Projekta nosaukums latviski: Sārmu metālu atomāro pāru starpatomu potenciāli plašā starpkodolu attālumu diapazonā

Projekta nosaukums angliski: Interatomic potentials of alkali atom pairs in wide range of internuclear distances

Projekta numurs: lzp-2020/2-0215

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, Lāzeru centrs

Projekta vadītājs: Māris Tamanis

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020.–31.12.2021. 

Projekta kopējais finansējums: 100 389 EUR

Projekta mērķis ir uzlabot eksperimentālu starpatomu potenciālu precizitāti plašā starpkodolu attāluma diapazonā. Mērķis tiks sasniegts (a) nosakot potenciāla atgrūšanās daļu virs disociācijas robežas pie maziem starpkodolu attālumiem, un (b) iegūstot precīzākus supersīkstruktūras datus potenciāla saistītajā daļā. Šo datu apvienošana ļaus palielināt starpatomu potenciāla precizitāti kopumā, ieskaitot lielu starpkodolu attālumu diapazonu. Izstrādātā metodoloģija nodrošinās nepieciešamo datu precizitāti, lai palielinātu ultraaukstu (zem 1mK) divatomu molekulu iegūšanas efektivitāti pielietojot foto vai magnetoasociāciju, tai skaitā - palielinot Fešbaha rezonanšu aprēķinu precizitāti. Iegūtie rezultāti var tikt izmantoti dažādās inovatīvās uz kvantu efektiem balstītās tehnoloģijās, piemēram, kvantu skaitļošanas elementos. Pielietojamās metodikas pamatā ir lāzera inducētās fluorescences spektru reģistrācija ar augstu izšķiršanas spēju plašā starpkodolu attālumu diapazonā, pielietojot arī divpakāpju lāzera ierosmi. Kā testa objekts tiks izmantots kālija un cēzija sārmu metālu atomi un atbilstošā divatomu molekula. Pētījums būs noderīgs ab initio viselektronu aprēķinu precizitātes testēšanai. Pārbaudītie teorētiskie modeļi ļaus arī veikt ticamus pārneses procesus raksturojošo parametru aprēķinus.