MIRRI logo

MIRRI (Mikrobioloģisko resursu pētniecības infrastruktūru) veido Eiropā esošās mikroorganismu kultūru kolekcijas un bioloģisko resursu centri, kuri glabā dzīvu, tīru, autentisku bioloģisko materiālu ex situ saskaņā ar Bioloģiskās daudzveidības konvenciju. ERIC (Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijs) juridisko statusu Mikrobioloģisko resursu pētniecības infrastruktūrai (MIRRI) Eiropas Komisija piešķīra 2022. gada 16. jūnijā, bet formāla tā atzīšana un MIRRI-ERIC plates pasniegšana notika Starptautiskajā pētniecības infrastruktūru kongresā IVRI 2022, Brno , Čehija, 21.oktobrī.

MIRRI-ERIC 5 dibinātājvalstu vidū ir arī Latvija, kuru pārstāv LU Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcija (LMKK). Tā glabā vairāk nekā 1600 baktēriju, raugu un micēlijsēņu kultūru,  no kurām aptuveni 85 %  izdalītas Latvijā. LMKK ir integrēta Eiropas kultūru kolekciju organizācijā (ECCO), Pasaules kultūru kolekciju Federācijā (WFCC), tā reģistrēta Pasaules Mikroorganismu Datu centrā (WDCM). 1997. gadā Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) LMKK piešķīra Starptautiskas deponējošas iestādes statusu (InternationaL Depositary Authority).

ERIC statuss palīdzēs stiprināt MIRRI, lai tā varētu turpināt nodrošināt ar augstvērtīgiem mikrobioloģiskajiem resursiem pētniecības centrus dzīvības zinātnēs un biotehnoloģijā, pārtikas rūpniecībā, lauksaimniecībā, modernu materiālu tehnoloģiju un enerģētikas attīstībā. MIRRI-ERIC sekmēs radošu nacionālo mikroorganismu kultūru  kolekciju starptautisko sadarbību, to modernizāciju, jaunu identifikācijas metožu ieviešanu, vienotas datu bāzes izveidošanu, kā arī tālāku bioloģisko resursu ilgtspējīgu saglabāšanu un pārvaldīšanu augsti profesionālā līmenī.

Dalīties