Projekta nosaukums latviski: Ilgtspējīgu biopolimēru nanokompozītu ilgizturība mehāniskās slodzes un apkārtējās vides novecošanas kombinētajā ietekmē

Projekta nosaukums angliski: Durability of sustainable biobased polymer nanocomposites under the combined effects of mechanical loading and environmental ageing

Projekta līguma numurs: lzp-2020/2-0207

Projekta vadītāja: Dr. phys. Oļesja Starkova

Vadošais partneris: Latvijas Universitāte, Materiālu mehānikas institūts

Projekta sadarbības partneris: Rīgas Tehniskā universitāte; Polimērmateriālu institūts

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020. līdz 31.12.2021.

Projekta kopējais finansējums: 100 389 EUR

Projekta mērķis: Projekta vispārējais mērķis ir veicināt un paplašināt biopolimēru kompozītu izmantošanu vispārīgiem un inženiertehniskiem pielietojumiem un veicināt ilgtspējīgu vides un ekonomikas attīstību. Projekta specifiskais mērķis ir izstrādāt ilgizturības prognozēšanas metodes jaunai biopolimēru nanokompozītu grupai mehāniskās slodzes un apkārtējās vides novecošanas kombinētajā ietekmē. Trīs faktoru (temperatūras, mitruma, UV gaismas) kumulatīvā un sinerģiskā iedarbība tiks pētīta dažādas struktūras un īpašību biopolimēru nanokompozītiem, tādā veidā imitējot dažādas īpašību degradācijas veidus un pakāpes. Projekta uzdevumi ir 1) noskaidrot galvenos mehānismus, atbildīgus par degradācijas efektu attīstību, ņemot vērā komponenšu un novecošanas faktoru ieguldījumu; 2) izstrādāt efektīvus rīkus ilgizturības prognozēšanai; un 3) izstrādāt ceļvedi nākotnes pētījumiem par ilgtspējīgu un izturīgu biopolimēru nanokompozītu izstrādi. Rezultāti sniegs ieguldījumu cirkulārās ekonomikas attīstībā un kļūs par vadlīnijām no atjaunojamiem resursiem iegūtiem polimēru kompozītu izstrādei un ilgtspējīgai izmantošanai, veicinot nebiodegradējamo uz naftas bāzes produktu aizstāšanu un samazinot plastmasas piesārņojumu.

Projekta rezultāti:

Paredzētās aktivitātes līdz projekta beigām Skaits
Zinātniskās publikācijas zinātniskajos žurnālos, kuru citējamības indekss sasniedz vismaz 50% no nozares vidējā 2
Zinātniskās publikācijas, kas indeksētas SCOPUS, WoSCC un/vai ERIH+ 3
Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs 3
 

Publikācijas:

Dalība konferencēs: