Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija

Programma “Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija” ir bakalaura programmas “Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija” (programmas direktore: prof. Ērika Šumilo) turpinājums un sniegs maģistrantiem tādu akadēmiskās kvalifikācijas līmeni, kas atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām. “Eiropas studiju un ekonomiskās diplomātijas” maģistra studiju programmas mērķis ir gatavot mūsdienīgi izglītotus speciālistus, kuri gudri risina ar Eiropas integrācijas procesiem saistītas aktuālās ekonomiskās un starpdisciplinārās problēmas, strādājot dažādās valsts un starptautiskās institūcijās, publiskajā un privātajā sektorā, kā arī nevalstiskajās organizācijās, t.sk. uzņēmējdarbības jomā.

Maģistra studiju programma "Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija" viengadīgā programma ietver šādus obligātos kursus:

  • Eiropas Savienība: vadība un institūcijas, Latvijas integrācijas procesa aktuālās tēmas
  • Starptautiskā politiskā ekonomika
  • Starptautiskās publiskās tiesības
  • Pētniecības metodoloģijas seminārs

Iespēja kļūt par augstākā līmeņa vadītāju, ierēdni, ES institūciju darbinieku, diplomātu, žurnālistu, konsultantu, analītiķi, lobistu, uzņēmēju, kā arī strādāt par pasniedzēju un pētnieku.

1 gads
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2600 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 2990 EUR/gadā.
Budžeta vietu nav
Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā.

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds sociālo zinātņu jomā ekonomikā, vadības zinātnē vai tām pielīdzināmā nozarē ar kopējo studiju ilgumu ne mazāk kā 4 gadi jeb 160 KP.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (pārrunas angļu valodā + tests ekonomikas priekšzināšanu un profesionālo prasmju pārbaudei + pieredzes vērtējums + motivācijas vērtējums) (1 x 1000 = 1000); minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz 1) dzīves gājuma apraksts (CV), kurā tiek norādīts dzīves gājums un pieredze, tai skaitā, pieredze dažādos Eiropas integrācijas jautājumos, starptautiskās un starpkultūru komunikācijas pieredze, līdzdalība sabiedriskās aktivitātēs un organizācijās un 2) motivācijas vēstule, kurā tiek norādīta motivācija studēt studiju programmā “Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija un iespējamās maģistra darba tēmas pamatojums.

Papildu nosacījumi:

1) Latvijas valstspiederīgajiem nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu skalā)), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā;

2) ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs: nepieciešama angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu; vidējai atzīmei studiju kursos iepriekšējās izglītības līmenī jābūt vismaz 60% no maksimālās.