FIZIKA - MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA (latviešu un angļu valodā)

Studējot fizikas maģistra programmā, students padziļina savas fizikas zināšanas izvēlētā fizikas apakšnozarē vai kādā starpnozaru jomā. Iegūtā kompetence pēc studijām ļauj veidot gan akadēmisko karjeru, gan iekļauties darba tirgū ārpus pētniecības iestādēm. Akadēmiskai karjerai loģiska izvēle ir studiju turpināšana doktorantūrā fizikā, astronomijā vai radniecīgā nozarē ne tikai Latvijas Universitātē, bet arī pasaules vadošās augstskolās. Iekļauties darba tirgū var arī uzreiz pēc maģistra studijām, kur fizikā bāzētā izglītība nodrošina daudzpusīgu konkurētspēju, īpaši zinātņietilpīgu tehnoloģiju jomās. 

Programmas obligātajā daļā Tu apgūsi teorijas pamatus, lai varētu sekmīgi studēt izvēles kursus. Papildus obligātajā daļā iepazīsies ar izvēlētiem laboratorijas darbiem, izkopsi savas “soft skills”, apgūsi multifizikālās modelēšanas pamatus un dosies praksē, lai reālā fiziķa ikdienas darbā pārbaudītu un trenētu savu kompetenci. Specializējoši izvēles kursi Tev ļaus izaugt par profesionāli izvēlētā jomā, kur materiālzinātne, nanotehnoloģijas, lāzerfizika, kvantu fizika, biofotonika, teorētiskā fizika un modelēšana ir tikai dažas no iespējām. ERASMUS+ studijas semestra garumā būs papildus iespēja iegūt starptautisku studiju pieredzi un jaunas zināšanas kādā no daudzajām partneraugstskolām Eiropā.

Pēc studiju beigšanas Tu vari turpināt akadēmisko izaugsmi doktorantūrā vai arī tūlīt iekļauties darba tirgū. Mūsu absolventi ir ļoti pieprasīti doktorantūrā gan LU, gan ārvalstīs. Tāpat droša iespēja ir atrast darba vietu pētniecībā vai augsto tehnoloģiju uzņēmumā uzreiz pēc maģistra studijām. Ļoti iespējams, šo darba vietu Tu būsi atradis jau studējot, prakses un maģistra darba izstrādes laukā.

Pārliecinies par plašajām un daudzveidīgajām darba iespējām grafikā, kurā esam apkopojuši informāciju par darba gaitām pēc programmas absolvēšanas.

(skatīt attēlu palielinājumā)

Studējošie programmu var apgūt 2 gados - 4 semestru pilna laika klātienes (PLK) studijās.
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2900 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 2900 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. akadēmiskā gada rudens semestrī - 25 budžeta vietas studijām latviešu valodā un 25 budžeta vietas studijām angļu valodā
Dabaszinātņu maģistra grāds fizikā

2024./2025. ak. gadā uzņemšana latviešu studiju valodas grupā nenotiek.

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) fizikā vai matemātikā; vai arī pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs un tehnoloģijās un sekmīgi apgūti fizikas nozares studiju kursi (ne mazāk kā 5 kredītpunktu apjomā) un matemātikas nozares studiju kursi (ne mazāk kā 4 kredītpunktu apjomā).

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400).

Piezīme: piesakoties studijām angļu valodas grupā, papildu nosacījumi:

1) Latvijas valstspiederīgajiem nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā;

2) ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs: nepieciešama angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu; vidējai atzīmei studiju kursos iepriekšējās izglītības līmenī jābūt vismaz 60% no maksimālās.