Vēsture un arheoloģija – kopīgā LU un DU doktora studiju programma

Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit

Kopīgā LU un Daugavpils Universitātes Doktora studiju programma "Vēsture un arheoloģija" ir vislabākā iespēja veltīt sevi vēstures zinātnei un nodarboties ar pētniecību kādā no vēstures apakšnozarēm – arheoloģijā, Latvijas vai pasaules vēsturē dažādos laikos (viduslaiki, agrie jaunie un jaunie laiki, jaunākie laiki un mūsdienu vēsture), izvēloties visdažādākās pētniecības tēmas, vai arī kādā no vēstures palīgdisciplīnām (numismātika, heraldika, ģenealoģija utt.). Studiju rezultātā ir iespēja iegūt zinātnes doktora Vēsturē un arheoloģijā grādu, tādējādi apliecinot sev un sabiedrībai, ka esat sasniedzis respektējamu kvalitāti kā zinātnieks un varat sekmīgi risināt visdažādākās vēstures uzdotās mīklas un jautājumus un izprast sabiedrības attīstības procesus.

Programma tiek nodrošināta latviešu un angļu valodās.

Akadēmiskā darba pamatus, pētniecības metodes, alternatīvus vēstures risinājumus, paralēli iegūstot prasmes un iemaņas pētniecības rezultātu prezentēšanā, akadēmiskas diskusijas vešanā, pētniecības organizēšanā. Doktorantūras laikā ir iespēja papildināt savas zināšanas un pieredzi dažādās doktorantūras vasaras skolā (šobrīd tādu organizējam kopā ar Tartu, Potsdamas un Bordo universitāšu doktorantiem). Studiju laikā notiks regulāras tikšanās ar citu valstu pētniekiem.

Doktora grāds ļaus sasniegt augstāko pakāpi kā augstskolu mācību spēkam, kā arī strādāt pētniecībā visdažādākajās pētniecības institūcijās, kā arī arhīvos, muzejos un bibliotēkās. Iegūtā pieredze būs papildus priekšrocība, kandidējot uz dažādiem amatiem valsts pārvaldē, diplomātiskajā dienestā, masu medijos.

Studijas ilgst 3 gadus, kuru laikā jācenšas ne tikai veikt pētniecisko darbu, bet arī piedalīties zinātniskās konferencēs un publicēt sava pētījuma rezultātus akadēmiskos izdevumos.  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2700 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 5500 EUR/ gadā.
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) humanitārajās un mākslas zinātnēs

Iestājpārrunas, kurās tiek prezentēta eventuālā pētniecības tēma, tās aktualitāte, pētniecības iespējas. Tāpat tiek ņemti vērā maģistratūras rezultāti, iepriekšējā darba pieredze un paveiktais pētniecības jomā.