Projekta nosaukums latviski: Patērētāju aizsardzības stiprināšana digitālajā un datu laikmetā: jauno patērētāja pirkuma direktīvu ieviešana Latvijas tiesību sistēmā

Projekta nosaukums angliski: Strengthening of High Level of Consumer Protection in the Digital and Data Age: The Transposition of the New Consumer Sale Directives Into Latvian Legal System

Projekta numurs: lzp-2020/2-0265

Projekta vadītājs: doc. V.Mantrovs

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Juridiskās zinātnes institūts

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020.–31.12.2021. 

Projekta kopējais finansējums: 100 389 EUR. 

Informācija par projektu

Šī lietišķā pētījuma projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu jauno Eiropas Savienības patērētāja pirkuma direktīvu ieviešanā Latvijas tiesību sistēmā, nodrošinot sākotnējo izvērtējumu sagatavotajam direktīvu ieviešanas likumprojektam. Šī projekta temata aktualitāte saistīta ar 2 apsvērumiem. No vienas puses, šo direktīvu pareizai ieviešanai Latvijas tiesību sistēmā ir būtiska nozīme, ņemot vērā direktīvu mērķi nodrošināt augstu patērētāju drošību un tiesību aizsardzību, kā arī aizsargāt patērētāju personas datus saistībā ar līgumiem, kuri satur digitālo aspektu, lai veicinātu vienoto digitālo tirgu. No otras puses, viena no valstiskā līmenī atzītajām Latvijas likumdošanas kvalitātes problēmām saistās ar likumprojektu sākotnējā izvērtējuma trūkumu. Lai īstenotu abus šos apsvērumus, projekts aptver izstrādātā likumprojekta sākotnējo (ex ante) zinātnisku izvērtējumu ar starpdisciplināru pieejas izmantošanu, sistēmiski aplūkojot līgumtiesību, patērētāju tiesību aizsardzības un datu aizsardzības aspektus. Šādas pieejas izmantošana ļautu izvērtēt, vai izstrādātais likumprojekts satur Latvijas situācijai atbilstošus, efektīvus un ilgtspējīgus risinājumus patērētāju drošības un tiesību aizsardzībai.

Papildus informācija par projektu pieejama Juridiskās fakultātes tīmekļvietnē.