Lai sekmētu Latvijas ekonomikas digitālo transformāciju, Latvijas Universitāte (LU) ar partneriem sāk īstenot projektu, kurā plānots nodrošināt mācības augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei valodu tehnoloģiju jomā, izstrādājot studiju moduļus, veicot pētniecību un sagatavojot mācībspēkus, studentus un nozares profesionāļus darbam šajā strauji augošajā mākslīgā intelekta jomā. Projekts ļaus būtiski palielināt speciālistu skaitu ar augsta līmeņa digitālajām prasmēm, kuru šobrīd darba tirgū akūti trūkst, kā arī veicinās inovatīvu un tehnoloģiski ietilpīgu jaunu produktu un pakalpojumu izstrādi.

Valodu tehnoloģiju (Natural Language Processing) kopējais tirgus saskaņā ar PricewaterhouseCoopers un Gartnera analīzi no 2019. gada līdz 2026. gadam vidēji palielināsies par 42,2% gadā, sasniedzot 14,4 miljardus ASV dolāru. Lai gan sagaidāms, ka mākslīgajam intelektam joprojām lielākā ietekme būs uz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sektoru (18%), mākslīgais intelekts un valodu tehnoloģijas būtiski ietekmēs visas nozares – banku, finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu sektoru, transporta sektoru, mazumtirdzniecību, e-komerciju un citas, bet vislielākās izaugsmes perspektīvas ir veselības aprūpei un medijiem.

Projekta mērķis ir radīt augstākās izglītības, zinātnes un industrijas sinerģiju, kas veicina inovācijas ar maksimālu komercializācijas un eksporta potenciālu valodu tehnoloģijās, palielinot speciālistu skaitu ar augsta līmeņa digitālajām prasmēm, lai attīstītu zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgus jaunus produktus un pakalpojumus dažādās nozarēs.

Līdz 2026. gada 30. jūnijam, izstrādājot un ieviešot vismaz piecus studiju moduļus, plānots nodrošināt padziļinātu digitālo prasmju apguvi vairāk kā 800 studentiem un speciālistiem (uzņēmējdarbības, akadēmiskā un valsts sektora) valodu tehnoloģiju jomā, kā arī sagatavot pasniedzējus un pētniecības personālu studiju moduļu augsta līmeņa digitālo prasmju pasniegšanai un saistītajai pētniecībai.

Informācijas nozarēs aizvien vairāk tiek apjausta nepieciešamība nodrošināt, pārvaldīt un analizēt digitālo saturu. Dažādas institūcijas un uzņēmumi veic lielus ieguldījumus tiešsaistes satura veidošanā. Tādas aktivitātes kā digitālā satura radīšana, izplatīšana un analīze veic arvien plašāks plašsaziņas līdzekļu, komunikācijas, valsts institūciju, NVO, kā arī digitālo aģentūru un uzņēmumu loks. Jau pašlaik studiju kursos attīstītās digitālās prasmes ir augsti pieprasītas.

Apgūstot teoriju un tehnoloģiskos risinājumus dabiskās valodas apstrādei un valodas datu analīzei, absolventi iegūs darba tirgū nepieciešamo prasmju kopumu un būs sagatavoti karjerai ne tikai strauji augošajā un daudzpusīgajā valodu tehnoloģiju jomā, bet arī pētniecībai un tehnoloģiju produktu attīstīšanai.

Projektā plānoti vairāki aktuāli pētījumu virzieni, radot VT prasmju apguvei nepieciešamo valodas datu un rīkkopu infrastruktūru. Plānots izstrādāt un attīstīt plaša lietojuma valodas modeļus, gramatikas un leksikonus, izstrādāt tehnoloģijas monolingvālu un multilingvālu audiovizuālu datu apstrādei, veidot resursus un rīkus, kas nodrošinātu atbalstu sekmīgai valodas tehnoloģiju apguvei (gan izmantojot mūsdienīgus satura un prasmju apguves rīkus, gan sekmējot iekļaujošu izglītību) un radīt tehnoloģiskos līdzekļus tulkošanas tehnoloģiju apguvei. Tāpat plānots izveidot valodu tehnoloģiju pētniecībai nepieciešamo skaitļošanas centru un pilnveidot infrastruktūru kvalitatīvam mācību procesam un pētniecībai.

Latvijas Universitāte un tās institūti projektu īsteno sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, LU Matemātikas un informātikas institūtu, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, un valodu tehnoloģiju uzņēmumu "TILDE".

Projektu Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/002 “Valodu tehnoloģiju iniciatīva” finansē Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcija un valsts budžets.

Dalīties

Saistītais saturs

“Mācītspēks” skolotāja: digitālie rīki palīdz atrast pieeju katram skolēnam
09.02.2023.

“Mācītspēks” skolotāja: digitālie rīki palīdz atrast pieeju katram skolēnam

DHELI projekts attīstīs digitālās humanitārās zinātnes Latvijā
08.02.2023.

DHELI projekts attīstīs digitālās humanitārās zinātnes Latvijā

Digitālo prasmju pilnveides programmu Baltijā ir absolvējuši 12 tūkstoši cilvēku
12.12.2022.

Digitālo prasmju pilnveides programmu Baltijā ir absolvējuši 12 tūkstoši cilvēku

Piecas Latvijas augstskolas īstenos digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei
07.11.2022.

Piecas Latvijas augstskolas īstenos digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei