Teoloģija un reliģijpētniecība - maģistra studiju programma

Turpinot bakalaura programmas ievirzi uz pētniecību, teoloģijas un reliģijpētniecības maģistra studiju programmas galvenais mērķis ir sagatavot studējošos, kuri spēj: 

  • veikt padziļinātus pētījumus teoloģijas un reliģijpētniecības apakšnozarēs,
  • izklāstīt savu pētījumu rezultātus,
  • pārstāvēt teoloģiju un reliģiju zinātni starpdisciplināros akadēmiskos dialogos un pētījumos, 
  • veicināt iecietību un atvērtību konfesionālajai, reliģiskajai un kultūru daudzveidībai, iesaistoties valsts, baznīcu un citās struktūrās.

Studiju process pamatā tiek veidots lekciju un semināru veidā. Semināros studenti lielākoties analizē iepriekš izlasītos zinātniskos darbus (pārsvarā angļu valodā), salīdzinot tos ar citu teorētiķu darbiem. Īpaša vieta programmā atvēlēta pašu studentu prezentācijām un pētnieciskajam darbam. Atsevišķu kursu ietvaros studentiem ir iespēja piedalīties mācību ekskursijās. Vēlāk nodarbībās tiek kopīgi analizēts apmeklējuma laikā redzētais un dzirdētais. Programmas veidošanā ievērots starpdisciplinaritātes princips, aplūkojot reliģiju plašākā kultūras un sociālā kontekstā, līdz ar to programma ir atvērta arī studentiem, kuru iepriekšējā izglītība nav teoloģijā un reliģiju zinātnē.

19. - 21. gs. teoloģijas un tās apakšnozaru, kā arī dažādu konfesiju (piemēram, pareizticības) un reliģiju (piemēram, budisma un islāma) attīstību. Maģistratūras studijās Teoloģijas fakultātē iespējams apgūt tādus kursus kā starpreliģiju dialogs, Jaunās Derības hermeneitika, klasiskā un mūsdienu reliģijas filosofija, latīņu valoda, kā arī citus.   

Jomās, kas saistītas ar reliģiju pētniecību un aktuālo norišu vai procesu analītiku (augstskolās, institūtos, medijos), administrāciju (valsts un pašvaldību institūcijās, reliģiskajās organizācijās un nevalstiskajās organizācijās) un praksi (baznīcās un citās reliģiskajās organizācijās - garīgās aprūpes, atbalsta un izaugsmes jomās), kā arī reliģisko izglītošanu un vispārējo pakalpojumu sniegšanu (piemēram, ārstniecības atbalsta personas veselības aprūpē, garīgās aprūpes un atbalsta sniedzēji sociālo pakalpojumu jomā u.c.). 

2 gadi jeb 4 semestri (PLK - pilna laika klātiene). Studijas notiek darba dienās, galvenokārt no plkst. 16.30 līdz 21.30 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2500 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 4000 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 12 budžeta vietas
Humanitāro zinātņu maģistra grāds reliģijā un teoloģijā

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējās izglītības 1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai otrā cikla augstākā izglītība*, vai tām pielīdzināma augstākā izglītība teoloģijā un/vai reliģijpētniecībā;
konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);

Iepriekšējās izglītības 2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai otrā cikla augstākā izglītība*, vai tām pielīdzināma augstākā izglītība citās humanitārajās un mākslas zinātnēs, izglītības zinātnēs vai sociālajās zinātnēs;
konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (50 x 10 = 500) + iestājpārbaudījums (pārrunas, noskaidrojot motivāciju, iepriekšējo pieredzi un priekšzināšanas teoloģijā un reliģijpētniecībā) (1 x 500 = 500);

Iepriekšējās izglītības 3. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai otrā cikla augstākā izglītība*, vai tām pielīdzināma augstākā izglītība citās zinātņu nozarēs;
konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (50 x 10 = 500) + iestājpārbaudījums (pārrunas, noskaidrojot motivāciju, iepriekšējo pieredzi un priekšzināšanas teoloģijā un reliģijpētniecībā) (1 x 500 = 500);

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Teoloģija un reliģijpētniecība” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi) un vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 7,5;

*bakalaura vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība