Projekta nosaukums latviski: Vērtīgas savvaļas tauriņziežu sugas Trifolium fragiferum Latvijas ģenētisko resursu molekulārs, fizioloģisks un ekoloģisks izvērtējums ilgstpējīgas lauksaimniecības kontekstā

Projekta nosaukums angliski: Molecular, physiological and ecological evaluation of Latvian genetic resources of valuable wild legume species, Trifolium fragiferum, in a context of sustainable agriculture

Projekta numurs: lzp-2020/2-0349

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Dr. biol. Una Andersone-Ozola

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība: LU Bioloģijas fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020.–31.12.2021. 

Projekta kopējais finansējums: 100 389 EUR

Kultūraugu savvaļas radinieku ģenētisko resursu novērtējums ir nozīmīgs un vērtīgs pamats lauksaimniecības produkcijas uzlabošanai, īpaši ņemot vērā agroekosistēmu vidi saudzējošu uzturēšanu un ilgtspējīgu izmantošanu. Tāpēc mūsdienu lauksaimniecības kontekstā liela nozīme ir pētījumiem, kuru mērķis ir kompleksi raksturot konkrētas savvaļas sugas un populācijas. Tauriņziežu sugas ir īpaši vērtīgs resurss šajā kontekstā. Dotā projekta mērķis ir apzināt potenciāli saimnieciski nozīmīgās sugas Trifolium fragiferum (zemeņu āboliņš) Latvijas savvaļas ģenētiskos resursus, veikt to molekulāri ģenētisko, fizioloģisko un agroekoloģisko izvērtējumu kontrolētos apstākļos. Projekta rezultātā iegūs priekšstatu par T. fragiferum ģenētisko daudzveidību un abiotiskā stresa izturības variācijām dabiskajās populācijās, un šo informāciju varēs izmantot kā pamatu tālākiem pētījumiem un praktiskās izstrādnēs.

Projekta publikācijas:

1. Andersone-Ozola U., Jēkabsone A., Karlsons A., Romanovs M., Ievinsh G. 2021. Soil chemical properties and mineral nutrition of Latvian accessions of Trifolium fragiferum, a crop wild relative plant species. Environmental and Experimental Biology 19: 245–254. doi.org/10.22364/eeb.19.23

2. Andersone-Ozola U., Jēkabsone A., Purmale L., Romanovs M., Ievinsh G. 2021. Abiotic stress tolerance of coastal accessions of a promising forage legume species, Trifolium fragiferum. Plants 10: 1552. doi.org/10.3390/plants10081552

3. Ievinsh G., Karlsons A., Jēkabsone A., Andersone-Ozola U. 2021. Heavy metal tolerance and accumulation potential of coastal accessions of Trifolium fragiferum, a promising forage species. Proceedings of the 10th International Scientific Conference Rural Development 2021. Vytautas Magnus University Agriculture Academy, pp. 214–219. doi.org/10.15544/RD.2021.038