly included the follow-up to the scientific publication "Caesium-133 Accumulation by Freshwater Macrophytes: Partitioning of Translocated Ions and Enzyme Activity in Plantst and Microorganisms" on the experiments carried out in the previous phase

Within the framework of WP4, a group of LU researchers demonstrated research on the development of Cs sorbents, potential applications for water purification from radioactive Cs "Industry Day NAF - Demonstration of Business Capabilities", which took place on September 13, 2021 at Ādaži Military Base (https://www.lu .lv / about-us / lu-media / know / know / t / 68141).

 

The fourth stage (01.10.2021.-31.12.2021).

WP1 summarizes the results of a study on tritium sorption from Salaspils water samples - laboratory experiments showed up to 20% tritium binding from water to lithium manganate sorbent. The results have been approbated in the bachelor's course work of the Faculty of Chemistry.

Three reports on the results of these and previous stages in the evaluation of tritium sorption, Cs-133 sorption on PZ-CA material and Cs-133 accumulation in plants were presented at the 22nd International Scientific Conference Ecobalt 2021 (online) on October 21-23.

Within the framework of WP2 and WP3 activities, the ecotoxicity of prokaryotic organisms, eukaryotes and macrophytes was assessed in tests with non-radioactive cesium Cs-133 using Salaspils reactor water samples. The data showed that the toxicity of the Salaspils aquatic tritium and cesium to the test species could not be judged. However, in microbiological analyzes, viable microorganisms were identified in Salaspils water samples that partially inhibit enzymatic activity and could potentially be used as inoculants for further research into potential applications in water treatment processes.

 Following the revision, the scientific article “Caesium-133 Accumulation by Freshwater Macrophytes: Partitioning of Translocated Ions and Enzyme Activity in Plants and Microorganisms” (article link: www.mdpi.com/2071-1050/14/3/1132) This article provides fundamental knowledge about the toxicity of cesium.

Within the framework of the fourth work package, several reports were made in the public media, as well as based on the project's activities in preparing new project applications, the research team also participated in several seminars organized by the Ministry of Defense and the Latvian Federation of Security and Defense Industries. sorption from different media.


Projekta noslēguma kopsavilkums:

(Project final summary)

Projektā sasniegtie rezultāti:

(Resultative measures)

Zinātniskie raksti

(scientific publications)

 1. Zorza, L., Sipola, K., Rosicka, B., Gudra, D., Fridmanis, D., Deliņa, A., Reinholds, I., Grīnbergs, A, Muter, O. The fate of biodegradable plastics in soil and biologically active landfill leachates. Applied Nanoscience (submitted publication in review).
 2. Zorza, L., Bertins, M., Saleniece, K., Kizane, G., Grinbergs, A., Eismonts, U., Reinholds, I., Viksna, A., Muter, O. Caesium-133 Accumulation by Freshwater Macrophytes: Partitioning of Translocated Ions and Enzyme Activity in Plants and Microorganisms. Sustainability, 2022, 14(3), 1132. (DOI: 10.3390/su14031132).

Uzstāšanās ar mutisku referātu starptautiskās konferencēs

(Reports in scientific conferences):

 1. Saleniece, K., Eismonts, U., Bertins, M., Muter, O., Gaidukovs, S., Viksna, A., Balcerbule, Z., Kizane, G., Reinholds I., Grinbergs A. Synthesis and application of ferrocyanides for efficient adsorption of caesium on cellulose and its derivatives. The 79th International Scientific Conference of the University of Latvia (Chemistry section), February 2021, Riga, Latvia (Tiešsaistē). Book of Abstracts, p.25-26.
 2. Zorza, L., Saleniece K., Reinholds I., Kizane, G., Grinbergs A., Muter O. Laura Cs-133 ecotoxicity: approbation of acute and chronic tests. The 79th International Scientific Conference of the University of Latvia (Chemistry section), February 2021, Riga, Latvia (Tiešsaistē). The 79th International Scientific Conference of the University of Latvia (Chemistry section), February 2021, Riga, Latvia (Tiešsaistē). Environmental and Experimental Biology (2021) 19: 61–62. eeb.lu.lv/EEB/202103/EEB_XIX_abstracts.pdf
 3. Reinholds, I., Eismonts U., Bertins, M., Saleniece, K., Muter, O., Zorza, L., Viksna, A., Trubaca-Boginska, A., Kizane, G., Grinbergs, A. Ferric Hexacyanoferrate Immobilized Cellulose Acetate Fiber for the Removal of Aqueous Cesium. 2nd International Conference & exhibition on Polymer Science & Technology. September 27-29, 2021 France, Lyon (webinar).
 4. Egleskalns, A., Reinholds I., Bavrins, K., Kizane, G. assessment of redionuclides in former Salaspils nuclear reactor cooling water. The 22nd International scientific conference “EcoBalt 2021” October 21–23, 2021, Riga, Latvia (Tiešsaistē). Book of Abstracts, p. 41.
 5. Zorza, L., Bertins, M., Saleniece, K., Viksna, A., Grinbergs, A., Muter, O. Accumulation of Cesium-133 in aquatic plants and its effect on the physiological activity of plants and aquatic microorganisms. The 22nd International scientific conference “EcoBalt 2021” October 21–23, 2021, Riga, Latvia (Tiešsaistē). Book of Abstracts, p. 41.
 6. Reinholds, I., Eismonts U., Saleniece, K., Bertins, M., Viksna, A., Kizane, G, Muter O., Podjava A., Trubaca-Boginska, A., Gaidukovs, S., Grinbergs, Effective removal of radioactive cesium from contaminated water environments by in situ synthesized iron hexacyanoferrate imobilized on cellulose acetate esters The 22nd International scientific conference “EcoBalt 2021” October 21–23, 2021, Riga, Latvia (Tiešsaistē). Book of Abstracts, p. 81.

Komunikācija un publicitāte

Communication and publicity

 

Citi rezultatīvie rādītāji:

 • Pamatojoties uz pētījumu rezultātiem kā viedokļpolitikas risinājums izvirzīta tālāka pētījumu pielietošana radionuklīdu absorbent izstrādei  aizsardzībai pret Cs-137 un citu radionuklīdu piesārņojumu kodolincidentos, sadarbojoties ar valsts un starptautiskām institūcijām un pētnieciskām iestādēm.
 • Pamatojoties uz izvirzītajām aktivitātēm pieteikta dalība vairākos LZP un aizsardzības ministrijas projektu uzsaukumos; saņemts  SIA MIkroTik un LU Fonda atbalsts projekta pētnieces, docentes, Dr.Pharm. K. Salenieces iesniegtajam projektam: “Augsti toksisko un radioaktīvo cēzija, tallija un rubīdija savienojumu antidota (pretindes) ekstemporālas receptūras izstrāde”, kura izstrāde sākta 2022. Gadā
 • Nodibināti kontakti ar Čehijas Republikas Aizsardzības universitates  Militārās veselības zinātņu fakultātes Radiobioloģijas nodaļas pētniekiem unn uz izveidoto kontaktu bāzes noslēgts zinātniskās sadarbības līgums starp Latvijas Universitāti un Čehijas republikas Aizsardzības universitāti.
 

Attēls 1. Dažas no projekta būtiskākajām zinātniskajām aktivitātēm: Salaspils reaktora dzesēšanas ūdens  testēšana sertificētajā Radioķīmijas laboratorijā un tritija aktivitātes mērījumi 1. darba pakas ietvaros, dzelzs heksacianoferrāta sintēze un imobilizācija uz cigarešu filtru CA virsmas un cēzija sorbcijas testi laboratorijas akvārijā 2. aktivitātes ietvaros un 3. aktivitātes testi, novērtējot augu dīgšanu un gliemežu dzīvotspēju Salaspils reaktora ūdens vidē.