Projekta nosaukums latviski: Putekšņu un citu mikroskopisko atlieku references tīkla izveide Latvijas teritorijai – fundamentāls pamats klimata, ainavas, veģetācijas un ūdens kvalitātes rekonstrukcijām un modelēšanai

Projekta nosaukums angliski: Establishing training data set of pollen and non-pollen palynomorphs for Latvia – a fundamental ground for climate, landscape, vegetation and water quality reconstructions and modelling

Projekta numurs: lzp-2020/2-0060

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Projekta vadītājs: Normunds Stivriņš

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020.–31.12.2021.

Projekta kopējais finansējums: 100 389 EUR

Laikā, kad modelēšanas pieeja ievērojami pieaug, izejas pamatdatu ievākšana un producēšana lielākajā daļā zinātnes jomu paliek mazāk pievilcīga, jo tā vienkārši ir pārāk laikietilpīga un darbietilpīga. Tomēr, lai modelētu klimatu, vides izmaiņas vai biotas izplatību, ir nepieciešami tieši šie ievaddati pret kuriem veikt modeļu validāciju. Piemēram, uz putekšņiem balstītās klimata rekonstrukcijas kalpo par pamatu klimata modeļu validācijai. Lai uzlabotu mūsu spējas rekonstruēt iepriekšējo vidi un klimatu, nepieciešami mūsdienu references dati, kas arī iekļauj informāciju par klimatiskajiem un ekoloģiskajiem gradientiem. Šī projekta mērķis ir izveidot mūsdienu putekšņu un, pirmo reizi Baltijā, citu mikroskopisko atlieku references tīklu (datu bāzi). Kopumā tiks iegūti 78 ezeru virsējie nogulumu paraugi, aptverot visu Latvijas teritoriju. Katrai paraugošanas vietai tiks iegūti instrumentālie klimatiskie dati, ainavu sastāvs un īpašības (ar ĢIS) un veikta visu datu savstarpējā salīdzināšana. Iegūtie dati tiks prezentēti divās zinātniskajās publikācijas un pamatdati integrēti Eirāzijas Mūsdienu Putekšņu Datubāzē. Mūsdienu putekšņu datu rindas kalpos par priekšnoteikumu klimata, ainavas un veģetācijas rekonstrukcijām, bet citu mikroskopisko atlieku validācija ar vides un klimatiskajiem lielumiem paver jaunus apvāršņus kvalitatīviem un kvantitatīviem pētījumiem.

Pirmie projekta rezultāti prezentēti Latvijas Universitātes 79.starptautiskajā zinātniskajā konferencē, apakšsekcijā “Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija” (03.02.2021.).

Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem jau notiek divu zinātnisko publikāciju gatavošana SCOPUS/WEB OF SCIENCE indeksētiem žurnāliem, kā arī, rudenī notiks darbs pie vēl divu publikāciju gatavošanas.